Overige Nieuws

Telefonisch onderhoud van Paus Franciscus met de pastoor van Gaza

P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ Midden alle dramatische gebeurtenissen die we tegenwoordig meemaken, kregen we gisteren een bijzondere troost door een telefonische oproep van de Heilige Vader. Hij heeft gisteren en eergisteren telefonisch contact met mij opgenomen, zodat ik hem over de situatie kon informeren en hem enig nieuws uit de parochiegemeenschap in Gaza kon vertellen. Hij uitte zijn bezorgdheid tegenover mij en hield eraan om zijn nabijheid tonen. Ik bedankte hem voor zijn appel om alle oorlogen te beëindigen en voor zijn oproep tot vrede... in afwachting dat er effectief vrede zou komen. Nadat hij mij gisteren zijn groeten had overgemaakt en ons zijn gebed had beloofd, belde hij ook nog Fr. Youssef, alsook de zusters en de gemeenschap van Gaza op om hen zijn zegen te geven. Dit was echt een grote troost! Zij hebben momenteel hun toevlucht in de parochie gezocht. We weten dat het gebed van de Heilige Vader het gebed van de hele Kerk vertegenwoordigt. Moge zijn zegen alle wonden van de wereld genezen. ” P. Gabriel Romanelli is lid van het Instituut van de Incarnatie en is al ongeveer vier jaar pastoor van de Latijnse Kerk van Gaza. De christen gemeenschap in de Gazastrook is zeer klein. In deze uitgesproken Islamitische regio vertegenwoordigen de christenen slechts 0,05% van de bevolking. P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ De christen gemeenschap in Gaza stelt het goed. Ze heeft net als de rest van de bevolking heel veel te lijden, maar ze stelt het desondanks goed. Godzijdank moeten we geen melding van slachtoffers maken maar anderzijds werden de huizen van sommigen gezinnen verwoest of beschadigd. Momenteel bevinden er zich ruim 135 mensen van de christen gemeenschap binnen de parochie. Wetende dat we in totaal met ongeveer 1.000 mensen zijn, is 135 desondanks een heel behoorlijk aantal! In de kerk bieden we hen alles wat ze nodig hebben: een slaapplaats, iets te eten en te drinken... We zetten tevens onze spirituele en ondersteuningsprogramma’s voor kinderen en volwassenen verder. In het licht van de veelheid aan behoeften zijn we, zoals Moeder Teresa zou zeggen, slechts een kleine druppel water in een reusachtige oceaan, maar zonder ons zou zelfs deze druppel water ontbreken. Dit is wat er ons toe heeft aangezet om al die jaren al weldoend op te treden. ” Bij het uitbreken van de oorlog, was Père Gabriël op reis en kon hij niet naar Gaza terugkeren. Momenteel bevindt hij zich in de stad Bethlehem, in Palestina. P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ Ik zou graag naar mijn parochie terugkeren! Ik vroeg om Gaza weer binnen te komen, maar ik weet dat als ik hier ben, dit door de wil van God is... Maar mijn kudde bevindt zich daar! Daar zijn mijn mensen! Gelukkig is er geen tekort aan goede zielen die willen helpen. En dit is de reden waarom er grensopeningen voor humanitaire hulp nodig zijn. Ze zijn nodig om armoede, gezondheidsproblemen en gebrek aan water en elektriciteit te bestrijden. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Pierbattista Pizzaballa, Kardinaal van Jeruzalem: "Samen met Christus zijn wij er voor iedereen"

Vaticaanstad – Op 30 september 2023 benoemde Zijne Heiligheid Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Mgr. Pierbattista Pizzaballa, samen met nog twintig andere eminenties, tot kardinaal van de Rooms Katholieke Kerk. Dit gebeurde tijdens een gewoon openbaar Consistorie dat door duizenden gelovigen uit verschillende naties werd bijgewoond. Mensen van alle nationaliteiten die zich in hetzelfde geloof verenigd weten, waren verheugd toen Zijne Heiligheid de benoemingen voorzat, de scharlakenrode kardinaalshoed overhandigde en aan de hand van elke nieuwe kardinaal met de volgende woorden: “ ontvang deze ring uit de handen van de Apostel Petrus en weet dat met de liefde van de Prins van de Apostelen uw liefde voor de Kerk sterker zal worden ” een kardinaalsring schoof. In zijn homilie reflecteerde Paus Franciscus over de eenheid en de diversiteit in de Kerk, waarbij hij het belang van de synodaliteit benadrukte. Deze staat onder de bijzondere bescherming van de Heilige Geest, de “ Meester van het samen op weg gaan ”. Dit was de reden waarom hij het Pinksterverhaal als Bijbeltekst koos en onze aandacht vestigde op de gelijkenis tussen de nieuwe kardinalen en alle toenmalige Joden van verschillende nationaliteiten en talen die bijeen waren gekomen terwijl de apostelen in al die verschillende talen gingen prediken (Handelingen 2, 1-11). Ook de nieuwe kardinalen komen “ uit alle regio’s van de wereld, uit de grootste diversiteit aan naties ”. De Heilige Vader benadrukte daarom dat, voordat ze “ apostelen ” worden, voordat zij priesters, bisschoppen, kardinalen en pastors werden, ze in de eerste plaats moeten onthouden dat ze “ Parthen, Meden, Elamieten, … ” zijn. Hij richtte zich tot het nieuwe College van Kardinalen en riep hen op om aan “ een steeds meer symfonische en synodale Kerk ” te werken. Hiervoor kunnen zij op de Heilige Geest vertrouwen die “ diversiteit en eenheid creëert ” en “ de harmonie zelf is ”. De paus gebruikte het beeld van een orkest om deze nieuwe zending te verduidelijken. Deze die tegelijkertijd de diversiteit en de eenheid belichaamt. “ Diversiteit is noodzakelijk, ze is onmisbaar. ” Het hele bisdom was verheugd toen de Heilige Vader Mgr. Pierbattista Pizzaballa de pauselijke bul overhandigde. Deze bevat het formele decreet waarin zijn creatie tot kardinaal wordt aangekondigd, in de hoop dat deze aanstelling de stem van Jeruzalem binnen de Kerk en in de wereld luider zal laten weerklinken. Velen hebben hun dankbaarheid geuit voor de belangstelling die de Heilige Stoel voor het Midden-Oosten en voor het Heilig Land heeft getoond en voor de stad Jeruzalem in het bijzonder. Daar ligt het hart van de Kerk. Dhr. Bader Rabie, een inwoner van Jeruzalem die naar Rome kwam om de ceremonie bij te wonen, zei: “ het is vanuit het Heilig Land dat de Blijde Boodschap zich over de hele wereld heeft verspreid. Daar ontspringt de bron van het christelijk geloof en daarom zijn de christenen van dat land de afstammelingen van de eerste christenen die over de generaties heen de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om het geloof in alle landen te verspreiden totdat het christelijk geloof eens universeel wordt. ” “ Tegenwoordig worden de christenen in het Heilig Land met heel veel uitdagingen geconfronteerd en vanwege hun minderheidspositie komt de continuïteit van hun aanwezigheid in de regio steeds meer in het gedrang. Maar de creatie van de Patriarch van Jeruzalem tot kardinaal toont de liefdevolle steun van de Katholieke Kerk voor ons en brengt een nieuw sprankeltje hoop op vernieuwde samenwerkingen tussen de wereld en tussen ons. ” “ In de persoon van de nieuwe Kardinaal Pierbattista ontmoet de Eeuwige Stad hier de Heilige Stad, ” zegt Demetrio Maltese, een Italiaans vrijwilliger van Casa Kerigma, die door de Italiaanse NGO Attendiamoci en de priester Fidei donum P. Valerio Chiovaro wordt geleid. Hij mocht de viering, samen met een groep van 15 jongeren uit Attendiamoci onder begeleiding van P. Chiovaro bijwonen. “ We zijn uit heel Italië naar hier gekomen om aan de patriarch onze steun te betuigen nu hij aan zijn nieuwe zending als kardinaal begint. Het is een missie die hem oproept om het geïncarneerde geloof in de Kerk van Jeruzalem te blijven beschermen, usque ad sanguis effusionem (tot bloedvergietens toe), zoals uit de scharlakenrode kleur van zijn gewaad mag blijken. ” Dhr. Anton Asfar, Secretaris-Generaal van Caritas Jeruzalem, uitte zijn trots om de creatie van Zijne Zaligheid als kardinaal met de woorden: “ deze benoeming kwam als antwoord op het verlangen van de christenen in het Heilig Land om door de universele Kerk omarmd te worden. ” Hij voegde daar nog aan toe dat Caritas de woorden van de patriarch had gebruikt om haar werk in Gaza-stad te beschrijven: “ Wij brengen de liefde op gang. ” Het Consistorie werd door een beleefdheidsbezoek gevolgd, waarbij Kardinaal Pierbattista Pizzaballa iedereen verwelkomde die hem in het Apostolisch Paleis kwam feliciteren. Daar waren bisschoppen en tal van priesters van het Patriarchaat, verschillende bisschoppen en kerkelijke leiders, evenals delegaties uit Jordanië, Palestina, Israël, Cyprus en de Verenigde Staten van Amerika. Daar waren tevens de parochianen uit Bergamo, de staf van het Latijns Patriarchaat alsook Ridders en dames van de Ridderorde van het Heilig Graf. Het weze vermeld dat Kardinaal Pizzaballa een eretitel verleende aan de kerk van de Ridders van het Heilig Graf in Rome, met name de kerk van Sint Onofrius, de kluizenaar. Na zijn creatie tot kardinaal drukte de patriarch zich als volgt uit: “ De zending van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem en mijn zending als patriarch blijven dezelfde. Het toekennen van deze nieuwe rang verandert daar niets aan maar vergroot wel het belang en de betekenis ervan. Ik ben blij dat ik in de wereld een stem voor de christenen van dit land kan zijn en dat ik tegelijkertijd het werk van onze Heilige Vader in het bevorderen van de oecumenische dialoog in het Heilig Land kan verankeren. Ik blijf een herder van de christen gemeenschap om deze doorheen de verschillende omwentelingen waarmee ze sociaal en politiek te maken kunnen krijgen, te leiden, en hen aan te sporen het Evangelie na te leven, wat de enige waarheid is die vrede zal brengen. " Zijne Zaligheid Kardinaal Pierbattista Pizzaballa ging op zondag 1 oktober 2023 in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome voor in zijn eerste pontificale mis. Dit gebeurde in concelebratie met verschillende bisschoppen en priesters en in aanwezigheid van een grote menigte gelovigen. Hij sprak bij deze zijn erkentelijkheid uit voor de steun, de liefde en het vertrouwen die hij in de voorbije weken mocht ontvangen, en bedankte iedereen die met hem de vreugde van zijn promotie deelde, een geschenk dat het bisdom Jeruzalem te beurt mocht vallen. In zijn homilie reflecteerde Zijne Zaligheid op het nederige karakter van zijn ambt en op de ” blik ” van de Apostel Petrus, een deskundige blik “ die hij verwierf door na zijn verloochening van zijn Meester naar de vergevingsgezinde blik van Christus te kijken. ” Hij riep het diocees Jeruzalem op om zijn moeilijkheden te overwinnen door zich de volwassen blik van Petrus eigen te maken en zo de liefde te beleven die Christus van ons verlangt. Men dient te beseffen dat “ de christelijke identiteit geen verdedigingswal is, maar een gastvrij huis en een open deur naar het mysterie van God met de mens, een huis waarin iedereen welkom is. Met Christus zijn wij er voor iedereen. Dit, broeders en zusters, is hoe ik als kardinaal zou willen leven en werken. Dit is de manier waarop ik zou willen dat het Latijnse Patriarchaat, dat verrassend genoeg een kardinale instelling is geworden, zijn roeping en missie waarmaakt. Dit is de manier waarop ik graag zou willen dat jullie er elke dag voor kiezen om christen te zijn, volgelingen van onze Heer Jezus, dat u zich hierbij gesteund weet door mijn gebed, net zoals ik weet dat ik gesteund word door het jouwe. ” Het patriarchaat bereidt zich nu voor op het organiseren van de vieringen ter gelegenheid van de terugkeer van Kardinaal Pizzaballa uit Rome, te beginnen met de plechtige intocht bij de Jaffapoort, en het voorgaan in een pauselijke mis in de Basiliek van het Heilig Graf. Daarna volgen de vieringen in Bethlehem, Nazareth, Jordanië en Cyprus. Chloe Courtois/lpj.org Bron :  Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Van Jeruzalem naar Rome, met de blik van Petrus: Het Consistorie van 2023

Op zaterdag 30 september 2023 hield Paus Franciscus om 10.00 uur op het Sint-Pietersplein te Rome een gewoon openbaar Consistorie voor de creatie van 21 nieuwe kardinalen. “ Toen ik over deze viering even reflecteerde, ” zo verklaarde de Heilige Vader, “ moest ik aan de tekst uit de Handelingen van de Apostelen denken (vgl. 2, 1-11). Het betreft een essentiële tekst, met name die van het Pinksterverhaal. Dit is het verhaal van het doopsel van de Kerk. Maar in feite werd mijn aandacht vooral door een heel bijzonder detail getrokken. Het ging om de uitspraak die uit de mond van de Joden kwam die toen in Jeruzalem woonden (vs 5). Ze zeiden: ‘Wij zijn Parthen, Meden, Elamieten...’ (vs9). ” “ Het gaat er hier om dat we dit even op onszelf zouden toepassen, en ik ben de eerste die dat doet. Het gaat om de ervaring van deze Joden die zo, door een geschenk van God, protagonisten van het Pinkstergebeuren zijn geworden. Het gaat om het doopsel door de Heilige Geest. Het is precies dit gegeven dat aan de basis van het ontstaan van de ene, heilige katholieke en apostolische Kerk ligt, de moederkerk die alle talen spreekt. ” Na de overhandiging van de bul van de creatie van de kardinaalstitel en de toewijzing van de diaconie omarmde de paus elk van de nieuwe kardinalen. Tot deze laatsten behoorde Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, alsook Zijne Eminentie Claudio Gugerotti, Prefect van de Dicasterie voor de Oosterse Kerken. Het College van Kardinalen telt nu 243 leden, waarvan er 137 kiesgerechtigd zijn. Sinds het herstel van het Latijnse Patriarchaat is dit pas de tweede keer dat een patriarch van Jeruzalem tot kardinaal wordt benoemd, en is het de eerste keer dat het om een residerende kardinaal gaat. Onmiddellijk na het Consistorie konden de nieuwe kardinalen in de Sala delle Benedizioni hun vrienden en de vele pelgrims begroeten die van over de hele wereld naar Rome waren gekomen om hun herder te vergezellen. De daarop volgende dag, op zondag, ontmoetten de nieuwe kardinalen hun gelovige gemeenschap. In de pauselijke Basiliek van Santa Maria Maggiore, waar de relikwie van de kribbe van het Kindje Jezus wordt bewaard, droeg Kardinaal Pizzaballa de Eucharistie op voor allen die vanuit het Heilig Land, vanuit Amerika en vanuit Europa speciaal voor hem naar Rome waren gekomen. “ Wat maakt een kardinaal zo speciaal? ” vroeg de patriarch zich in zijn homilie af. “ Hij is een Vader van de Kerk van Rome geworden en dus van de universele Kerk. Dit betekent dat hij met de blik Petrus naar Christus en de wereld dient te kijken. Maar er is een eerste Petrus, de Petrus van vóór de verloochening. En er is een tweede Petrus die uit de vergevingsgezinde blik van Jezus herboren wordt. Een leider die zelf geen vergeving heeft ervaren, wordt snel onhandelbaar. ” “ Jeruzalem, ” zo ging de patriarch verder, “ is een stad met een ongekende rijkdom. Maar het is tevens een stad van heel veel verdriet, van spanningen en diepe wonden. Als Kerk van Jeruzalem en als Kerk van Rome hebben we nog steeds een bijzonder mandaat. Wij zijn degenen die de wereld eraan herinneren om samen met Petrus – de tweede Petrus – naar Christus te kijken. ” Aan het einde van de mis mocht de kardinaal vanwege zijn confraters, vrienden en de vele aanwezige gelovigen een warm applaus in ontvangst nemen. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ We beleven een heel mooi moment in de Kerk, een bijzonder moment in de universele Kerk. Rome en Jeruzalem zijn hier verenigd en de hele werkelijke wereld van Jeruzalem is hier samen met de Kerk van Rome aanwezig. We moeten hiervan profiteren om dieper over de bediening van Petrus en over dit ambt na te denken, terwijl we onze ogen toch op Christus gericht houden. ” Mgr WILLIAM SHOMALI Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina “De Heilige Vader had de idee om niet alleen zijn oog op de geliefde persoon van Mgr. Pizzaballa te laten vallen, maar om nog maar eens de aandacht op de realiteit te vestigen waarin de patriarch moet leven. Op de minderheidskerk die zich in het Heilig Land bevindt, midden in een lang conflict dat nog geen oplossing heeft gekregen. De nieuwe kardinaal zal de stem van die Kerk zijn, de stem van allen die vrede en gerechtigheid eisen." MAY BATHISH Uit de parochie van Jeruzalem “ Het is een grote eer om hier te kunnen zijn, en dit niet alleen voor mijzelf maar voor de hele gemeenschap van Jeruzalem. Kardinaal Pizzaballa ligt ons nauw aan het hart, we voelen hem heel dicht bij ons. " Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Deze benoeming is ook heel relevant in het licht van de situatie waarmee de christenen daar worden geconfronteerd, en dit niet enkel in het Heilig Land in de strikte zin van het woord, maar bij uitbreiding in het hele Midden-Oosten. Het is een wereld van lijden en van martelaarschap, hetgeen ook een geleidelijke vermindering van de christelijke aanwezigheid in de hele regio tot gevolg heeft. Voor ons, broeders van de Custode van het Heilig Land, heeft deze creatie tot het kardinaalschap nog een extra vreugdevolle dimensie vermits Kardinaal Pizzaballa een van onze medebroeders is. Gedurende twaalf jaar was hij de Custode van het Heilig Land en mede daardoor zal hij onze aanwezigheid als bewaarders van de Heilige Plaatsen kunnen ondersteunen en aanmoedigen. Dit betreft immers een taak die wij onder mandaat van de Heilige Stoel uitvoeren. Wij wensen hem uiteraard uit de grond van ons hart dat de paarsrode kleur van zijn ambtsgewaad belichaamd wordt in zijn passie en zijn vurige liefde voor de christenen van het Heilig Land en in zijn verlangen om zijn leven in dienst van de Kerk van het Heilig Land te stellen. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Christian Media Center Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Een allesomvattende vrede”: conferentie van de Patriarch van Jeruzalem in Bergamo, Italië

Enkele dagen vóór zijn creatie als kardinaal keerde Z.E. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, naar zijn geboorteplaats Bergamo in Italië terug. Hij nam er deel aan een vredesconferentie. “Vrede: tussen profetie en diplomatie”. Dit was de titel van de conferentie die door de Johannes XXIII Stichting van Bergamo, het Paulus VI-Instituut en het Werk voor Christelijke Opvoeding van Brescia ( Opera per l'Educazione Cristiana de Brescia ) werd georganiseerd. Aan dit evenement namen twee autoriteiten deel die elk vanuit verschillende ervaringen getuigden. Het was enerzijds de Latijnse Patriarch en anderzijds Staffan de Mistura, Ambassadeur van de Verenigde Naties en VN-gezant voor oorlogsgebieden. Beide mannen zouden samen een allesomvattende visie op de vrede, op de interreligieuze dialoog en op de toekomst van de Verenigde Naties bespreken. S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Paus Johannes XXIII herinnerde er ons in zijn ‘Pacem in Terris’ aan dat vrede een integrale ontwikkeling nodig heeft en een integrale visie op het leven vereist. Diplomatie is daarom noodzakelijk, politiek is ook noodzakelijk, maar religie evenzeer, en dat hebben we de afgelopen jaren kunnen ervaren. We kunnen niet over vrede spreken als er geen egalitaire economische ontwikkeling is, als er geen respect is voor de mensenrechten en als de rol van vrouwen niet wordt gewaardeerd. De vrede heeft vandaag behoefte aan een mondiale en allesomvattende aanpak. ” ARMANDO SANTUS Voorzitter van de Stichting Paus Johannes XXIII van Bergamo “ In zijn inleiding stelde Mgr. Francesco Beschi, Bisschop van Bergamo, dat we de onverschilligheid ten aanzien van de vrede moeten overstijgen. Om dit te doen, moeten wij naar de grote Lombardische pausen van de 20ste eeuw luisteren, met name Roncalli en Montini, die ons leerden dat het mogelijk is om met de deugd van dialoog en geduld buitengewone resultaten te behalen. " Tijdens deze uitgebreide reflectie over de vrede kon de Patriarch slechts naar Jeruzalem als voorbeeld wijzen. “ Vrede vraagt een permanente inspanning ”, benadrukte hij. “ Het werkt al door het bestaan van de ander te erkennen. We proberen daarom op het grondgebied te focussen, om waar het ook maar mogelijk is ontmoetingsmogelijkheden te creëren. In onze scholen proberen we, met de weinige aanwezige actoren, kansen voor leven en ontwikkeling te bieden. We praten wel over vrede, maar dat is niet genoeg. Het is zo belangrijk dat alle gezinnen waardig kunnen leven, en we moeten ervoor zorgen dat het om échte en concrete waardigheid gaat. De meest effectieve interreligieuze dialoog is deze waarbij mensen en lokale religieuze autoriteiten rechtstreeks betrokken zijn, die directe relaties hebben met het gebied. De dialoog moet een plaats van ontmoeting zijn. ” S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Jeruzalem herinnert ons aan veel dingen. In de eerste plaats dat we geen meesters van de tijd zijn. We willen altijd voor alles onmiddellijk een oplossing vinden, terwijl oplossingen vaak tijd nodig hebben, ze moeten kunnen rijpen. Jeruzalem leert ons ook dat het belangrijk is om naar de motivatie en de argumenten van de ander te luisteren, en bovenal leert het ons dat vrede niet alleen uit schriftelijke overeenkomsten of afspraken bestaat. Vrede komt van onderaf, vanuit de basis en heeft de steun en het gebed van de bevolking nodig. ” Bron:  Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video:  © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Gods Zoon heeft het hart van een mens

De viering van het Heilig Hart van Jezus en van het Onbevlekt Hart van Maria zijn twee relatief recente liturgische plechtigheden, maar ze vinden niettemin hun grondslag in de Schrift en in de Kerkelijke Traditie. Samen met Fr. Claudio Bottini nodigen wij u uit om uw blik naar Golgotha te richten om, via de H. Schrift en de leer van het leergezag, wat dieper op de genade in te gaan die uit deze twee harten vloeien. Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum " In de Bijbel duidt het hart de persoon zelf aan alsook de zetel van zijn innerlijke wezen, van zijn gevoelens, zijn verlangens, zijn wil en zijn beslissingen. Op Golgotha heeft Christus zijn Hart aan ons gegeven en dit werd zichtbaar voorgesteld toen de soldaat Hem met zijn lans doorboorde. Uit dit hart, waaruit bloed en water vloeiden, werd de Kerk geboren. Bloed en water zijn tevens de symbolen voor de sacramenten van de Kerk. ” ‘ Kom tot mij, jullie allen die vermoeid en met lasten beladen zijn, en ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op uw schouders en ontvang mijn onderrichtingen, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo zal je rust vinden voor uw ziel. ’ (Mat. 11, 28-30) Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum “ Het hart van Jezus wordt al in het Evangelie vermeld (Mat. 11, 28-30). Christus sprak er zelf over toen Hij in een moment van grote vermoeidheid tegen zijn leerlingen zei: ‘kom en rust even uit. Ontvang mijn onderrichtingen, want ik ben zachtaardig en nederig van hart.’ Jezus schenkt ons Zijn hart. Zachtmoedigheid en nederigheid zijn hier geen synoniemen voor zwakte of onderwerping. Nederig worden, zachtaardig zijn, betekent kracht en moed verwerven om egoïsme te overwinnen, om de kilheid te overstijgen en om bereidwillig diegenen te benaderen die lijden. ” Nederigheid en zachtmoedigheid zijn twee eigenschappen die we tijdens onze lange reis van leerling-zijn in de school van het Evangelie moeten leren. Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum “ Zich bezinnen over het Hart van Christus betekent dat we Zijn hart in harmonie brengen met het onze. Het maakt ons hart zachtaardig en nederig en stelt ons in staat om met een vruchtbare, trouwe, onverdeelde liefde lief te hebben. Het stelt ons in staat om door middel van de Heilige Geest te beminnen. Het is leren onze broeders lief te hebben zoals Christus hen liefheeft. Hij is de Zoon van God met het hart van een mens. Hij heeft alle mensen oneindig lief. ” Dagelijks bestijgen duizenden pelgrims en toeristen van over de hele wereld Golgotha. Hier herdenken de christen broeders het lijden van de Heer door de kruisweg te gaan en bij de staties halt te houden. Elke dag wordt hier in verschillende talen de Eucharistie gevierd. Hier, precies op de plaats waar de Heer zijn Leven gaf voor de redding van de mensheid, wordt Zijn nagedachtenis herdacht. Bron: Website Christian Media Center Foto: © shutterstock.com photo Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Israëlische President engageert zich om de godsdienstvrijheid te verdedigen

De Israëlische President Isaac Herzog had op woensdag 9 augustus in Haïfa een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de christen Kerken. Hij herhaalde namens de Staat Israël, zijn engagement om " de vrijheid van godsdienst en religieuze beleving in Israël volledig te verdedigen ", zeker nu het geweld tegen christenen steeds maar toeneemt. Talloze leden van de christen gemeenschap in Haïfa zijn de afgelopen weken de straat opgegaan om tegen de recente invallen van radicale Joodse groeperingen op de christelijke Heilige Plaatsen te protesteren. Na deze periode van geweld bracht de president van Israël, Isaac Herzog, vanuit een grote persoonlijke bezorgdheid om deze spanningen, een belangrijk bezoek aan het karmelietessenklooster van Stella Maris in Haifa. Het bezoek dat op woensdag 9 augustus plaatsvond, had eerder een privékarakter. Zo werd, President Herzog vergezeld door zijn echtgenote en een kleine delegatie ambtenaren. “ We moeten de leden van alle religies respecteren. Hier zijn we vanaf het begin van ons bestaan aan gehecht, ” verklaarde de Israëlische President. Isaac Herzog wees erop dat “ we de afgelopen maanden getuige zijn geweest van ernstige gebeurtenissen tegen de christelijke religies in het Heilig Land. Onze broeders en zusters, christelijke burgers, voelden zich aangevallen op hun gebedsplaatsen, op hun begraafplaatsen en gewoon zelfs op straat. Ik beschouw dit extremistisch verschijnsel in alle opzichten volkomen onaanvaardbaar. Dit fenomeen moet dan ook uitgeroeid worden en ik ben de politie en andere handhavers van de wet dankbaar dat ze deze zaak heel ernstig nemen. Niemand mag zich ook maar op enerlei wijze bedreigd weten ,” zo zei hij. “ Mijn boodschap aan de christenen die in Israël wonen en aan alle gelovigen van over de hele wereld is dat christen gemeenschappen in het Heilig Land veilig en geborgen zijn ,” besloot de president. De vergadering werd tevens bijgewoond door politiechef Yaakov Shabtai. Een hoopvol bezoek De Patriarch van Jeruzalem, toekomstig Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, nam het woord namens alle christelijke gemeenschappen in het Heilig Land. Hij dankte de Israëlische President en de leden van zijn delegatie voor hun steun. “ We moeten de krachten bundelen om de dialoog van solidariteit en de liefde tussen ons te versterken, ” verklaarde hij. “ We wonen op dezelfde plaatsen, leven zij aan zij, en wij moeten in vrede leven, we moeten samen aan onze toekomst bouwen en elkaar steunen ,” voegde hij daaraan toe, “ want in wezen zijn we allen kinderen van dezelfde God .” Don Piotr Żelazko, Patriarchaal Vicaris van de Hebreeuws sprekende katholieken in Israël, becommentarieerde de ontmoeting op de Vaticaanse Radio, Vatican News. “ Het bezoek van de president bevat het engagement om de uitdagingen en de zorgen met betrekking tot het geweld tegen christenen aan te pakken. Door zich samen met de spirituele leiders en vertegenwoordigers van verschillende religies te engageren, onderstreept dit moment de gemeenschappelijke inzet om samen een sfeer van verdraagzaamheid, dialoog en eenheid te cultiveren. ” In zijn ogen “ is de aanwezigheid van Commissaris Yaakov Shabtai, Hoofd van de Israëlische politie, een signaal van hoop en wijst dit op een positieve stap in de richting van een hechter kader van vrede, van wederzijds begrip en van harmonieuze coëxistentie. ” Het presidentieel bezoek aan het klooster Stella Maris is “ een duidelijk symbool van de collectieve vastberadenheid om alle tegenspoed te overwinnen en de weg voor een toekomst met meer medeleven en begrip vrij te maken, ” zo benadrukt Don Żelazko nog. Ontmoeting tussen de Palestijnse President en de Patriarch van Jeruzalem Bovendien, zo meldt het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, verwelkomde President Mahmoud Abbas, President van de Staat Palestina, eveneens op woensdag 9 augustus de kandidaat Kardinaal Pierbattista Pizzaballa en zijn delegatie in het district Ramallah. In aanwezigheid van Dr. Ramzi Khoury, Voorzitter van het Hoog Presidentieel Comité voor Kerkelijke Zaken in Palestina, samen met enkele leden van dit comité, feliciteerde Mahmoud Abbas Mgr. Pizzaballa met zijn benoeming tot kardinaal in de Heilige Stad. Hij verklaarde dat deze aanstelling voor iedereen, “ zowel voor moslims als voor christenen ”, een bron van trots moet zijn. " Het is onze verantwoordelijkheid om aan gerechtigheid en vrede in de regio te werken ", voegde hij daaraan toe. Mahmoud Abbas zei dat hij zijn inspanningen om vrede voor het Palestijnse volk te bereiken, zal blijven verder zetten. Hij eindigde met het formuleren van een vredesboodschap aan Paus Franciscus, waarin hij de Heilige Vader een goede gezondheid en veel zegen toewenste. Père Paweł Rytel-Andrianik – Cité du Vatican Bron : Website Vatican News Foto : © Fotoarchief lds Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Aartsbisschop Pizzaballa roept op tot respect voor de burgerrechten tegen antichristelijk geweld

De Latijnse patriarch van Jeruzalem neemt nota van de toename van de bedreigingen en de intimidaties tegen de christen gemeenschap in het Heilig Land. In een interview met de Vaticaanse Radiozender “Vatican News” roept de toekomstige Kardinaal Pizzaballa op om op deze provocaties niet met tegengeweld te reageren: “ We hebben geen nood aan bijzondere bescherming maar vragen respect voor onze rechten .” In de afgelopen maanden zijn intimidaties, bedreigingen en geweld tegen christenen in het Heilig Land fel toegenomen. Dit is vooral het geval op Israëlisch grondgebied. Kerken zijn vernield, een Christusbeeld werd verwoest, een protestantse begraafplaats ontheiligd en, meer recentelijk, hebben joodse extremisten geprobeerd kerken in de stad Haifa te bezetten. Hoewel het om een eerder kleine groep gaat, die geenszins de meerderheid van de Israëli’s vertegenwoordigt en evenmin een grote steun geniet, lopen deze joodse extremisten het risico om als tegenreactie een explosie van geweld uit te lokken. Hiertegen laten de religieuze leiders van het Heilig Land, zowel van de christenen als van niet-christenen, hun stem duidelijk weerklinken. In een interview dat Mgr. Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, aan de Vaticaanse media heeft gegeven, sprak deze zijn bezorgdheid uit over de escalatie van de gewelddadige acties in het Heilig Land. De patriarch, die op 30 september uit de handen van Paus Franciscus de kardinaalshoed zal ontvangen, sprak tegelijk toch ook enkele woorden van hoop in deze zeer complexe sociaal-politieke context. Hij deed evenwel vooral een oproep tot de handhaving van de wet en tot het bieden van de nodige waarborgen voor de vrijheid van de religieuze gemeenschappen. Sinds enkele maanden zijn we getuige van een toename van intimidaties en geweld tegen de christenen in het Heilig Land, met name dan op het grondgebied van Israël. Hoe is de huidige situatie? Intimidaties en geweld nemen helaas hand over hand toe. We hebben de afgelopen periode een toename van het aantal aanvallen moeten vaststellen. Toegegeven, we moeten wel stellen dat dergelijke botsingen en ruzies, dat de geuite beschuldigingen en beledigingen niet nieuw zijn. Maar de exponentiële toename van deze gebeurtenissen, vooral dan in de regio van Jeruzalem en in de Oude Stad, is een punt van grote bezorgdheid geworden. Het is tot een vast agendapunt verworden dat zowel de christelijke gemeenschap als de Israëlische autoriteiten zorgen baart. Laatstgenoemden beweren er alles aan te doen om dit te voorkomen, maar dit is in ieder geval tot op heden compleet zonder succes gebleven. Welke contextgegevens werken deze toename van gewelddadige acties in de hand? Dat val moeilijk te zeggen. Er zijn immers verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Ten eerste organiseren bepaalde joodse kringen nefaste trainingen en opleidingen, maar men mag dit geenszins veralgemenen. De overgrote meerderheid van de Israëlisch-Joodse bevolking, ook in religieuze kringen, wil hier niets mee te maken hebben. De afgelopen maanden zijn zelfs veel rabbijnen in de pen gekropen en hebben zich publiekelijk tegen deze verschijnselen uitgesproken. Maar het is evengoed een feit dat er mensen zijn die dit allemaal aanwakkeren. Er is ook een nieuwe generatie kolonisten gekomen, maar zij zijn niet de enigen, die minder vertrouwd zijn met een realiteit die anders is dan die van henzelf. Er heerst een algemeen klimaat van geweld in het land, en we stellen dit zowel in de Israëlische als in de Palestijnse samenleving vast. En deze algemene cultuur van polarisatie beïnvloedt dit alles. Welke risico’s zijn hieraan verbonden? We kunnen immers aannemen dat deze situatie binnen de christelijke gemeenschap spanningen veroorzaakt! Enerzijds is er het probleem dat deze fenomenen toenemen. Wellicht, zoals ik al zei, worden deze ook door een bepaalde religieuze en culturele context ondersteund. Anderzijds is er echter ook een christen gemeenschap die zich het doelwit voelt van blinde aanvallen die door religieus geweld, religieuze haat en religieuze minachting gevoed worden. Dat zorgt op zijn beurt dan weer binnen de christen gemeenschap voor spanning, onvrede en soms vaak zelfs voor felle woede. U spreekt over de Oude Stad van Jeruzalem, maar in Haïfa vinden evengoed verschillende verontrustende gebeurtenissen plaats... In Haifa doet zich een ander fenomeen voor dat verband houdt met een specifieke persoon, met name met Rabbi Berland, en dit loopt wel een beetje uit de hand. Hij is er namelijk samen met zijn volgelingen van overtuigd dat in Stella Maris, in de kerk van de karmelietessen, het graf van de profeet Elia staat, dat eigenlijk niet bestaat. Het gaat hier dus eerder om een vorm van sektarisme. Bovendien zat deze rabbijn ook al omwille van diverse aanklachten meermaals in de gevangenis. Het gaat hier dus duidelijk om iets van een totaal andere aard maar het zorgt wel voor veel nervositeit in de christelijke gemeenschap. Deze geeft ons, religieuze leiders, soms zelfs de schuld, door te vragen: “ Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Waarom grijpt u niet in? Waarom spreekt u zich tegen dit fenomeen niet uit? ” Krijgen de Heilige Plaatsen van de christenen volgens u niet voldoende bescherming? We vragen niet om bescherming, we willen gewoon garanties, we willen onze rechten. We willen als vrije burgers in een democratische staat leven. Wie kan heden tussenbeide komen en wie moet deze garanties bieden? Het is aan de autoriteiten van de Israëlische staat, aan de Israëli's, het is tevens aan Palestina en aan de Palestijnen om ervoor te zorgen dat de rechten van alle burgers in het land, ongeacht hun etnische afkomst, hun religieuze, culturele, of andere overtuiging, worden gegarandeerd. Kreeg u vanwege de autoriteiten reeds enig respons op uw vraag? Wij staan in contact met de politie. We hebben de korpschef ontmoet en hebben met hem gesproken. Hij staat onder grote druk omdat de media hierrond heel wat druk hebben gecreëerd. Dit is in zekere zin positief. De eerste resultaten zijn dan ook al merkbaar. Er zijn reeds enkele mensen opgepakt, maar er blijft nog een lange weg te gaan. Ik moet evenwel zeggen dat de regering hier heel wat minder aandacht aan besteedt, misschien omdat ze andere prioriteiten heeft. De president van de Staat Israël is in dit item dan wel zeer actief en heeft zich in het openbaar al heel duidelijk tegen deze gewelddaden uitgesproken. Bestaat er volgens u een verband tussen de toename van dit geweld en het politieke bestuur van het land? Deze vraag is mij al herhaaldelijk gesteld. Ik beschouw wat ons nu overkomt als een vorm van collateral damage. Ik denk niet dat de regering bewust achter christenen aan gaat. Maar het is wel zo dat deze regering een zeer gespannen klimaat in het land heeft gecreëerd. Hier is sprake van een " Joodse suprematie ". Dit kan uiteraard een nefaste invloed hebben, al was het maar indirect. Neemt u vandaag het woord “ christenvervolging ” in de mond? Neen! Wanneer men het over “ vervolging ” heeft, dan denk je meteen aan hetgeen de radicale moslims in Syrië en in Irak hebben aangericht. Hier zijn er wel problemen, dat is zeker, maar wij worden onder geen beding vervolgd. Wat zijn volgens u de elementen van hoop? Er zijn nog steeds redenen om te hopen omdat deze situaties ook sterke reacties hebben opgeroepen. Deze reacties zijn zelfs vaak veel sterker binnen de Israëlische samenleving, zelfs in de religieuze, dan onder christenen. Ik geloof dat het besef van dit probleem binnen de Israëlische samenleving na verloop van tijd positieve vruchten zal afwerpen. Jean-Charles Putzolu - Cité du Vatican Bron : Website Vatican News Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Ignatius van Loyola in het Heilig Land

P. DAVID NEUHAUS, sj Sociëteit van Jezus “ De Heilige Ignatius was bedlegerig terwijl hij van een vreselijke wonde herstelde die hij in de strijd had opgelopen. Toen nam hij de tijd om enkele boeken over Jezus Christus en de heiligen te lezen. Dit zette de heilige aan het denken over de vraag wat hij kon doen om de weg van Jezus te bewandelen. Hij associeerde dit onmiddellijk met een zoektocht naar Jeruzalem. ”  Hij werd een uitzonderlijke pelgrim. Op 4 september 1523 kwam de Heilige Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jezus, voor het eerst in Jeruzalem aan. Vandaag zijn er sinds deze "heilige reis" 500 jaar verstreken, een reis die begon en eindigde in deze heilige stad. P. DAVID NEUHAUS, sj Sociëteit van Jezus “ Eigenlijk was Ignatius een gewone pelgrim. Hij werd door Franciscaanse gidsen vergezeld, bij wie hij verbleef. Maar in feite leefde in hem het vurige verlangen om in het Heilig Land te blijven, om zich daar blijvend te vestigen. Zijn bezoeken aan de Heilige Plaatsen bezorgden hem heel veel troost. Hij bezocht het Cenakel en de berg Sion, waar hij waarschijnlijk bij de franciscanen woonde. Hij kwam bij het Heilig Graf, waar hij de mis bijwoonde en aan de processies deelnam. Hij trok naar de Olijfberg, naar Ein Karem, naar Bethlehem en Jericho en naar de rivier de Jordaan. Toen hij uiteindelijk aan de toenmalige Custode, die tevens het hoofd van de franciscanen in het Heilig Land was, de toestemming vroeg om te mogen blijven, antwoordde deze dat dit onmogelijk was. En al was het zijn vurig verlangen om in Jeruzalem te wonen en voor de goede zielen te werken die hem jarenlang had begeleid, toch accepteerde hij dit antwoord. Uiteindelijk was zijn gehoorzaamheid kenmerkend voor datgene wat jezuïeten tegenover het gezag van de Kerk moeten tonen. ” Eenmaal de Heilige Ignatius van Loyola van zijn pelgrimstocht was teruggekeerd, werd in 1540 in Rome de Sociëteit van Jezus door de Paus erkend. Sedert 1913 is deze oude orde in Jeruzalem binnen het Pauselijk Bijbelinstituut van de stad aanwezig. Deze aanwezigheid is bedoeld als een concreet teken van het verlangen van de heilige om in contact te zijn met de plaatsen waar de Heer woonde. P. MIGUEL ANGEL GARCIA, sj Vice-Overste van de Sociëteit van Jezus in het Heilig Land “ Sindsdien zijn we betrokken bij verschillende activiteiten die allemaal aan de wereld van de Heilige Schrift gerelateerd zijn. Eerst op het vlak van de archeologie. Daarna, gedurende 30 à 40 jaar, via een campus in het Heilig Land van ons instituut in Rome. Hier bieden we onze studenten de mogelijkheid om hun studietijd door te brengen. Maar de aanwezigheid van de Sociëteit van Jezus reikt veel verder. Al 40 jaar zijn de jezuïeten aan de Universiteit van Bethlehem actief, runnen zij het Tantur Instituut en zijn aanwezig bij de migranten aan wie zij de Engelse taal onderwijzen. Sommige van onze medebroeders organiseren ook retraites, geven les aan het plaatselijk seminarie of bieden als geestelijke leiders hun diensten aan. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © shutterstock.com photo Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.