Nieuws over de Landscommanderij

Bezoek van Zijne Eminentie Mgr. Pizzaballa in Brussel

Op 9 maart kregen de leden van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem de eer en het genoegen Zijne Eminentie Mgr. Pizzaballa, Patriarch van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, in hun kapittelkerk te ontmoeten. Eerst ging hij voor in de Eucharistieviering, in concelebratie met onze confrater Mgr. Harpigny, Bisschop van Doornik, en Mgr. Kockerols, Grootprior van de Belgische Landscommanderij. Na de viering gaf Mgr. Pizzaballa gedurende ruim een half uur een uiteenzetting over de algemene situatie in het Heilig Land, in het bijzonder gefocust op de zeer penibele toestand van de christenen in de regio in het algemeen en in Jeruzalem in het bijzonder. Aan de hand van een opeenvolgende reeks flitsen wist hij een beknopt, maar niettemin duidelijk beeld van de situatie in het Heilig Land te schetsen en kregen de toehoorders een klaar beeld van de huidige realiteit en de sfeer zoals deze zich daar nu aandient. In menig opzicht zijn de problemen in het Heilig Land reusachtig groot. Zo belichtte de Patriarch tal van knelpunten die ons sterk wisten te beroeren. Hij sprak onder meer zijn diepe bezorgdheid uit over de verharding in de politieke standpunten, zeker na de laatste verkiezingsuitslag en de daaropvolgende nieuwe regering. Momenteel zijn noch de Israëli’s noch de Palestijnen tot de minste toegeving bereid en beantwoorden beide partijen elke zet met een tegenzet, elke gewelddaad met een tegenactie. Dit resulteert in een permanente conflictsituatie die onmenselijk is om dragen. In dat opzicht is de huidige situatie er alleen maar slechter op geworden en gaat het nu als maar verder van kwaad naar erger. Een ander zeer verontrustend gegeven is de aanzienlijke daling van het aantal christenen in het Heilig Land. Hieraan liggen twee redenen ten grondslag. Enerzijds is er het demografisch fenomeen dat christen gezinnen minder kinderen tellen dan de Joodse en de moslim families. De tweede reden is de versnelde emigratie onder de christenen omdat zij beseffen dat er voor hen in het Heilig Land zo goed als geen toekomst meer is weggelegd. Het politieke standpunt van Israël is duidelijk: Israël is hún land en zij zijn er thuis. Dit is voor hen een vaststaand gegeven. De anderen (de Palestijnen) vormen aldus een probleem dat ooit zal moeten worden opgelost. Deze basishouding veroorzaakt uiteraard spanningen en bemoeilijkt de vrede of maakt deze zelfs volkomen onmogelijk. Anderzijds benadrukte de patriarch ook het feit dat de aanwezigheid van de christenen in het Heilig Land een positief element voor de samenleving is, ja zelfs een element van vrede voor de regio. De christen aanwezigheid voorkomt immers dat alles zich op de polarisatie tussen twee clans, met name Israëli’s en moslims, zou toespitsen. De werkelijkheid is heel wat complexer en toont een situatie waar aan de ene zijde Israël staat en aan de andere zijde de overige religies. Maar de Patriarch had bovenop zijn zeer open en ruime situatieschets tevens nog heel wat aandacht voor het beantwoorden van de vele vragen die onder het fel geïnteresseerd publiek leefden. De zeer adequate vragen boden Patriarch Pizzaballa de mogelijkheid om het eerder geschetste beeld van het Heilig Land verder te completeren en een aantal elementen nog verder uit te diepen. Maar én de uiteenzetting én de beantwoorde vragen brachten de toehoorders hoe dan ook tot een éénsluidende conclusie: de situatie in het Heiig Land is in alle opzichten zeer ingewikkeld en de knoop lijkt schijnbaar niet te ontwarren. In feite kunnen wij alleen maar een oeverloze bewondering hebben voor de moed van allen die de verantwoordelijkheid hebben – en die ook nemen – om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van de christenen op de heilige plaatsen gevrijwaard blijft en die hen daar zoveel mogelijk proberen bij te helpen en te ondersteunen. De avond werd afgerond met een aangenaam moment van gezellige ontmoeting die een informele uitwisseling van ideeën tussen de aanwezigen zeker in de hand heef gewerkt. Philippe Petit Foto:  © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Delegatie van de Belgische Landscommanderij bij het Grootmeesterschap in Rome

Z.Em. Rme Kardinaal Grootmeester en de Gouverneur-Generaal, Z.E. Graaf Leonardo Visconti di Modrone hebben op 28 februari 2023 in het Palazzo della Rovere een delegatie van de Belgische Landscommanderij ontvangen. Deze werd geleid door de Landscommandeur, Ridder Damien de Laminne de Bex, begeleid door Baron Jacques van Rijckevorsel en dhr. Philippe Petit. Tijdens deze vergadering werd de algemene evolutie van de Belgische Landscommanderij besproken. De Kardinaal Grootmeester en de Gouverneur-Generaal namen deze gelegenheid te baat om hun tevredenheid over de algemene evolutie van de Belgische Landscommanderij uit te drukken. Tegelijk werd ook het programma van het bezoek van de Kardinaal-Grootmeester aan ons land, dat van 8 tot 10 juni is gepland, vastgesteld. Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Informatiedag voor de kandidaat-leden van de Ridderorde van het Heilig Graf

Op zaterdag 25 februari organiseerde De Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem haar vierde editie van de informatiedag bedoeld voor de kandidaten van de nakende investituur.   Naast de kandidaten waren eveneens de peters en de meters van de kandidaten alsook de leden van de Raad van de Landscommanderij uitgenodigd.   Dit is een belangrijke stap in het leven van de Landscommanderij, maar vooral in de tocht van onze toekomstige confraters die met de diversiteit van hun getuigenissen en de diepgang van hun reflecties op de aanwezige leden van de Raad indruk wisten te maken.   Deze dag vond plaats onder auspiciën van de abdij van Grimbergen.   Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
FAMILIE DAG

Op een mooie zonnige dag in de nazomer kwamen 160 van onze zusters en broeders, sommigen met enkele familieleden en vrienden, aan de oever van de Maas bijeen. Daar werden zij door onze confrater Jean Louis Bosteels, samen met zijn echtgenote en zijn schoonvader op hun prachtig domein ontvangen. Mgr. Kockerols, onze Groot Prior, ging voor op 5 september in een eenvoudige eucharistieviering die meteen de harten wist te beroeren. De zinvolle teksten en de mooie samenzang van de stemmige liederen zetten de juiste toon om deze familiedag een gepaste aanzet te geven. De inspirerende homilie van Mgr. Kockerols wist alle aanwezigen te beroeren. Daarom nemen we de tekst ervan elders in de Memento graag op. Daarna mochten wij elkaar op de binnenplaats van het kasteel in alle hartelijkheid ontmoeten. Het was de ideale gelegenheid voor onze Landscommandeur om onze gastheren en gastvrouw voor hun bijzondere gastvrijheid van harte te danken. Hij nam ook de gelegenheid te baat om het verder verloop van de dag toe te lichten. Tijdens het vriendelijke en gemoedelijke aperitief voelden wij onmiddellijk de vreugde van het weerzien na die al te lange scheiding tijdens de COVID-pandemie. Als lunch vormde een heerlijk speenvarken aan het spit ongetwijfeld de perfecte manier om onze reünie verder te zetten. Na de heerlijke en tegelijk stemmige maaltijd konden wij tot de kern van de zaak komen en mochten wij een presentatie van onze collega Florence Otten en de virtuele inbreng van Mevrouw Alice de Rambuteau, coördinator en moderator van het Barnabé-netwerk, beluisteren. Mevrouw de Rambuteau is voor onze Landscommanderij een vertrouwd gezicht. Een paar jaar geleden kwam zij immers op bezoek om aan onze ridders en dames het Barnabé-netwerk voor te stellen. Ook dit jaar waren er weer 25 jonge mensen ingeschreven maar helaas moesten we vanwege Covid ook deze activiteit annuleren, al beschouwen we dit slechts als een tijdelijk “uitstel”. Het enthousiasme dat door een jonge deelnemer aan een van de laatste kampen werd verwoord, vormde op zich reeds een ware promotie voor dit mooie initiatief. Florence brengt elders in dit nummer een samenvatting van haar presentatie. Na deze uiteenzetting was het de beurt aan François Delvigne en Nancy de Montpellier om enkele projecten met de daarbij horende activiteiten van de Orde in het Heilig Land toe te lichten. Beide sprekers wisten met duidelijk kaartenmateriaal en sprekende foto’s hun betoog kracht bij te zetten. Deze mooie en geslaagde dag werd tenslotte afgerond door onze confraters Daniel van Steenberghe en Père Francis Goossens. Zij brachten een duidelijke voorstelling van de organisatorisch, culturele en spirituele aspecten van de bedevaarten die vanuit de Orde naar het Heilig Land worden georganiseerd. Zo werden de pelgrimstochten op cultureel, organisatorisch en spiritueel niveau mooi gepresenteerd. Dat was niet alleen een unieke gelegenheid om het succes van de bedevaarten van de voorbije jaren goed in de verf te zetten, maar hier werd tevens even herinnerd aan het niet te overschatten belang van deze bezoeken aan het Heilig Land. Deze scherpen immers bij onze leden niet enkel de kennis omtrent het Heilig Land aan, maar vormen tegelijk een belangrijk initiatief inzake financiële steun en de intermenselijke relaties met onze christen broeders en zusters in het land dat uiteindelijk toch de bakermat is van ons geloof. Deze voorstelling bracht ons ongetwijfeld opnieuw een stuk dichter bij onze broeders en zusters in het Heilig Land en vormde dan ook de perfecte afsluiter van een ontspannende en tegelijk boeiende dag vol ontmoetingen. Iedereen kon met een voldaan gevoel huiswaarts keren in de overtuiging dat hij de Ridderorde, haar doelstellingen en haar activiteiten weer wat beter had leren kennen en waarderen. Het was bovendien een prachtig moment om mekaar in alle broederlijkheid en in een klimaat van gezelligheid en sympathie na die lange tijd van isolement opnieuw te kunnen ontmoeten. Philippe PETIT Vertaling: Luk & Karien De Staercke-Audoore

Meer lezen
De kleuterschool en lagere school in Ader (Jordanië)

Sedert dertig jaar ondersteunen we de kleuterschool en lagere school in Ader (Jordanië). Men onderwijst er 280 leerlingen. De twee scholen die wij ondersteunen werden in 1980-1982 gebouwd. Het betreft een kleuterschool en een lagere school. Twee religieuzen van de congregatie van de Heilige Jozef en Jordanese lekenleerkrachten werken er met de steun van buitenlandse coöperanten. De kleuterschool ontfermt zich over een honderdtal kinderen die in vier klassen zijn ondergebracht. Méér kinderen opnemen, behoort niet tot de mogelijkheden omdat de klassenruimte te beperkt is. De kleuterschool beschikt wel over grote speelruimten in de onmiddellijke omgeving van de schoolgebouwen. De lagere school bevat de drie eerste leerjaren van het lager onderwijs. De drie daaropvolgende leerjaren situeren zich in Wassieh. De school onthaalt ongeveer 180 leerlingen die in zes klassen zijn ingedeeld (twee klassen voor elk van de drie niveaus). Het accent ligt er op het onderwijzen van de informatica en van muziek. Hiervoor beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten. De klaslokalen werden recent nog gerenoveerd. Lokalisatie en historische context Ader (ook wel Adir genaamd) is een kleine Jordaanse stad met 4.441 inwoners (juni 2009). De stad ligt op 975m hoogte, 120 km ten zuiden van Amman. In de omgeving bevindt zich de stad “ Al Karak ” die een ruimere bekendheid geniet. Archeologen hebben er recent nog restanten van een belangrijke antieke stad blootgelegd. Deze zou reeds in de eerste eeuw vóór Christus hebben bestaan. De aanwezigheid van christenen is er reeds van in het begin van onze tijdrekening vastgesteld. De stad werd in het jaar 134 door de Romeinse keizer Hadrianus bezocht, dit naar aanleiding van de inhuldiging van de heirbaan tussen Akaba en Jerash. In 1919 werd er een Latijnse parochie opgericht toen christen Bedoeïenen zich in de ruïnes van de antieke stad vestigden. Er werd door de parochianen een kapel gebouwd die door de pastoor van Karak bediend werd. De eerste vaste parochiepriester vestigde er zich in 1928, waar hij van meet af aan een kleine school heeft opgericht. Het was evenwel wachten tot 1980 alvorens pastoor Aldo Tolotto er een permanente school zou vestigen, dit dank zij de financiële steun van de Landscommanderij België. Dank zij de steun van parochies in onze landscommanderij werd er in 2003 een nieuwe parochiekerk gebouwd die aan de Heilige Jozef is toegewijd. Acties van de Landscommanderij België   De landscommanderij België heeft van bij de aanvang de beide scholen financieel ondersteund. Dit niet enkel door de bouwwerken te financieren, maar door tevens ook de uitrustingskosten op zich te nemen. Momenteel doet de landscommanderij aan gerichte financiering (boekentassen,...) en participeert ze substantieel in de werkingskosten van de scholen door middel van studiebeurzen die aan leerlingen worden toegekend. Elke pelgrimstocht van de landscommanderij die Jordanië aandoet aanziet het niet enkel als een plicht maar tegelijk ook als een vreugde de scholen van Ader met een bezoek te vereren. Contact Latin Patriarchate School Sr. Sara Ghneim, S.J.A. P.O.B. 2 61142 Ader, Jordan Tel: (03) 238 05 19 Fax: (03) 338 17 75 Mobile: 079 565 32 11 Foto :  © Fotoarchief lds Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore

Meer lezen
Liturgische installatie van de nieuwe Belgische Landscommandeur

BRUSSEL – Op zaterdag 13 juni 2020 had onder een stralende zon de liturgische installatie plaats van Ridder Damien de Laminne de Bex als nieuwe Belgische Landscommandeur van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De zegening gebeurde door Mgr. Kockerols, Grootprior van de Belgische Landscommanderij, in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning ten Zavel te Brussel. Dit is de kapittelkerk van de Orde in België. In de nasleep van de veiligheidsmaatregelen rond de coronapandemie werd de ceremonie heel bescheiden gehouden. Ze had plaats in het koor van de kapittelkerk. Alleen de Raad van de Landscommanderij en de Ere-Landscommandeurs namen eraan deel. Na de Woorddienst werd de kerkelijke plechtigheid verdergezet met de afkondiging van het benoemingsdecreet van de nieuwe Belgische Landscommandeur. De Grootprior ging vervolgens over tot de zegening van de nieuwe landscommandeur die daarna het gebed van de ridders uitsprak. Cathobel maakte voor het KTO een opname van deze plechtigheid. Een korte samenvatting hiervan kan u elders op de site (onder “Links en Multimedia”) bekijken.

Meer lezen
Videomontage van de liturgische aanstelling van de nieuwe Landscommandeur

VIDEO – Cathobel maakte een korte Franstalige videoreportage van de liturgische aanstelling van de nieuwe Landscommandeur van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De montage bevat tevens een kort interview met zowel de gewezen als met de nieuwe landscommandeur. Beste dank aan Jean-Louis Gios en Corinne Owen. https://youtu.be/izz7owIkfi0 Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij

Meer lezen
Zegeningsgebed voor de nieuwe Landscommandeur

BRUSSEL – Hieronder volgt het zegeningsgebed dat de Grootprior van de Landscommanderij heeft uitgesproken naar aanleiding van de liturgische aanstelling van de nieuwe Landscommandeur van de Belgische Landscommanderij van het Heilig Graf van Jeruzalem. Deze had plaats op 13 juni 2020 in de kapittelkerk te Brussel. Heer, wij vragen U Uw dienaar Damien, onze nieuwe Landscommandeur, te zegenen. Wij zeggen dank voor de gaven die U hem hebt geschonken en wij vragen U om deze vruchten te laten dragen, dit tot Uw glorie en tot het welzijn van velen. Laat door de gave van Uw Heilige Geest zijn hart vervuld worden van Uw vrede, van Uw vreugde, Uw welwillendheid en Uw rust. Kom en zegen zijn zending, maak ze sterk en volhardend. Omring hem met de medewerkers waar hij nood aan heeft en dit in eenheid met heel de Kerk. Moge hij voor onze Landscommanderij een goede herder zijn en zo Christus zelf navolgen in de geest van Zijn Evangelie. Moge hij een hulp zijn voor alle leden van onze Landscommanderij in de verdieping van hun geloof en in hun liefde en toewijding voor het Heilig Land. Moge hij zich steeds toevertrouwen aan het gebed van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina. Ja Heer, zegen onze nieuwe Landscommandeur, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.