Overige Nieuws

Een encycliek over de vrede in Oekraïne

Na de vele oproepen tot vrede die de Heilige Vader doorheen het hele jaar 2022 heeft gelanceerd, heeft Paus Franciscus van de overgang naar 2023 gebruikt gemaakt om de oorlog nogmaals met klem te veroordelen en een nieuwe oproep tot vrede te formuleren. “ Overal ter wereld klinkt onder alle volkeren luid de roep: Nee aan de oorlog! Nee aan de herbewapening! "  Het hele pontificaat van Paus Franciscus – dat op 13 maart tien jaar bestond - wordt door deze dagelijkse oproepen tot vrede gekenmerkt. Het voorbije jaar zijn de tussenkomsten van de Heilige Vader voor het beëindigen van de vijandelijkheden in Oekraïne talrijk en bijzonder intens geweest. Hijzelf omschreef het conflict als " een enorme tragedie ". “ Terra Santa Publishing ” publiceerde onlangs nog een deel van de pauselijke oproepen onder de titel " Een encycliek over vrede in Oekraïn e". GIUSEPPE CAFFULLI Directeur van TS Publishing “Dit is een boek waarvan Paus Franciscus zelf wou dat het gepubliceerd zou worden. Het was zijn wens dat het als naam “Een Encycliek over Vrede in Oekraïne” zou krijgen en hij legt in zijn inleiding zeer goed uit wat hij hier onder een encycliek verstaat. Het boek heeft een krachtige titel en laat verstaan dat er in het Magisterium van een paus ook niet-formele encyclieken bestaan, maar teksten zijn die volgens het ritme van het leven tot stand komen.” GIUSEPPE CAFFULLI Directeur van TS Publishing "Hij wou al zijn oproepen, al zijn kreten van pijn omwille van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne verzamelen. Hij vertrouwde hiervoor op de hulp van een Vaticaanexpert die hem al enige tijd bij zijn pauselijke reizen volgt. De Paus wou wel een voorwoord schrijven, een niet eerder gepubliceerde tekst, die heel sterk het gevoel weergeeft van zijn wil en van zijn inzet voor vrede. Voor ons was het een zeer grote eer dat de Heilige Vader ons heeft gevraagd dit boek uit te geven. Wij hopen dat wij met de publicatie ervan de Kerk een goede dienst hebben bewezen.” GIUSEPPE CAFFULLI Directeur van TS Publishing “Ik hoop dat het boek voor allen van nut zal zijn en wij nodigen dan ook iedereen uit om het te lezen en zo zelf ook getuigen te zijn van de wens van de Heilige Vader om ‘boodschappers van de vrede’ te zijn”. Bron:  Website Christian Media Center Foto:  © Christian Media Center Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Collecte op Goede Vrijdag 2023

Binnen enkele dagen vieren wij samen met de christenen in het Heilig Land en alle bedevaarders van over de hele wereld het jaarlijks Paasfeest. Hier in Jeruzalem is de Heer gestorven en voor ons verrezen. Staande voor Zijn lege graf voelen wij ons in ons geloof gesterkt en onze hoop vernieuwd. Onze taak als Minderbroeders van het Heilig Land bestaat er juist in om voor de gezegende en heilige stenen die de heiligdommen zijn, te zorgen, maar tevens ook om steun te bieden aan de "levende stenen", die de lokale christenen en de bezoekende pelgrims zijn. Het is onze taak om iedereen de kans te geven de Heilige Plaatsen te bezoeken en deze te zien en aan te raken. Dit zijn immers de plaatsen waar Jezus voor ons mens is geworden, voor ons heeft geleefd, voor ons is gestorven en verrezen. Het zijn tevens de plaatsen die ons eraan herinneren dat wat de Apostelen ons hebben aangekondigd en wat de Kerk ons door de eeuwen heen heeft doorgegeven, zin en volheid aan ons leven geeft. Door de heiligdommen gastvrijer te maken en door het verzorgen van pastorale en sociale activiteiten, verlenen wij met volle toewijding in naam van de Kerk een dienst aan alle christenen. Wij staan ook ten dienste van een Kerk die door de vele jaren van conflict en oorlog, en nu ook door de verwoestingen ten gevolge van een aardbeving, diep verwond is. Maar al dat werk en toewijding heeft natuurlijk ook een kostprijs en een groot deel van die kosten wordt elk jaar door de wereldwijde collecte op Goede Vrijdag gedekt. Door de vrijgevigheid van de gelovigen van over de hele wereld, door uw vrijgevigheid, zijn wij in staat onze taak te vervullen. Daarom herleiden wij, de broeders van de Custode van het Heilig Land, onszelf bij deze gelegenheid tot bedelaars en doen wij een beroep op uw vrijgevigheid opdat ook dit jaar Goede Vrijdag opnieuw een dag van universele solidariteit mag worden, een dag waarop christenen in de hele wereld zich concreet om de Moederkerk van Jeruzalem bekommeren. Open uw hart voor vrijgevigheid en open uw handen voor de solidariteit. Want met uw hulp kunnen ook wij voor dit Heilig Land en zijn kinderen blijven zorgen. Frère Francesco Patton OFM Custode de Terre Sainte Bron:  Website Christian Media Center Foto :  © Fotoarchief lds Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De eenheidsband die de christenen van over de hele wereld met de Heilige Plaatsen verbindt

Sedert meer dan 800 jaar zijn de Franciscanen in het Heilig Land aanwezig. Sedert de pauselijke bulle Gratias Agimus van Clemens VI hebben zij het mandaat om als behoeders van de Heilige Plaatsen op te treden. Paus Franciscus heeft deze missie via een brief, waarin hij hulde bracht aan de 800 jaar Franciscaanse aanwezigheid in het Heilig Land, hernieuwd. Reeds eeuwen lang verwelkomen de Franciscanen de christenen die van over heel de wereld naar het Heilig Land op bedevaart komen. Een van de middelen waarmee de christenen in het Heilig Land worden geholpen, is de opbrengst van de " collecte op Goede Vrijdag ”. Deze mondiale geldinzameling is nog het gevolg van de uitdrukkelijke wens van de pausen om christenen van over de hele wereld in de Heilige Plaatsen samen te brengen. Tony Choucry is de econoom van de Custode van het Heilig Land. Hij is het die toezicht houdt op de inkomsten en de uitgaven van de Custode in de hele provincie. Deze omvat de gebieden Israël, Palestina, Jordanië, Syrië, Libanon, Egypte, Cyprus en Rhodos. Fr. TONY CHOUCRY Econoom van de Custode van het Heilig Land “Wij leven volgens de christelijke tradities die de apostelen en de eerste christenen ons hebben overgeleverd. In de Handelingen der Apostelen staat dat de christenen als één gemeenschap leefden, waarin zij al hun bezittingen deelden. Heden heeft de oude christen gemeenschap zich uitgebreid. Wij zijn nu de apostelen en de ‘eerste christenen’ van de huidige tijd. Wij moeten elkaar helpen en met elkaar alles delen wat ook maar mogelijk is, en zo de christelijke aanwezigheid hier in stand te houden.” De opbrengst van de collecte van Goede Vrijdag helpt bij het onderhoud van de heiligdommen en het ondersteunen van de " levende stenen ". Dit zijn de christenen die in het Heilig Land wonen. Fr. TONY CHOUCRY Econoom van de Custode van het Heilig Land “Een van de doelstellingen van de Custode van het Heilig Land bestaat erin om werkgelegenheid creëren. Ze stelt zich evenzeer ten dienste van de pelgrims die het Heilig Land komen bezoeken en zij staat in voor het onderhoud van de Heilige Plaatsen. Ten slotte stelt ze ook alles in het werk om de lokale christenen alle steun te verlenen, want het is en blijft hier voor de christenen een land van heel veel lijden.” De economische gevolgen van de coronapandemie hebben bovendien ook de Custode van het Heilig Land niet gespaard. Fr. TONY CHOUCRY Econoom van de Custode van het Heilig Land ”De pandemie heeft onze situatie volledig aangetast. De stroom pelgrims is ernstig afgenomen en onze inkomsten zijn hierdoor sterk gedaald. Daar staat tegenover dat de aanwezigheid en de inzet van de Custode onder de bevolking in het geheel niet is veranderd. Zij is immers ondanks alles altijd aan haar liefdadigheidswerk trouw gebleven.” Een andere noodsituatie die de Custode van heel nabij en bijzonder hard treft, is de toestand in Syrië. Dat is meer dan ooit het geval sedert de verschrikkelijke aardbeving van 6 februari die duizenden dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt en hele gemeenschappen dakloos heeft gemaakt. Fr. TONY CHOUCRY Econoom van de Custode van het Heilig Land “Twee dagen na de aardbeving was ik ter plaatse en kon ik met mijn eigen ogen de ramp overschouwen. Onze broeders hebben daar een levensecht getuigenis van naastenliefde afgelegd. Onmiddellijk boden ze alle hulp en reageerden met alles waarover ze beschikten op de noden van de ontelbare vluchtelingen. Zo kwamen er in Aleppo bijvoorbeeld tweeduizend mensen tegelijk aankloppen. Het was er bitterkoud en onze beschikbare lokalen waren helemaal niet uitgerust om zoveel gezinnen adequaat op te vangen. De broeders zijn dan maar begonnen met de lokalen van de school door middel van houten panelen op te splitsen, om zo meer kamers te creëren voor gezinnen die geen huis meer hadden.” Fr. TONY CHOUCRY Econoom van de Custode van het Heilig Land “Ook in Latakia waren de broeders present. Ook daar waren de mensen letterlijk op de vlucht en kwamen ze bij hen aankloppen, op zoek naar warmte en naar een gemeenschap waar ze zich veilig konden voelen. Maar ze waren evengoed in de dorpen van de Orontes, bij Idlib, waar een heel dorp werd verwoest.” Fr. TONY CHOUCRY Econoom van de Custode van het Heilig Land “Dat is onze missie in een notendop samengevat. Ik vraag u allen dan ook met aandrang om gul te zijn voor het Heilig Land. Want Goede Vrijdag is dé herinnering aan onze hele heilsgeschiedenis en aan de ultieme passie die de Heer Jezus voor ons welzijn heeft ondergaan. Als wij bereid zijn om een beetje van hetgeen wij hebben aan de armen te geven, betekent dit dat wij deelnemen aan de economie van het heil en aan het project van verlossing door onze Heer. Zo brengen wij wat verlichting bij diegenen die in nood verkeren en zwaar te lijden hebben.” Bron:  Website Christian Media Center Foto :  © Fotoarchief lds Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Caritas Europa steunt Caritas Jeruzalem

Een delegatie van Caritas Europa bracht een bezoek aan het Heilig Land als teken van steun en solidariteit met de inspanningen van Caritas Jeruzalem om de meest kwetsbare mensen en groepen in de samenleving te helpen. Dit bezoek opent misschien nieuwe perspectieven op een toekomstige samenwerking. MARIA NYMAN Secretaris-Generaal – Caritas Europa “Ik ben zeer ontroerd, ik voel me bevoorrecht en ben trots om van deze prachtige Caritas-familie deel uit te maken. Ik bewonder het werk van de afdeling van Caritas in Jeruzalem. Wat zij hier doen is echt ontroerend en tegelijk belangrijk en mooi. Dat we hier zijn gekomen, is ook om onze solidariteit te tonen, om te laten zien dat we achter jullie staan en dat we jullie zoveel mogelijk willen steunen.” PATRICK DEBUCQUOIS Secretaris-Generaal – Caritas België “Ik ben ten zeerste onder de indruk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het werk dat Caritas hier levert. Caritas maakt echt een verschil waar mensen steun en bemoediging nodig hebben. Ik denk dat het dat is wat Caritas overal ter wereld probeert te doen, en dit in alle situaties waarin mensen de wanhoop nabij zijn. Caritas biedt hoop en een praktische aanpak om met moeilijkheden om te gaan.” De afgevaardigden van Caritas Europa bezochten een aantal sociale en pastorale projecten van Caritas Jeruzalem, waaronder twee werken voor gehandicapten. Zo bijvoorbeeld: het Huis van het Goddelijk Kind in Bethlehem, waar de Zusters van de Incarnatie voor kinderen met een handicap zorgen; alsook het Basma Centrum in Beit Sahour, dat probeert werkgelegenheid te scheppen voor jongeren en volwassenen met een handicap om hen een bron van inkomsten te bieden. De delegatie kreeg ook heel wat informatie over de tussenkomsten van Caritas Jeruzalem in enkele ontwikkelingsprojecten, zoals het herstellen en het ontwikkelen van landbouwgrond in het gebied Al-Makhrour in de provincie Bethlehem. NATALIA PEIRO Secretaris-Generaal – Caritas Spanje “Het is van groot belang dat Caritas de meest kwetsbare mensen in het Heilig Land blijft ondersteunen. Wij kennen verschillende goede werken die mensen met een handicap ondersteunen terwijl Caritas is er voor de steun aan de meest kwetsbaren in de samenleving.” ANTON ASFAR Secretaris-Generaal – Caritas Jeruzalem “Dit is een belangrijk moment voor Caritas Jeruzalem. We kunnen nu onze gasten en broeders uit Caritas Europa verwelkomen om samen met hen onze verschillende projecten en programma's te bezoeken, en hen zo meer informatie te verstrekken over de christelijke aanwezigheid in het Heilig Land. Wij zijn afhankelijk van hun steun en solidariteit en zijn dan ook zeer dankbaar voor hun bezoek.” MARIA NYMAN Secretaris-Generaal – Caritas Europa “Ik denk dat daar precies het unieke karakter van Caritas ligt: we zijn samen onderweg en zoeken samen steeds naar de waardigheid van ieder mens. Wij staan achter u, wij bidden voor u en wij zijn zeer dankbaar voor het werk dat u hier doet. U bent echt een zegen en het is een eer voor mij en voor de hele delegatie om hier te zijn.” Bron:  Website Christian Media Center Foto:  © Custodia Terrae Sanctae Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Paus Franciscus: tien jaar missionaire inzet op de paden van de barmhartigheid en de vrede

In tussentijd zijn er reeds tien jaar verstreken sedert Jorge Mario Bergoglio op 13 maart 2013 tot opvolger op de troon van Petrus werd verkozen. Het werd een pontificaat dat gekenmerkt werd door een passie voor evangelisatie en een voortdurend verlangen om de Kerk in missionaire zin te hervormen. Het werd een decennium waarin het pontificaat als het ware twee verschillende dimensies lijkt te vertonen: Een eerder progressieve dimensie om processen op gang te brengen, en een andere dimensie die dan weer meer als circulair kan bestempeld worden, dit wil zeggen een dimensie waarin men de anderen wil ontmoeten en men zich innerlijk in gedachten verrijkt en men ook in het eigen hart kan terugblikken. “De tijd is belangrijker dan de ruimte” . Deze uitspraak van Paus Franciscus komt uit zijn eerste apostolische exhortatie, Evangelii gaudium En eigenlijk vat deze zin de voorbije eerste tien jaar van zijn pontificaat perfect samen. Jorge Mario Bergoglio is in velerlei opzichten uniek. Hij is de eerste paus uit de Orde van de Jezuïeten, de eerste paus uit Latijns-Amerika, de eerste paus die de naam Franciscus koos en de eerste paus in de moderne tijden die na het aftreden van zijn voorganger werd gekozen. "De ruimte kristalliseert en verstart processen maar de tijd projecteert ons naar de toekomst en dwingt ons om onze weg met hoop te bewandelen.” Deze inhoudelijke benadering van het begrip “tijd” vormt in feite de sleutel tot de interpretatie van het huidige pontificaat, dat zich langs twee wegen ontwikkelt: een progressieve en een circulaire weg. De eerste weg maakt het mogelijk om "processen te starten", de tweede weg draagt daarentegen de dimensie van  “ontmoeting en broederschap” . De progressieve dimensie erkennen we duidelijk in de Apostolische Constitutie Praedicate evangelium die in 2022 werd uitgevaardigd. Ze geeft in zekere zin een nieuwe en meer missionaire structuur aan de Romeinse Curie. Nieuw daarin zijn onder meer de oprichting van het Dicasterium voor de Dienst van de Naastenliefde en het nieuwe Dicasterium voor de Evangelisatie , dat rechtstreeks door de Paus wordt voorgezeten. Het document benadrukt ook sterk de betrokkenheid van de leken in de Romeinse Curie en voltooit de vele hervormingen die Paus Franciscus het afgelopen decennium op het gebied van economie en financiën heeft doorgevoerd. Daaronder zit zeker het in 2015 opgerichte  Secretariaat voor de Economie . De ecologische ommekeer De door Jorge Maria Bergoglio op gang gebrachte processen hebben ook betrekking op de oecumene, op de interreligieuze dialoog en op de synodaliteit. In 2015 startte de Paus voor het eerst met een Wereldgebedsdag voor de integriteit van de schepping, om zo de christenen tot een "ecologische bekering" aan te sporen. Deze dag gaat jaarlijks door op 1 september en wordt samen met de Orthodoxe Kerk gevierd. De aansporing tot een ecologische ommekeer werd ook in de tweede encycliek van de paus opgenomen. De eerste encycliek Lumen fidei kwam nog samen met zijn voorganger, Benedictus XVI tot stand. De tweede encycliek Laudato si', over de bescherming van het gemeenschappelijk huis, werd eveneens in 2015 gepubliceerd. De belangrijkste krachtlijn in dit document is de aansporing om " het roer om te gooien ", zodat mensen de verantwoordelijkheid op zich nemen om zich voor " de zorg voor het gemeenschappelijke huis " in te zetten. Maar het engagement dat hier gevraagd wordt, reikt veel verder dan de ecologische bezorgdheid. Dit engagement bevat tegelijk de verbintenis om ook voor de armen zorg te dragen, om de armoede uit te roeien en om iedereen een billijke toegang tot de hulpbronnen van de planeet te garanderen. Op 12 februari 2016 had Paus Franciscus op Cuba een ontmoeting met Kirill, de Patriarch van Moskou en heel Rusland, met wie hij toen een gezamenlijke verklaring ondertekende om samen de "oecumene van de naastenliefde" in praktijk te brengen. Dit wil zeggen: om samen een appel te lanceren om met de gemeenschappelijke inzet van alle christenen een meer broederlijke mensheid op te bouwen. Deze verbintenis kreeg op 16 maart 2023 een tragische ondertoon toen er op het hoogtepunt van de oorlog in Oekraïne een virtuele ontmoeting tussen beide kerkleiders plaats vond. Daarin bevestigden zij hun gezamenlijke inspanning om  "het vuur te doven" door zich uitdrukkelijk op het "onderhandelingsproces" te richten. Vrede en verzoening Vorige maand trok de paus nog op een onvergetelijke oecumenische pelgrimstocht voor vrede in Zuid-Soedan. Hij werd daarbij vergezeld door Mgr. Justin Welby, Aartsbisschop van Canterbury, en door Iain Greenshields, moderator van de Algemene Vergadering van de Kerk van Schotland. Wat de interreligieuze dialoog betreft, vormt het document dat op 4 februari 2019 door de paus en de grootimam van Al-Azhar Ahamad al-Tayyib in Abu Dhabi werd ondertekend, een belangrijke stap in de betrekkingen tussen het christendom en de islam. Dit document over de menselijke broederschap voor wereldvrede en gemeenschappelijk samenleven vormt een directe aanmoediging voor de interreligieuze dialoog en tegelijk een ondubbelzinnige veroordeling van elke vorm van geweld en terrorisme. Op het gebied van de synodaliteit voert Franciscus een heel belangrijke verandering door. De volgende gewone algemene vergadering, de 16de in de rij die in het Vaticaan zelf zal plaatsvinden, zal in twee fasen gebeuren, een in 2023 en een in 2024. De vergadering krijgt als thema  "Voor een synodale Kerk: communio, participatie en zending" . Dit wordt de laatste fase van een driejarig traject van luisteren, nadenken en overleg plegen, dat zich op drie niveaus heeft ontwikkeld, met name per diocees, per continent en universeel. Op de agenda van Paus Franciscus stond eveneens de strijd tegen het misbruik, met als grootste prioriteit de top over de bescherming van minderjarigen, die in februari 2019 in het Vaticaan werd gehouden. Deze bijeenkomst was een duidelijke uiting van de wens van de Kerk om in volle waarheid en met duidelijke transparantie op te treden. Het resultaat hiervan was het Motu proprio  Vos estis lux mundi , die nieuwe procedures voor het melden van intimidatie en geweld heeft vastgelegd. Het stelde ook dat bisschoppen en religieuze oversten onverkort verantwoording zouden moeten afleggen. Aandacht voor de periferie De tweede dimensie, dit is de "circulaire" dimensie van het pontificaat van Paus Franciscus, vestigt de aandacht op de periferie, dit zowel geografisch als existentieel. “ Vanuit de periferie ,” zo stelt de paus,  “heb je een beter zicht op de werkelijkheid dan vanuit het centrum. Het is van hieruit dat je verrijkt in gedachten en in het hart terugkeert.” . De 40 internationale apostolische reizen gingen overwegend naar perifere bestemmingen en kunnen dan ook als symbool staan. Dit geldt al evenzeer voor zijn 36 pastorale bezoeken aan plaatsen in Italië en betroffen zowel privémomenten als openbare ontmoetingen. De eerste reis had reeds op 8 juli 2013 plaats en ging richting Lampedusa, het dramatische hart van het mediterrane migratiefenomeen. Van al even groot belang was het bezoek dat de Paus in april 2016 aan het vluchtelingenkamp Lesbos in Griekenland bracht, waarna Franciscus 12 Syrische vluchtelingen op zijn pauselijke terugvlucht naar Italië verwelkomde, zodat zij in Rome konden worden opgevangen. Het thema van de migratie dient door vier werkwoorden te worden gedragen: verwelkomen, beschermen, bevorderen en integreren. Ook dit thema is een variant van de "circulaire tijd" van het huidige pontificaat. Het omvat immers “de voortdurende strijd tegen de cultuur van verspilling en de globalisering van de onverschilligheid". De "circulaire tijd"  van Paus Franciscus herkent men ook in zijn voortdurende inzet voor de vrede. De encycliek Fratelli tutti is daar een bewonderenswaardige uitdrukking van. Deze is op 4 oktober 2020 gepubliceerd, en daarin roept hij op tot broederschap en sociale vriendschap en zegt hij resoluut nee tegen oorlog. Twee jaar later, toen het conflict in Oekraïne in alle hevigheid losbarstte, leek de aansporing in dit document, met name dat een "echte en duurzame vrede"  van een "mondiale ethiek van solidariteit" moet uitgaan, wel profetisch, zeker in de context van een wereld die steeds meer  "een verhakkelde derde wereldoorlog" meemaakt. De diplomatie van de vrede Een sprekend voorbeeld van de door de paus gepromote  "vredesdiplomatie"  is de " Oproep tot vrede in het Heilig Land ". Deze oproep werd op 8 juni 2014 in de tuinen van het Vaticaan gelanceerd en dan nog samen met de Israëlische president Shimon Peres en de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Een andere belangrijke gebeurtenis – eveneens in 2014, op 17 december – was het tot stand komen van diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba. Hiervoor onderhield Paus Franciscus een maandenlange correspondentie met de toenmalige presidenten Barack Obama en Raúl Castro. Hij hield niet op om beide staatshoofden aan te sporen om aan  “een nieuwe fase in de onderlinge verhoudingen van hun staten te beginnen” . Vanuit dezelfde inspiratie kunnen we de voorlopige overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China betreffende de benoeming van bisschoppen begrijpen. Deze verbintenis werd in 2018 vastgelegd en werd in 2020 en in 2022 telkens met twee jaar verlengd. In dat laatste jaar, dat vooral door het conflict in Oekraïne werd gekenmerkt, zette de paus zich bovendien persoonlijk in voor de vrede. Zo bezocht hij op 25 februari 2022 Alexander Avdeev, de Russische ambassadeur bij de Heilige Stoel en had hij tevens verschillende telefoongesprekken met de Oekraïense president, Volodymyr Zelensky. Ook herhaalde hij voortdurend de oproep om de wapens het zwijgen op te leggen. Zelfs de evangelisatie – of beter gezegd zijn passie voor de evangelisatie – maakt deel uit van de "circulaire" tijdsdimensie van Paus Franciscus. Zo komt het thema van de cyclus van de catechese stelselmatig in de algemene audiënties aan bod. Reeds sinds in Evangelii gaudium (2013) is dit thema expliciet uitgewerkt en stelt de Paus heel duidelijk dat de evangelisatie “door de vreugde en door de ‘schoonheid van Gods reddende liefde’ gekenmerkt worden.” Dit is de prioritaire taak van een Kerk in beweging die dicht bij de gelovigen staat en klaar is voor de  “revolutie van de tederheid” . De hoop stelt nooit teleur Franciscus houdt een zeer sterke band met zijn voorgangers. Dit wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door de heiligverklaringen van Johannes XXIII en van Johannes Paulus II op 27 april 2014 en door de daarop volgende heiligverklaring van Johannes-Paulus II (14 oktober 2018), alsook door de zaligverklaring van Johannes-Paulus I (4 september 2022). Paus Franciscus laat bovendien nooit na om de glimlach van Paus Johannes-Paulus I als symbool van een " Kerk met een vrolijk gezicht " te bestempelen. Maar een heel speciale plaats kent hij toe aan Paus-Emeritus Benedictus XVI, die op 31 december 2022 is overleden. In de tien jaar van zijn pausschap heeft Paus Franciscus nooit het immense respect verborgen dat hij voor Joseph Ratzinger had. Bij verschillende gelegenheden prees hij zijn theologische finesse, zijn vriendelijkheid en zijn toewijding. Op 5 januari ging hij op het Sint-Pietersplein voor bij de begrafenis van zijn voorganger en zo werd hij de eerste paus in de moderne tijd die de H. Mis van de uitvaart van zijn voorganger celebreerde. Paus Franciscus is aldus aan het elfde jaar van zijn pontificaat begonnen, en hij doet dat vanuit de hoop. “Wie hoopt zal immers nooit teleurgesteld worden,” zegt de paus, “want de hoop heeft het gelaat van de Verrezen Heer.” Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Syrië, de toekomst na de noodtoestand

Van 17 tot 21 februari bracht een kleine delegatie van het Dicasterium voor de Oosterse Kerken een bezoek aan de door de aardbeving getroffen zones in Syrië en Turkije. De delegatie stond onder leiding van Mgr. Claudio Gugerotti, begeleid door de Pauselijke Nuntius Kardinaal Maria Zenari en was zowel een uiting van de nabijheid van de Heilige Vader als een gelegenheid om de noden van de slachtoffers beter te leren kennen en een doeltreffende steun mogelijk te maken. Mgr CLAUDIO GUGEROTTI Prefect voor de Oosterse Kerken “Ik tref hier nog steeds een samenleving van solidariteit aan, een samenleving van mensen die nog steeds in waarden geloven, een samenleving van mensen die op de een of andere manier nog steeds blijven hopen.” In Aleppo bezocht Aartsbisschop Gugerotti enkele organisaties voor eerste hulpverlening en hij had tevens een ontmoeting met de vertegenwoordigers van verschillende liefdadigheidsinstellingen alsook met enkele religieuze leiders. Hij celebreerde de mis in de Latijnse parochie en in de Grieks-katholieke kathedraal. De delegatie van het Vaticaan sprak over de immense bezorgdheid die ze ervaarden bij de gezinnen omwille van het feit dat hun huizen volledig onbewoonbaar waren geworden. De delegatie kon met eigen ogen de enorme moeilijkheden van het dagelijks leven vaststellen. Zo was er het fundamenteel gebrek aan voedsel en aan fatsoenlijk werk en ervaarden zij de wanhoop onder de jonge mensen, die in heel hun leven eigenlijk alleen maar een land in oorlog hebben gekend. Fr HANNA JALLOUF, ofm Knayeh “80% van de huizen in Knayeh zijn volledig verwoest. In Yakoubieh leven er 600 christenen, dit zijn 210 gezinnen. Indien we daar tot heden altijd zijn gebleven, dan is dit dank zij ons geloof en onze geschiedenis. De Heilige Paulus was hier ooit en hij heeft er de christenen in hun geloof versterkt.” Nu de mensen stilaan naar hun huizen beginnen terug te keren of in overheidscentra worden opgenomen, willen sommigen toch ook wel enig uitzicht op de toekomst hebben en kijken ze vooruit. FILIPPO AGOSTINO Stichting AVSI – Syrië “Wij hebben zowat aan 132 gezinnen hulp geboden. Dit komt overeen met een 500-tal mensen. De helft van de gezinnen zijn momenteel reeds naar huis teruggekeerd. Een zestigtal zijn daar gebleven, maar vanaf volgende week worden zij naar nieuwe woningen overgebracht.” De Stichting AVSI heeft ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving een medisch centrum opgericht en kreeg hiervoor de ondersteuning van het Saint-Louis Ziekenhuis in Aleppo. Maar ook psychologische ondersteuning zal noodzakelijk zijn. SHAFIKA ABDOU Maatschappelijk Assistent – AVSI “Heel wat mensen zijn fysiek zwaar gewond, maar er zijn ook veel mensen die psychologisch zwaar zijn toegetakeld. Zij zijn door alles wat zij hebben meegemaakt voor de rest van hun leven erg getraumatiseerd. Onze pijn is immens. Wij proberen hun behoeften zo raak mogelijk te identificeren om zo beter over de toekomst na te kunnen denken, om beter te vatten hoe wij hen kunnen helpen, hoe wij hen kunnen terzijde staan, hoe wij hen kunnen steunen en begeleiden." Frère Khokaz, vicaris van de Latijnse parochie van Aleppo, vertelde in een radioboodschap: Br KHOKAZ MESROB, ofm Vicaris van de Latijnse parochie van Aleppo “Zoveel mensen hun huis is compleet ingestort, zoveel mensen zijn op zoek naar een onderkomen. Mensen hebben schrikt om weer in hun woning te slapen, omdat dit zo angstaanjagend is. Hoe en waarom zijn wij in leven gebleven? Hoe en waarom staan wij nog overeind? ....Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat Hij daar was, dat Hij onze muren heeft ondersteund. Ja, Hij was daar met zijn immense Liefde, met Zijn voorzienigheid en Barmhartigheid. Hij was het die ons heeft beschermd.” Mgr CLAUDIO GUGEROTTI Prefect voor de Oosterse Kerken “Ik zie de grote dienstverlening die van de Katholieke Kerk uitgaat, en in het bijzonder vanuit de paters Franciscanen. Zij getuigen van een mentaliteit die verder gaat dan de grenzen van ‘dit is van mij, dit is van jou’, maar denken alleen nog in termen van ‘dit is van ons’. In feite betreft dit een mentale groei die tegelijk ook een burgerlijk groeiproces op gang brengt en daarin zou misschien wel eens de échte toekomst van dit land kunnen liggen.” Bron:  Website Christian Media Center Foto:  shutterstock.com photo Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Minderbroeders als vrijwilligers in Syrië

FR JOHNNY JALLOUF, ofm  Custodebroeder in het Heilig Land “Wij hebben met pijn in het hart het nieuws vernomen over de aardbeving in Turkije en Syrië, de regio waar wij vandaan komen. Dit gebied wordt reeds gedurende 12 jaar door verschrikkelijke oorlogsgebeurtenissen getroffen. De recente aardbeving heeft de diepe wonden alleen maar verder opengereten.” De tweeling George en Johnny, beiden Franciscaner Broeders van de Custode van het Heilig Land, zijn op 15 februari samen met nog een andere broeder naar Aleppo vertrokken. Deze ploeg was de eerste van een hele reeks Minderbroeders die de daaropvolgende weken om beurten hulp gingen bieden. Zij brachten ondersteuning en hulp zowel aan de zwaar getroffen bevolking als aan hun collega’s die reeds vanaf het eerste moment van de ramp zich onvermoeibaar hebben ingezet om de vele vluchtelingen en daklozen bij te staan. FR GEORGE JALLOUF, OFM Custodebroeder in het Heilig Land “Wij trekken daarheen om onze broeders te helpen en om de mensen nabij te zijn. Wij helpen overal waar er noden zijn en steeds in functie van hetgeen aan ons wordt gevraagd.” FR FRANCESCO PATTON, OFM Custode van het Heilig Land “Sommige van onze jongere broeders zullen daar om beurten dienen. Zodra het mogelijk is, zal ik ook proberen de broeders zelf te bezoeken, om hen aan te moedigen en ook om dicht bij de mensen te zijn." De bagage is licht: een paar persoonlijke bezittingen en een beetje hulp voor wie alles kwijt is. Maar vooral hoop moeten we meedragen. FR JOHNNY JALLOUF, ofm Custodebroeder in het Heilig Land “De hoop op de God die ons heeft geleerd dat er na de kruisdood een verrijzenis volgt. Deze hoop dat is ónze hoop, en die hoop zullen wij uitdragen. Wij zullen door onze aanwezigheid proberen deze hoop aan de mensen over te brengen.” De broeders vragen aan diegenen die alles van op een zekere afstand volgen maar het toch in zekere zin mee beleven, om hen met hun gebeden te begeleiden en om milde giften via de kanalen die door de Custode en Pro Terra Sancta worden aangereikt, beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen zij dan de behoeften lenigen die in deze fase nog steeds tot de meest dringende noodhulp behoren. FR FRANCESCO PATTON, OFM Custode van het Heilig Land “Ik was ten zeerste getroffen door de vrijgevigheid waarmee de broeders en de hulpverleners zich ter beschikking van de bevolking stelden. Zij stelden nooit hun eigen welzijn en hun persoonlijke veiligheid voorop, maar gaven alle prioriteit aan het welzijn en de hulp die zij aan anderen konden geven.” Bron:  Website Christian Media Center Foto:  © Custodia Terrae Sanctae Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Aardbeving in Syrië, Solidariteit en Hoop

  Een warme maaltijd, beschutting tegen de koude, een gemeenschap om samen de hoop te behouden. Binnen het eerste uur na de verwoestende aardbeving die Zuid-Turkije en Noord-Syrië in de nacht van 5 op 6 februari trof, opende de Kerk haar deuren voor hen die in een ogenblik alles hadden verloren. BROEDER BAHJAT KARAKACH, ofm Latijnse pastoor van Aleppo “Rond 4 uur werden we door een sterke seismische beving gewekt. We liepen naar beneden en merkten dat heel wat mensen uit hun huizen waren weggevlucht. Het was aardedonker, want er was geen elektriciteit. Hier vingen we de mensen tot de ochtend op in de kerk. We vierden samen de mis en openden de parochiezaal om de mensen te ontvangen en hen eten te geven.” In Syrië zijn de Franciscanen van de Custode van het Heilig Land met verschillende kloosters aanwezig. Zo in Damascus en in Aleppo, maar eveneens in Lattakiah, Yakoubieh en Knayeh. Het is precies in deze locaties dat de meeste schade werd geregistreerd. Fr FRANCESCO PATTON, OFM Custode van het Heilig Land “De rol van onze broeders is niet alleen van materiële aard, maar ook menselijk en spiritueel. Ze doen wat in hun vermogen ligt om het moreel van de bevolking te verhogen. Zelf voelen zij zich soms machteloos, maar het is de kracht van het geloof en de wil om zichzelf te geven, die hen zelf en alle anderen overeind houdt. Deze kracht maakt deel uit van ons leven.” In Aleppo heeft de Latijnse parochie slechts lichte schade opgelopen. Zo is de klokkentoren van de kerk enkele stenen verloren. De Franciscanen kwamen onmiddellijk in actie om hun solidariteit te betuigen met degenen die in de regen en de kou op de vlucht waren, sommigen zelfs nog in hun pyjama. De kantine van de parochie, die vroeger aan de meest behoeftigen ongeveer 1.200 maaltijden per dag serveerde, bedient er nu ongeveer 4.000. Deze hulp werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Associazione Pro Terra Sancta, die veel van de projecten van de Custode steunt en die een noodinzamelingsactie is begonnen. GIACOMO PIZZI Association Pro Terra Sancta “Deze avond hebben wij 500 personen opgevangen. We blijven doorgaan met noodhulp en met het uitdelen van maaltijden. Ondertussen is het aantal al verdubbeld ten opzichte van dat van gisteren en zitten we al aan drie of vierduizend uitgedeelde maaltijden.” De gemeenschap van Aleppo kreeg bezoek van kardinaal Mario Zenari, de Apostolische Nuntius in Syrië, die een boodschap van solidariteit kwam brengen en tegelijk de nabijheid van de paus wou uitdrukken.  “Het zal een test voor de hele mensheid zijn en we zullen door de geschiedenis hierop worden beoordeeld,” verklaarde de kardinaal. Hij riep tegelijk ook de internationale gemeenschap op om alle politieke prioriteiten te overstijgen. Fr FRANCESCO PATTON, OFM Custode van het Heilig Land “Ik geloof dat op internationaal niveau het gevoel van menselijkheid moet zegevieren en dat de internationale gemeenschap niet alleen de moed, maar ook de intelligentie moet hebben om de sancties tegen Syrië op te heffen of ten minste op te schorten. Ze moet elke vorm van hulp aan dit land bevorderen." Buiten blijven mensen dag en nacht het puin doorzoeken in de hoop nog overlevenden te vinden. Elke persoon die levend van onder het puin wordt gehaald resulteert in een explosie van vreugde. In Aleppo vangt het katholieke ziekenhuis Saint-Louis tal van gewonden op. Dit ziekenhuis is een van de instellingen die aan het project " Open Hospitals " van de NGO AVSI deelneemt. Zuster Arcangela is al meer dan 50 jaar in Syrië en ze beschrijft de situatie die als maar nijpender wordt. Sœur ARCANGELA ORSETTI Hoofd van het Hospiaal St.-Louis “De angst was zeer groot. We sprongen uit ons bed en renden meteen naar de ziekenboeg. We vingen de eerste slachtoffers op die met de spoed waren binnen gebracht en langs die weg hoorden we meteen wat er in de stad was gebeurd. Er zijn zoveel doden, zoveel gewonden, zoveel mensen op de vlucht. Het is verschrikkelijk. Dat is nu eenmaal het leven. De betekenis van onze aanwezigheid bestaat erin dat wij het lijden kunnen verzachten, steun kunnen geven en hoop brengen aan hen die door de situatie waarin wij leven het laatste sprankkeltje hoop dreigen te verliezen.” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.