Nieuws over het Heilig Land

Tabgha : het feest van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen

Op 11 november werd in de historische kerk van Tabgha, vlakbij het meer van Tiberias, een H. Mis opgedragen in herinnering aan het evangelische-verhaal van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Jezus verrichtte dit mirakel toen Hij de menigte zag en medelijden met hen kreeg omdat zij niets te eten hadden. Na een genezing en zijn prediking voorzag hij de enorme menigte van het nodige voedsel. Dr. GEORGE ROWEKAMP Directeur van het pelgrimshuis in Tabgha “ De huidige kerk is amper 40 jaar oud, maar duizenden jaren geleden stond hier al een gebedshuis met in het centrum ervan de heilige rots. De traditie wil dat Jezus het brood en de vissen op deze rots heeft neergelegd alvorens hij dit zegende en onder de mensen liet uitdelen. We bevinden ons hier op de plaats waar het allemaal eens begon, waar de Evangelische boodschap van vandaag is ontstaan. Wij zijn blij dat wij ondanks de huidige situatie deze feestdag toch kunnen vieren. ” De viering werd voorgegaan door Z.E. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, in concelebratie met Fr. Nikodemus Schnabel, Abt van de Basiliek van de Dormitio, met Fr. Ibrahim Faltas, Vicaris van de Custode van het Heilig Land, met Mgr. Yusef Matta, de Melkitische Aartsbisschop van Galilea, en met nog vele andere bisschoppen uit het Heilig Land. Ook de Benedictijnse en Franciscaanse gemeenschappen, tal van priesters van het Latijnse Patriarchaat en een grote schare gelovigen woonden de viering bij. Z.E. Mgr. HEINER WILMER, scj Voorzitter van de Duitse Commissie Justitia et Pax “ Ik denk dat het geheim van Jezus geen theoretisch concept is. Het gaat evenmin om zomaar wat woordenkramerij. Jezus was de mensen echt nabij. Hij was bij de mensen aanwezig, Hij beluisterde hen, Hij keek hen in de ogen en voelde hun zorgen. Hij wou nadrukkelijk bij hen zijn en hun wonden aanraken. Hij was als een dokter voor degenen die pijn hebben. Dit is het sterkste wat ik hier in Tabgha heb meegemaakt. ” In deze dagen waarin het Heilig Land donkere tijden doormaakt, met een oorlog die al meer dan een maand duurt, kunnen ook wij “ ons dagelijks brood opnieuw met elkaar delen. ” Z.E. Kard. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Het Evangelie dat we zojuist hebben mogen beluisteren, heeft het over een kind dat vijf broden en twee vissen mee heeft. Dankzij de aanwezigheid van Jezus blijkt dit evenwel voldoende te zijn om iedereen te voeden. Welnu, onze oproep is enigszins soortgelijk. Iedereen kan een eigen bescheiden bijdrage leveren en met de Liefde van Jezus volstaan deze kleine daden om voor onze medemensen troost en verlichting van hun zorgen te brengen. ” P. NIKODEMUS SCHNABEL, osb Pastoor van de Dormitio in Jeruzalem en van de Priorij van Tabgha “ Tegenwoordig heb ik het gevoel dat onze roeping sterker is dan ooit. Onze eerste roeping is om hier te zijn en onze deur wijd open te zetten. Dit is de afgelopen weken van groot belang geweest. We sluiten nooit en willen ons ook nooit verstoppen. Wij verkondigen het met luide stem dat onze gebedshuizen open zijn voor als men wil komen bidden of als men gewoon even wil komen verpozen. We blijven onze bijdragen leveren aan Beit Noah, een onderkomen voor jongeren en mensen met een beperking, een klein paradijs dat we hier hebben. De afgelopen weken mochten we nog een groep gehandicapten verwelkomen en met hen zetten we ons werk verder. ” “ Het meest waardevolle dat we kunnen aanbieden, is aan iedereen onze aanwezigheid hier bekendmaken, dat onze deuren en ons hart open staan en dat we blijven bidden. ” “ Indien iemand met iemand in gesprek wil gaan of uitkijkt naar een luisterend oor, dan staan wij paraat! En als iemand een stuk brood nodig heeft, dan kan hij dat hier in Tabgha vinden. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het moederlijke gezicht van de Kerk – Vrouwencongregaties in Gaza

Zr. MADRE MARÍA DEL CIELO Dienares van de Heer en van de Maagd van Matara “ Lange tijd hebben wij ons afgevraagd hoe we met de Kerk in het Heilig Land op de heilige plaatsen konden samenwerken. Uiteindelijk ontdekten we dat er een grote behoefte was aan zorg voor kinderen met een mentale en fysieke handicap, vooral dan voor de kinderen die vanwege hun handicap in de steek werden gelaten. Zo begon ons eerste initiatief in Bethlehem, vlakbij de Basiliek van de Geboorte. Onze missie raakte gelanceerd dankzij de medewerking van het Latijnse Patriarchaat, dat ons het huis ter beschikking stelde waar we nu 39 kinderen in opvangen. ” De oproep om de vruchten van de incarnatie van het Woord Gods tot vervolmaking te brengen, bracht de religieuze gemeenschap van het Vleesgeworden Woord 35 jaar geleden naar Bethlehem. Het was de bedoeling om dit vooral in de grote wereld van de cultuur tot stand te brengen en zo de “fundamentele ontwikkeling van de mens als individu, in gemeenschap, als volk en als natie” te realiseren, dit in een poging om concreet bij te dragen tot de ontwikkeling van dit land. De zusters zijn ondertussen reeds op verschillende plaatsen in het Heilig Land aanwezig. Daar stellen zij zich beschikbaar voor de lokale gemeenschap en bieden hun diensten zowel aan kinderen als aan ouderen aan, maar evengoed aan het seminarie, aan de parochie en aan het contemplatieve leven. Tegenwoordig verblijven er twee zusters in Gaza: Zr. Maria del Pilar en Zr. Maria del Perpetuo Soccorso. Zij worden door hun medezusters ondersteund in gebed, maar ook concreet door met hen dagelijkse telefonische gesprekken te voeren. In deze tijd van lijden zijn zij het hart dat iedereen verenigt. Zr. MADRE MARÍA DEL CIELO Dienares van de Heer en van de Maagd van Matara “ Voor ons zijn zij ware voorbeelden, echte heldinnen, omdat zij ons charisma op een heel concrete manier beleven. Dit kadert in het verlangen van onze stichter, Pater Carlos Buela, om naar de moeilijkste plaatsen te gaan. Daar waar niemand naartoe wil gaan, wonen en werken er twee van onze zusters. Ondanks het feit dat de Peruaanse ambassade hen reeds herhaaldelijk de kans gaf om te vertrekken, besloten ze telkens om te blijven. Ze zeiden mij: ‘Moeder, wij willen hier blijven, dat is onze beslissing. Wij willen deze realiteit met de christenen hier ter plaatse delen. Wij willen hen steunen en datgene wat zij doormaken met hen mee beleven, wij willen ervaren wat zij ervaren en hun lijden kennen en delen. ” « Momenteel zijn er in Gaza drie vrouwelijke congregaties ,” zo vertelt ons P. Gabriël, pastoor van Gaza. “ Hun aanwezigheid is een teken van eenheid voor het welzijn van de universele Kerk, in een parochie die tot het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem behoort. Nu bevinden zich daar ongeveer een 700-tal personen, ” zo stelt P. Gabriël. P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van Gaza “ Wat betreft de aanwezigheid van de zusters... ze verrichten niet zo maar wat bijkomend werk. Zij werken in de scholen, voor groepen, voor de liturgie, maar bovenal en vooral om Gods kinderen binnen onze parochie te laten opgroeien. En ze doen dit allemaal met heel veel toewijding, ondersteund door hun gebed en hun offervaardigheid. Ze gedragen zich als een troostende moeder op kantoor. Hoeveel mensen hebben ze in deze dagen van oorlog al niet getroost en ten aanzien van hoeveel mensen blijven zij dat nog voortdurend doen? ” Zr. MADRE MARÍA DEL CIELO Dienares van de Heer en van de Maagd van Matara “ Dit is het gezicht van de Kerk die zelf een Moeder is die haar kinderen nooit in de steek laat." "We vragen iedereen om ons met hun gebed voor de vrede te vergezellen en we hopen, als religieuzen, een heel concreet getuigenis te geven van de naastenliefde van Christus en van de vrede in het Heilig Land. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Een christen kijk op de oorlog

Op 10 november organiseerde het Centrum voor Spirituele Vorming van het seminarie van het Latijns Patriarchaat in Beit Jala een symposium onder de titel “ Oorlog vanuit een christelijk perspectief beschouwd ”. Het was de bedoeling om antwoorden te vinden op de vele vragen omtrent de moeilijke situatie waarin het land zich momenteel bevindt. P. IYAD TWAL Vice-President van de Universiteit van Bethlehem “ Dit symposium is noch een academische conferentie, noch een wetenschappelijk onderzoek, noch een poging om definitieve antwoorden te formuleren op de problemen waar dit land mee worstelt . Het is veeleer de bedoeling om vanuit een christelijk perspectief vragen te stellen en antwoorden te ontwikkelen om aldus alle deelnemers de kans te geven hun geloof te verdiepen en te versterken. Het is met de Geest dat we deze crisis, dat we deze problemen en moeilijkheden het hoofd kunnen bieden, dankzij ons geloof dat ons ertoe aanzet stappen vooruit te zetten. ” Tijdens het symposium hield Mgr. Michel Sabbah, Latijns Patriarch Emeritus van Jeruzalem, een toespraak waarin hij teksten uit het Oude Testament over de oorlog citeerde. Tegelijk stelde hij manieren voor waarmee deze teksten vandaag de dag kunnen worden aangewend. P. Imad Alamat, Secretaris-Generaal van het Vicariaat van het Latijnse patriarchaat van Amman, sprak ook over de oorlog in het katholiek sociaal onderwijs. Pater Iyad probeerde een antwoord te formuleren op een belangrijke vraag die door velen wordt gesteld: “waar is God in dit conflict”? P. IYAD TWAL Vice-President van de Universiteit van Bethlehem “ Wat betekent ‘oorlog’ voor een christen? Volgens Paus Franciscus is dit een nederlaag. Toch zou men het tegenovergestelde kunnen vermoeden. Men zou kunnen denken dat er in een oorlog steeds een winnaar is, dat de ene partij de andere uitschakelt. Maar eigenlijk is dit niet het geval. Oorlog is altijd een nederlaag omdat de prijs die ervoor moet worden betaald het opofferen van het leven van anderen is. En vaak wordt zelfs zo’n hoge prijs nog niet als voldoende beschouwd. Dit is de reden waarom het afwijzen van de oorlog meteen een uitnodiging inhoudt tot goedheid en vrede. Zo’n houding getuigt op geen enkele manier van enige angst, van onderwerping of van zwakte. ” P. IYAD TWAL Vice-President van de Universiteit van Bethlehem “ Als christenen willen we het licht van de aarde zijn, de bouwheren van de vrede. Helaas krijgt ons Midden-Oosten zwaar te lijden. Sedert vele jaren lijden we heel erg in Palestina, maar onze broeders in Irak, Syrië, Libanon en Egypte lijden ook. Daarom is het onze roeping om te blijven bouwen aan een duurzame vrede. Het is onze opdracht om ons geloof te verspreiden en om de boodschap die erin vervat ligt permanent uit te dragen. Dit is onze taak in tijden van vrede maar evengoed in tijden van oorlog. Zalig zijn zij die vrede stichten want zij zullen kinderen van God worden genoemd. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Gebedswake van alle Kerken van het Heilig Land voor de Vrede

Licht schijnt in de duisternis, maar sommigen blijven het halsstarrig afwijzen. En toch, aan diegene die het licht hebben verwelkomd, gaf het de kracht om kinderen Gods te worden. Het was in die geest dat de scouts van Jeruzalem, de vereniging Maar-mansur Al-Quds en Sabeel op donderdagmiddag 9 november op de binnenplaats van de Terra Santa-school een gebedswake organiseerden. De directeur, Fr. Ibrahim Faltas verwelkomde hen in het gezelschap van alle christen Kerkleiders van het Heilig Land. De aanwezigheid van alle bisschoppen, presbyters en broeders van de Custode, evenals tal van leken en religieuzen uit alle Kerken en godsdienstige overtuigingen, stond symbool voor de eenheid van het Mystieke Lichaam te midden van de diepe breuk die dit land momenteel ervaart. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Directeur van het Terra Santa Lyceum “ De aanwezigheid van al deze religieuze leiders betekent dat ze allemaal vrede willen en dat ze daar allen voor gebeden hebben. Hun aanwezigheid symboliseert ook de eenheid onder de kerken. Alle kerken bidden samen. Wij zijn samen, en het is een prachtige manifestatie die wij aan de wereld aanbieden. ” Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Wat ons te doen staat, is ons naar de toekomst richten. We beleven ongetwijfeld een periode van zeer groot lijden, maar het is tegelijk ook een periode van grote eenheid waarin we ons samen op de essentie richten. In zulke extreme situaties komen we sneller tot datgene waar het wezenlijk om gaat. Dit is dan in zekere zin de eerder ‘positieve’ kant van de medaille. We moeten vanuit ons geloof in de opgestane Christus met vertrouwen naar de toekomst kijken, Hij is onze kracht. De mensen hier hebben nog de gewoonte om te bidden en precies in het gebed vinden ze zichzelf terug. Ze herontdekken zichzelf als gemeenschap en ze herontdekken de aanwezigheid van Christus in hun midden. Hij alleen is onze kracht en onze steun maar ook en vooral het licht dat ons helpt om voorbij de duisternis van oorlog en geweld te kijken. ” Een veelbetekenende aanwezigheid was die van de gezinnen die met al hun kinderen herenigd werden. Het was een teken van hoop dat uit het geloof was ontsproten. Het was een teken dat voorbij de duisternis reikt, hoe donker die ook mocht zijn. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Directeur van het Terra Santa Lyceum “ Dit is de eerste keer dat wij van een dergelijke situatie getuige zijn en deze van nabij mochten mee beleven. Niets is nu duidelijk. Ik ben er zeker van dat ook voor Israël zowel als voor Palestina niets nog duidelijk is. Iedereen lijdt. De Joden en de Palestijnen lijden heel zwaar. Zeventig procent van de huizen van de inwoners van Gaza zijn verwoest. Ze zijn van alle essentiële goederen, van licht en water beroofd. Met al onze gebeden hopen we dat de Heer ons verhoort. Wij hopen dat de Heer de stem van alle jonge mensen hoort, zij die hier zijn samengekomen om voor de kinderen van Gaza, Tel Aviv, Bethlehem, Ramallah en Jenin te bidden. ” De eveneens aanwezige Syrisch-katholieke Bisschop Mar Ephrem Semaan leidde eveneens een deel van het gemeenschappelijk gebed. MAR EPHREM SEMAAN Bisschop van de Syrische katholieken in Jeruzalem “ We hopen dat dit de laatste oorlog zal zijn die we ooit nog moeten beleven. Wij zijn de oorlog en al die spanningen en conflicten moe en willen in vrede leven. Wij willen onze kinderen in vrijheid en in alle rust opvoeden. Wij willen dit voor hun welzijn maar evenzeer voor het welzijn van onze Kerken en onze samenleving. In het Heilig Land moet de aanwezigheid van iedere persoon gevrijwaard blijven. ” Ons gebed gaat onophoudelijk verder. Het is het getuigenis van een christelijke aanwezigheid die volledig bij de moeilijke gebeurtenissen van zijn tijd betrokken is, maar die tegelijk ook naar de hemel kijkt en die toont dat wij kinderen van God zijn, dit wil zeggen dat we werkelijk kinderen van de vrede zijn. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: ©ristian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Z.H. Paus Franciscus en Z.E. Kardinaal Pierbattista: Er blijft hoop... de vrede zal komen

Een volle maand is ondertussen verstreken sedert de oorlog is uitgebroken en toch klopt er nog steeds een gezegende hoop in de harten van de gelovigen die in de kerk van de Heilige Familie van Gaza verblijven. Elke dag opnieuw blijven ze bidden en steunen ze elkaar terwijl ze de troost ontvangen van Zijne Heiligheid Paus Franciscus. Deze betuigt zijn grote steun door dagelijks met pater Joseph, de onderpastoor, en de zusters van Moeder Teresa contact op te nemen. Ook zijn intense contacten met de Rozenkranszusters die hun diensten aanbieden om het welzijn van de parochie te verzorgen, zijn heel bemoedigend. Hij bidt samen met hen, troost hen midden in hun moeilijkheden en gaf hen ook zijn zegen. Op donderdag 9 november namen de christenen in Jeruzalem deel aan een gebed voor de vrede. Dit was georganiseerd door de Latijnse Parochie van Jeruzalem in samenwerking met Sabeel en het Arabisch-Katholieke Scoutscentrum. Z.E. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, ging voor in het gebed en nam een moment van stilte in acht voor alle zielen die tijdens deze oorlog verloren zijn gegaan. Onder de aanwezigen bevonden zich verschillende bisschoppen en priesters van diverse geloofsovertuigingen, evenals een aantal kloosterzusters. Fr. Ibrahim Faltas, Vicaris van de Custode van het Heilig Land, hield de openingstoespraak, waarin hij iedereen welkom heette en Kardinaal Pizzaballa prees voor zijn houding en zijn moed in deze moeilijke omstandigheden. Er werden door de aanwezigen veel intenties en smeekbeden geformuleerd en deze werden telkens door een reeks gezangen gevolgd. Deze werden door de kinderen voorgedragen. Na het lezen van de Bergrede, de zogenaamde “ Zaligspreking ”, drukte Patriarch Pizzaballa zich als volgt uit: ”  We mogen de hoop op de vrede niet verliezen! We moeten het gebed boven het geweld en de vernietiging verkiezen, want het laatste woord is leven .” Hierbij sprak hij zijn solidariteit uit met allen die door de oorlog getroffen zijn. Aan het einde van het gebed staken alle gelovigen en hun kinderen kaarsen aan en plaatsten deze voor een beeld van Jezus Christus, terwijl ze het Onze Vader baden. Vervolgens gaf de kardinaal aan alle aanwezigen de slotzegen. Heer, breng vrede in deze tijd! Bron : Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto:  © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Dies Academicus van het Studium Biblicum en de Bijbelschool

Op woensdag 10 november vond om 9u00 in het Auditorium van de Onbevlekte Ontvangenis de Dies Academicus van het Studium Biblicum Franciscanum en de Bijbelschool van Jeruzalem plaats. Dit is een jaarlijks evenement dat zich dit jaar kon verheugen in de buitengewone aanwezigheid van Z.E. de Grieks-Orthodoxe Patriarch Theophilos III, vergezeld van Aartsbisschop Aristarchos. Beiden werden hartelijk verwelkomd door Fr. Ibrahim Faltas, Vicaris van de Custode van het Heilig Land. Hun aanwezigheid hield verband met de briljante lezing van Prof. Ofer Sion, die het had over de Negev-nederzettingen in het Byzantijnse tijdperk. Professor Sion is een internationaal gerenommeerd archeoloog die gedurende ruim zes jaar op dit specifieke terrein onderzoek heeft gedaan en zijn wetenschappelijke resultaten in het Studium Biblicum Byzantineum heeft gepubliceerd. Prof. OFIR SION Archeoloog “ Als er mensen zijn die meer over de Byzantijnse Negev willen weten, dan ben ik zeker bereid om hen te informeren. Ik denk dat de kwestie van de nederzettingen in de Negev van fundamenteel belang is, en dit niet alleen voor het verleden, maar ook en vooral voor de toekomst van deze regio. ” De bijeenkomst werd gepromoot en geanimeerd door Fr. Rosario Pierri, Decaan van het Studium Biblicum, en door P. Olivier Poquillon die onlangs tot directeur van de École Biblique werd benoemd. P. OLIVIER POQUILLON, op Directeur van de Bijbelschool “ Wat we heden ten dage met deze studies over de christelijke aanwezigheid in de Negev tijdens het Byzantijnse tijdperk doen, is volledig kenmerkend voor wat we al altijd hebben gedaan, namelijk verder kijken dan de oppervlakkige schijn. Voorbij de schijn van de woestijn die dor en leeg lijkt, merken we dat deze in feite vol is van leven en geschiedenis. Alles wat we uit dit verhaal kunnen leren, roept ook de vraag op wat we hieruit voor onze wereld van vandaag kunnen leren en hoe we dit verder kunnen doorgeven. ” Fr. ROSARIO PIERRI, ofm Decaan van het Studium Biblicum Franciscanum “ Onze samenwerking met de Bijbelschool duurt inmiddels al tientallen jaren. Deze vloeit voort uit het bewustzijn dat we beiden in Jeruzalem leven en iets gemeenschappelijks aanbieden, ook al gebeurt dit in twee verschillende instellingen. ” Het is tijdens soortgelijke evenementen dat het grote belang van de religieuzen in dit land op een heel bijzondere manier tot uiting komt. P. OLIVIER POQUILLON, op Directeur van de Bijbelschool “ Voor ons als religieuze orden, is cultuur de sfeer van de incarnatie waarin we Gods oproep horen om ons voor het algemeen welzijn in te zetten. Zoiets kan men helemaal niet als een vanzelfsprekendheid beschouwen vermits de mens altijd de neiging heeft op zichzelf terug te plooien. Cultuur is daarentegen iets wat mensen verenigt. Indien religie ons met God verenigt dan verenigt cultuur mensen met elkaar. Dit zijn de twee dimensies van de transcendentie en de broederschap die we willen beleven. Cultuur en onderwijs zijn werkelijk essentieel om de vrede te bewaren, want als we niet over een gemeenschappelijke woordenschat beschikken, zullen we elkaar nooit kunnen begrijpen. ” Fr. ROSARIO PIERRI, ofm Decaan van het Studium Biblicum Franciscanum “ Al in de 16de eeuw bestudeerden de Franciscanen de lokale tradities en dat doen we vandaag nog altijd. Door deze aan de Heilige Schrift te koppelen willen we deze beter kunnen lezen en begrijpen. ” P. OLIVIER POQUILLON, op Directeur van de Bijbelschool “ Vandaag de dag is het meer dan ooit belangrijk dat we hier zijn om de waarheid te zoeken en na te gaan dat die verder reikt dan het uiterlijke. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Er is licht ondanks de duisternis: vanuit Bethlehem weerklinkt een gebed om vrede

Sedert het begin van de oorlog kreeg Bethlehem het hard te verduren. De pelgrims, die het hart van het leven van de stad vormden, laten het finaal afweten. Hierdoor verkeert de gemeenschap in een staat van elementair overleven, waar mensen moeten worstelen om in hun levensonderhoud te voorzien. De markten, in de regel vol met mensen, blijven nu leeg en er heerst een beangstigende stilte. Fr. RAMI ASAKHRIE, ofm Pastoor van Bethlehem “ Ten gevolge van de oorlog ligt Bethlehem, wiens economische bedrijvigheid voor 60% van het toerisme afhankelijk is, volledig lam. Mensen kunnen in Jeruzalem niet gaan werken want alle controleposten zijn gesloten en de toeristische sector ligt stil. Deze situatie zal wellicht nog maanden aanhouden. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en leven nu bij gebrek aan vrede in moeilijke sociale en politieke omstandigheden. ” P. ISSA THALGIEH Grieks-Orthodox pastoor van Bethlehem “ Vandaag ligt onze kerk er triest en verlaten bij. Mensen beginnen stilaan de hoop te verliezen en worden door wanhoop en frustratie overweldigd. De bemoedigende boodschap die ik vandaag vanuit het hart van deze kerk tot hen wil richten, is de volgende. Wees niet bang want God is met ons! Jezus Christus is bij ons. Hij beschermt ons altijd en geeft ons kracht en hoop op een nieuw leven en een nieuwe dag. Elke dag formuleren wij 's morgens en 's avonds vanuit Bethlehem onze intenties en gebeden voor de vrede. Wij nodigen u uit om ook van bij u thuis te bidden omdat gebed ons troost en ons kracht schenkt en hoop op vernieuwing brengt. ” Desalniettemin, ondanks de zwarte duisternis, ondanks de grote moeilijkheden, blijft de Geboortekerk overeind als een teken van hoop en vrede. Op deze plek waar liefde en barmhartigheid in lijden lijken te veranderen brengen haar muren ons een boodschap van eenheid en verzoening. Fr. RAMI ASAKHRIE, ofm Pastoor van Bethlehem “ Ze zijn met velen die ons momenteel ter hulp komen, van de Custode van het Heilig Land tot het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, met hun talrijke instellingen, waaronder de Ridders van Malta en van het Heilig Graf. Wij danken hen voor hun enorme steun. ” FLORANCE TABASH Bethlehem “ Toen ik de kerk binnenging, voelde ik mij heel verdrietig. De plaats was leeg, er waren geen pelgrims of gelovigen. De situatie leek zo somber. We vroegen de Heer om de zaken weer tot rust te brengen, zodat we naar het normale leven weer zouden kunnen terugkeren. Er bestaat geen ander antwoord dan het gebed. Bidden is het belangrijkste in het leven. ” Fr. RAMI ASAKHRIE, ofm Pastoor van Bethlehem “ We blijven vol vertrouwen bidden en hopen dat deze oorlog snel zal eindigen en dat deze wolk van negativisme uit de wereld zal verdwijnen, zodat we allemaal weer in vrede, waardigheid en vrijheid kunnen leven. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De jeugd van het Heilig Land roept op tot vrede

Het is 7u30 in de morgen, op zaterdag 3 november. Op het Terra Santa Lyceum in Jeruzalem worden honderden studenten tussen de 12 en de 17 jaar opgewacht om hen een volledige opleiding aan te bieden en hen vooral op de grootste en belangrijkste uitdagingen van hun leven voor te bereiden. Het Terra Santa Lyceum is een instelling van de Custode van het Heilig Land. Fr. Francesco Patton Custode van het Heilig Land “ Eeuwenlang hebben we geprobeerd de spirit van de Heiige Franciscus en de evangelische geest van vrede hier naar het Heilig Land te brengen. Om vrede bij te brengen, onderwijzen we vooral over wederzijdse acceptatie en over het samen leven. ” “ Op onze scholen leven christenen en moslims over het algemeen gemeenzaam samen en in de muziekschool Magnificat zijn er zowel christenen, joden als moslims. Wat we dus in de praktijk proberen te realiseren, is, om het in actuelere termen uit te drukken, de toepassing van de geest van de encycliek Fratelli Tutti van Paus Franciscus. Wij proberen vriendschap te cultiveren tussen kinderen en jongeren uit verschillende religies, of zelfs met een verschillende etnische achtergrond. Maar hiervoor moeten ze mekaar eerst leren kennen, herkennen en erkennen. ” “ Bid opdat u de vrede zou inademen,”  zo stelt de Custode . “Bid om de vrede uit te dragen en iedereen te helpen lucht in te ademen die verzoening en vergeving brengt. Wees kinderen die vrede opbouwen, jongens en meisjes die handhavers van de vrede zijn. ” Fr. Francesco Patton Custode van het Heilig Land “ Op een dag zullen deze studenten merken dat ze zelf aan deze moeilijke samenleving in het Midden-Oosten moeten bouwen. En zij zullen dan ook diegenen zijn die voor vrede in hun leven zullen moeten kiezen. ” Terwijl de oudste leerlingen posters tentoonstellen die ze ter bevordering van de dialoog en het overwinnen van de verdeeldheid en de conflicten hebben gemaakt, hebben de jongsten zich als engelen vermomd om ons op tragische wijze te herinneren aan de vele onschuldige levens die deze oorlog al heeft gekost. Liederen en gebeden in het Arabisch, het Engels en het Italiaans wisselen elkaar af, waarbij het gebed vooral de woorden van de paus in herinnering brengt en altijd weer naar het gebed van Sint Franciscus terugkeert. Fr. Ibrahim Faltas Vicaris van de Custode “ Elke dag zeggen we het eenvoudige gebed van de Heilige Franciscus, maar vandaag bidden we een gebed voor de vrede. Zoals je hebt kunnen merken, bad iedereen mee, van de 3 jarigen tot de 18 jarigen. Allemaal tegen de oorlog, het geweld en de haat... Iedereen zei: ‘geen oorlog meer, geen geweld meer, geen bloedvergieten meer... we willen leven als kinderen... we willen deze oorlog niet.’ Kijk, ze hebben dit schilderij van de Heiige Franciscus gemaakt en aan Paus Franciscus gevraagd ons te helpen een staakt-het-vuren te bereiken en dit conflict te beëindigen... Vandaag toonden ze wat kinderen écht willen: Vrede. En ook al ben ik de directeur van deze school, ik was oprecht verrast door alles wat deze leerlingen vandaag hebben gezegd... precies omdat ze dit uit de grond van hun hart hebben gezegd... en we hopen écht dat de Heer ons zal horen en ons gebed zal verhoren. ” “ Deze dag betreft alle kinderen van het Heilig Land, de kinderen van Gaza, Jenin, Nablus, Tel Aviv... omdat op dit moment iedereen lijdt. ” Wij vragen God om ons te helpen en in het bijzonder de kinderen van Gaza te helpen. Stop deze Oorlog. Wij dromen van veiligheid. Wij willen vrede en veiligheid in ons land, zodat we als normale kinderen kunnen leven. Wij willen vrede. Wij willen geen haat, maar liefde. Bron: Website Christian Media Center Foto: © Christian Media Center Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.