Nieuws over de Orde

Voorbereiding op de Consulta 2023

Onder het voorzitterschap van de Kardinaal Grootmeester worden alle hoogste functionarissen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem samengeroepen om gemeenschappelijke thema’s over het leven van de Orde in al haar perifere structuren te bespreken en erover na te denken. Het betreft de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en Magistrale Afgevaardigden alsook een vertegenwoordiger van het Staatssecretariaat en van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Deze Consulta heeft om de vier jaar in Rome plaats en gaat dit jaar door van 6 tot 10 november. Omwille van de covidpandemie zijn er deze keer vijf jaar overgegaan sedert de laatste Consulta (2018) heeft plaats gehad. De vergadering focuste toen heel specifiek op “De rol van de landscommandeur in de missie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem”. Het thema van de Consulta 2023 zal wezenlijk op de vormingsinitiatieven binnen de Orde gericht zijn. Bij wijze van uitzondering zullen ditmaal op directe uitnodiging van Kardinaal Fernando Filoni, Grootmeester, ook de Grootpriors binnen de Orde aanwezig zijn. Er werd ondertussen reeds een Instrumentum Laboris naar de deelnemers gestuurd, enerzijds om hen in de mogelijkheid te stellen zich vooraf reeds op het thema voor te bereiden en anderzijds ook om op een bredere schaal de Ridders en Dames die voor de reflectie zouden kunnen een bijdrage leveren, mee te kunnen betrekken. De Consulta is in synodale geest het belangrijkste raadgevend orgaan van de Grootmeester en, zoals we in de statuten kunnen lezen, " is het niet direct een overlegorgaan, maar de geformuleerde voorstellen dienen in het besluitvormingsproces omtrent de belangrijkste kwesties met betrekking tot de Orde te worden opgenomen. ” (Art. 17, 1) Aan het einde van de bijeenkomst en de daar gevoerde discussies zal de Grootmeester een slotdocument opstellen dat de richtlijnen voor de komende jaren zal vastleggen. De samenwerking tussen de seculiere en kerkelijke geledingen is duidelijk binnen onze Pauselijke Instelling aanwezig, maar evenzeer in de organisatie van deze dagen van overleg. Voor het eerst zal de Consulta zowel door leken (de landscommandeurs en magistrale afgevaardigden) als door de kerkelijke verantwoordelijken van de zestig lokale structuren van de Orde worden bijgewoond. Bovendien weze eraan herinnerd dat het enerzijds de Kardinaal-Grootmeester is die de Consulta bijeenroept, die de door het voorzitterschap van het Grootmeesterschap voorgestelde agenda goedkeurt en die de plenaire vergaderingen voorzit. Maar het is anderzijds de Gouverneur-Generaal die de vergaderingen in een geest van gemeenschap modereert. (Art. 17, 4). De Grootmeester, Kardinaal Fernando Filoni, en de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, zullen persoonlijk de verschillende landscommandeurs en de werkgroepen per talengroep ontmoeten en hen te woord staan. Op die wijze willen zij de lokale leiders van de Orde uit de verschillende geografische regio’s en de taalkundig aan mekaar verwante regio’s in staat stellen samen te discussiëren en aan het voorgestelde thema te werken. Het is duidelijk dat de Consulta in een fundamentele eenheid van gebed met de Moederkerk van het Heilig Land wordt beleefd. Deze staat immers in het middelpunt van het engagement en de aandacht van alle Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het zal dan ook een bijzondere vreugde zijn om Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem en onze Grootprior, op deze Consulta te mogen verwelkomen. Hij zal bovendien een paar weken eerder, met name op 30 september, de kardinaalshoed uit handen van Paus Franciscus hebben ontvangen. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Vijf ordebroeders tot Kardinaal verheven
onder hen de Latijnse Patriarch van Jeruzalem

Na het Angelusgebed van 9 juli kondigde Paus Franciscus de creatie van 21 nieuwe kardinalen aan. “ De herkomst van de nieuwe kardinalen is een weerspiegeling van de universaliteit van Kerk, die aan alle mensen op aarde Gods barmhartige Liefde blijft verkondigen. ” Verscheidene onder hen zijn lid van de Ridderorde van het Heilig Graf, met in de eerste plaats de Grootprior, Mgr. Pierbattista Pizaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem. Zijn jurisdictie en pastorale zorg strekken zich uit over de katholieken van de Latijnse ritus die in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus wonen. Hij is tevens voorzitter van de Conferentie van Latijnse Bisschoppen van de Arabische regio’s (CELRA). Samen met hem worden tijdens het consistorie van 30 september a.s. ook nog andere bisschoppen en aartsbisschoppen tot kardinaal gecreëerd die op verschillende continenten bij de Orde betrokken zijn. Zo ook Mgr Stephen Brislin, Aartsbisschop van de Kaap (Zuid-Afrika); Mgr. Luis José Rueda Aparicio, Aartsbisschop van Bogota; Mgr Américo Manuel Alves Aguiar, Hulpbisschop van Lissabon (Portugal) en Mgr Agostino Marchetto, 82 jaar oud en gewezen Apostolische Nuntius in Wit-Rusland. Kardinaal Filoni, Grootmeester, Ambassadeur Leonardo Visconti de Modrone, Gouverneur-Generaal, de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en de 30.000 Ridders en Dames uit de hele wereld, bieden aan de Grootprior van de Orde, alsook aan alle andere nieuwe leden van het College van Kardinalen hun beste wensen aan. Zij bidden tevens dat zij in hun nieuwe waardigheid steeds op de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw, Beschermvrouw van de Orde, zullen kunnen blijven rekenen. Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Heilige Maagd Maria, Koningin van Palestina

In alle Landscommanderijen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wordt telkens wanneer 25 oktober nadert het feest van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, met vreugde gevierd. Dit is immers volgens de liturgische kalender de precieze datum van dit feest. Het was Patriarch Luigi Barlassina (1920-1947) die op 15 juli 1920 voor het eerst Onze-Lieve-Vrouw met de titel van “ Koningin van Palestina ” aanriep. Hij deed dit naar aanleiding van zijn plechtige intrede in de Basiliek van het Heilig Graf. Tegelijk verhief hij Haar tot patrones van het bisdom. De bijzondere band van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, met de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem gaat terug tot het pontificaat van de Heilige Johannes Paulus II. In 1983, 50 jaar na de instelling van het feest, spoorde de Heilige Johannes Paulus II de Ridders en Dames van de Landscommanderijen van Noord- en Midden-Italië ertoe aan om in hun dagelijks leven getuigen van Christus te zijn en het werk van de Orde in het Heilig Land onder de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw verder te zetten. Tien jaar later, in 1993, vroeg Kardinaal Giuseppe Caprio, de toenmalige Grootmeester van de Orde, aan de Heilige Johannes Pauls II om Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina tot Patrones van de Orde te verheffen. Het antwoord kwam op 21 januari 1994 toen de Heilige Vader via een decreet deze vraag formeel zou inwilligen. -----------------------------------------------    LATEN WIJ TOT MARIA BIDDEN OM VREDE IN HET HEILIG LAND  Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, strek uw handen uit over het Heilig Land en over allen die daar wonen: joden, moslims, druzen en christenen, Palestijnen, Israëli’s, arbeidsmigranten en vluchtelingen. Onze-Lieve-Vrouw, wees een pleitbezorger voor ons allen en in het bijzonder voor de Kerk, het Lichaam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. We zijn gezonden om aan allen in dit land het goede nieuws te verkondigen. Dit land is van U en van Hem. Het is het land van de patriarchen, van de koningen, van de profeten, van de apostelen en van de eerste gemeenschap die gevormd werd om in de voetsporen van uw Zoon te treden, de moederkerk van Jeruzalem. Deze zending vereist moed en doorzettingsvermogen, wijsheid en geloof die u eigen waren. Bid voor ons. Op uw schoot leerde uw Zoon, die zelf Heer en Meester was, spreken en bidden, handelen en gehoorzamen. Wij vragen u vandaag om ons op de aarde, die geroepen is om heilig te zijn, te leren spreken en bidden, te leren handelen en gehoorzamen. Leer ons om midden de oorlog, de haat en de muren, om midden bezetting en discriminatie, angst en afwijzing instrumenten van gerechtigheid en vrede, van vergeving en verzoening te zijn. Samen met u bevestigen wij dat Hij onze vrede is. Toon ons hoe we in ons leven, als Kerk, zowel de trouw aan uw Zoon kunnen belichamen als een liefde die iedereen op deze aarde omarmt. Toon ons hoe wij vooral diegenen kunnen omarmen die het armst zijn, die uitgesloten en dakloos zijn, dat wij ook de vluchtelingen, gevangenen, mishandelden, onderdrukten en slachtoffers van onrecht in onze armen kunnen sluiten? Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, u bent onze moeder. Wij zijn door uw Zoon aan het Kruis aan u toevertrouwd. Samen met u zijn wij geroepen om getuigen te zijn van de Verrijzenis die Zijn Koninkrijk reeds aankondigt. Wij willen ons schikken naar uw voorbeeld en vragen om ons als Geestvervulde herauten van het Goede Nieuws te zalven, zodat wij verkondigen dat Hij door Zijn dood aan het Kruis, de dood heeft overwonnen en dat Hij leven heeft gegeven aan degenen die reeds in het graf zijn neergelegd. Mogen wij, als leden van Zijn Lichaam de Heilige Kerk, levende tekens zijn die naar het Koninkrijk verwijzen dat nu al onder ons is. Amen. Maria, Moeder Gods, Koningin van Palestina, bid voor ons. Père David Neuhaus, sj Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Hoe is de Ridderorde van het Heilig Graf doorheen de geschiedenis geëvolueerd?

De eigenlijke historische oorsprong van de Orde blijft nog steeds onduidelijk, hoewel de traditie, die weliswaar niet op documenten kan terugvallen, haar tijdens de Eerste Kruistocht situeert. De eerste documenten  die naar een investituur van Ridders van het Heilig Graf verwijzen, dateren uit 1336. Sinds het bestaan van de Orde aldus is bevestigd, dat wil zeggen sinds de 14de eeuw, hebben de pausen geleidelijk en zeer geregeld  de wens geuit om de Orde juridisch aan de Heilige Stoel te koppelen . De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem heeft in feite altijd van de bescherming van de soevereine pausen kunnen genieten. Deze hebben haar door de eeuwen heen gereorganiseerd en haar privileges versterkt en verrijkt. Paus Clemens VI vertrouwde in 1342 de zorg om het Heilig Graf te dienen aan de franciscaner monniken toe, maar het waren toen alleen de orderidders die andere leden in de Orde konden laten opnemen. Paus Alexander VI verklaarde in 1496 zichzelf tot opperste moderator van de Orde en delegeerde aan de franciscanen de macht om aan edelen en heren op pelgrimstocht naar het Heilig Land het ridderschap te verlenen (de macht van de ridderslag). Mondelinge of schriftelijke bevestiging van dit Franciscaanse voorrecht werd in 1516 door  Paus Leo X hernieuwd en dit liep tot Paus Benedictus XIV (1746) verder. Het bleef uiteindelijk zo tot bij de restauratie van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem onder Paus Pius IX in 1847. De pauselijke machtiging werd vervolgens aan de patriarch overgedragen en later maakte Paus Pius IX in 1888 bij middel van apostolische brieven de heroprichting van de Orde algemeen bekend. In 1888 maakte Paus Leo XIII de Ridderorde ook voor Dames toegankelijk. In 1907 besliste Pius X dat de titel van  Grootmeester in de Orde voortaan door de paus zelf zou worden gedragen. Paus Pius XI keurde in 1932 de nieuwe statuten goed en stond toen toe dat de Ridders en Dames voortaan in alle Heilige Plaatsen zouden worden ingezet, dus niet alleen in Jeruzalem. Paus Pius XII ging in 1940 over tot de aanstelling van een kardinaal als beschermheer van de Orde. De organisatie ervan centraliseerde hij binnen het kader van het Grootmeesterschap in Rome. Hij droeg bij deze gelegenheid de titel van Grootmeester over aan Kardinaal Canali. Paus Johannes XXIII keurde de nieuwe statuten goed die Kardinaal Tisserant in 1962 had voorgelegd. Met de conciliaire vernieuwing werden in 1977 door Paus Paulus VI nieuwe statuten gepubliceerd, waarna Paus Johannes Paulus II de Orde  de Vaticaanse rechtspersoonlijkheid verleende. Heden wil de Orde het engagement van haar leden in de lokale Kerkgemeenschappen steeds meer bevorderen. Dit was de essentiële en diepgaande reden waarom tijdens de “ Consulta ” van 2013 een nieuw onderzoek van de statuten werd opgestart. Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Bethlehem: “The Holy Child Program”

Een werk ten dienste van kinderen die lijden aan ernstige gedrags- en emotionele problemen Het “Holy Child Program” werd in 1995 door de Franciscaanse Zusters van de Eucharistie gesticht. Het is een van de weinige centra in de omgeving van Bethlehem waar kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen overdag worden behandeld. Het centrum ligt in Beit Sahour (de plaats van de Herdersvelden in Bethlehem) en werd destijds op vraag van ouders van kinderen met psychische problemen opgericht. Deze problemen waren het gevolg van de eerste Intifada of van de militaire inval van Israëlische troepen op de Westelijke Jordaanoever. Het programma biedt momenteel hulp aan 35 kinderen en hun ouders. Het voorziet tevens ook nog in andere sensibiliseringsprogramma’s op de Westelijke Jordaanoever. Zo voorziet het bijvoorbeeld in een opleidingscentrum voor lokale universiteiten en andere organisaties die kinderen en gezinnen in de regio helpen. In een dagcentrum dat behandelingsprogramma’s aanbiedt, volgen de kinderen enerzijds de normale lessen en nemen anderzijds ook deel aan gespecialiseerde therapeutische activiteiten. Zo bijvoorbeeld persoonlijke raadplegingen, sessies in natuurtherapie en huisdiertherapie alsook artistieke activiteiten. Voor deze creatieve therapieën, die erop gericht zijn om elk kind te helpen zijn psychologische en gedragsproblemen onder de knie te krijgen, gebruikt het Holy Child-Programma het " Incredible Years-programma " als kader. Het Incredible Years-programma is een reeks onderling gerelateerde programma's voor ouders, kinderen en leerkrachten dat op meer dan 30 jaar onderzoek kan terugblikken. Het doel is het voorkomen en behandelen van gedragsproblemen bij jonge kinderen en het bevorderen van hun sociale, emotionele en academische vaardigheden. Dit is erop gericht om ondersteuning te bieden zodat elk kind zijn psychologische en gedragsproblemen onder controle zou krijgen. Het moet het kind ook in staat stellen om probleemoplossende vaardigheden te verwerven, om zijn emotionele en sociale vaardigheden te verbeteren en om zijn storend en agressief gedrag te verminderen. Van de ouders wordt verwacht dat ze aan gezinsbijeenkomsten alsook aan specifieke programma’s voor moeders deelnemen. Er worden hun educatieve activiteiten aangeboden die speciaal ontworpen zijn om een sterke gezinsbasis te bevorderen en om systemische veranderingen voor zowel het kind als voor het gezin aan te moedigen. De onderrichtingen van de Rooms-Katholieke Kerk en van de franciscaanse spiritualiteit vormen het denkkader voor de diensten die door het Holy Child-programma worden aangeboden. De studenten en medewerkers – zowel christenen als moslims – beginnen in deze katholieke omgeving elke dag samen met een gemeenschappelijk gebedsmoment. Het programma zorgt voor de follow-up van de afgestudeerden die een zeer hoog slaagpercentage hebben, dit zowel op het vlak van re-integratie in een gewone school als in een professionele omgeving. Dit is eveneens het geval voor het succes op lange termijn wanneer oud-leerlingen verantwoordelijke functies in een lokale gemeenschap verwerven. Sommige van de afgestudeerden werken in olijfhoutwinkels, koken in kwaliteitshotels in Jeruzalem of studeren nog verder in het buitenland. Het onderhouden van de relaties met de Ridderorde Het Holy Child-programma geniet van de steun van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en dankt zijn voortbestaan aan de inbreng van verschillende Amerikaanse landscommanderijen. Bezoeken van groepen pelgrims van Dames en Ridders aan het Holy Child-programma zijn een aanmoediging voor de kinderen en het personeel en bieden hen heel wat ondersteuning bij hun therapeutisch proces. Op die manier kunnen zij hun activiteiten uitbouwen die bij de financiële bijdrage past. Deze is zo cruciaal voor de continuïteit van het programma. Een van de meest levendige herinneringen aan deze bezoeken was zeker deze van een kind dat op een kaart werd getoond waar de bezoekers vandaan kwamen. Bij het zien van de afstand tot het Heilig Land riep het kind uit: “ Bent u van zover naar hier gekomen om mij te zien ?” Alleen al te beseffen dat men zich bemind voelt en dat er aan hen gedacht wordt, opent perspectieven tot verzoening en tot persoonlijke genezing in hun dagelijkse leven. Dit is een element waarvan het belang niet mag worden onderschat. De band van Moeder Shaun Vergauwen, mede-oprichtster van de Zusters Franciscanessen van de Eucharistie, met de voormalige grootmeester, Kardinaal O'Brien, alsook het werk van de Zusters Franciscanessen van de Eucharistie in Jeruzalem, maakten de weg vrij voor de nauwe relaties tussen de landscommanderijen en het Holy Child-programma. Mère Shaun ontving recent de investituur als Dame van de Landscommanderij van oostelijk USA. In mei 2022 vergezelde zij nog Grootmeester Kardinaal Filoni, tijdens zijn plechtige intocht in de Basiliek van het Heilig Graf. Het Holy Child-Programma had toen het voorrecht om de delegatie voor een kort maar vreugdevol bezoek te mogen ontvangen. De Kardinaal-Grootmeester voerde bij die gelegenheid, tot verbazing van de leraren, met de kinderen een gesprek in het Engels. De vergader- en gebedsruimte van de school werd aan de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem toegewijd, waarbij Kardinaal Filoni een olijfhouten plaquette overhandigde, waarvan een kopie ter herinnering aan deze gebeurtenis in de hal zou worden tentoongesteld. Ook Moeder Shaun richtte zich tot de kinderen en het personeel. Het Holy Child-Programma dankt zijn bestaan aan de steun van Moeder Rosemae Pender en Moeder Shaun, medeoprichters van de Franciscan Sisters of the Eucharist. De aanwezigheid van degene die de basisvisie van het Holy Child Programma heeft ontwikkeld en van de Kardinaal-Grootmeester, die verantwoordelijk is voor de entiteit die deze visie daadwerkelijk ondersteunt, was een ongelooflijk ontroerende en gedenkwaardige gebeurtenis voor het Holy Child Programma. Nu het Holy Child-Programma zijn 27ste jaar van therapeutische zorg en educatieve ondersteuning voor de zogenaamde “ heilige kinderen " in de regio van Bethlehem heeft bereikt, zet het zijn fondsenwervingscampagne verder om het gebouw en de grond te kopen waar het Programma momenteel is gehuisvest. Dit zal ervoor zorgen dat nog een grotere continuïteit en een grotere veiligheid voor het Programma wordt gegarandeerd. Het zal eveneens de mogelijkheid en de vrijheid bieden om het Programma verder uit te breiden om zo aan de noden van een bevolking tegemoet te komen die behoefte heeft aan genezing en vrede. Zuster Naomi Zimmermann Franciscaner Zusters van de Eucharistie Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Renovatie van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van Palestina in het Heilig Land

DEIR RAFAT – Sedert begin 2023 vormt het klooster van Deir Rafat het voorwerp van grondige renovatiewerken. Deze worden door de Australische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem gefinancierd. Het is de bedoeling om lokale en internationale pelgrims, vooral jongeren en verkenners, beter te dienen om zo de lokale en buitenlandse pelgrims beter van dienst te kunnen zijn. Op zondag 14 mei 2023 ging Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, voor in een mis in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van Palestina en het Heilig Land. Er waren ook nog 15 ridders van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem aanwezig, alsook de heer  Sami El-Yousef, Administrateur Generaal van het Latijnse Patriarchaat en enkele andere leden van de staf van het Patriarchaat en de Zusters van Bethlehem. Het was de bedoeling om de voltooide renovaties in te zegenen. Tijdens deze viering ontvingen ook twee van de ridders hun pelgrimsschelpen. De heer El-Yousef maakte van de gelegenheid gebruik om de nauwe banden te onderstrepen die de Orde van het Heilig Graf met de christenen van het Heilig Land onderhoudt. Hij benadrukte tevens de ondersteuning die hun financiële hulp aan de Kerk in het Heilig Land heeft verleend en ook nu nog steeds biedt. In Deir Rafat bevindt zich het heiligdom van Maria, Koningin van Palestina en het Heilig Land, tevens patrones van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem en van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Bisschop  Luigi Barlassina, patriarch van 1920 tot 1947, kocht het bewuste terrein om er dit Maria-Heiligdom op te vestigen. De bouw dateert van 1925. Er is een kerk, het klooster van de Zusters van Bethlehem die voor het terrein zorgen, een residentie voor priesters, een bescheiden gastenverblijf en tot slot ook nog een verlaten gebouw dat ooit een jongerencentrum was. Dit heiligdom ligt 35 kilometer ten westen van Jeruzalem en kijkt uit over de bergen van Judea en de Sorekvallei. Het is een belangrijk bedevaartsoord voor christenen in het Heilig Land, omdat hier telkens een van de belangrijkste vieringen van het jaar plaatsvindt. Het betreft het liturgische feest van de Maagd Maria, Koningin van Palestina en het Heilig Land. Dit wordt in de regel op de laatste zondag van oktober gehouden, waarbij de Latijnse Patriarch van Jeruzalem voorgaat in de Eucharistische dienst. Duizenden gelovigen uit het hele land komen er de voorspraak van de Heilige Maagd vragen voor het welzijn van het hele land en vragen tevens dat mensen met elkaar zouden communiceren. De H. Mis werd onder een pergola gevierd. Deze werd onlangs gerenoveerd met de financiële steun van de Australische landscommanderij. Met hun donaties werden ook de installaties van de koel- en verwarmingssystemen alsook nog andere onderhoudswerkzaamheden in het gebouw en de omgeving gefinancierd. Daar bovenop komt ook nog de investering in gezondheidsunits die in de nabije toekomst zullen worden geïnstalleerd. Deze renovaties werden mogelijk gemaakt door de vrijgevigheid van wijlen Dr. Glen Coorey, KGCHS, en zijn overleden echtgenote mevrouw Suzanne Coorey, DGCHS. De doelstelling was om “ tussen jonge lokale en internationale christenen en hun tegenhangers over de hele wereld bruggen te bouwen ,” om “ tussen lokale christelijke jeugdgroeperingen banden van solidariteit te creëren en hun aanwezigheid in het Heilig Land te ondersteunen en hun toewijding aan hun christelijk engagement te versterken ,” alsook om “ de materiële structuur van de kerk, het pension en het ziekenhuis te verbeteren ," en tevens " de levenskwaliteit van de bevolking op te krikken ” De heropleving van deze site die de gelovigen van het land heel dierbaar is, zal haar in staat stellen om haar zending als een veilige plek voor christelijke jongeren verder te zetten. Mgr. Pizzaballa steunde deze restauratie met alle kracht en ziet de jeugd als de ruggengraat van de lokale Kerk. Miral Atik Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Projecten gesteund door de Ridderorde van het Heilig Graf in het Heilig Land die recent werden afgerond

Op verzoek van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem heeft de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem de opdracht de realisatie van vele grote en kleine projecten in het Heilig Land te ondersteunen. Onderstaand artikel stelt even de projecten voor die in vorig kalenderjaar tussen september en december werden afgerond, dit dankzij de bijdragen van verschillende landscommanderijen van over de hele wereld die via het Grootmeesterschap hiertoe de vraag hadden gekregen. Eenmaal deze werken waren voltooid, droegen zij ertoe bij dat onze broeders en zusters in dit deel van de wereld voortaan een beter leven konden leiden. In de school van Gaza werden drie tussenkomsten afgerond De renovatie van de hal en het laboratorium van de school waren heel noodzakelijke projecten. Er stelden zich heel wat problemen met de functionaliteit van deze twee gebouwen. Het belang van de hal van de school kan niet overschat worden. Ze wordt immers zowat voor alle schoolactiviteiten gebruikt, zoals onder meer voor vergaderingen, conferenties en tal van bijeenkomsten. Hier dienden de ramen vervangen te worden, het verlichtings- en ventilatiesysteem moest grondig worden vernieuwd en het hele beveiligingssysteem moest worden aangepakt. Anderzijds was het laboratorium van de school ten gevolge van een waterlek compleet onbruikbaar geworden. De omvang van de schade maakte het onmogelijk om dit zo maar op te lappen. Dankzij de inbreng van de Landscommanderijen van Engeland en van Wales zijn de noodzakelijke werken kunnen uitgevoerd worden zodat deze dubbele infrastructuur weer veilig kan gebruikt worden. Een tweede ingreep die tijdens deze maanden tot een goed einde is gebracht, was de installatie van een nieuwe stalen overkapping over de speelplaats van de school. Dit kon gerealiseerd worden dank zij de bijdrage van de Landscommanderij van Nederland. Dit project werd naar voor geschoven als een aanvulling op het engagement van het Latijns Patriarchaat om de leerlingen een geschikte schoolomgeving te bieden en zo een bijdrage te leveren tot een betere gezondheid en degelijker welzijn. De nieuwe beschutting zorgt voor een schaduwrijk onderkomen waar de leerlingen tijdens de pauze even kunnen verademen en zich ook kunnen beschermen tegen de schadelijke effecten van zon en de ongemakken van de regen. Op die wijze kunnen zij voortaan veiliger spelen, hetgeen op zijn beurt de studie ook weer ten goede komt. Als bijkomend voordeel zal de beter beschermde speelplaats de parochie ook van dienst zijn bij de vele familiale- en sociale evenementen waarvoor een schaduwrijke buitenruimte nodig is. Ten slotte financierde de Franse Landscommanderij op haar beurt ook nog de uitbouw van het computerlaboratorium voor de leerlingen en leraren van de school in Gaza. Herstructurering van de gebouwen van de katholieke kerk in Jordanië De Duitse Landscommanderij financierde de renovatie van de Latijnse parochie in Smakiyeh. Het betrof de renovatie van de kerk en van de priesterwoning, alsook de vernieuwing van de polyvalente zaal. Deze parochie ligt in een eerder gemarginaliseerde wijk buiten de hoofdstad Amman. De vervallen gebouwen waren reeds tientallen jaren niet meer hersteld. Dankzij dit project heeft het Latijns Patriarchaat een geschikte pastorale omgeving kunnen creëren waar wonen, bidden en het bijwonen van de missen en de parochiële evenementen opnieuw haar aantrekkingskracht heeft herwonnen. Misdar is een van de armste wijken van Amman in het oosten van de stad. Hier hebben de meeste gezinnen alle moeite om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. De lokale parochie werd er in 1924 opgericht en de bouw van de kerk en de school werd er in 1928 voltooid. Tot 1948 bleef de parochie er normaal functioneren. Maar dan ontvluchtten heel wat Palestijnen hun land en vestigden zich in deze regio, waardoor er een nieuwe situatie ontstond. Zo is de parochie in de loop der jaren inderdaad sterk gegroeid, vooral omdat er veel meer vluchtelingen uit de landen in het Midden-Oosten waren weggetrokken en de regio een bestemming werd voor heel veel van deze immigranten. Ondertussen hadden beide gebouwen een dringend onderhoud nodig om aan de minimumnormen inzake gezondheid en veiligheid te voldoen. Het renovatieproject omvatte onder meer het tegelwerk van 400m van de Christus Koningkerk. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de genereuze bijdrage van de Landscommanderijen van Engeland en Wales. Eveneens in Jordanië heeft de Landscommanderij van Luxemburg via giften de herstellingen aan de zaal voor vergaderingen en diverse activiteiten van het JEC (het christen jong-studentenverbond) in Jabal Amman gefinancierd. De jeugdpastor en het managementteam van het JEC hebben altijd aangedrongen op de noodzaak om in de hoofdvestiging van JEC in een professionele omgeving te voorzien die voor de vele vergaderingen en hun polyvalente activiteiten zou kunnen worden gebruikt. De gerenoveerde ruimte is dan ook ideaal voor hun netwerkvergaderingen, voor de formele commissievergaderingen of voor hun vormingsinitiatieven. Maar de accommodatie zal evengoed voor online-vergaderingen, voor videoconferenties, presentaties, lezingen en voor interviews gebruikt worden. Projecten voor alle bisdommen De Luxemburgse Landscommanderij steunde ook de vernieuwing van het IT-beheersysteem voor het hele patriarchaat Jeruzalem. Het Latijns patriarchaat moest eveneens over een gecentraliseerd webapplicatiesysteem beschikken dat door het data-centrum van het patriarchaat kon worden gehost en dat voor alle parochies, voor de Kanselarij, maar ook voor de Custode van het Heilig Land (de Franciscanen) toegankelijk zou zijn. De Landscommanderij van Oostelijk Spanje gaf dan weer de nodige steun aan de uitbouw van de opleiding van de medewerkers van het Latijns Patriarchaat en van de medewerkers van het Beit Afram verzorgingstehuis, het seminarie, de drukkerij, de vicariaten en dergelijke meer. Het stelde hiervoor tal van cursussen ter beschikking voor het versterken van de vaardigheden. Het programma dat door de afdeling Personeelszaken van het patriarchaat werd opgezet, omvatte onder meer cursussen over de beginselen van de uitbouw van het archief, voor de boekhouding, voor het salaris- en loonbeheer, voor de strategische keuzes van de schoolhoofden, voor technische opleidingen in elektriciteit, masteropleidingen in medische verpleging voor volwassenen en culinaire kunsten, alsook muzikale opleiding voor kleuteronderwijzers. Bron :  Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Foto:  © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De oproep tot dienstbaarheid herontdekken

Laten we bij het begin van dit nieuwe jaar onze vooruitzichten en onze plannen in de handen van de Heer leggen om Hem en onze broeders dienstbaar te zijn. Inderdaad, de dienstbaarheid is de kern van onze roeping binnen de Orde. Dit bracht ook Paus Franciscus ons reeds eerder in herinnering tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de bijeenkomst van verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen. “De bestuursfuncties en verantwoordelijkheden die u in de lekenverenigingen waartoe u behoort, zijn toevertrouwd, zijn niets anders dan een oproep om te dienen. Maar wat betekent dit nu voor een christen om dienstbaar te zijn?” (16 september 2021). In het vervolg van zijn betoog liet de Heilige Vader ons nadenken over de hindernissen die mensen op hun weg van dienstbaarheid kunnen ontmoeten. En zijn woorden zijn ook voor ons, Ridders en Dames van de Orde van het Heilig Graf, evenzeer van tel. Ze benadrukken twee gevaarlijke houdingen: de machtshonger en het gebrek aan loyauteit. “ Hoe vaak, ” zo stelt ons de paus de vraag, “hebben wij de anderen onze honger naar macht al niet laten voelen?” Jezus leerde ons dat diegene die wil bevelen zelf eerst moet worden als degene die dient. (cfr. Lc 22, 24-26) en dat “indien iemand de eerste wil zijn, hij de knecht van alle anderen moet worden” (Mc 9, 35). Dat wil zeggen dat Jezus de wereldse waarden onderuit haalt en zelfs regelrecht omkeert. Welnu, onze zucht naar macht komt ook binnen de Kerk op vele manieren tot uiting. Laten we op onze hoede zijn om niet aan deze verleiding toe te geven. Ze kan ieder van ons overvallen en is niet zelden in alle oprechtheid met de beste bedoelingen verhuld. Laten we leren gevoelig te zijn en in te zien dat er soms – zelfs in onze dienstbaarheid die geïnspireerd wordt door de wens om goed te doen – een vorm van machtswellust schuilt gaat. Deze kan "op vele manieren in het leven van de Kerk tot uiting komen" en die "kan elke vorm van subsidiariteit teniet doet. Dergelijke houding is niet mooi en leidt ertoe dat het kerkelijk lichaam zijn kracht verliest.” De tweede verleiding is het gebrek aan loyauteit. “Met onze lippen beweren we dat we God en de anderen willen dienen, maar in werkelijkheid staan onze daden in dienst van ons eigen ego en geven we toe aan ons verlangen om onszelf naar voor te schuiven, om zelf erkend en gewaardeerd te worden.” Ten allen tijde moeten we in gedachten houden dat “niemand meester is over de gaven die hij voor het welzijn van de Kerk ontvangt. We krijgen deze enkel in beheer. Niemand mag ze verstoppen of verstikken, maar moet ze samen met mij en met diegene die na mij komt, laten groeien.” Mogen onze Magistrale Delegaties, onze Secties en onze Landscommanderijen levende realiteiten zijn waarin de Geest werkzaam is, en niet vervallen tot de uitdrukking van de wil en het beheer van enkelingen. Laten wij bij het begin van dit nieuwe jaar het voorbeeld van de Wijzen uit het Oosten in acht nemen. Zij waren de grote wijze mannen die nederig aan hun reis waren begonnen en niet onder de indruk kwamen van het machtsvertoon van hen die niet Degene waren waar zij naar zochten. Laten we onze gaven aanreiken en ze aan de voet van de kribbe leggen, want daar zullen ze tot eer van God gebruikt worden. Voor een God die een kind wordt, leren we oprecht klein te zijn. Fernando Kardinaal Filoni Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.