Nieuws over de Landscommanderij

Zondag 2 april 2023 – Dag van de jongeren en de gezinnen

Op Palmzondag kwamen een veertigtal deelnemers samen in de Abdij “Notre-Dame du Val Dieu”, een abdij van de orde van de Cisterciënzers in Aubel, in het bisdom Luik. Dit was de eerste activiteit die door de Landscommanderij werd georganiseerd in functie van de jongeren (niet-leden) en de gezinnen. De dag begon met de viering van de zondagsmis in de basiliek waarin met het passieverhaal en de begrafenis van onze Heer Jezus meteen het thema van de dag werd aangekondigd. Na de viering deelden we samen de lunch. Een hele tafel was voorzien voor de aanwezige jongeren, terwijl de andere deelnemers zich over de overige tafels verspreidden. Vervolgens hield Fr. Patrick Gillard, lid van de Orde van de Predikheren, theoloog, filoloog en bijbeldeskundige, een voordracht over het thema "Wat leert ons de passie van Onze Heer?” In vier stappen schetste de spreker de bijzondere betekenis van Gods barmhartigheid voor ons christenen: " Misericordiae Vultus ", " Welke barmhartigheid? ", " Gods Barmhartigheid leidt tot Verlossing ", en " Barmhartigheid als plaats van het Heil ". Nadien konden we van een begeleide wandeling doorheen de abdij genieten. De abdijkerk werd in de 19de eeuw herbouwd en kreeg na de Tweede Wereldoorlog de titel van basiliek als herinnering aan de beschermende rol die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Joden heeft gespeeld toen deze volop werden vervolgd. Tijdens de rondleiding kwamen wij langs de belangrijke plaatsen van het kloosterleven, zoals de kapittelzaal, de refter, het scriptorium en het verblijf van de abt. Na het bezoek aan de brouwerij konden de deelnemers nog van een zeer gezellige proeverij van de traditionele producten genieten om daarna voldaan naar lichaam en ziel van elkaar afscheid te nemen. In zijn slotwoord herinnerde de Landscommandeur de jongeren nog aan de bedevaart naar het Heilig Land die door de Orde wordt georganiseerd. Hij wees erop om niet te aarzelen zich in te schrijven wilden ze aan de bedevaart van de komende zomer nog kunnen participeren. Deze editie is immers speciaal georganiseerd om aan de behoeften van de jongeren en van gezinnen met kinderen tegemoet te komen.  Cédric Eyben Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Ontmoeting met Mgr. Franco Coppola, Apostolische Nuntius in België

Mgr. Franco Coppola, Apostolische Nuntius in België, was op donderdag 29 maart bij de Belgische Landscommanderij te gast. Deze avond had plaats op initiatief van de Raad van de Belgische Landscommanderij, die tevens ook de voorzitters van de diocesane afdelingen had uitgenodigd, samen met een lid van hun comité en vertegenwoordigers van de jongeren binnen de Landscommanderij. De Luitenant gaf eerst een korte toelichting bij de Orde en haar doelstellingen. Vervolgens lichtte hij aan de hand van de volgende vier thema’s, zijnde geloven, vieren, bewustmaken en handelen, de verschillende activiteiten van de Landscommanderij toe. Vervolgens ging Mgr. Coppola in op vragen van de aanwezigen. Na een jaar van talrijke contacten in de verschillende bisdommen gaf hij zijn mening over de situatie van de Kerk in België, haar verwachtingen en haar uitdagingen. Wat betreft de actieve rol die onze Landscommanderij in de Kerk kan spelen, onderstreepte hij hoe passend en fundamenteel de keuzes zijn die de Raad heeft gemaakt om de jongeren en de gezinnen bewust te maken van het belang van de spiritualiteit en de verdieping van hun geloof. De avond werd met een gezellige maaltijd afgesloten waarin tal van onderlinge gedachtenuitwisselingen mogelijk waren. Dit was de eerste keer dat Mgr. Coppola in zijn 25 jaar priesterschap bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en een van haar Landscommanderijen te gast was. Bron: Eigen artikel Belgische Landscommanderij Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Ledendag van de diocesane afdelingen Gent en Doornik

Op initiatief van de diocesane afdelingen Gent en Doornik van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem verzamelden een veertigtal dames en ridders, samen met enkele kandidaat-ridders en hun familieleden op 26 maart in Ronse. De aanwezigen werden eerst verwelkomd door dhr. Ignace Michaux, Burgemeester van de stad Ronse en tevens kandidaat-ridder van de Belgische Landscommanderij. De deelnemers kregen eerst een begeleide rondleiding door de in de 11de eeuw gebouwde Sint-Hermeskerk. Reeds op 6 juli 860 werden de relieken van de Heilige Hermes naar deze kerk overgebracht en sindsdien bleven deze hier bewaard, vereerd en tegen psychische kwalen aanroepen. Omwille van deze verering en mede omwille van de grote processie, de zogenaamde “Fiertelommegang”, werd de kerk in 2019 tot kleine basiliek verheven. De Fiertel is een 33km lange processie rond de stad die sinds 1090 elk jaar wordt gehouden en waarin de relieken een prominente plaats krijgen. Onder de kerk bevindt zich een monumentale crypte uit de Romaanse periode, waar jaar en dag veel pelgrims de tussenkomst van de heilige Hermes komen aanroepen om de genezing van mentale ontreddering of van enige vorm van waanzin te bekomen. Deze monumentale en prachtig gerestaureerde crypte is een architectonisch hoogstandje met onder meer een grafkamer en een put die in verbinding staat met de badkamers voor geesteszieken. Na de H. Mis, die door E.H. Michel Tjoen, rector van de basiliek, werd voorgegaan, genoot het gezelschap van een gezellige lunch om vervolgens in het Château d'Anvaing te verzamelen en er na een kort bezoek aan het interieur van het prachtig historisch kasteel nog van een heerlijk hapje te genieten. Van harte dank aan de organisatoren! Bron: Eigen artikel Belgische Landscommanderij Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Nieuw pedagogisch materiaal van het Catechetisch Bureau: afbeeldingen en silhouetten

Om de leerlingen te helpen de Bijbel – en in het bijzonder het Evangelie – beter te begrijpen, heeft het Catechetisch Bureau van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem onlangs een nieuw leermiddel gepubliceerd. Dit werd gefinancierd door de leden van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het nieuwe lesmateriaal, dat uit kleurrijke silhouetten van Bijbelse personages bestaat, brengt het verhaal van Christus tot leven. Deze silhouetten zijn op kurk getekend en zijn een uitbeelding van het leven van Jezus, dit vanaf zijn geboorte tot bij het Pinkstermoment, alsook van de voorstelling van de belangrijkste parabels. Dit didactisch materiaal werd aan alle scholen van het Latijns Patriarchaat ter beschikking gesteld. Het gaat om allemaal Latijnse scholen in Palestina (Bethlehem, Nablus, Zababdeh en het gebied rond Ramallah), alsmede om alle Latijnse scholen in Ramallah, in Bethlehem en in de regio rond Jeruzalem. De katholieke scholen in Jericho en in de Gazastrook zullen er binnenkort ook kunnen over beschikken. Het lesmateriaal richt zich in de eerste plaats op leerlingen en collega's van het basisonderwijs. Door de invoering van een nieuwe methodiek wil men de ontwikkeling van het onderricht van het christelijk geloof bevorderen. Deze methodiek is vooral op interactie en participatie gericht, eerder dan op het memoriseren van abstract feitenmateriaal. Het nieuwe lesmateriaal past dan ook volledig in deze doelstelling en wil de catechisten behulpzaam zijn in hun taak om het geloof te delen en om leerlingen met de grote Bijbelse gebeurtenissen vertrouwd te maken. Denken we hier bijvoorbeeld aan de Aankondiging aan Maria, aan de geboorte van Jezus, of aan zijn kruisiging, zijn dood en verrijzenis. The Catechetical Office   Bron :  Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Foto:  © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Bezoek van Zijne Eminentie Mgr. Pizzaballa in Brussel

Op 9 maart kregen de leden van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem de eer en het genoegen Zijne Eminentie Mgr. Pizzaballa, Patriarch van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, in hun kapittelkerk te ontmoeten. Eerst ging hij voor in de Eucharistieviering, in concelebratie met onze confrater Mgr. Harpigny, Bisschop van Doornik, en Mgr. Kockerols, Grootprior van de Belgische Landscommanderij. Na de viering gaf Mgr. Pizzaballa gedurende ruim een half uur een uiteenzetting over de algemene situatie in het Heilig Land, in het bijzonder gefocust op de zeer penibele toestand van de christenen in de regio in het algemeen en in Jeruzalem in het bijzonder. Aan de hand van een opeenvolgende reeks flitsen wist hij een beknopt, maar niettemin duidelijk beeld van de situatie in het Heilig Land te schetsen en kregen de toehoorders een klaar beeld van de huidige realiteit en de sfeer zoals deze zich daar nu aandient. In menig opzicht zijn de problemen in het Heilig Land reusachtig groot. Zo belichtte de Patriarch tal van knelpunten die ons sterk wisten te beroeren. Hij sprak onder meer zijn diepe bezorgdheid uit over de verharding in de politieke standpunten, zeker na de laatste verkiezingsuitslag en de daaropvolgende nieuwe regering. Momenteel zijn noch de Israëli’s noch de Palestijnen tot de minste toegeving bereid en beantwoorden beide partijen elke zet met een tegenzet, elke gewelddaad met een tegenactie. Dit resulteert in een permanente conflictsituatie die onmenselijk is om dragen. In dat opzicht is de huidige situatie er alleen maar slechter op geworden en gaat het nu als maar verder van kwaad naar erger. Een ander zeer verontrustend gegeven is de aanzienlijke daling van het aantal christenen in het Heilig Land. Hieraan liggen twee redenen ten grondslag. Enerzijds is er het demografisch fenomeen dat christen gezinnen minder kinderen tellen dan de Joodse en de moslim families. De tweede reden is de versnelde emigratie onder de christenen omdat zij beseffen dat er voor hen in het Heilig Land zo goed als geen toekomst meer is weggelegd. Het politieke standpunt van Israël is duidelijk: Israël is hún land en zij zijn er thuis. Dit is voor hen een vaststaand gegeven. De anderen (de Palestijnen) vormen aldus een probleem dat ooit zal moeten worden opgelost. Deze basishouding veroorzaakt uiteraard spanningen en bemoeilijkt de vrede of maakt deze zelfs volkomen onmogelijk. Anderzijds benadrukte de patriarch ook het feit dat de aanwezigheid van de christenen in het Heilig Land een positief element voor de samenleving is, ja zelfs een element van vrede voor de regio. De christen aanwezigheid voorkomt immers dat alles zich op de polarisatie tussen twee clans, met name Israëli’s en moslims, zou toespitsen. De werkelijkheid is heel wat complexer en toont een situatie waar aan de ene zijde Israël staat en aan de andere zijde de overige religies. Maar de Patriarch had bovenop zijn zeer open en ruime situatieschets tevens nog heel wat aandacht voor het beantwoorden van de vele vragen die onder het fel geïnteresseerd publiek leefden. De zeer adequate vragen boden Patriarch Pizzaballa de mogelijkheid om het eerder geschetste beeld van het Heilig Land verder te completeren en een aantal elementen nog verder uit te diepen. Maar én de uiteenzetting én de beantwoorde vragen brachten de toehoorders hoe dan ook tot een éénsluidende conclusie: de situatie in het Heiig Land is in alle opzichten zeer ingewikkeld en de knoop lijkt schijnbaar niet te ontwarren. In feite kunnen wij alleen maar een oeverloze bewondering hebben voor de moed van allen die de verantwoordelijkheid hebben – en die ook nemen – om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van de christenen op de heilige plaatsen gevrijwaard blijft en die hen daar zoveel mogelijk proberen bij te helpen en te ondersteunen. De avond werd afgerond met een aangenaam moment van gezellige ontmoeting die een informele uitwisseling van ideeën tussen de aanwezigen zeker in de hand heef gewerkt. Philippe Petit Foto:  © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Delegatie van de Belgische Landscommanderij bij het Grootmeesterschap in Rome

Z.Em. Rme Kardinaal Grootmeester en de Gouverneur-Generaal, Z.E. Graaf Leonardo Visconti di Modrone hebben op 28 februari 2023 in het Palazzo della Rovere een delegatie van de Belgische Landscommanderij ontvangen. Deze werd geleid door de Landscommandeur, Ridder Damien de Laminne de Bex, begeleid door Baron Jacques van Rijckevorsel en dhr. Philippe Petit. Tijdens deze vergadering werd de algemene evolutie van de Belgische Landscommanderij besproken. De Kardinaal Grootmeester en de Gouverneur-Generaal namen deze gelegenheid te baat om hun tevredenheid over de algemene evolutie van de Belgische Landscommanderij uit te drukken. Tegelijk werd ook het programma van het bezoek van de Kardinaal-Grootmeester aan ons land, dat van 8 tot 10 juni is gepland, vastgesteld. Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Informatiedag voor de kandidaat-leden van de Ridderorde van het Heilig Graf

Op zaterdag 25 februari organiseerde De Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem haar vierde editie van de informatiedag bedoeld voor de kandidaten van de nakende investituur.   Naast de kandidaten waren eveneens de peters en de meters van de kandidaten alsook de leden van de Raad van de Landscommanderij uitgenodigd.   Dit is een belangrijke stap in het leven van de Landscommanderij, maar vooral in de tocht van onze toekomstige confraters die met de diversiteit van hun getuigenissen en de diepgang van hun reflecties op de aanwezige leden van de Raad indruk wisten te maken.   Deze dag vond plaats onder auspiciën van de abdij van Grimbergen.   Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
FAMILIE DAG

Op een mooie zonnige dag in de nazomer kwamen 160 van onze zusters en broeders, sommigen met enkele familieleden en vrienden, aan de oever van de Maas bijeen. Daar werden zij door onze confrater Jean Louis Bosteels, samen met zijn echtgenote en zijn schoonvader op hun prachtig domein ontvangen. Mgr. Kockerols, onze Groot Prior, ging voor op 5 september in een eenvoudige eucharistieviering die meteen de harten wist te beroeren. De zinvolle teksten en de mooie samenzang van de stemmige liederen zetten de juiste toon om deze familiedag een gepaste aanzet te geven. De inspirerende homilie van Mgr. Kockerols wist alle aanwezigen te beroeren. Daarom nemen we de tekst ervan elders in de Memento graag op. Daarna mochten wij elkaar op de binnenplaats van het kasteel in alle hartelijkheid ontmoeten. Het was de ideale gelegenheid voor onze Landscommandeur om onze gastheren en gastvrouw voor hun bijzondere gastvrijheid van harte te danken. Hij nam ook de gelegenheid te baat om het verder verloop van de dag toe te lichten. Tijdens het vriendelijke en gemoedelijke aperitief voelden wij onmiddellijk de vreugde van het weerzien na die al te lange scheiding tijdens de COVID-pandemie. Als lunch vormde een heerlijk speenvarken aan het spit ongetwijfeld de perfecte manier om onze reünie verder te zetten. Na de heerlijke en tegelijk stemmige maaltijd konden wij tot de kern van de zaak komen en mochten wij een presentatie van onze collega Florence Otten en de virtuele inbreng van Mevrouw Alice de Rambuteau, coördinator en moderator van het Barnabé-netwerk, beluisteren. Mevrouw de Rambuteau is voor onze Landscommanderij een vertrouwd gezicht. Een paar jaar geleden kwam zij immers op bezoek om aan onze ridders en dames het Barnabé-netwerk voor te stellen. Ook dit jaar waren er weer 25 jonge mensen ingeschreven maar helaas moesten we vanwege Covid ook deze activiteit annuleren, al beschouwen we dit slechts als een tijdelijk “uitstel”. Het enthousiasme dat door een jonge deelnemer aan een van de laatste kampen werd verwoord, vormde op zich reeds een ware promotie voor dit mooie initiatief. Florence brengt elders in dit nummer een samenvatting van haar presentatie. Na deze uiteenzetting was het de beurt aan François Delvigne en Nancy de Montpellier om enkele projecten met de daarbij horende activiteiten van de Orde in het Heilig Land toe te lichten. Beide sprekers wisten met duidelijk kaartenmateriaal en sprekende foto’s hun betoog kracht bij te zetten. Deze mooie en geslaagde dag werd tenslotte afgerond door onze confraters Daniel van Steenberghe en Père Francis Goossens. Zij brachten een duidelijke voorstelling van de organisatorisch, culturele en spirituele aspecten van de bedevaarten die vanuit de Orde naar het Heilig Land worden georganiseerd. Zo werden de pelgrimstochten op cultureel, organisatorisch en spiritueel niveau mooi gepresenteerd. Dat was niet alleen een unieke gelegenheid om het succes van de bedevaarten van de voorbije jaren goed in de verf te zetten, maar hier werd tevens even herinnerd aan het niet te overschatten belang van deze bezoeken aan het Heilig Land. Deze scherpen immers bij onze leden niet enkel de kennis omtrent het Heilig Land aan, maar vormen tegelijk een belangrijk initiatief inzake financiële steun en de intermenselijke relaties met onze christen broeders en zusters in het land dat uiteindelijk toch de bakermat is van ons geloof. Deze voorstelling bracht ons ongetwijfeld opnieuw een stuk dichter bij onze broeders en zusters in het Heilig Land en vormde dan ook de perfecte afsluiter van een ontspannende en tegelijk boeiende dag vol ontmoetingen. Iedereen kon met een voldaan gevoel huiswaarts keren in de overtuiging dat hij de Ridderorde, haar doelstellingen en haar activiteiten weer wat beter had leren kennen en waarderen. Het was bovendien een prachtig moment om mekaar in alle broederlijkheid en in een klimaat van gezelligheid en sympathie na die lange tijd van isolement opnieuw te kunnen ontmoeten. Philippe PETIT Vertaling: Luk & Karien De Staercke-Audoore

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.