Nieuws over het Heilig Land

Het Heilig Land: moge Pasen het geloof van de christenen in nood versterken

In hun Paasboodschap verwijzen de Kerken in Jeruzalem naar de zware beproevingen die de gelovigen moeten doorstaan en wijzen zij op het " escalerende geweld " dat mensen en gebedshuizen treft. De Kerkleiders roepen de regeringsautoriteiten op om aan de christelijke gemeenschappen in het Heilig Land en aan de pelgrims alle “ veiligheid en religieuze vrijheden " te garanderen. Enkele dagen voor de Goede Week gaven de patriarchen en kerkleiders van Jeruzalem een gezamenlijke verklaring uit. Daarin spraken zij de wens uit dat de Paasboodschap van Christus’ Verrijzenis – en de hoop die deze met zich meebrengt – voor de plaatselijke christenen een aanmoediging mag zijn en hen in moeilijke levensomstandigheden zal bemoedigen en sterken. Hun geloof wordt immers “ in deze tumultueuze tijden zwaar op de proef gesteld ”. In de context van " het escalerend geweld " dat de afgelopen maanden " het Heilig Land weer heeft overspoeld ", “ krijgen zij het hard te verduren ” en moeten zij aan “a ls maar meer moeilijkheden het hoofd bieden ”. Bedreigingen en aanvallen “ In het afgelopen jaar ,” zo stelt de tekst, “ zijn sommige van onze kerken, onze begrafenisprocessies en onze openbare ontmoetingsplaatsen aangevallen. Ook zijn sommige van onze Heilige Plaatsen en begraafplaatsen onteerd en waren sommige van onze oude liturgische plechtigheden, zoals de Palmprocessie en de ritus van het Heilig Vuur, voor duizenden gelovigen ontoegankelijk. ” Dit is een zorgwekkende vaststelling, die in strijd is met de afspraken die terzake met de regeringsautoriteiten werden gemaakt en dit ondanks het feit dat al de door hen gestelde eisen werden ingewilligd. Oproep tot samenwerking De religieuze leiders roepen de autoriteiten op om vrijwillig en " ter goeder trouw " positief op de geleverde inspanningen te reageren. Zij doen een oproep om de handen in mekaar te slaan en met de kerken samen te werken. Tegelijk worden de burgers zelf en de internationale gemeenschap uitgenodigd om hen te steunen in “ hun inspanningen om de veiligheid, de toegang en de godsdienstvrijheid van de christelijke gemeenschap die er woont en van de miljoenen christelijke pelgrims die het Heilig Land elk jaar bezoeken te helpen waarborgen en zo het handhaven van de religieuze Status Quo te vrijwaren ”. Vorig jaar braken er gewelddadige confrontaties uit in de Oude Stad van Jeruzalem. Net als vorig jaar vielen ook dit jaar het christelijke Paasfeest en het joodse Pesach tijdens de maand van de Ramadan. Dit zijn vieringen met grote bijeenkomsten van gelovigen van de drie monotheïstische godsdiensten die zodoende heel wat mensen naar de door Israël bezette en geannexeerde Palestijnse sector van Jeruzalem voeren. Laat de oude christelijke groet weerklinken De uiteindelijke hoop, zo besluit de gezamenlijke verklaring, ligt echter niet definitief in de handen van mensen, maar in deze van God. “ Hij kan ons vandaag ondersteunen, zoals Hij eeuwen geleden de eerste christenen in Jeruzalem heeft ondersteund ”. Zo leren ons de christelijke leiders van Jeruzalem in hun communiqué en roepen zij ons op om de oude christelijke groet weer luid te laten weerklinken. Bron : Website Vatican News Foto : © Fotoarchief lds Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Kapel van de Veroordeling: in de voetsporen van het Geslachte Lam

Het Evangelie vertelt ons dat Pilatus Jezus hier heeft gevangen genomen en Hem liet geselen. Ze hulden Hem in een purperen mantel en kwamen naar Hem toe met de woorden: “ Heil aan de koning der Joden ”. Toen sloegen ze Hem, tot bloedens toe. Binnenin het Klooster van de Geseling bevinden zich twee kapellen. De eerste herdenkt de Geseling van Jezus en de tweede gedenkt Zijn veroordeling tot de dood. Het heiligdom wordt ook " Litostroto " genoemd, dit woord is aan het Grieks ontleend en betekent " stenen vloer ", dit vanwege het duizend jaar oude plaveisel dat er bewaard is gebleven. Fr GIUSEPPE GAFFURINI, ofm Bewaarder van het Klooster van de Geseling in Jeruzalem Deze kapel werd in 1902 gebouwd en is door de Duitse franciscanes Wendelin Hinterkeuser ontworpen. Ze is naar de vorm van een eerdere kapel geënt. De decoratie is van de hand van de School van de “ Nazareners ” en bevat de afbeelding van Pontius Pilatus terwijl deze zijn handen wast. Er is ook een bijzondere voorstelling van de Apostel Johannes die met zijn mantel de ogen van de Maagd bedekt, opdat zij het verminkte en gegeselde lichaam van haar Zoon niet zou moeten aanschouwen. Men vindt er tevens twee laat-19de-eeuwse beelden van de Spaanse School. Het ene beeld is een voorstelling van een Ecce Homo, het andere van Jezus die zijn kruis draagt. Het beeld van de Ecce Homo werd helaas op 2 februari vernield. In de aanloop naar de Goede Week hielden de vastenbedevaarten van de Custode bij de Kapel van de Veroordeling halt. De Heilige Mis werd er opgedragen door Fr. Gregor Geiger, Professor van het Studium Biblicum-Franciscanum, in concelebratie met de vele aanwezige fraters. In zijn homilie ging Fr Alessandro Coniglio nog wat verder door op de passages uit de Profeet Jesaja, waarin Jezus, de lijdende Dienaar, " zichzelf als offer tot eerherstel aanbiedt ". Fr ALESSANDRO CONIGLIO, ofm Professor aan het Studium Biblicum Franciscanum te Jeruzalem Het is evident dat wie hier de gekruisigde Jezus aanschouwt, dit niet zomaar passief als “ het mysterie van de Christus ” kan beschouwen. Van de ware christen wordt verwacht dat hij mee de last van de zonde van de wereld zal dragen, dit wil zeggen dat hij mee in de voetstappen van het offerlam moet treden. Het betekent dat de christen de gave die Jezus van zichzelf aanreikt, zal nabootsen, dat hij bereid is het offeren van Zijn leven na te volgen, een offer dat Christus aan de Vader bracht, juist omdat hij onze zonde, onze schuld, onze ongerechtigheid door zijn pijnen wou overwinnen. Ook wij zijn geroepen het offerlam na te volgen, onszelf voor het heil van de mensheid, voor het heil van onze broeders en zusters, op te offeren door ons ook op onze beurt aan God aan te bieden. Bron:  Website Christian Media Center Foto :  © Fotoarchief lds Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Mariacultus in de ruïnes van Katisma

Zowat halfweg tussen Jeruzalem en Bethlehem bevinden zich de ruïnes van een Byzantijnse kerk uit de 6de eeuw. Het bestaan ervan raakte in vergetelheid tot wanneer ze in 1992 bij een wegverbreding werd herontdekt. RINA AVNER Onderzoekster bij de Israëlische Overheidsdienst voor Archeologie “Het gaat om de kerk van Katisma en vóór de opgravingen was het bestaan ervan alleen maar uit een paar historische bronnen en het apocriefe evangelie van Jacobus gekend.” Jakobus vertelt ons dat toen Maria en Jozef naar Bethlehem op weg waren en de geboorte van Jezus nakende was, Maria, vermoeid van de reis, van de ezel stapte om uit te rusten. Ze verpoosde even op een steen toen haar een visioen verscheen. Zij zag twee volkeren. Het ene volk lachte en het andere weende. De exegese heeft van het volk dat weent de Joden gemaakt en van het volk dat lacht het volk dat in Christus gelooft. De naam van de kerk, “ Katisma ”, is van oorsprong Grieks en betekent “zetel”. RINA AVNER Onderzoekster bij de Israëlische Overheidsdienst voor Archeologie “We beschikken over een getuigenis van drie pelgrims uit de 6de eeuw. De ene vertelt ons dat een zekere Rubicus hierheen kwam en een deel van de rots waarop Maria zat, meenam om er een altaar van te maken, om dit vervolgens in een kerk te plaatsen die hij in Constantinopel had laten bouwen.” De tweede pelgrim Theodosius voegde er in zijn getuigenis aan toe dat de kar met de steen, die door ossen werd getrokken, op een bepaalde plaats op een wonderbaarlijke wijze tot stilstand kwam en dat monniken van het Heilig Graf de steen konden bergen en als altaar gingen gebruiken. RINA AVNER Onderzoekster bij de Israëlische Overheidsdienst voor Archeologie “Een andere pelgrim uit de 6de eeuw vertelt dan weer over pelgrims die water naar deze plek brachten om er zegeningen en genezingen te vragen.” De archeologe Rina Avner had de leiding over de opgravingen op deze site. Volgens haar is Katisma de grootste kerk in haar soort die ooit in Israël is ontdekt. Er wordt beweerd dat dit de oudste kerk ter wereld zou zijn die aan de cultus van Maria is gewijd. RINA AVNER Onderzoekster bij de Israëlische Overheidsdienst voor Archeologie “Wij weten dat nog vooraleer 15 augustus als het feest van Maria Tenhemelopneming werd vastgelegd, deze datum hier in de kerk van Katisma al werd gevierd. Hier werd destijds al heel vroeg de rustplaats van de Maagd Maria herdacht.” De kerk was achthoekig van vorm met in het midden de vereerde rots. De vloer was met kostbaar marmer en mozaïeken geplaveid. De buitenruimte was in verschillende kapellen verdeeld. In de tijd van de Omayaden namen de Moslims de plek in hun bezit en bezetten het gebouw. Het zuidelijke deel van de kerk werd tot een mihrab omgevormd. De persoon van Maria is ook voor moslims heel belangrijk en hun devotie voor de moeder van Jezus, dat is diegene die zij als de "boodschapper", als “profeet” beschouwen, komt tot uitdrukking in een mozaïek waarop een boom is afgebeeld die zich net voor twee kleine palmbomen bevindt. RINA AVNER Onderzoekster bij de Israëlische Overheidsdienst voor Archeologie “De moslim die de schildering maakte, zag hierin de palmboom die Maria hielp, zoals deze in het Koranverhaal wordt vermeld. Omdat moslims in gebedshuizen geen mensen mogen afbeelden, verving hij de afbeelding van Maria door een tekening van een boompje.” De restanten van de Katisma-kerk zijn verwaarloosd en stil gehouden, maar ze getuigen wel van de vurigheid van de aan Maria gewijde cultus. RINA AVNER Onderzoekster bij de Israëlische Overheidsdienst voor Archeologie “Wij blijven optimistisch voor wat de samenwerking met het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat betreft. Zij zijn de eigenaar van het terrein. Ik hoop dat hier een toeristische plaats wordt uitgebouwd net zoals in Tabgha en in Kursi en dat mensen van alle religies, volkeren en naties deze zullen komen bezoeken.” Bron:  Website Christian Media Center Foto:  shutterstock.com photo Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Vastenbedevaart: “de afwijzing van Gods Liefde door de mensen”

“ Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard wilden uitrukken; mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. ” (Js 50, 6). De kapel van de geseling herinnert aan de plaats waar volgens de traditie de geseling van Christus heeft plaats gehad. In de XIIde eeuw bouwden de kruisvaarders hier een heiligdom dat later in de handen van de muzulmannen zou vallen. De kerk werd dan achtereenvolgens tot stal en weverij omgebouwd. Dankzij een schenking van Hertog Maximiliaan van Beieren zou de Custode van het Heilig Land de site opnieuw in bezit krijgen zodat de kapel in 1838 kon gerestaureerd worden en opnieuw voor de eredienst werd opengesteld. In 1929 werd de kapel door de architect Barluzzi prachtig gerenoveerd. Heden bevindt zich hier de eerste statie van de Via Dolorosa, het pad dat volgens de traditie het parcours van Jezus naar de Calvarie zou volgen en dat door duizenden pelgrims uit de hele wereld wordt gebruikt. Deze week hield de pelgrimstocht van de Franciscaanse gemeenschap daar halt. De Heilige Mis werd voorgegaan door Fr. Giuseppe Gaffurini, behoeder van het Klooster van de Geseling, samen met de broeders van de Custode. Een grote schare van religieuzen en bedevaarders waren hierbij aanwezig. In zijn homilie stond Fr. Alessandro Coniglio stil bij de gebeurtenissen die ooit op deze plaats hebben plaats gevonden. “ Wij zien de Dienaar lijden onder de pijnlijke tegenstand van niet nader genoemde vijanden, wij zien Hem lijden onder de miskenning van diegene die van nature bestemd is om God lief te hebben en God te zoeken. ” Fr ALESSANDRO CONIGLIO, ofm Professor aan het Studium Biblicum Franciscanum in Jérusalem “Het is de dialectiek die zich in de menselijke geschiedenis ontwikkelt tegenover deze God die nooit ophoudt zijn liefde te tonen, zelfs wanneer de mens Hem afwijst. Dit afwijzen is in feite een niet begrijpen mysterie, maar we kunnen dit misschien proberen te verklaren als een vorm van bekoring van de mens om zich autonoom tegenover God op te stellen. De mens heeft een kunstmatige vrijheid verworven, d.w.z. een vrijheid die eindig is. Wanneer de mens nu probeert zijn vrijheid een oneindige dimensie te geven, en wanneer hij dit buiten God en buiten Zijn project wil tot stand brengen, dan ziet hij God als een tegenstander, als een concurrent, en dan kan een dergelijke afwijzing, dan kan dit soort blokkade ten opzichte van God ontstaan. Maar Gods Zoon, die van God zelf afkomstig is, maar tegelijk ten volle mens is geworden en aldus reëel in de mensheid heeft gestaan, was in staat om die gemeenschap tussen God en de mens te herstellen, ook al had de mens deze verbroken." En het was Jezus zelf die in zijn zoektocht naar het menszijn, steeds naar een plaats in de buurt van Jeruzalem trok, bijvoorbeeld naar Bethanië bij zijn naaste vrienden Marta, Maria en Lazarus. Dit was een van de laatste bestemmingen van deze vastenbedevaart. De broeders vierden daar twee missen, een om 6u30 op de graftombe van Lazarus en de tweede mis in de kerk. Dan kreeg de voormiddag zijn vervolg op de top van de Olijfberg bij de Kapel van de Hemelvaart en bij het Schrijn van de Pater Nosterkerk. Bron:  Website Christian Media Center Foto:  shutterstock.com photo Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Custode van het Heilig Land, een missie voor onderwijs

Het vormen van nieuwe generaties en het bevorderen van kennis en onderzoek zijn enkele van de activiteiten die door het Custode van het Heilig Land via onderwijs worden bevorderd. Het getuigenis van frère Ibrahim, vicaris van de Custode, en van frère Rosario, decaan van het Studium Biblicum Franciscanum, helpen ons het engagement van de Custode van het Heilige Land beter te begrijpen. Zij leren ons ook hoe zij via de opbrengsten van de collecte van Goede Vrijdag de “levende stenen” die hier wonen, kunnen ondersteunen. Fr IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode van het Heilig Land “De eerste school in het Midden-Oosten werd in 1598 in Bethlehem opgericht. Heden hebben wij 17 scholen, samen goed voor 12.000 leerlingen, zowel christenen als moslims, en ook nog eens 1.200 leerkrachten. Onze scholen situeren zich in Bethlehem, Jeruzalem, Nazareth, Akko, Haifa en Jericho, maar ook in Jordanië en Cyprus. Volgend jaar wordt er naast het heiligdom nog een nieuwe school en een pastoraal centrum geopend. Al onze parochies in het Heilig Land hebben een school.” Twee andere vormen van dienstverlening die de Custode van het Heilig Land aanbiedt, hebben tot doel de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren en hen in staat te stellen met een minimum aan waardigheid in dit land te blijven. Het betreft huisvesting en werkgelegenheid. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode van het Heilig Land “In de oude stad hebben we 400 woningen die wij gratis aan gezinnen ter beschikking stellen. De Custode van het Heilig Land renoveert de huizen op eigen kosten, hetgeen snel circa 2 miljoen dollar kan kosten. Buiten de Oude Stad van Jeruzalem hebben we ook nog eens 250 flats. Maar we bezitten ook huizen in Bethlehem, Nazareth en Jaffa.” Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode van het Heilig Land “Er zijn meer dan 2.000 werknemers die voor de Custode van het Heilig Land werken.” Nieuwe banen, bescherming van de heilige plaatsen… Collectes voor het Heilige Land zijn cruciaal in deze regio’s. Fr. ROSARIO PIERRI, OFM Doyen du Studium Biblicum Franciscanum “Het Studium Biblicum Franciscanum werd in 1901 opgestart als een onderzoekscentrum voor archeologie, theologie en exegese. Officieel werd het Studium in het academisch jaar 1923/1924 opgericht, dat is volgend jaar precies een eeuw geleden. In 1960 werd het onderdeel van de Pauselijke Antonianum Universiteit van Rome en in 2001 werd het omgevormd tot de Faculteit voor Bijbelwetenschappen en Archeologie. Ze telt studenten van over de hele wereld. Door meerdere jaren in het Heilig Land te wonen, krijgen deze studenten een culturele en educatieve achtergrond die zij later op hun beurt met hun studenten, met priesters in hun bisdommen en met de fraters in hun provincies kunnen delen. Het Studium beschikt over een mooie bibliotheek die vandaag ruim 60.000 volumes telt. Er is tevens een museum dat bijzonder interessant is voor de geschiedenis van het christendom en dat aan de school is verbonden. Het is een ware getuigenis van het ontstaan van het christendom in Palestina.” Er zijn ook nog andere activiteiten. Zo organiseren we conferenties en een cursus Bijbelse theologie, die dit jaar doorgaat van 11 tot 14 april. Door de Custode te steunen, verleen je directe hulp aan onze school. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode van het Heilig Land “Wij zijn niet alleen de behoeders van de heilige plaatsen, maar ook de beschermers van de levende stenen.” Bron:  Website Christian Media Center Foto :  © Fotoarchief lds Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Eerste pastoraal bezoek van Mgr. Pizzaballa aan de parochie Til’Al'Ali

JORDANIË – Zijn Eminentie Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, bracht van 3 tot 5 maart een bezoek aan de Latijnse parochie van de kerk van het Heilig Hart in Til’Al’Ali. De gelovigen van de verschillende christelijke godsdiensten in Jordanië vieren de paastijd samen in eenheid. Op woensdag 1 maart zetten ze zo het begin van de vastentijd van 2023 samen in. De eerste dag van het bezoek van Mgr. Pizzaballa viel samen met de eerste vrijdag van de vastentijd, namelijk 3 maart 2023. De Patriarch ging daarom in de kerk van het Heilig Hart van Jezus voor in het gebed van de kruisweg en in de heilige mis. De lezingen en de meditaties bij de kruisweg werden ontleend aan het boekje van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, dat speciaal voor het proces van de synodale reis werd gemaakt. Het was E.H. Rifat Bader, de pastoor van de parochie, die Zijne Eminentie in Til'Al'Ali verwelkomde. Daarna richtte Mgr. Pizzaballa zich tot de parochianen en legde het belang en het doel van de pastorale bezoeken uit. Deze zijn erop gericht om de gelovigen te ontmoeten en hen te beluisteren. Tevens vroeg hij God om onze harten tot inkeer te brengen en ons toe te staan dat wij oprecht berouw voor onze zonden zouden hebben. Na de mis had de Patriarch een ontmoeting met de scouts, met de jongerengroeperingen en tal van andere parochianen die spirituele activiteiten voor de Latijnse parochiegemeenschap van Til'Al'Ali organiseren. Op zaterdag 4 maart 2023, de tweede dag van zijn bezoek, bezocht de patriarch de twee religieuze gemeenschappen die ten dienste staan van de gelovigen in de regio. Het betreft de Zusters van het Mensgeworden Woord en de Zusters van Liefde. Hij bezocht ook de scholen en de kleuterschool van het Latijns Patriarchaat, alsmede heel wat zieken in hun woningen. Later op de dag ging Mgr. Pizzaballa nog voor in de zaterdagavondmis van de parochie. Bij die gelegenheid maakte hij de namen bekend van de nieuwe leden van de parochiale raad. Op zondag 5 maart beëindigde de Patriarch zijn pastoraal bezoek en vierde nog samen met de gelovigen de zondagse eucharistieviering. “Gehoorzaamheid aan God is geen beperking, integendeel, want via deze gehoorzaamheid krijgen wij ten volle toegang tot het leven,” zo verklaarde Mgr. Pizzaballa in zijn homilie. “Wij willen controle houden over ons leven en zelf beslissen wat goed of slecht voor ons is. Maar het geloof is een manier van leven, het vormt onze relatie met God. En zo ervaren wij een overvloed van leven dat wij precies in Hem kunnen vinden.” Hij eindigde zijn homilie met de gelovigen eraan te herinneren dat echt berouw ons leidt naar de verwezenlijking van onze Vader-zoonrelatie met God, dit door de kracht en de zegen van de Heilige Geest. Miral Atik Bron : Website Custodia Terrae Sanctae Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
God die over de mensheid heeft geweend

Op 8 maart begon de Franciscaanse vastenbedevaart bij het heiligdom van Dominus Flevit. Dit is een voorouderlijke traditie die de herinnering aan de christenen van de eerste eeuwen levendig houdt. Deze viering heeft plaats op dezelfde locatie waar eens het lijdensverhaal zich heeft afgespeeld. De Heilige Mis werd voorgegaan door Frère Alberto Par, Secretaris van het Heilig Land, in concelebratie met de broeders van de Custode. De kerk van het heiligdom Dominus Flevit is een creatie van de architect Antonio Barluzzi en kwam tussen 1953 en 1955 tot stand. Ze staat op de plaats waar het evangelieverhaal zich heeft afgespeeld, daar waar Christus op Zijn lijdensweg over Jeruzalem heeft geweend. In zijn homilie sprak broeder Alessandro Coniglio, professor aan het Studium Biblicum Franciscanum, over het " verdriet van de mensgeworden God ". Fr ALESSANDRO CONIGLIO, ofm Professor aan het Studium Biblicum Franciscanum – Jeruzalem “De God die over ons weent, is de God Jezus Christus. Hij is mens geworden en heeft ons menszijn tot het einde toe gedeeld. Hij was zo betrokken bij de geschiedenis van de mens al kon hij niet ieder van ons zijn tot het einde toe. Hij bleef niet onbewogen bij de ellendige toestand van de zondige mens, maar treedt ook nu de geschiedenis binnen omdat hij met het welzijn van de mens begaan is. Hij heeft zich met de mens verbonden door een overeenkomst van eeuwige verbondenheid.” Zelfs vandaag, in het aangezicht van de menselijke geschiedenis die in tal van situaties van zonde is ondergedompeld, wil God zijn kinderen door zijn tranen tot Hem terugroepen. Fr ALESSANDRO CONIGLIO, ofm Professor aan het Studium Biblicum Franciscanum – Jeruzalem “God weent om onze zonden. Maar onze zonden manifesteren zich onder duizend verschillende gedaanten. Wij kunnen het bijvoorbeeld hebben over onze zonden van sociale aard, over de verschillende oorlogen in de wereld, over moord en abortus, over misdrijven tegen het menselijk leven in het algemeen, over euthanasie en aanvallen op het gezin. Wij denken aan alle omstandigheden waarin wij ons zowel individueel maar evengoed als lid van de samenleving door de zonde hebben laten meeslepen. Dat doen we in plaats van ons tot God te wenden, die juist weent omdat Hij zich door onze zonden beledigd en getroffen weet. Maar toch wil Hij ons door zijn tranen telkens opnieuw tot Hem roepen.” Elke woensdag in de vastentijd zullen de Franciscanen, de pelgrims en de plaatselijke christenen naar de plaatsen van het lijdensverhaal leiden. Ze begeleiden hen van Gethsemane tot bij het heiligdom van de geseling. Bron:  Website Christian Media Center Foto :  © Fotoarchief lds Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Nazareth : inzegening van een nieuw glasraam

Op 1 maart namen de leden van het Commissariaat voor het Heilig Land uit Slovenië in de Grot van de Aankondiging in Nazareth aan het Angelus deel. Dit moment van gebed werd gevolgd door de inzegening van het glas-in-loodraam dat Maria Hulp der Christenen, Koningin van Slovenië, voorstelt. De bedevaarders die de delegatie vergezelden, namen vervolgens deel aan de H. Mis. Deze plechtigheid werd voorgegaan door Mgr. Stanislav Zore, Aartsbisschop van Ljublijana, in concelebratie met Père Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, en Père Robert Bahcic, Rector van het Sloveens Mariaoord te Brezje. De liefde voor de Maagd Maria en het Land van Jezus is altijd levend in de harten van het Sloveense volk aanwezig geweest. S.E. Mgr STANISLAV ZORE Aartsbisschop van Ljubljana “Ik denk niet dat er een christen is die nooit heeft gezegd: Heilige Moeder van God, help ons!” “Vandaag hebben wij een glasraam ingezegend dat toegewijd is aan Onze-Lieve-Vrouw, Hulp van de christenen, van Slovenië. Het zal een bedevaartsoord worden, niet alleen voor Slovenen, maar ook voor alle andere christenen. Ik hoop dat deze kleuren, dat dit hemelse Jeruzalem, de figuur van Onze Lieve Vrouw, in ieder van ons een verlangen mag opwekken, een diep en sterk verlangen, om met al onze liefde het hemelse Jeruzalem binnen te gaan!” Hetzelfde beeld kan men ook in het Sloveense nationale heiligdom aantreffen, zoals broeder Robert ons wist te vertellen. De beeltenis van Maria Hulp der Christenen is op alle continenten aanwezig. Ja, dankzij de Sloveense astronaut Jerry Linenger is deze beeltenis zelfs ook in het internationale ruimtestation aanwezig. Fr. ROBERT BAHCIC Rector van het Nationaal Heiligdom van Brezje – Slovenië “We zijn erg blij dat we deze ‘moederlijke’ Madonna hebben meegebracht. Iedereen die in ons heiligdom naar dit beeld kijkt, zegt: Wat is Zij toch een moeder! Veel mensen komen bij ons en sommigen willen gewoon dank zeggen, willen bidden of komen een gunst vragen. Zij knielen neer, net zoals Maria hier ooit knielde toen de engel aan haar verscheen. En ook wij zijn geroepen om voor het woord van God te knielen en te zeggen: ‘Laat alles geschieden naar uw woord’.” Fr. Francesco Patton benadrukte dat " de commissarissen een fundamentele rol spelen bij het ondersteunen, bevorderen en dienen van het Heilig Land. Zij zijn als ambassadeurs in hun eigen land". “En hiermee eindigt dit niet,” voegde de Custode van het Heilig Land hier nog aan toe,  “zij zijn ook de promotors van de collecte op Goede Vrijdag en zij stimuleren eveneens missionaire roepingen voor de Custode.” Fr. FRANCIS PATTON, ofm “Wij staan hier in dienst van de Heilige Plaatsen en van de lokale gemeenschap, maar wij hebben er evenzeer nood aan om te zien dat ook andere mensen deze missionaire roeping en deze dienstbaarheid met ons delen. Zodoende is de rol van de commissarissen voor ons zeer essentieel.” Het glasraam van Maria Hulp der Christenen en Koningin van Slovenië, heeft een plaats gekregen in de portiek rechts voor de Basiliek van de Aankondiging, en bevindt zich daar bij alle andere afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw uit de hele wereld. Fr. FRANCIS PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “Al deze beelden helpen ons om ons te laten begrijpen hoe dicht de Maagd Maria bij ons allen staat. Ik zou zeggen dat men letterlijk kan aanschouwen dat alle landen van de wereld haar als hun Moeder zien. Het is precies dank zij deze afbeeldingen dat we beter kunnen begrijpen wij hoe dicht Maria bij mensen van alle talen, culturen en naties staat. Zij heeft immers haar Zoon Jezus aan de mensen gegeven en zo is Hij de redder van de mensheid geworden.” Bron:  Website Christian Media Center Foto :  © Fotoarchief lds Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.