Welkom

De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een ridderorde onder het gezag van de Paus. Ze wordt geleid door de Kardinaal Grootmeester. De Orde zet zich in om de christen gemeenschap in het Heilig Land te helpen. Dit omvat heden Jeruzalem, Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus.


Haar leuze is Deus lo vult (God wil het)

De Orde telt nu wereldwijd ongeveer 30.000 leden, dit over een dertigtal landen verspreid.

De leden onderschrijven een dubbel engagement:

- Spirituele en materiële (aan scholen, ziekenhuizen, weeshuizen…) steun aan de christenen in het Heilig Land

- Samen hun geloof te verdiepen en te beleven.

Bezoek onze website om met een simpele vingertoets met onze acties kennis te maken.

Ons laatste nieuws

Bezoek van Zijne Eminentie Mgr. Pizzaballa in Brussel

Op 9 maart kregen de leden van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem de eer en het genoegen Zijne Eminentie Mgr. Pizzaballa, Patriarch van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, in hun kapittelkerk te ontmoeten. Eerst ging hij voor in de Eucharistieviering, in concelebratie met onze confrater Mgr. Harpigny, Bisschop van Doornik, en Mgr. Kockerols, Grootprior van de Belgische Landscommanderij. Na de viering gaf Mgr. Pizzaballa gedurende ruim een half uur een uiteenzetting over de algemene situatie in het Heilig Land, in het bijzonder gefocust op de zeer penibele toestand van de christenen in de regio in het algemeen en in Jeruzalem in het bijzonder. Aan de hand van een opeenvolgende reeks flitsen wist hij een beknopt, maar niettemin duidelijk beeld van de situatie in het Heilig Land te schetsen en kregen de toehoorders een klaar beeld van de huidige realiteit en de sfeer zoals deze zich daar nu aandient. In menig opzicht zijn de problemen in het Heilig Land reusachtig groot. Zo belichtte de Patriarch tal van knelpunten die ons sterk wisten te beroeren. Hij sprak onder meer zijn diepe bezorgdheid uit over de verharding in de politieke standpunten, zeker na de laatste verkiezingsuitslag en de daaropvolgende nieuwe regering. Momenteel zijn noch de Israëli’s noch de Palestijnen tot de minste toegeving bereid en beantwoorden beide partijen elke zet met een tegenzet, elke gewelddaad met een tegenactie. Dit resulteert in een permanente conflictsituatie die onmenselijk is om dragen. In dat opzicht is de huidige situatie er alleen maar slechter op geworden en gaat het nu als maar verder van kwaad naar erger. Een ander zeer verontrustend gegeven is de aanzienlijke daling van het aantal christenen in het Heilig Land. Hieraan liggen twee redenen ten grondslag. Enerzijds is er het demografisch fenomeen dat christen gezinnen minder kinderen tellen dan de Joodse en de moslim families. De tweede reden is de versnelde emigratie onder de christenen omdat zij beseffen dat er voor hen in het Heilig Land zo goed als geen toekomst meer is weggelegd. Het politieke standpunt van Israël is duidelijk: Israël is hún land en zij zijn er thuis. Dit is voor hen een vaststaand gegeven. De anderen (de Palestijnen) vormen aldus een probleem dat ooit zal moeten worden opgelost. Deze basishouding veroorzaakt uiteraard spanningen en bemoeilijkt de vrede of maakt deze zelfs volkomen onmogelijk. Anderzijds benadrukte de patriarch ook het feit dat de aanwezigheid van de christenen in het Heilig Land een positief element voor de samenleving is, ja zelfs een element van vrede voor de regio. De christen aanwezigheid voorkomt immers dat alles zich op de polarisatie tussen twee clans, met name Israëli’s en moslims, zou toespitsen. De werkelijkheid is heel wat complexer en toont een situatie waar aan de ene zijde Israël staat en aan de andere zijde de overige religies. Maar de Patriarch had bovenop zijn zeer open en ruime situatieschets tevens nog heel wat aandacht voor het beantwoorden van de vele vragen die onder het fel geïnteresseerd publiek leefden. De zeer adequate vragen boden Patriarch Pizzaballa de mogelijkheid om het eerder geschetste beeld van het Heilig Land verder te completeren en een aantal elementen nog verder uit te diepen. Maar én de uiteenzetting én de beantwoorde vragen brachten de toehoorders hoe dan ook tot een éénsluidende conclusie: de situatie in het Heiig Land is in alle opzichten zeer ingewikkeld en de knoop lijkt schijnbaar niet te ontwarren. In feite kunnen wij alleen maar een oeverloze bewondering hebben voor de moed van allen die de verantwoordelijkheid hebben – en die ook nemen – om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van de christenen op de heilige plaatsen gevrijwaard blijft en die hen daar zoveel mogelijk proberen bij te helpen en te ondersteunen. De avond werd afgerond met een aangenaam moment van gezellige ontmoeting die een informele uitwisseling van ideeën tussen de aanwezigen zeker in de hand heef gewerkt. Philippe Petit Foto:  © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Eerste pastoraal bezoek van Mgr. Pizzaballa aan de parochie Til’Al'Ali

JORDANIË – Zijn Eminentie Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, bracht van 3 tot 5 maart een bezoek aan de Latijnse parochie van de kerk van het Heilig Hart in Til’Al’Ali. De gelovigen van de verschillende christelijke godsdiensten in Jordanië vieren de paastijd samen in eenheid. Op woensdag 1 maart zetten ze zo het begin van de vastentijd van 2023 samen in. De eerste dag van het bezoek van Mgr. Pizzaballa viel samen met de eerste vrijdag van de vastentijd, namelijk 3 maart 2023. De Patriarch ging daarom in de kerk van het Heilig Hart van Jezus voor in het gebed van de kruisweg en in de heilige mis. De lezingen en de meditaties bij de kruisweg werden ontleend aan het boekje van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, dat speciaal voor het proces van de synodale reis werd gemaakt. Het was E.H. Rifat Bader, de pastoor van de parochie, die Zijne Eminentie in Til'Al'Ali verwelkomde. Daarna richtte Mgr. Pizzaballa zich tot de parochianen en legde het belang en het doel van de pastorale bezoeken uit. Deze zijn erop gericht om de gelovigen te ontmoeten en hen te beluisteren. Tevens vroeg hij God om onze harten tot inkeer te brengen en ons toe te staan dat wij oprecht berouw voor onze zonden zouden hebben. Na de mis had de Patriarch een ontmoeting met de scouts, met de jongerengroeperingen en tal van andere parochianen die spirituele activiteiten voor de Latijnse parochiegemeenschap van Til'Al'Ali organiseren. Op zaterdag 4 maart 2023, de tweede dag van zijn bezoek, bezocht de patriarch de twee religieuze gemeenschappen die ten dienste staan van de gelovigen in de regio. Het betreft de Zusters van het Mensgeworden Woord en de Zusters van Liefde. Hij bezocht ook de scholen en de kleuterschool van het Latijns Patriarchaat, alsmede heel wat zieken in hun woningen. Later op de dag ging Mgr. Pizzaballa nog voor in de zaterdagavondmis van de parochie. Bij die gelegenheid maakte hij de namen bekend van de nieuwe leden van de parochiale raad. Op zondag 5 maart beëindigde de Patriarch zijn pastoraal bezoek en vierde nog samen met de gelovigen de zondagse eucharistieviering. “Gehoorzaamheid aan God is geen beperking, integendeel, want via deze gehoorzaamheid krijgen wij ten volle toegang tot het leven,” zo verklaarde Mgr. Pizzaballa in zijn homilie. “Wij willen controle houden over ons leven en zelf beslissen wat goed of slecht voor ons is. Maar het geloof is een manier van leven, het vormt onze relatie met God. En zo ervaren wij een overvloed van leven dat wij precies in Hem kunnen vinden.” Hij eindigde zijn homilie met de gelovigen eraan te herinneren dat echt berouw ons leidt naar de verwezenlijking van onze Vader-zoonrelatie met God, dit door de kracht en de zegen van de Heilige Geest. Miral Atik Bron : Website Custodia Terrae Sanctae Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het begin van de vasten in het Heilig Land en in Syrië

Midden de verwoestingen en het vele lijden kwamen de christenen van Aleppo op Aswoensdag toch samen om deze periode van gebed en boete in te zetten. Op de eerste vrijdag van de vastentijd hebben de thuislozen en de vluchtelingen dan weer in de Sint Franciscusparochie in Aleppo de kruisweg gebeden. “Het was een zeer intense en veeleisende ervaring, maar tegelijk was ze ook zinvol door het gevoel van de aanwezigheid van de Heer, die in al deze mensen werkzaam is".  Broeder Jonnhy Jallouf is een franciscaan van het Heilig Land. Hij zegt dat in Syrië  "sommige mensen bang zijn om naar huis te gaan omdat er nog steeds naschokken plaats hebben en veel huizen zwaar beschadigd of vernield zijn. Ik heb moeten vertellen over het vele leed dat er onder de mensen is, maar ik heb ook het verhaal over de getuigenissen van geloof en hoop die wij van vele jongeren mochten ontvangen.” Frère KHOKAZ IOHANNA MESROB Vicaris van de Latijnse kerk in de Sint-Franciscusparochie van Aleppo “De kerk had door de aardbeving grote schade aan de koepel opgelopen en werd met instorting bedreigd. Ze was zelfs voor ruim de helft onbruikbaar geworden. Desondanks werd het nog intact gebleven gedeelte door een grote menigte christenen gevuld die er samen de kruisweg kwamen vieren.” “Laten we bidden en hopen dat deze vastentijd ons helpt om via ons lijden dichter bij Christus te komen en van Hem troost te ontvangen, zodat we de Verrijzenis ‘samen’ kunnen beleven.” In Jeruzalem namen, zoals elke vrijdag, pelgrims uit de hele wereld deel aan de kruisweg van de Franciscanen, die de Via Dolorosa naar het Heilig Graf liepen. De eerste zaterdag van de vastentijd werd geopend met de traditionele plechtige intocht van Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse patriarch van Jeruzalem, in de Basiliek van het Heilig Graf. Deze intocht werd gevolgd door de gezongen rituele processie die, vanuit de kapel van de Verschijning van de Verrezen Heer, de route ging die de franciscanen sinds 1336 dagelijks in de basiliek volgen. In de nacht van zaterdag op zondag verzamelden de Franciscanen bij het Heilig Graf voor de plechtige Woorddienst en de nachtwake die door Fr. Francesco Patton, Custode van het Land, werd voorgegaan. Dit is een traditie die sinds tenminste 1754 elke zondag in de vastentijd tot en met Palmzondag wordt herhaald. Volgens de regeling van het Status Quo gaat de Woorddienst met de drie hymnen uit het Oude Testament steevast in de Verschijningskapel door. De wake heeft als bijzonder kenmerk het houden van een processie rond het heiligdom van het Heilig Graf. De teksten en de riten onderstrepen het paaskarakter van de viering van de wake, die uitmondt in de verkondiging van het evangelie van de Verrijzenis. Midden de nacht en aan het einde van de Woorddienst droeg de Custode in de kapel van de Kruisiging van Golgotha de zondagsmis op. Bron:  Website Christian Media Center Foto:  © Custodia Terrae Sanctae Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Delegatie van de Belgische Landscommanderij bij het Grootmeesterschap in Rome

Z.Em. Rme Kardinaal Grootmeester en de Gouverneur-Generaal, Z.E. Graaf Leonardo Visconti di Modrone hebben op 28 februari 2023 in het Palazzo della Rovere een delegatie van de Belgische Landscommanderij ontvangen. Deze werd geleid door de Landscommandeur, Ridder Damien de Laminne de Bex, begeleid door Baron Jacques van Rijckevorsel en dhr. Philippe Petit. Tijdens deze vergadering werd de algemene evolutie van de Belgische Landscommanderij besproken. De Kardinaal Grootmeester en de Gouverneur-Generaal namen deze gelegenheid te baat om hun tevredenheid over de algemene evolutie van de Belgische Landscommanderij uit te drukken. Tegelijk werd ook het programma van het bezoek van de Kardinaal-Grootmeester aan ons land, dat van 8 tot 10 juni is gepland, vastgesteld. Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.