Overige Nieuws

Opnieuw een Goede Week door oorlog getekend!

De Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Z.E. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, spreekt over een nieuwe Heilige Week, die door oorlog zal gekenmerkt zijn. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Dit is niet de eerste keer dat er hier oorlog heerst maar het is het niet zozeer de oorlog die de zaken bemoeilijkt. We kennen immers zoveel conflicten! Neen, wat het de mensen écht moeilijk maakt, is de context van haat en wrok, het gebrek aan vertrouwen en de voortdurende frustraties. Het zijn al deze negatieve gevoelens die met een oorlog hand in hand gaan die de situatie zoveel moeilijker maken. In het verleden wisten we dat conflicten wel zouden eindigen en dat ze later wel min of meer zouden hervatten. Maar tegenwoordig weten we het niet meer. Natuurlijk zal het deze keer ook wel stoppen en vervolgens opnieuw beginnen, maar we weten niet wanneer en hoe. Dit alles maakt de huidige situatie veel zwaarder om dragen. ” De patriarch onderstreept ook de ernst van de huidige situatie in de Gaza-parochie. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Deze situatie is ondraaglijk en onbegrijpelijk. Het is niet de eerste keer dat honger als oorlogsinstrument wordt gebruikt. In feite weet ik niet of we dit zo wel kunnen omschrijven, ik ben immers geen militair strateeg en ik wil me niet op dat gebied begeven. Maar het is hoe dan ook objectief gezien een ondraaglijke situatie. We kennen hier altijd veel problemen, allerlei problemen. De economische situatie en de financiële situatie zijn altijd zeer kwetsbaar geweest. Maar er was nooit hongersnood. Het is de eerste keer dat we met echte honger te maken krijgen en dat is onhoudbaar. Ik denk dat alle religieuze, politieke en sociale gemeenschappen dan ook alles moeten aanwenden wat in hun macht ligt om aan deze situatie een einde te maken. ” Naast de humanitaire tragedie van Gaza is er nog een ander zeer ernstig probleem voor de christenen in Palestina en in heel het Heilig Land. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ De economische noodsituatie in de Palestijnse gebieden, vooral in de regio Bethlehem, is zeer duidelijk en acuut. De Kerken, alle Kerken, in het bijzonder het Latijns Patriarchaat en de hele Katholieke Kerk, alsook de Custode, kortom de verschillende geledingen van de Katholieke Kerk, streven ernaar om op deze crisis te reageren en om werkgelegenheid te creëren... Maar deze situatie moet in ieder geval onmiddellijk, worden gedeblokkeerd, al is het misschien maar tijdelijk. ” De patriarch nodigt tevens de pelgrims uit om opnieuw naar het Heilig Land te komen. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Ik geloof dat het ook tijd is om pelgrims uit te nodigen om opnieuw naar het Heilig Land te komen. Ik begrijp heel goed dat er veel angst is en ik begrijp dat de beelden die door de media worden uitgezonden, vaak beangstigend zijn. Maar ik denk dat het mogelijk is om vandaag naar hier terug te komen. Het is mogelijk om een bedevaart naar het Heilig Land te ondernemen al is het misschien niet zo uitgebreid als in het verleden. Het zou een hele mooie en heel concrete vorm van steun zijn, al was het maar voor de kleine gemeenschap van Bethlehem. ” In elke religieuze gemeenschap organiseert men tal van gebedsinitiatieven die helpen de hoop te behouden. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Bovenal is het gebed een kostbare hulp, vooral dan met Pasen. De twee belangrijkste momenten van het liturgisch jaar, Kerstmis en Pasen, kunnen niet gevierd worden zonder de naam Jeruzalem in de mond te nemen. Daarom is ons gebed een groet van de hele wereldkerk aan de Kerk van Jeruzalem. Dit is vooral met Pasen het geval, zeker omdat Pasen al op alle plaatsen op dezelfde dag als in Jeruzalem wordt gevierd. Ook de collecte op de Goede Vrijdag-is een belangrijk element van steun. Maar de paastijd is in feite ook de tijd om in te zien dat gebed ook in actie moet worden omgezet, in een gebaar, in concrete aandacht, vooral dan voor deze kleine Kerk, onze kleine christen gemeenschap. ” De patriarch heeft het uiteindelijk ook nog over het belang van het in stand houden van de christelijke getuigenis in het Heilig Land door middel van gebed en economische hulp. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ We kunnen niet aan Jeruzalem denken zonder aan de lokale christenen te denken. We kunnen niet aan het Heilig Land denken zonder aan de christelijke aanwezigheid te denken.  Vanaf het begin, ja sinds de tijd van Jezus, zijn de christenen als Kerk altijd op deze plaatsen aanwezig geweest om het leven van Jezus en zijn getuigenis te gedenken. Hier hebben we het authentiek getuigenis van Pasen. Daarom is het belangrijk dat de roeping van de Kerk met deze kleine gemeenschap in het Heilig Land wordt verdergezet. Want ook al is ze klein, ze houdt de concrete herinnering aan wat Jezus hier deed levend. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het Heiligdom van Gethsemane: de stilte van de eenzamen!

Deze prachtige nachtelijke basiliek laat ons de ervaring van Jezus op Zijn voorbestemde nacht vol bewuste keuzes herbeleven. Het was de nacht waarin Hij voor volstrekte gehoorzaamheid koos. Het was de nacht waarin Hij ervoor koos om van Zijn eigen wil afstand te doen en zich volkomen in de handen van de Vader over te geven. Met deze woorden opende Fr. Paolo Messina zijn tweede vastenmeditatie in de Basiliek van Gethsemane. Hij verkoos hierbij om zijn referaat aan de eenzaamheid van Jezus in zijn gebed tot de Vader te wijden. Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap Bewaarder van de broedergemeenschap van Jeruzalem “ Jezus vraagt om Hem op dat bewuste moment niet alleen achter te laten. Dit is bijzonder omdat het juist op het moment van de doodsangst is dat Hij Zich volledig openbaart. Het is het moment waarop Hij zijn hart volledig opent, zelfs in al zijn kwetsbaarheid, het moment waarop Hij niet aarzelt zichzelf aan de mensen te laten zien. Het is het moment waarop Hij niet alleen en eenzaam wil blijven en Hij om de nabijheid van Zijn leerlingen vraagt, vooral dan van de drie leerlingen die destijds Zijn glorie konden aanschouwen en Zijn wonderen van dichterbij konden overdenken. ” In het midden van de basiliek bevindt zich de steen die aan de episode herinnert waarin Jezus alles begreep en zijn keuze heeft gemaakt. En zijn keuze om de beker van de passie te drinken, was volkomen in overeenstemming met de wil van Zijn Vader. Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap Bewaarder van de broedergemeenschap van Jeruzalem “ Het is aan ons om deze stilte te betreden en om voor onszelf te beslissen welke keuze we moeten maken. Laten we eens denken aan de vrouwen die ervoor moeten kiezen om zwanger te worden. Ik kom uit een land dat door de maffia wordt geteisterd en laten we dan ook eens denken aan die eerlijke ondernemers die de wanpraktijken aan de kaak stelden. We maken vandaag moeilijke tijden mee en voelen hoe we soms echt alleen staan. Maar juist door de stilte te betreden en onze eenzaamheid te voelen, zullen we de stem van de Vader duidelijker kunnen horen. Want precies op het moment van onze eenzaamheid zullen we ontdekken dat er een Vader is die ons vergezelt en die ons ondersteunt. De evangelist Lucas maakt het ons duidelijk door middel van het beeld van de engel die op pad gaat precies om Jezus in zijn gebed en zijn eenzaamheid te ondersteunen. De Vader is ons nabij als wij Hem ten minste ons laten benaderen. ” De Eucharistieviering met de plechtige vespers, werd voorgegaan door Fr Alberto Pari, Secretaris van de Custode van het Heilig Land, in concelebratie met de aanwezige broeders en priesters van de Custode van het Heilig Land. Op de plaats waar Jezus onder eenzaamheid en verlatenheid gebukt ging, daar waar Hij de wil van de Vader in volledige vrijheid en liefde heeft aanvaard en omhelsd, smeken wij God ons te helpen om de genade om Christus’ voorbeeld na te volgen en om door een duidelijk christelijk getuigenis aan de beproevingen van het leven het hoofd te kunnen bieden. Bron: Website Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
In Galilea: de kracht van zachtmoedigheid en armoede: een actuele uitdaging

Aan de oevers van het Meer van Tiberias ligt tussen Tabgha en Kafarnaüm het Heiligdom van de Zaligspreking. Het wordt beheerd en onderhouden door de Zusters Franciscanessen, Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria. De kerk van dit heiligdom werd tussen 1936 en 1938 door de Italiaanse architect Antonio Barluzzi ontworpen. Op deze plaats werd volgens de traditie door Jezus de Bergrede uitgesproken. Voorheen stonden hier dan ook reeds enkele Byzantijnse gebouwen uit de 4de eeuw. Op de zondag die aan deze nagedachtenis was gewijd, verzamelde de Kerk van Galilea zich hier rond het altaar om als gemeenschap van gelovigen de liturgie te vieren. De H. Mis werd voorgegaan door Z.E. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, in concelebratie met Mgr. Youssef Matta, Grieks-Melkitische Aartsbisschop van Galilea, met Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Bisschop Emeritus, Maronitische Aartsbisschop van Haifa en het Heilig Land en Mgr. Piotr Przyborek, Hulpbisschop van Gdansk (Polen). Tal van priesters uit parochies en christen gemeenschappen in Galilea en andere regio’s kwamen hier met hun parochianen bijeen en vulden samen met veel lokale religieuze families de kleine kerk van het heiligdom, waar het vanwege de regen bijzonder druk was. In een wereld waarin de kracht van de machtigen lijkt te zegevieren, “ toont de Zaligspreking het pad dat het leven van elke christen markeert. ” Met deze uitspraak wou Z.E. Pierbattista Pizzaballa in zijn homilie benadrukken dat te midden van zoveel haat en geweld onze beslissingen en onze gedachten in overeenstemming moeten zijn met de onderrichtingen van Jezus Christus, zoals Hij deze in het Evangelie heeft voorgesteld. Z.E. Kardinaal PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ In deze tijden lijkt het wel dat we vooral sterk en stoer moeten zijn en dat dit op al het andere de bovenhand haalt. Maar zeker nu herinnert de Zaligspreking ons eraan dat zachtmoedigheid en arm zijn in Christus de enige manieren zijn om de wereld in liefde en respect voor elkaar te laten groeien. En de Zaligspreking vormt nu eenmaal de kern van het christelijk geloof en is de enige wet die de wereld regeert. ” Na de mis was er ondanks de regen een moment van rust, waardoor alle verzamelde gelovigen van de aangename lucht van de Berg der Zaligsprekingen konden genieten. Vanop deze verhevenheid heeft men een prachtig uitzicht over het meer, en dit was dan ook een unieke locatie waar de aanwezigen een tijd van broederschap en vriendschap met mekaar konden delen. Z.E. Kardinaal PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Ondanks de moeilijke tijd en de huidige crisisperiode waarin we leven, vind ik het bijzonder mooi te zien hoe ons volk en onze families willen blijven samenkomen en op dezelfde plaatsen van het Evangelie rond het Woord Gods een sterk gemeenschapsgevoel tentoon spreiden. ” Moge Christus, die door doorheen Galilea heeft gereisd en hier verkondigd heeft dat vredestichters kinderen van God zullen genoemd worden, Zijn verlossingswerk in het leven van elke christen verder zetten, om de zaden van vrede en hoop naar dit Heilig Land te brengen. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De ambassadeurs van de Custode van het Heilig Land wereldwijd

De minderbroeders die heden in 70 commissariaten in 60 landen aanwezig zijn, vormen een brug tussen het Heilig Land en de christenen wereldwijd. Ze worden als de “ambassadeurs” van de Custode van het Heilig Land beschouwd. Fr. SILVIO ROGELIO DE LA FUENTE, ofm Afgevaardigde van het Commissariaat van het Heilig Land “ De commissarissen van de Custode van het Heilig Land zijn over de hele wereld bekend. Hun dienstbaarheid is voor ons erg belangrijk, omdat zij degenen zijn die over de Custode van het Heilig Land vertellen en onze activiteiten bekend maken. Zij zijn degenen die groepen pelgrims aanmoedigen om naar het Heilig Land te komen, om deel te nemen aan de collecte op Goede Vrijdag en die wereldwijd verschillende collectes organiseren om de christenen van de Moederkerk van Jeruzalem te helpen .” “ Het is eveneens belangrijk om in herinnering te brengen dat de commissarissen in verschillende delen van de wereld niet alleen door de adjunct-commissarissen worden geholpen, maar tevens door veel leken worden ondersteund. Deze leken stellen zich eveneens zeer dienstaar op zodat zij terecht ook als ambassadeurs van het Heilig Land worden beschouwd. We hebben echt geluk dat er veel dergelijke mensen zijn, veel ambassadeurs die over het Heilig Land spreken, die laten zien wat we hier in het Heilig Land doen en waaruit onze dienstverlening bestaat. In zekere zin zijn ze ook rechtstreeks met ons verbonden en maken ze deel uit van onze zending hier in het Heilig Land. ” De aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land dateert uit 1217, het jaar waarin het eerste Generaal Kapittel van de Minderbroeders in Santa Maria degli Angeli, vlakbij Assisi, werd gehouden. De Heilige Franciscus besloot toen met een geïnspireerd gebaar zijn broeders naar alle naties te sturen. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Onze aanwezigheid in het Heilig Land duurt al 800 jaar. In de praktijk werd de Franciscaanse zending in het Heilig Land na ongeveer een eeuw, bij beslissing van Paus Clemens VI aangesteld tot Custode van het Heilig Land. Dat wil zeggen dat het bewaren van de Heilige Plaatsen aan ons werden toevertrouwd. Later, na ongeveer nog eens een eeuw, met name in 1421, gaf Paus Martinus V, op 14 februari de Custode de mogelijkheid om over de hele wereld “ambassadeurs” aan te stellen, de zogenaamde commissarissen van het Heilig Land. ” In 1421 publiceerde Paus Martinus V zijn bul “His quae pro ecclesiasticarum”, die de geboorteakte werd van de commissariaten van het Heilige Land. Het verhaal van de Custode is zeer goed gedocumenteerd in de archieven van de Custode, en dit werd ook nog eens door de pausen Paulus VI, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus bevestigd. De aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land werd gedurende die 800 jaar altijd met grote uitdagingen geconfronteerd. Het heden vormt hierop geen uitzondering op de regel. Fr. SILVIO ROGELIO DE LA FUENTE, ofm Afgevaardigde van het Commissariaat van het Heilig Land “ Sinds 7 oktober, toen deze oorlog uitbrak, bevinden wij ons in een zeer moeilijke situatie. Onze kinderen kunnen niet meer naar school en onze gelovigen kunnen niet eens meer naar hun werk omdat velen van hen uit de Palestijnse gebieden komen. Om bijvoorbeeld hier naar Jeruzalem te komen, hebben de inwoners van Bethlehem een vergunning nodig, die wij hen proberen te bezorgen. ” “ Maar ondanks alles blijven wij, broeders, doen wat we al 800 jaar doen. Mensen moeten de katholieke Kerk hier in het Heilig Land blijven steunen, zowel door pelgrims te sturen als door de lokale Kerk te steunen. Op dit moment zetten we meer in om de plaatselijke Kerk te ondersteunen, omdat het aantal pelgrims dat naar het Heilig Land komt als gevolg van de oorlogssituatie helaas maar heel klein is. ” Momenteel leven de commissarissen van het Heilig Land in 60 landen over de hele wereld verspreid. In totaal gaat het om zowat 70 commissariaten. Bron: Website Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Stichting Homo Viator : Dragers van Hoop !

Van 9 tot 12 februari maakten leden van de Stichting Homo Viator - San Teobaldo, uit het Bisdom Vicenza, een pelgrimstocht om de Moederkerk van Jeruzalem te bezoeken. Het thema van de bedevaart was “ Vredestichters zijn door te delen ”. P. GIUSEPPE BONATO (Beppino) Afgevaardigde van het Godgewijde Leven - Bisdom Vicenza “ Omdat we al lang hebben begrepen dat onze Kerken niet kunnen leven zonder de Kerk van Jeruzalem. Omdat we bij Jezus en Zijn gemeenschap willen zijn, in Zijn gebed, in Zijn lijden, in Zijn offer, in Zijn geest van delen en medeleven met de tranen van alle mensen van vandaag. ” De pelgrimstocht duurde slechts een paar dagen, maar was rijk aan ontmoetingen en uitwisselingen. De pelgrims werden door Fr. Francesco Patton, Custosde van het Heilig Land, verwelkomd. Ze bezochten het Studium Biblicum Franciscanum, om de vreugden en uitdagingen van deze tijd te delen. De Stichting Homo Viator Foundation coördineert een aantal activiteiten, waaronder pelgrimstochten naar het Heilig Land, dit volgens een specifieke methode die op de Egeria-pelgrimstocht uit de 4de eeuw is geïnspireerd. Teksten en contexten worden zo samen verkend. Daarom is het Studium Biblicum een grote bondgenoot van hun missie, omdat daar de Bijbeltekst in zijn context wordt geopend, en omgekeerd. P. RAIMONDO SINIBALDI Voorzitter van de Stichting Homo Viator – San Teobaldo “ Om de context te begrijpen, moet men kennis hebben van de menswetenschappen. Ze leren ons belangrijke elementen kennen, zoals geschiedenis en geografie, topografie en archeologie, enz. Vandaar het belang van het Studium Biblicum Franciscanum. Het Evangelie, het Woord van God helpt ons immers “meer mens” te zijn. ” Andere uitwisselingsmomenten vonden in Gethsemane plaats, met Fr. Diego, eveneens uit het Bisdom Vincent. Een ander bezoek versterkte de banden met de Dorothy Sisters van Jeruzalem en Bethlehem, maar ook met de lokale gemeenschap, met name in de persoon van de chauffeur Rimon uit Nazareth, die al twintig jaar voor de stichting werkt. Deze ontmoetingen lieten ruimte voor het beluisteren van de vele moeilijkheden in deze oorlogsperiode. Giulia, die lid is van de Katholieke Actie, vertelde ons hoe ze getroffen wordt doordat de pelgrims wegbleven hetgeen resulteerde in gesloten winkels en zoveel verlatenheid in de harten van de bewoners. GIULIA AGOSTINI Katholieke Actie Italië - Bisdom Vicenza “ Het feit dat we hier zijn, zelfs in deze moeilijke tijden, is precies een concrete uiting van broederschap. Wij laten onze christelijke broeders en zusters, die momenteel een tijd van zware beproevingen doormaken, niet in de steek. ” Lauro, vader van een gezin en journalist voor het bisdom, kon de gelatenheid delen van enkele lokale ouders, die over de toekomst van hun kinderen nadenken, die de aantrekkingskracht van de christen gemeenschap ervaart en die aanwezigheid en nabijheid heel sterk nodig heeft. LAURO PAOLETTO Journalist - Bisdom Vicenza “ Fr. Diego Dalla Gassa die we hebben ontmoet, heeft het ons verteld: ‘voor degenen die lijden maakt het besef dat er iemand dichtbij is, precies het verschil.’ En hij verwees hierbij naar het voorbeeld van het kruis, wanneer Maria met de geliefde leerling onder het kruis staat. Dit is een geweldige uitnodiging om nabij te zijn. Eigenlijk hebben nauwelijks een inspanning geleverd door hierheen te komen, maar deze woorden gaven onze pelgrimstocht een betekenis en lieten ons toe anderen uit te nodigen om dicht bij deze mensen te komen. ” Maandag konden de pelgrims, alvorens ze naar Italië terugkeerden, ook nog een broederlijk moment delen met Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem. P. RAIMONDO SINIBALDI Voorzitter van de Stichting Homo Viator – San Teobaldo “ Wij hopen dat onze Stichting werkelijk een hulpmiddel, een stimulans en een kans zal zijn om mannen en vrouwen te helpen op hun weg naar Christus. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © https://www.shutterstock.com/ Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Goede Vrijdag: een dag van universele solidariteit met de Kerk van Jeruzalem

Beste broeders en zusters, Moge de Heer u de vrede schenken! Na meer dan twee jaar als gevolg van de Covid-pandemie in de onzekerheid te hebben geleefd, mochten we even de illusie koesteren dat een terugkeer naar het normaal in het verschiet lag. Maar toen werden we op 7 oktober door het uitbreken van een nieuwe oorlog in het Heilig Land plotseling uit onze droom gehaald. Behalve het feit dat deze oorlog reeds duizenden doden heeft veroorzaakt, betekende die tevens opnieuw een einde aan de komst van pelgrims naar de Heilige Plaatsen. Hij dwong onze kinderen om lange tijd de school te missen en dompelde veel van onze christenen in het Heilig Land in een uitzichtloze werkloosheid. Dit is vooral in Bethlehem en Palestina het geval, maar evenzeer in de Oude Stad van Jeruzalem en in de rest van Israël. In deze situatie ervaren we des te meer de behoefte aan nabijheid en solidariteit van de christenen van over de hele wereld. In de eerste plaats hebben we de behoefte aan hun gebed, omdat we ervan overtuigd zijn dat alleen de werking van Gods genade de harten kan veranderen en ze in de richting van dialoog, verzoening en vrede kan sturen. Maar er is evenzeer de behoefte aan solidariteit en nabijheid die ons normaal via de vele bedevaarten te beurt vallen. En dan is er natuurlijk de nood aan nabijheid en solidariteit waarvan wij christenen hier naar de economische ondersteuning uitkijken. Als broeders van de Custode van het Heilig Land is het onze plicht, volgens het mandaat dat ons door de Heilige Stoel is verleend, om voor de Heilige Plaatsen te zorgen, er te wonen en er gebedsplaatsen van te maken, waar de plaatselijke gelovigen en de vele pelgrims welkom zijn. We moeten er ook educatieve en sociale projecten opzetten. Zo bijvoorbeeld scholen en sociale instellingen als bejaardentehuizen en de opvang van jonge gezinnen. Wij moeten instaan voor de uitbouw van zorginstellingen zoals klinieken en apotheken, alsook voor het creëren van werkgelegenheid ten voordele van de menselijke vooruitgang. Dankzij de vrijgevigheid van de gelovigen van over de hele wereld helpt de jaarlijkse wereldwijde collecte op Goede Vrijdag een deel van deze kosten te dekken. Bij deze gelegenheid worden wij, minderbroeders van de Custode van het Heilig Land, bedelaars om deze noden te lenigen. We doen een beroep op alle christenen zodat de volgende Goede Vrijdag een dag van universele solidariteit mag worden, een dag waarop de christenen over de hele wereld concreet zorg dragen voor de Moederkerk van Jeruzalem. Deze heeft het immers op dit moment hard te verduren. Ik vraag u, open alstublieft uw hart en help ons op welke manier dan ook, zodat ook wij kunnen blijven zorgen voor dit Heilig Land en zijn kinderen. Ik wens u alle vrede en vreugde toe! Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
In gesprek met Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land: “de 800ste verjaardag van Kerstmis in Greccio”

Dit jaar viert de hele wereld het 800-jarig bestaan van de kerststal. Een kerststal die zijn oorsprong vindt in het hart van de mensen en vanuit de grote liefde van de Heilige Franciscus. Hij wou immers met eigen ogen de moeilijkheden zien die Maria en Jozef bij de geboorte van het kind Jezus destijds hebben ervaren. Daarom wilde hij in 1223 de scène uit de Bijbeltekst in een grot in de stad Greccio, in Italië, reconstrueren. Dit “ prachtig symbool van de kribbe in de kerststal, zo dierbaar voor de christenen, wekt altijd verbazing en verwondering. ” Dit zijn de woorden die Paus Franciscus in zijn apostolische brief Admirabile signum van 2019 schreef over de betekenis en de waarde van de kerststal. Dit deed hij naar aanleiding van zijn bezoek aan Greccio, in de vallei van Rieti. Tijdens deze kerstperiode hadden het Christian Media Center en de website van de Custode van het Heilig Land met Fr. Francesco Patton over dit onderwerp een gesprek. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Kerstmis in Greccio is een heel bijzondere ervaring. Het is de viering waarin de Heilige Franciscus twee mysteries met elkaar heeft verenigd en ons zo helpt om enerzijds de waarde van de Eucharistie te begrijpen, en anderzijds de waarde van de Incarnatie met mekaar te delen. Want wat Sint-Franciscus in Greccio vierde, was precies de Eucharistie voorgesteld in de context van een kerststal. Dit was het Bijbels tafereel van de Geboorte. Hij nam contact op met Giovanni, een van zijn vrienden in Greccio, en zei tegen hem: ‘Als je wilt dat we Kerstmis komen vieren, tref dan alle voorbereidingen.’ Vervolgens vroeg hij aan de paus een speciale toestemming om het feest niet in een kerk maar in een stal te mogen vieren, in een grot in een niet-liturgische setting. Zo bracht hij het tafereel uit Bethlehem opnieuw tot leven. ” “ In Bethlehem hebben we de Grot van de Geboorte, hebben we de Kerststal en vóór de Kerststal hebben we het altaar waarop de Eucharistie wordt gevierd. ” Waarom is Kerstmis in Greccio zo belangrijk? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Tussen 1219 en 1220 verbleef de Heilige Franciscus als pelgrim in het Heilig Land. Waarschijnlijk zag hij toen de kans om de Grot van de Geboorte te bezoeken en misschien heeft hij er toen zelfs een kerstviering meegemaakt. Hij had destijds alvast deze ingeving: de Zoon van God, die in Bethlehem door Zijn geboorte uit de Maagd Maria mens is geworden, is ook diegene die zichzelf klein heeft gemaakt en zich elke dag in de Eucharistie aan ons presenteert en zo ons leven voedt. ” “ Op die manier is dit tafereel, is deze wijze om de Eucharistie in navolging van Sint Franciscus te vieren, in het collectieve geheugen de viering van de kerststal, van de kribbe van Greccio geworden. Maar het woord ‘kribbe’ verwijst in de regel naar de ‘voederbak’. Maar wat Franciscus viert, gaat in wezen niet zozeer om de kerststal of de voederbak an sich. Wat Franciscus viert, betreft in essentie het vieren van de Eucharistie in de kerststal, om ons op die wijze het verband tussen de menswording en de Eucharistie te helpen begrijpen. Uiteraard was de kerststal toen reeds eeuwenlang in afbeeldingen, in bas-reliëfs en in sculpturen aanwezig. Dit was zeker al sinds de 4de eeuw het geval. In Greccio, zou je kunnen zeggen, wordt echter een bepaald element geïntroduceerd, namelijk dat hier deze scène tot leven wordt gebracht. ” Waarom viel de keuze op Greccio? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Omdat Greccio een dorp van herders is die aan deze viering kwamen deelnemen. In zekere zin werden zij de moderne versie van de herders die ooit van de herdersvelden naar de Grot van de Geboorte liepen. Het element van de os en de ezel die we ook reeds in de voorstellingen uit de 4de eeuw terugvinden, wordt precies daar geïntroduceerd. Deze elementen worden reeds door de profeet Jesaja vermeld. De os vertegenwoordigt het volk Israël dat een juk draagt en dit juk is het symbool van de wet. De ezel vertegenwoordigt dan weer allen die tot het volk van de heidenen, tot de vreemde naties behoren. ” Ieder huis heeft een eigen kerststal en een eigen kribbe: wat betekent dat vooral dan dit jaar? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Het gaat niet zozeer om de creatie van een kerststal zoals wij ons die normaal voor ogen houden, maar om de gelovigen het verband te laten begrijpen tussen het mysterie van de incarnatie van de Zoon van God en het mysterie van de Eucharistie. Laat ons beseffen dat, net zoals God zichzelf klein heeft gemaakt en in Bethlehem dichtbij de mensen is gekomen, Hij zichzelf ook vandaag nog blijft klein maken en ook vandaag nog de mensen nabij blijft en ons via de Eucharistie tot voedsel dient. ” Bron: Website Christian Media Center Foto © https://www.shutterstock.com/ Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Ik zal blijven de stem van de christenen in het Heilig Land over heel de wereld vertolken”

Op donderdag 21 september – enkele dagen alvorens Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, de kardinaalshoed zou ontvangen – ontving de patriarch in het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem de journalisten voor een persconferentie. Het Latijns Patriarchaat dat in Jeruzalem is gevestigd, heeft parochies in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus. Op zondag 9 juli 2023, kondigde Paus Franciscus tijdens het Angelusgebed op het Sint-Pietersplein in Rome, tot ieders verbazing, de creatie aan van 21 nieuwe kardinalen. Deze beslissing was genomen tijdens een Consistorie dat op 30 september was bijeen geroepen. Onder deze 21 kardinalen bevond zich Mgr Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem. De herkomst van deze nieuwe kardinalen is het levend bewijs van de universaliteit van de Kerk. “ Deze blijft de barmhartige Liefde van God voor alle volkeren van de aarde verkondigen ”, verklaarde Paus Franciscus. “ Ik denk dat Paus Franciscus, door mij tot kardinaal te benoemen, niet zomaar voor een persoon heeft gekozen, maar tevens voor een locatie, met name voor Jeruzalem ,” zo verklaarde Mgr. Pizzaballa. “ Deze keuze is een manier om de nadruk te leggen op de mate waarin Jeruzalem de kern vormt van het leven van de Kerk. Hier bevindt zich immers de moederkerk, hier ligt het centrum van de Kerk maar de stad vormt ook de kern van veel conflicten, ” zo benadrukt de patriarch. S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ De Kerk van Jeruzalem is het hart van de christen wereld. Maar laten we eerlijk zijn, het ligt ook een beetje aan de rand. En de paus heeft altijd aandacht voor de periferie, periferieën in de zin van plaatsen van conflicten, van pijn, verdeeldheid en moeilijkheden. Jeruzalem is een beetje van dat alles. De keuze van de paus is dan ook een teken van aandacht voor deze kleine gemeenschap die lijdt, maar zich tevens verzet. ” Zoals Patriarch Pizzaballa ook duidelijk stelt, verandert zijn nieuwe kardinaalstitel niets aan de inhoud van zijn primaire verantwoordelijkheid. Hij is en blijft de pastoor van de Kerk van Jeruzalem, in het Heilig Land en in het hele bisdom. “ Ik zal doorgaan, ” zo verklaarde hij, “ met in de wereld de stem van de christenen van het Heilig Land te zijn. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.