Nieuws over het Heilig Land

Eerste pastoraal bezoek van Mgr. Pizzaballa aan de parochie Til’Al'Ali

JORDANIË – Zijn Eminentie Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, bracht van 3 tot 5 maart een bezoek aan de Latijnse parochie van de kerk van het Heilig Hart in Til’Al’Ali. De gelovigen van de verschillende christelijke godsdiensten in Jordanië vieren de paastijd samen in eenheid. Op woensdag 1 maart zetten ze zo het begin van de vastentijd van 2023 samen in. De eerste dag van het bezoek van Mgr. Pizzaballa viel samen met de eerste vrijdag van de vastentijd, namelijk 3 maart 2023. De Patriarch ging daarom in de kerk van het Heilig Hart van Jezus voor in het gebed van de kruisweg en in de heilige mis. De lezingen en de meditaties bij de kruisweg werden ontleend aan het boekje van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, dat speciaal voor het proces van de synodale reis werd gemaakt. Het was E.H. Rifat Bader, de pastoor van de parochie, die Zijne Eminentie in Til'Al'Ali verwelkomde. Daarna richtte Mgr. Pizzaballa zich tot de parochianen en legde het belang en het doel van de pastorale bezoeken uit. Deze zijn erop gericht om de gelovigen te ontmoeten en hen te beluisteren. Tevens vroeg hij God om onze harten tot inkeer te brengen en ons toe te staan dat wij oprecht berouw voor onze zonden zouden hebben. Na de mis had de Patriarch een ontmoeting met de scouts, met de jongerengroeperingen en tal van andere parochianen die spirituele activiteiten voor de Latijnse parochiegemeenschap van Til'Al'Ali organiseren. Op zaterdag 4 maart 2023, de tweede dag van zijn bezoek, bezocht de patriarch de twee religieuze gemeenschappen die ten dienste staan van de gelovigen in de regio. Het betreft de Zusters van het Mensgeworden Woord en de Zusters van Liefde. Hij bezocht ook de scholen en de kleuterschool van het Latijns Patriarchaat, alsmede heel wat zieken in hun woningen. Later op de dag ging Mgr. Pizzaballa nog voor in de zaterdagavondmis van de parochie. Bij die gelegenheid maakte hij de namen bekend van de nieuwe leden van de parochiale raad. Op zondag 5 maart beëindigde de Patriarch zijn pastoraal bezoek en vierde nog samen met de gelovigen de zondagse eucharistieviering. “Gehoorzaamheid aan God is geen beperking, integendeel, want via deze gehoorzaamheid krijgen wij ten volle toegang tot het leven,” zo verklaarde Mgr. Pizzaballa in zijn homilie. “Wij willen controle houden over ons leven en zelf beslissen wat goed of slecht voor ons is. Maar het geloof is een manier van leven, het vormt onze relatie met God. En zo ervaren wij een overvloed van leven dat wij precies in Hem kunnen vinden.” Hij eindigde zijn homilie met de gelovigen eraan te herinneren dat echt berouw ons leidt naar de verwezenlijking van onze Vader-zoonrelatie met God, dit door de kracht en de zegen van de Heilige Geest. Miral Atik Bron : Website Custodia Terrae Sanctae Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het begin van de vasten in het Heilig Land en in Syrië

Midden de verwoestingen en het vele lijden kwamen de christenen van Aleppo op Aswoensdag toch samen om deze periode van gebed en boete in te zetten. Op de eerste vrijdag van de vastentijd hebben de thuislozen en de vluchtelingen dan weer in de Sint Franciscusparochie in Aleppo de kruisweg gebeden. “Het was een zeer intense en veeleisende ervaring, maar tegelijk was ze ook zinvol door het gevoel van de aanwezigheid van de Heer, die in al deze mensen werkzaam is".  Broeder Jonnhy Jallouf is een franciscaan van het Heilig Land. Hij zegt dat in Syrië  "sommige mensen bang zijn om naar huis te gaan omdat er nog steeds naschokken plaats hebben en veel huizen zwaar beschadigd of vernield zijn. Ik heb moeten vertellen over het vele leed dat er onder de mensen is, maar ik heb ook het verhaal over de getuigenissen van geloof en hoop die wij van vele jongeren mochten ontvangen.” Frère KHOKAZ IOHANNA MESROB Vicaris van de Latijnse kerk in de Sint-Franciscusparochie van Aleppo “De kerk had door de aardbeving grote schade aan de koepel opgelopen en werd met instorting bedreigd. Ze was zelfs voor ruim de helft onbruikbaar geworden. Desondanks werd het nog intact gebleven gedeelte door een grote menigte christenen gevuld die er samen de kruisweg kwamen vieren.” “Laten we bidden en hopen dat deze vastentijd ons helpt om via ons lijden dichter bij Christus te komen en van Hem troost te ontvangen, zodat we de Verrijzenis ‘samen’ kunnen beleven.” In Jeruzalem namen, zoals elke vrijdag, pelgrims uit de hele wereld deel aan de kruisweg van de Franciscanen, die de Via Dolorosa naar het Heilig Graf liepen. De eerste zaterdag van de vastentijd werd geopend met de traditionele plechtige intocht van Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse patriarch van Jeruzalem, in de Basiliek van het Heilig Graf. Deze intocht werd gevolgd door de gezongen rituele processie die, vanuit de kapel van de Verschijning van de Verrezen Heer, de route ging die de franciscanen sinds 1336 dagelijks in de basiliek volgen. In de nacht van zaterdag op zondag verzamelden de Franciscanen bij het Heilig Graf voor de plechtige Woorddienst en de nachtwake die door Fr. Francesco Patton, Custode van het Land, werd voorgegaan. Dit is een traditie die sinds tenminste 1754 elke zondag in de vastentijd tot en met Palmzondag wordt herhaald. Volgens de regeling van het Status Quo gaat de Woorddienst met de drie hymnen uit het Oude Testament steevast in de Verschijningskapel door. De wake heeft als bijzonder kenmerk het houden van een processie rond het heiligdom van het Heilig Graf. De teksten en de riten onderstrepen het paaskarakter van de viering van de wake, die uitmondt in de verkondiging van het evangelie van de Verrijzenis. Midden de nacht en aan het einde van de Woorddienst droeg de Custode in de kapel van de Kruisiging van Golgotha de zondagsmis op. Bron:  Website Christian Media Center Foto:  © Custodia Terrae Sanctae Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“AFAQ”: de vruchten van het project voor ondernemerszin van jonge christenen

AFAQ is een project voor jong ondernemerschap in Palestina. Het wordt gepromoot door het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, dit in samenwerking met het Instituut voor communautair partnerschap van de Universiteit van Bethlehem. Het project geeft steun en economische bijstand aan jongeren en aan vrouwen in dertien christen parochies in Cisjordanië. NISREEN MANSOUR Hoofd van het AFAQ-project Het Project AFAQ biedt aan jongeren en aan vrouwen de nodige professionele vorming om hen in staat te stellen om in hun loopbaan de nodige praktische ervaring op te doen. Het vergroot ook hun kansen op het vinden van een geschikte baan en draagt bij tot de oprichting van nieuwe kleine bedrijven of tot de verdere uitbouw van bestaande bedrijven, waardoor hun inkomen zal toenemen. RANA DEIBES Deelnemer aan het AFAQ-project Aanvankelijk werkte ik thuis en kon ik slechts twee stuks tegelijk bakken. Hierdoor waren mijn productiemogelijkheden eerder beperkt en kon ik mij niet naar enig nieuw cliënteel richten. Toen ik eenmaal over mijn nieuwe apparatuur beschikte, kon ik tot twaalf stuks tegelijk bakken, hetgeen een aanzienlijke tijdsbesparing met zich meebracht. Daarna volgden nog tal van andere vernieuwingen. En al was de hulp op zich eerder kleinschalig, het betekende toch het beginpunt van een drastische verandering in ons leven. Mijn man Nazar werkte vroeger als taxichauffeur, maar hij verkocht zijn auto en werkt nu samen met mij. Tegenwoordig vormen we samen een familiebedrijf. We hebben een kleine werkplaats met eerder eenvoudige apparatuur maar toch kunnen we hierdoor in grotere hoeveelheden produceren en verkopen. Na een jaar evalueren we de behoefden en voorzien we in de nodige middelen die de uitbreiding van de ondernemingen moeten mogelijk maken. Zo werden een dertigtal kleine projecten van doeltreffende ondersteuning voorzien. VICTOR ABU LEIL Deelnemer aan het AFAQ-project In het noorden van Palestina heerst een groot gebrek aan werkgelegenheid en de enige manier om hieraan te verhelpen, is het zelf oprichten van bedrijven. Zo willen we substantiële werkgelegenheid creëren. Maar de kosten van een privé- werkgelegenheid zijn heel hoog zodat het belangrijk is om over de noodzakelijke financiële middelen te beschikken om de projecten te realiseren. We zijn immers echt in dit land geworteld. VICTOR ABU LEIL Deelnemer aan het AFAQ-project Het AFAQ-project maakt het ons mogelijk om materiaal te kopen zonder dewelke het voor mij niet mogelijk zou zijn geweest om verder te doen. Wat voor een project men ook wil uitwerken, men moet steeds de evolutie van de markt volgen, want de concurrentie is bikkelhard. Het AFAQ-project kwam aan onze behoeften tegemoet en bood precies de steun die we nodig hadden om onze apparatuur aan te schaffen. FADI ABU LEIL Deelnemer aan het AFAQ-project Het is inderdaad zo dat het om een eerder bescheiden steun gaat, maar dit heeft ons toch veel geholpen. En nu zijn we hier terug om aan dit project verder te werken. Naast de ondersteuning van kleine bedrijven organiseert het AFAQ-project eveneens verschillende opleidingen. Onder de deelnemers tellen we 110 vrouwen, maar evengoed heel wat jongeren. Meer dan 20 personen profiteerden reeds van het programma van de beroepsopleidingen en ongeveer 50 deelnemers genoten van het gesubsidieerde opleidingsprogramma, hetgeen in de aanwerving van 17 personen resulteerde. Bron:  Website Christian Media Center Foto:  © Christian Media Center Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Mariale kunst in het Heilig Land

Het is misschien een ietwat speciaal onderzoek: Het betreft een onderzoek naar de voorstellingen van Maria in de sacrale kunst in de heiligdommen van het Heilig Land. In het Kleine Cenakel, het eerste heiligdom van het Heilig Land, staat het meest recente heilig beeld dat aan Maria is gewijd. Fr. GIUSEPPE GAFFURINI, OFM Bewaarder van het klooster van de Geseling “Het is nutteloos om in de heiligdommen van het Heilig Land oude afbeeldingen van de Maagd Maria te zoeken. Deze heiligdommen dateren immers alle uit de laatste eeuw.” Wij moeten de Minderbroeders prijzen die, hoewel zij zeer vroom waren, voorheen nooit de Heilige Maagd in deze heiligdommen hebben voorgesteld. De heiligdommen in het Heilig Land hebben doorgaans een of ander moment of een mysterie uit het leven van Jezus als voorwerp van verering en alle aandacht ging dan ook daar naartoe. Op die manier gaven zij gehoor aan een dictaat uit het Evangelie dat niet voorzag in de aanwezigheid van Maria. Daartegenover staat dat de evangelies ons wel vertellen over Nazareth, het internationaal centrum van Mariale kunst. Fr. GIUSEPPE GAFFURINI, OFM Bewaarder van het klooster van de Geseling “Het was Paus Paulus VI die op zijn pelgrimstocht in het Heilig Land de site van Nazareth wou bezoeken. En het was hier, in dit heiligdom, dat aan de Heilige Maagd is toegewijd, dat Maria de titel van ‘ Moeder van de Heilige Kerk ’ toegewezen kreeg. De Paus proclameerde vervolgens deze titel in de raadzaal hetgeen op een warm applaus werd onthaald.” Deze titel van Maria " Moeder van de Kerk " wordt in de bovenste basiliek van Nazareth weergegeven door het prachtige en immense mozaïek van Salvatore Fiume dat de hele apsis van de basiliek bedekt. Fr. GIUSEPPE GAFFURINI, OFM Bewaarder van het klooster van de Geseling “De muren links en rechts in de bovenste basiliek vormen als het ware een echo van de profetie die Maria in het Magnificat reciteert en bezingt: ‘alle geslachten zullen mij zalig prijzen’. De muren zijn bekleed met allemaal afbeeldingen van de Heilige Maagd zoals zij in de verschillende naties en door de verschillende volkeren wereldwijd wordt voorgesteld.” Een ander heiligdom dat nog steeds de lof van Maria bezingt, is dat van Ain Karem , (De locatie van het bezoek aan haar nicht Elisabeth). Hier vinden we tientallen ceramieken tegels waarop het Magnificat in zoveel verschillende talen is neergeschreven. Fr. GIUSEPPE GAFFURINI, OFM Bewaarder van het klooster van de Geseling “Ook dit heiligdom is van de hand van de architect Antonio Barluzzi. De voorgevel is voorzien van een reuzegroot mozaïek dat de reis van Maria naar Ain Karem voorstelt. De bovenbasiliek aan de rechterkant, bevat een voorstelling van de vijf mariale titels, met name deze van Maria Moeder Gods , afgekondigd in Efeze; Maria Hulp van alle Christenen , met daaronder Maria die haar mantel uitspreidt om alle volkeren te verwelkomen. Vervolgens hebben we de voorstelling van Maria Middelares van alle Genade , met het wonder in Kana, dan hebben we Maria Hulp der Christenen , met de slag bij Lepanto en tenslotte de voorstelling van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis .” Deze heiligdommen herinneren stuk voor stuk aan de aanwezigheid van Onze Lieve Vrouw in het leven van haar zoon Jezus. Maar het meest bijzondere beeld bevindt zich binnen de Basiliek van het Heilig Graf, meer bepaald op de meest intieme plaats in de Edicule. Fr. GIUSEPPE GAFFURINI, OFM Bewaarder van het klooster van de Geseling “Daar is er een icoon waarop de Maagd Maria is afgebeeld met een potje zalf in de hand. Men kan zich misschien afvragen of het om de Maagd Maria gaat of om Maria Magdalena, maar het betreft weldegelijk een voorstelling van de Moeder Gods. Men kan immers nergens anders dan in het Heilig Graf een dergelijke afbeelding terugvinden.” Bron:  Website Christian Media Center Foto:  shutterstock.com photo Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Oude Armeense Manuscripten over de geboorte van Jezus

<iframe width="560" height="315" src=https://cmc-terrasanta.org/embed/fr/media/terra-santa-news/29600/les-anciens-manuscrits-arméniens-sur-la-naissance-de-jésus allowfullscreen=”” style=”pointer-events: auto”></iframe> Onder de naam “Het mysterie van de Geboorte” loopt in het Armeens museum “Edward en Helen Mardigan” in Jeruzalem een tentoonstelling van oude en zeldzame Armeense manuscripten over de geboorte van Jezus. Sommige hiervan worden in de bibliotheek van de Armeense kerk van de Heilige Jacobus bewaard. BROEDER ARSHAG GHAZARIAN Hoofd van de manuscriptenbibliotheek – Armeens Patriarchaat van Jeruzalem “De tentoonstelling bevat vijftien manuscripten uit de periode tussen de 13de en de 16de eeuw. De manuscripten werden in Armenië, Cilicië en ook hier in Jeruzalem met miniaturen verlucht." De tentoonstelling begint met de genealogie van Jezus, zoals deze in het Evangelie van Mattheüs wordt beschreven. Dan volgt de Aankondiging en het bezoek van de Wijzen. Ze eindigt met de opdracht van Jezus in de Tempel. De miniaturen verschillen in stijl, kleurgebruik en betekenis. De meest opmerkelijke exemplaren zijn deze van de 13de-eeuwse Armeense miniaturist Toros Roslin. Hij werkte aan het Armeense koninklijke hof en voor de Armeense kerk. Zijn miniaturen worden gekenmerkt door beweging, expressie en het gebruik van heldere kleuren, zoals rood en blauw. BROEDER ARSHAG GHAZARIAN Hoofd van de manuscriptenbibliotheek – Armeens Patriarchaat van Jeruzalem “Roslin gebruikte zeer kostbare materialen zoals goud, maar ook de rode kleur die gewonnen werd uit een insect, en de blauwe kleur gewonnen uit een blauwe steen die kostbaarder was dan goud.” In de voorstelling van de Geboorte van Roslin zit de Maagd Maria op een rood kussen om aan te geven dat zij van koninklijke afkomst is. Het blauw symboliseert de zuiverheid en is het kleur van Christus. In sommige handschriften is de mantel van Christus rood gekleurd om zo zijn dood te symboliseren. In de Armeense traditie die op de apocriefe evangeliën is gebaseerd, liggen de beenderen van Eva in de grot begraven waar Jezus is geboren, en liggen de beenderen van Adam onder Golgotha. De tentoonstelling werd op 18 januari, ter gelegenheid van het Armeense Kerstfeest geopend en trok veel bezoekers. TZOGHIG KARAKASHIAN Directeur van het Armeens Museum “Heel veel mensen kwamen de tentoonstelling bezoeken, waaronder zowel Joden, Arabieren en Armeniërs uit verschillende landen. Veel pelgrims kwamen voor het vieren van Kerstmis uit Amerika, Griekenland en Frankrijk...” TSVI GREENHOUT Jeruzalem “Ondanks de regen kwam ik naar hier om van deze prachtige tentoonstelling te genieten. Ik vind het een uitzonderlijke tentoonstelling, vooral wat betreft de geboorte van Jezus.” De Armeense aanwezigheid in het Heilig Land is duizenden jaren oud. Armenië was overigens het eerste land dat het christendom als officiële godsdienst aannam. De tentoonstelling over de Geboorte van Christus had dan ook een bijzonder effect op de Armeense bezoekers. NAYRISH SHAHANIAN “Ik kwam als Armeniër om het museum te bezoeken en om onze beschaving te bewonderen. Wij zijn erg trots op onze religie en cultuur.” Bron: Website Christian Media Center Foto: shutterstock.com photo Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het leven op de Berg Nebo

Wanneer alles nog in stilte verzonken is en de dageraad in het oosten de hemel verlicht, geselt de sharqiyeh, dit is de gure oostenwind, de Berg Nebo. Alleen de echo van een lied dat uit de kleine kapel van het franciscanenklooster weerklinkt, doorbreekt de stilte van het ochtendgloren.   Het grote kruis staat op de plaats van waar Mozes, die het Joodse volk uit Egypte leidde, het " Beloofde Land " heeft aanschouwd. Het land dat hij zelf nooit zou betreden. Hier, op de Berg Nebo, is hij op de leeftijd van 120 jaar gestorven. Zijn graf is nooit gevonden. Er wordt beweerd dat de Aartsengel Michael hem kwam halen om hem naar God te brengen. Fr. BERNARD THILAGARAJAH, ofm Franciscaanse Voogdijgemeenschap van de Berg Nebo - Jordanië “Waarom heeft God mij gekozen? Eens heeft Hij Mozes uitgekozen en nu kiest Hij mij… Het enige antwoord dat ik heb, is dat Hij voor ons kiest, omdat wij – zoals Moeder Teresa het eens zo beeldig heeft verwoord – instrumenten in Gods handen zijn.” Broeder Bernard is uit Sri Lanka afkomstig. Hij is de huisbewaarder van het klooster. Hij is 67 jaar oud en leidt een kleine communauteit van drie broeders. Hij staat in voor de continuïteit van de eeuwenoude aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land. Fr. BERNARD THILAGARAJAH, ofm Franciscaanse Voogdijgemeenschap van de Berg Nebo - Jordanië “De aanwezigheid van de broeders is belangrijk omdat – zoals Johannes in zijn evangelie zelf schrijft, ‘ de wereld zou aanschouwen ’. Als mensen een broeder zien, komen ze naar voren en zeggen zij, ‘Pater, het is goed om de broeders te zien’. En zoiets raakt ons in ons hart.” Het heiligdom ligt op enkele kilometers van de Dode Zee en de plaats van het doopsel van Jezus in de Jordaan. Daar tegenover bevindt zich de stad Jericho, en op een heldere dag kan men zelfs Jeruzalem zien liggen. De dag begint voor de fraters bij zonsopgang met de Lauden gevolgd door het ontbijt. Dan is er de dienst bij het heiligdom en het onthaal van de pelgrims. Maar er is ook tijd voor de kleine dagdagelijkse taken. Dit behelst bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin maar evengoed het bereiden van de maaltijden. Broeder Bernard weet zich ook zeer goed als kok te onderscheiden. Zo neemt hij, als er gasten zijn en de kok met verlof is, de keuken over. De communauteit van de Franciscanen op de Berg Nebo bestaat 90 jaar. De eerste broeders namen er in 1933 hun intrek nadat ze van Bedoeïenen het terrein hadden gekocht. De leiding lag toen in handen van broeder Jérôme Mihaic, " abuna Germana ". Fr. BERNARD THILAGARAJAH, ofm Franciscaanse Voogdijgemeenschap van de Berg Nebo - Jordanië “Dat was een heel vriendelijke broeder. Hij kon heel goed paardrijden en was ook een bedreven schutter. Maar zeer belangrijk was namelijk dat hij vlot de sympathie van het volk wist te winnen". Op het kleine kerkhof is ook de begraafplaats van broeder Michele Piccirillo, een archeoloog. Hij wijdde vanaf het midden van de jaren zeventig zijn leven aan het heiligdom van de Berg Nebo, en gaf een nieuwe impuls aan de opgravingen en de restauratie van de mozaïeken. Dankzij het werk van de broeders van het  Studium Biblicum Franciscanum zijn heel wat schatten uit het verleden tot ons gekomen. In het heiligdom kunnen toeristen en pelgrims de mozaïeken uit de eerste basiliek uit de 4de eeuw alsook nog een tweetal doopvonten bewonderen. De oudste heeft de vorm van een kruis en de andere dateert uit de 6de eeuw. Fr. BERNARD THILAGARAJAH, ofm Franciscaanse Voogdijgemeenschap van de Berg Nebo - Jordanië “Twee belangrijke mozaïeken komen van een andere site die eveneens aan de Franciscanen toebehoort.” Wij bevinden ons op enkele kilometers van het heiligdom van  El-Mukhayyat. Het onthaal gebeurt daar in de Bedoeïenentraditie, met Arabische thee en koffie. Mohamad en zijn familie bewaken al generaties lang deze plek. Zij zijn nog de afstammelingen van de man die destijds het terrein aan Broeder Jerome heeft verkocht. Het franciscaanse terrein omvat de resten van twee kerken. De eerste is deze van Sint Joris, waaruit de twee mozaïeken afkomstig zijn. De tweede kerk is deze van de heilige Lot en de heilige Pocopius. In deze kerk vindt men nog een van de meest representatieve en best bewaarde mozaïektapijten in Jordanië. Ze dateren uit de 6de eeuw. De idee leeft om deze historische kunstschatten voor pelgrims toegankelijk te maken. Hieronder, tussen de bedoeïenententen, liggen de overblijfselen van de kerk van Amos en Casiseos. Dagelijks bezoeken honderden bedevaarders de Berg Nebo. In het hoogseizoen zijn het er zelfs vaak meer dan 5.000 per dag. Dit is ook de reden waarom er onlangs twee kapellen zijn bijgebouwd. Groepen die dit wensen, kunnen daar de eucharistie vieren en krijgen er het uitzicht op het Beloofde Land als toemaatje bij. De eerste kapel is toegewijd aan de Transfiguratie en bevat mozaïeken die het leven van Mozes illustreren. De tweede, die vanaf volgende zomer in dienst zal worden genomen, zal met voorstellingen van episodes uit het leven van de profeet Elia worden versierd. Fr. BERNARD THILAGARAJAH, ofm Franciscaanse Voogdijgemeenschap van de Berg Nebo - Jordanië “‘s Avonds, nadat men door zoveel mensen als het ware is overspoeld geworden, keert men weliswaar lichamelijk vermoeid naar huis terug, maar met een hart dat zoveel ervaringen rijker is geworden. We voelen en weten dat het zo zinvol is geweest en danken daarom de Heer voor deze mooie dag, voor het leven, voor onze roeping en voor het feit dat wij Franciscaanse broeders zijn." Bron:  Website Christian Media Center Foto:  shutterstock.com photo Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Boodschap van de Patriarch over de “Zondag van het Woord Gods” in 2023

Dierbare broeders en zusters, moge de Heer u vrede schenken. Op 22 januari, de derde zondag door het jaar, vieren wij de Zondag van het Woord Gods. Bij de plechtigheid van het feest van de Koningin van Palestina (op30 oktober 2022) bracht ik de geweldige ervaring van een jaar eerder in herinnering toen tal van parochiale gemeenschappen en gezinnen een volle dag gewijd hadden aan het lezen van de H. Schrift. Het pauselijk initiatief en het positieve antwoord van heel wat gelovigen geven ons de hoop dat 22 januari voor allen een uitgelezen kans zal zijn om onze relatie met het Woord Gods, en in het bijzonder met het Evangelie, verder tot ontwikkeling te laten komen. Dit is immers het getuigenis van de woorden en de daden van Jezus Christus en zijn eerste volgelingen. Het zijn de teksten waarop ons geloof is gegrondvest. Dat is de reden waarom ik heel ons bisdom, zowel individuen als kerkelijke gemeenschappen die daartoe de mogelijkheid hebben, uitnodig om het Nieuwe Testament in extenso te lezen. Binnenkort vindt u hiervoor op de website van het Patriarchaat ( https://www.lpj.org/fr ) de nodige aanwijzingen om aan deze dag deel te nemen, evenals enkele liturgische en spirituele suggesties die de lezingen van dit jaar begeleiden. Ik wil deze lezing nu een speciale betekenis geven. In ons synodaal overleg werd groot belang gehecht aan het luisteren, aan de gemeenschap en aan de zending. Dit zijn de drie ordewoorden van onze Synode. Om in gemeenschap met elkaar te leven, in een échte gemeenschap, is het belangrijk om naar mekaar te luisteren. Gezinsleden die niet naar mekaar luisteren, zullen met de tijd hun gemeenschapsband verliezen omdat zij niet langer in staat zullen zijn hun leven met elkaar te delen. En dit is eveneens het geval binnen onze religieuze gemeenschappen en onze parochies (homilie van 30 oktober). Het vermogen om naar mekaar te luisteren en het vermogen om het Woord Gods te beluisteren gaan in wezen hand in hand. Het ene leidt onvermijdelijk tot het andere. Luisteren naar en leven dicht bij het Woord Gods stelt ons ook in staat om aan onze medemensen en aan de noden van onze gemeenschappen aandacht te schenken. Het versterkt en voedt ons geloof als christenen. Ik kan de vele problemen die onze gemeenschappen teisteren niet negeren. “De verpaupering van zoveel gezinnen, de economische kwetsbaarheid, het welig tierende geweld in steden en dorpen, de sociale en vaak ook religieuze spanningen, de werkloosheid onder de jongeren en het zo kwetsbaar politiek bestel en overheidsbeleid. Dat laatste heeft steeds meer de voeling met de realiteit van het land verloren en is niet in staat om duidelijke en afdoende antwoorden te formuleren op de vele noden in onze samenleving. Dit jaar zijn er al te veel begrafenissen geweest van jonge mensen die in dit eindeloze conflict gestorven zijn.” (homilie van 30 oktober). Wij hechten bijzonder belang aan het beluisteren van het kostbare Woord Gods. Wij putten hieruit precies de hoop om er het beste van te maken en dat is precies hetgeen de paus verlangt: “De zondag van het Woord van God kan bij het Gods volk de godsdienstigheid en de vertrouwdheid met de Heilige Schrift doen toenemen” (Motu proprio aperuit illis, nr. 15). Daarom stel ik bij deze zondag van het Woord Gods aan onze Kerkgemeenschap voor om dit jaar in de vastentijd het integrale Evangelie van de Evangelist Lucas alsook de Handelingen van de Apostelen grondig te lezen. Nog vóór het aanbreken van de vastentijd zal op de website van het Patriarchaat ( https://www.lpj.org/fr ) heel wat nuttige informatie over beide boeken uit het Nieuwe Testament ter beschikking worden gesteld alsook de nodige tips om beide boeken van de Heilige Lucas zinvol te kunnen lezen. Moge de voorspraak van de Heilige Maagd Maria ons helpen om in onze relatie met het Woord Gods een bron van troost en vreugde te vinden! †Pierbattista Pizzaballa Latijns Patriarch van Jeruzalem Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Hoogfeest van Maria, Moeder van God en Werelddag voor de Vrede

Jeruzalem – Op 1 januari ging Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, voor in de pontificale Mis ter ere van de Werelddag voor de Vrede en het Hoogfeest van Maria, Moeder van God. Deze mis had plaats in de pro-kathedraal van het Patriarchaat met als concelebranten Mgr. William Shomali, Vicaris Generaal, Mgr. Adolfo Tito Yllana, Apostolische Nuntius voor het Heilig Land, en P. Francesco Patton OFM, Custode van het Heilig Land. Bij het begin van het nieuwe jaar 2023 stuurde Paus Franciscus naar aanleiding van de Werelddag voor de Vrede een bijzondere boodschap waarin hij de gelovigen opriep om voor de vrede in de wereld te bidden. Hij vroeg de gelovigen tevens om even na te denken over het belang van het proces om de vrede mee op te bouwen. Deze boodschap kadert in een lange traditie die de paus bij het begin van elk nieuw jaar in ere wenst te houden. Deze traditie begon reeds in 1967 onder het pontificaat van Paus Paulus VI en werd ook onder de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI verdergezet. In de loop van de dag richtten de gelovigen zich ook tot de Moeder van God om haar tussenkomst ten voordele van de vrede in de wereld af te smeken en om haar als Moeder Gods tevens alle eer te bewijzen. Er waren niet enkel heel wat lokale christenen in de Mis aanwezig, maar eveneens tal van pelgrims, met onder meer een groep scouts uit Italië. “Wij zijn het gewoon om God om de gave van de vrede te verzoeken en om hierbij de voorspraak van Maria in te roepen. Dit is een mooi en goed gebaar. We mogen immers niet vergeten dat er geen vrede kan bestaan indien de weg van onze gebeden niet in overeenstemming is met de weg van onze levenskeuzes," verklaarde de patriarch in zijn homilie. Na de misviering kwamen de kloosterzusters van verschillende congregaties, de Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, alsook de bisschoppen en geestelijken de patriarch begroeten. Miral Atik Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.