Nieuws over de Orde

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem hernieuwt haar engagement voor het Heilig Land zij aan zij met het Latijnse Patriarchaat

De verantwoordelijken van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem kwamen de voorbije week in Rome bijeen om er de vierjaarlijkse vergadering van de Consulta bij te wonen. Ze waren met zowat 150 aanwezigen en kwamen uit circa veertig landen wereldwijd verspreid. Deze vergadering binnen onze pauselijke instelling werd geleid door de Grootmeester Kardinaal Filoni en de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone. Traditioneel werd de vergadering bijgewoond door de Landscommandeurs en de Magistrale Afgevaardigden, dit zijn de leken die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van het bestuur in de verschillende regio’s. Maar deze keer waren voor het eerst ook de Grootpriors mee uitgenodigd. Deze geestelijken staan in voor de spirituele begeleiding van de Ridders en de Dames in de onderscheiden landen op de vijf continenten waar de Orde aanwezig is. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem en tevens grootprior van de Orde, kon vanwege de tragische situatie in het Heilig Land niet aanwezig zijn. Via een onlineverbinding slaagde hij er evenwel in om alsnog de vergaderingen mee te maken. Zijn beschrijvingen van de gebeurtenissen en vooral van het lijden van de lokale bevolking heeft de aanwezigen heel diep geraakt. Zij wilden dan ook hun betrokkenheid met de christenen in het Heilig Land manifesteren door hen een door iedereen eigenhandig ondertekende brief toe te sturen. Op die manier wilden zij uitdrukking geven aan hun verbondenheid en hun totale steun aan de Moederkerk van Jeruzalem. Dit is immer steeds de missie van de Orde geweest. Dit is vandaag dan ook méér dan ooit nodig. De leden van de Consulta werden door Paus Franciscus in audiëntie ontvangen. Zij waren hem bijzonder dankbaar voor de boodschap die zij van hem meekregen. “ Het Lege Graf, waarvan de Ridders en de Dames reeds eeuwenlang de roeping hebben om het in het bijzonder te bewaken, is in feite vooral een teken van de grenzeloze Liefde van de Gekruisigde Heer. Hij heeft nooit iets voor zichzelf gevraagd en kon daarom ook niet door de valstrikken van de dood van Zijn opdracht worden weerhouden. Het Lege Graf is een teken van de overwinning van de Verrezen Heer, in wie ook wij het leven vinden. ” Het centrale thema van de Consulta was de vorming van de leden van de Orde. Dit brengt ons naar de kern van onze roeping, om met name door middel van ons getuigenis van hoop en onze concrete solidariteit ook vandaag het mysterie van de dood en de Verrijzenis van Christus tot leven te brengen. Het is aan de Ridders en de Dames van de Orde om zich samen met het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem voor deze zware taak in naam van de universele Kerk in te zetten. “ Ik weet mij geestelijk met u verenigd, ” verklaarde Paus Franciscus, “ met allen die deze bijeenkomst van de Consulta meemaken. U moet nu ongetwijfeld in uw bijeenkomst de grote pijn van de Moederkerk van Jeruzalem van heel nabij hebben meegemaakt. U hebt deze met de christenen in het Heilig Land gedeeld en samen met hen om het geschenk van de vrede gesmeekt. ” Als gelovige mannen en vrouwen staan we dicht bij het lijden van alle onschuldige slachtoffers van het conflict. Verenigd met de Heilige Vader blijven we bidden dat er een rechtvaardige oplossing wordt gevonden en dat de vrede, een geschenk dat van boven komt, maar dat nog nooit zo ver weg heeft geleken, het Heilig Land zal bevloeien. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Consulta 2023

Inleiding   Van 6 tot 10 november 2023 kwamen alle hoogste functionarissen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem onder het voorzitterschap van Kardinaal-GrootmeesterFernando Filoni in Rome bijeen. Het betreft de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en Magistrale Afgevaardigden, een vertegenwoordiger van het Staatssecretariaat alsook een van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Dit is de Consulta. Deze bijeenkomst vindt in de regel om de vier jaar plaats. De doelstelling is telkens een reflectie op en de bespreking van een gemeenschappelijk thema dat betrekking heeft op het leven van de Orde in al haar perifere structuren (d.w.z. in alle landen waar de Orde aanwezig is). De Consulta is – in de synodale geest – het belangrijkste overlegorgaan van de Grootmeester. Volgens de statuten is het eigenlijk geen “overlegorgaan” in de strikte betekenis van het woord, maar maken de door de Consulta geformuleerde voorstellen deel uit van het besluitvormingsproces met betrekking tot de belangrijkste kwesties betreffende de Orde (Art. 17.1). Een nieuwigheid Deze keer waren voor het eerst – en dit ten uitzonderlijke titel – ook de Grootpriors van de Orde uitgenodigd. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van Kardinaal Grootmeester Fernando Filoni. Afgezien van het feit dat dit een sterk signaal is van samenwerking tussen de leken en de kerkelijke leiders binnen de Orde – zij vormen immers de twee componenten in onze organisatie – was dit uiteindelijk ook een mooie kans voor onze Grootpriors om zich beter in de prachtige missie die de pausen aan ons hebben toevertrouwd, te verdiepen. Een genodigde van het elfde uur De gesprekken konden in geen geval de catastrofale humanitaire situatie in het Heilig Land uit de weg gaan. De oorlog en de verschrikkelijke gevolgen ervan voor de bevolking in Gaza, maar ook op de Westelijke Jordaanoever en in Israël, werden per videoconferentie door de Patriarch beschreven. Zijn aanwezigheid in Rome werd door de oorlogsomstandigheden onmogelijk gemaakt. De Patriarch sprak niet enkel zijn bezorgdheid uit over de huidige oorlogssituatie, maar evengoed over de gevolgen die in de naoorlogse periode nog mogen verwacht worden. Er wacht het Heilig Land ontegensprekelijk nog een heftige tijd van onveiligheid en werkloosheid, van de vernietiging van huizen en het intrekken van de werkvergunningen alsook een tijd van haat die binnen de verschillende bevolkingsgroepen nu reeds wortel schiet. De kans is groot dat niets meer ooit hetzelfde zal zijn. De talrijke solidariteitsboodschappen die van over de hele wereld en vanuit de verschillende Kerken aan de Patriarch werden gericht, hebben echter duidelijk laten voelen dat Jeruzalem de Moederkerk is en blijft. De vormingsinitiatieven Het centrale thema dat tijdens deze sessie van de Cosulta aan bod kwam, was de vorming. Dit bleef niet beperkt tot de (permanente) vorming van de leden maar tevens de vorming van de kandidaat-leden, de vorming van de geestelijkheid en deze van de leden die een verantwoordelijkheid binnen de officiële organen van de Orde op zich nemen. Dit is duidelijk een omvangrijk thema waarbij meteen de vraag rijst hoe je dit beste kan benaderen. Instrumentum Laboris Naar alle deelnemers was voorafgaandelijk een zeer uitgebreid voorbereidend werkdocument gestuurd dat was opgesteld op basis van de informatie die vorig jaar aan de landscommandeurs werd gevraagd. (Zo had de Belgische Raad en onze Landscommandeur aan de Kardinaal Grootmeester een verklarende tekst van zes pagina’s gestuurd waarin onze vormingsinitiatieven in detail werden beschreven). De eerste twee dagen waren aan de uitwisseling van gedachten gewijd, waarbij de deelnemers per taalgroep waren ingedeeld. Dit zorgde binnen elke groep voor een grote diversiteit. Zo stonden Landscommanderijen met meer dan 1000 leden schouder aan schouder met Magistrale Delegaties met amper 40 leden. En deze kwamen noodzakelijkerwijs dan ook nog niet uit hetzelfde continent!. Dit resulteerde niet alleen in behoorlijk levendige debatten maar waren ook een gelegenheid tot uitwisseling van zeer nuttige “good practices”. Op de derde dag presenteerden de vier Vice-Gouverneurs-Generaal in plenaire vergadering de voorstellen die nog voor aanvullingen en verbetering vatbaar waren. Voor deze presentatie werd de structuur van het voorbereidend document gebruikt. Enkele eerste Indrukken… Elke Consulta kent verschillende aspecten. Naast het werk dat in de verschillende groepen moet worden volbracht, is het voor iedereen een kans om nieuwe banden te smeden met landscommandeurs die in de praktijk vaak ver verwijderd leven, een kans om de relaties die tijdens eerdere investituren waren aangegaan te verdiepen, een kans om inspirerende ideeën uit te wisselen, om de cohesie binnen de taalgroep te versterken, om documentatie te verkrijgen en nog zoveel meer. Uit de interviews tijdens de Consulta bleek heel duidelijk: de internationale dimensie van onze Orde die tegelijk rekening houdt met lokale bijzonderheden. het universele aspect van onze roeping tot heiliging. Heiligheid beperkt zich immers niet tot een paar gelukkige bevoorrechte mensen, hetgeen reeds door Vaticanum II in herinnering werd gebracht. de theologische dimensie van onze identiteit als Ridders en Dames. Deze dimensie vindt haar wortels in het Mysterie van de dood van Christus én Zijn opstanding. Deze twee zijn heel nauw met elkaar verbonden. De dood van Christus is een daad van verzoening en verlossing voor iedereen en wij zijn geroepen om die te beleven en ervan te getuigen. onze seculiere Orde is ridderlijk in de hoogste dimensie. Ridder of Dame zijn, geeft ons een ideaal, een persoonlijk engagement waarin de deelname aan het leven van de Kerk zit vervat, maar dan wel in overeenstemming met de bijzondere roeping van onze Orde. Dit engagement werd ons door de pausen toevertrouwd en bevat de bijzondere zorg voor het Heilig Land, het land waarin Jezus heeft geleefd (zie de Preambule van onze Statuten. het kerkelijke karakter van deze specifieke roeping houdt in dat dit onder de Kerk ressorteert. Het is in naam van de Kerk (zowel lokaal als universeel) dat wij, Ridders en Dames, geroepen zijn om de plicht op ons te nemen om de Moederkerk van Jeruzalem te steunen. We zijn dus rechtstreekse deelgenoten aan de zorg van de Paus voor de hele Kerk, in het bijzonder wat ons betreft voor de Heilige Plaatsen en de katholieke instellingen in het Heilig Land. En wat nu ? Het is de bedoeling om tot een definitief referentiedocument voor de Orde te komen. Het is bedoeld om in de verschillende stadia van de af te leggen weg van de (toekomstige) Ridder en de (toekomstige) Dame de hulpmiddelen aan te reiken die voor hun voortdurende vorming beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt evengoed voor de geestelijkheid. Het gaat om het volgen van een koers, het uitzetten van een lijn, die door elke landscommandeur volgens de bijzonderheden van zijn landscommanderij kan aangepast en verbeterd worden. Dit document zal worden toegevoegd aan het Corpus van de andere documenten, zoals de nieuwe statuten en rituelen. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Toespraak van Z.H. Paus Franciscus tot de leden van de Consulta

Z.E. Heren Kardinalen, dierbare broeders in het Episcopaat, leden van het Grootmeesterschap en heren Landscommandeurs, dierbare broeders en zusters, Ik wens u allen, Ridders, Dames en geestelijken die de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem vertegenwoordigen van harte welkom en wens u het allerbeste toe. Ik richt een speciale groet aan Kardinaal Fernando Filoni, Grootmeester van de Orde, en ik wens mijn gevoelens van dankbaarheid en respect uit te spreken voor alle leden van de Orde over de hele wereld. U bent in Rome samengekomen om er de vergadering van de Consulta bij te wonen. Dit is de bijeenkomst van Landscommandeurs , Magistrale Afgevaardigden en, dit jaar, ook de Grootpriors van de landscommanderijen, om het voorgestelde thema over de vormingsinitiatieven te bespreken. Het betreft de noodzakelijke vorming van de kandidaten die tot de Orde willen toetreden; de permanente vorming van diegenen die al aan het leven en de missie van de Orde participeren; alsook de vorming van degenen die geroepen zijn om verantwoordelijke mandaten op zich te nemen. De vormingsinitiatieven richten zich op twee elementen: enerzijds het spirituele, in het besef van de hoge morele toewijding die de leden voor het altaar op zich nemen. En anderzijds datgene wat betrekking heeft op de organisatie van activiteiten en het beheer van de middelen, om op een continue en adequate manier op de behoeften van het Heilig Land te kunnen reageren. Het gaat om een initiële en om een permanente vorming, om een praktische en om een spirituele vorming. Dit zijn de vier oriëntaties die we in het teken van het kruis op uw insignes kunnen herkennen, en die nadrukkelijk uw jassen en mantels sieren alsook uw spiritualiteit inspireren. De horizontale balk herinnert u aan uw engagement om ervoor te zorgen dat uw toewijding aan de gekruisigde en Verrezen Christus uw hele leven omvat en die u, vanuit de naastenliefde, dichter bij elke broeder en zuster brengt. De verticale balk staat dan weer stevig in de grond geplant en is naar de hemel gericht. Deze balk herinnert u aan de onvervreemdbare complementariteit tussen een leven van gebed en van dienstbaarheid aan uw broeders. Hierin blijft u enerzijds attent, gekwalificeerd en goed geworteld in de realiteit waarin je leeft geënt. Anderzijds blijven uw werken op het totale welzijn van de persoon gericht (vgl. Ef. 3, 17-19; alsook de Heilige Thomas van Aquino, Commentaar bij de Brief van de Apostel Paulus aan de Efeziërs, 3, 5). In dit opzicht vormen de Statuten die ik heb goedgekeurd de mooie uittekening van het grote traject dat u als lekenorde moet volgen, met het doel dat destijds reeds door de Zalige Paus Pius IX goed werd uitgetekend en tevens door zijn opvolgers werd bevestigd. De Orde telt toegewijde mannen en vrouwen die met een volledige deelname aan het leven van de Kerk worden geassocieerd. Dit engagement begint reeds bij de “Moederkerk”’ van Jeruzalem, zoals deze volgens de leer van de Apostel Paulus (vgl. 1 Kor. 16, 3) werd gedefinieerd. De leden stellen zich tevens open voor de hele wereld. Vanuit dit universele perspectief bent u geroepen om een Orde te zijn die, sterk in haar eigen identiteit, op de mooiste, open en beschikbare manier aan het mysterie van de naastenliefde deelneemt. U staat klaar om de diensten op u te nemen die de Heer volgens de heersende behoeften van uw broeders en zusters van u verlangt. U zet zich in voor het onderwijs aan kinderen maar evengoed voor concrete solidariteit met de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, zieken en vluchtelingen. Laten we hier dan ook altijd het ‘refrein’ in gedachten houden dat de Heer alle profeten in het Oude Testament laat zeggen: ‘dien de weduwe, de wees en de vreemdeling’. Deze zorg moeten we in ons dragen. Het lege Graf, waarvan u zich door uw roeping als bijzondere bewaker heeft aangemeld, is in die zin vooral een teken van de oneindige Liefde van de Gekruisigde. Deze houdt niets voor zichzelf en kan dus ook niet in de valstrikken van de dood stappen. Het lege Graf is tevens het teken van de overwinning van de Verrezen Heer in wie wij zelf ook het leven vinden (vgl. Rom 6, 8-9). Het lege Graf is tevens het teken van de kracht van het Mysterie van zijn Lichaam en Bloed dat ons allen als zijn leden van dit Mysterie verenigt (vgl. 1 Kor 10:17). Vorming geven en vorming krijgen, zowel op weg naar het moment van intrede als gedurende heel de verdere weg die men in de Orde zal afleggen. Vorming gebeurt een leven lang. Vorming is een universeel en inclusief liefdadigheidswerk. Bestudeer vanuit dit gezichtspunt de geschiedenis van uw Orde en wijd u, in een context van luisteren en bidden, aan het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om aan de behoeften van uw naaste te voldoen. Het gaat om een geweldige dienst die u vandaag de dag aan de Kerk en aan de wereld kunt aanbieden. In alle tijden, zelfs in onze tijd, wordt dienstbaarheid door een technocratische paradigma gekenmerkt. Er is een grote behoefte aan mensen die de liefdadigheid met intelligentie en verbeeldingskracht beoefenen. Ik dring er daarom bij u op aan om uw werk in deze stijl voort te zetten en dit getrouw in de verschillende fasen van de vorming door te geven. Voordat ik afsluit, wil ik graag samen met u over het Heilig Land nadenken. Wij zijn de trieste getuigen van een tragedie die zich op de plek waar de Heer leefde, afspeelt. Daar leerde Hij ons door zijn menselijkheid lief te hebben, te vergeven en voor iedereen goed te doen. Maar in tegenstelling hiervan zien we de mensheid door verschrikkelijk lijden verscheurd worden, een lijden dat vooral zoveel onschuldige mensen treft en zoveel onschuldige doden veroorzaakt. Dit is de reden waarom ik geestelijk met u allen verenigd ben, u die zeker deze bijeenkomst van de Consulta meemaken, die de grote pijn van de Moederkerk van Jeruzalem deelt en om het geschenk van de vrede smeekt. Beste broeders en zusters, moge de Maagd Maria, die door u met de titel van Koningin van Palestina wordt aanroepen, u altijd in uw missie bijstaan. Ik zegen u allen met heel mijn hart, ik zegen alle leden van de Orde en hun families. En vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Dank u wel. Holy See Press Office Bulletin, 9 November 2023 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vatican Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Kardinaal Pierbattista Pizzaballa wordt door de leden van de Orde gefeliciteerd

“ Jullie, nieuwe kardinalen, zijn uit verschillende delen van de wereld naar Rome gekomen, en dezelfde Geest die de evangelisatie van jullie volk heeft bevrucht, hernieuwt nu in U uw roeping en uw zending in de Kerk en voor de Kerk. ” Dit verklaarde Paus Franciscus, hierbij verwijzend naar het Pinksterverhaal en de doop van de eerste Kerk. Hij sprak deze woorden uit in zijn homilie ter gelegenheid van de viering van het recente Consistorie op 30 september l.l. Tijdens dit consistorie creëerde hij onder meer de Patriarch van Jeruzalem en Grootprior van de Orde van het Heilig Graf, Zijne Zaligheid Pierbattista Pizzaballa, tot kardinaal. “ We zijn in feite verkondigers van het evangelie in de mate waarin we de verwondering en de dankbaarheid dat we geëvangeliseerd zijn in ons hart bewaren. In feite is dit een altijd aanwezige gave die voortdurend in herinnering en in geloof vernieuwd moet worden. Wij zijn verkondigers van het evangelie die zelf geëvangeliseerd zijn want wij zijn niet zomaar ambtenaren in dienst van de Kerk, ” voegde de Heilige Vader hier nog aan toe om vervolgens door middel van enige beeldspraak uit te drukken hoe het Kardinaalscollege er zou moeten uit zien. “ Het moet zijn als een symfonieorkest dat tegelijk de symfonie en de synodaliteit van de Kerk vertegenwoordigt. Diversiteit is noodzakelijk, ze is essentieel, maar elk geluid moet bijdragen aan het gemeenschappelijke doel, ” verduidelijkte hij verder nog terwijl hij elkeen uitnodigde tot een troostend vertrouwen in de Heilige Geest. “ Hij heeft de leiding. Hij is de innerlijke meester van elke mens en de meester van de weg die we samen moeten inslaan. Hij creëert verscheidenheid en eenheid, hij is de harmonie zelf. ” Nadat ze in processie vanuit het Palazzo della Rovere waren vertrokken, participeerde een grote delegatie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem aan het Consistorie op het Sint-Pietersplein. De delegatie bestond uit ongeveer een honderdtal Ridders en Dames die in gebed de Patriarch van Jeruzalem ondersteunden. Deze mocht uit de handen van de opvolger van Petrus de kardinaalshoed en de kardinaalsring ontvangen en kreeg de Sant'Onofrio al Gianicolo als titelkerk toegewezen. Naast de Kardinaal-Grootmeester en de Gouverneur-Generaal was er namens de Orde een vertegenwoordiging van de leden van het Grootmeesterschap en waren tevens tal van landscommandeurs aanwezig: zo de Vice-Gouverneurs-Generaal Jean-Pierre de Glutz en Enric Mas, de leden van het Grootmeesterschap Flavio Rondinini, Helene Lund en Vincenzo Buonomo; de Landscommandeur van Zwitserland-Liechtenstein, Donata Krethlow-Benziger; van Engeland en Wales, Michael Byrne; van Portugal , Bartolomeu da Costa Cabral; van Midden-Italië, Anna Maria Munzi Iacoboni; van Midden-Apennijnen, Italië, Giuseppe Marrani; van Zuid-Tyrreens Italië, Giovanni Battista Rossi; van Sardinië, Marco Cantori; de Magistraal Afgevaardigden van Letland, Janis Smelters, en van Noorwegen, Hyan Nguyen. Tijdens de beleefdheidsbezoeken die diezelfde dag nog werden georganiseerd konden zij de Patriarch van Jeruzalem persoonlijk feliciteren, waarbij ze onder de nieuwe kardinalen ook nog vier andere leden van de Orde van het Heilig Graf mochten begroetten: Kardinaal Stephen Brislin, Aartsbisschop van Kaapstad en Grootprior voor Zuid-Afrika; Kardinaal Luis José Rueda Aparicio, Aartsbisschop van Bogota en Grootprior voor Colombia; Kardinaal Américo Manuel Alves Aguiar, Bisschop van Setúbal en Kardinaal Agostino Marchetto, Apostolische Nuntius en Aartsbisschop van Écija (Spanje). De volgende dag, op zondag 1 oktober, verzamelden zich rond Kardinaal Pizzaballa tal van autoriteiten en gelovigen uit het Heilig Land. Zij kwam samen voor een dankmis in een warme en feestelijke sfeer in de Basiliek van Santa Maria Maggiore. De Orde van het Heilig Graf werd vertegenwoordigd door de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, door de Kanselier, Ambassadeur Alfredo Bastianelli, de Penningmeester, Dr. Saverio Petrillo, evenals door de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en Magistrale Afgevaardigden en talrijke leden van de Orde. Aan het einde van de viering bood de Gouverneur-Generaal namens de 30.000 ridders en dames van over de hele wereld aan Kardinaal Pizzaballa een borstkruis van de Orde aan. François Vayne Bron : Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Voorbereiding op de Consulta 2023

Onder het voorzitterschap van de Kardinaal Grootmeester worden alle hoogste functionarissen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem samengeroepen om gemeenschappelijke thema’s over het leven van de Orde in al haar perifere structuren te bespreken en erover na te denken. Het betreft de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en Magistrale Afgevaardigden alsook een vertegenwoordiger van het Staatssecretariaat en van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Deze Consulta heeft om de vier jaar in Rome plaats en gaat dit jaar door van 6 tot 10 november. Omwille van de covidpandemie zijn er deze keer vijf jaar overgegaan sedert de laatste Consulta (2018) heeft plaats gehad. De vergadering focuste toen heel specifiek op “De rol van de landscommandeur in de missie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem”. Het thema van de Consulta 2023 zal wezenlijk op de vormingsinitiatieven binnen de Orde gericht zijn. Bij wijze van uitzondering zullen ditmaal op directe uitnodiging van Kardinaal Fernando Filoni, Grootmeester, ook de Grootpriors binnen de Orde aanwezig zijn. Er werd ondertussen reeds een Instrumentum Laboris naar de deelnemers gestuurd, enerzijds om hen in de mogelijkheid te stellen zich vooraf reeds op het thema voor te bereiden en anderzijds ook om op een bredere schaal de Ridders en Dames die voor de reflectie zouden kunnen een bijdrage leveren, mee te kunnen betrekken. De Consulta is in synodale geest het belangrijkste raadgevend orgaan van de Grootmeester en, zoals we in de statuten kunnen lezen, " is het niet direct een overlegorgaan, maar de geformuleerde voorstellen dienen in het besluitvormingsproces omtrent de belangrijkste kwesties met betrekking tot de Orde te worden opgenomen. ” (Art. 17, 1) Aan het einde van de bijeenkomst en de daar gevoerde discussies zal de Grootmeester een slotdocument opstellen dat de richtlijnen voor de komende jaren zal vastleggen. De samenwerking tussen de seculiere en kerkelijke geledingen is duidelijk binnen onze Pauselijke Instelling aanwezig, maar evenzeer in de organisatie van deze dagen van overleg. Voor het eerst zal de Consulta zowel door leken (de landscommandeurs en magistrale afgevaardigden) als door de kerkelijke verantwoordelijken van de zestig lokale structuren van de Orde worden bijgewoond. Bovendien weze eraan herinnerd dat het enerzijds de Kardinaal-Grootmeester is die de Consulta bijeenroept, die de door het voorzitterschap van het Grootmeesterschap voorgestelde agenda goedkeurt en die de plenaire vergaderingen voorzit. Maar het is anderzijds de Gouverneur-Generaal die de vergaderingen in een geest van gemeenschap modereert. (Art. 17, 4). De Grootmeester, Kardinaal Fernando Filoni, en de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, zullen persoonlijk de verschillende landscommandeurs en de werkgroepen per talengroep ontmoeten en hen te woord staan. Op die wijze willen zij de lokale leiders van de Orde uit de verschillende geografische regio’s en de taalkundig aan mekaar verwante regio’s in staat stellen samen te discussiëren en aan het voorgestelde thema te werken. Het is duidelijk dat de Consulta in een fundamentele eenheid van gebed met de Moederkerk van het Heilig Land wordt beleefd. Deze staat immers in het middelpunt van het engagement en de aandacht van alle Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het zal dan ook een bijzondere vreugde zijn om Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem en onze Grootprior, op deze Consulta te mogen verwelkomen. Hij zal bovendien een paar weken eerder, met name op 30 september, de kardinaalshoed uit handen van Paus Franciscus hebben ontvangen. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Vijf ordebroeders tot Kardinaal verheven
onder hen de Latijnse Patriarch van Jeruzalem

Na het Angelusgebed van 9 juli kondigde Paus Franciscus de creatie van 21 nieuwe kardinalen aan. “ De herkomst van de nieuwe kardinalen is een weerspiegeling van de universaliteit van Kerk, die aan alle mensen op aarde Gods barmhartige Liefde blijft verkondigen. ” Verscheidene onder hen zijn lid van de Ridderorde van het Heilig Graf, met in de eerste plaats de Grootprior, Mgr. Pierbattista Pizaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem. Zijn jurisdictie en pastorale zorg strekken zich uit over de katholieken van de Latijnse ritus die in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus wonen. Hij is tevens voorzitter van de Conferentie van Latijnse Bisschoppen van de Arabische regio’s (CELRA). Samen met hem worden tijdens het consistorie van 30 september a.s. ook nog andere bisschoppen en aartsbisschoppen tot kardinaal gecreëerd die op verschillende continenten bij de Orde betrokken zijn. Zo ook Mgr Stephen Brislin, Aartsbisschop van de Kaap (Zuid-Afrika); Mgr. Luis José Rueda Aparicio, Aartsbisschop van Bogota; Mgr Américo Manuel Alves Aguiar, Hulpbisschop van Lissabon (Portugal) en Mgr Agostino Marchetto, 82 jaar oud en gewezen Apostolische Nuntius in Wit-Rusland. Kardinaal Filoni, Grootmeester, Ambassadeur Leonardo Visconti de Modrone, Gouverneur-Generaal, de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en de 30.000 Ridders en Dames uit de hele wereld, bieden aan de Grootprior van de Orde, alsook aan alle andere nieuwe leden van het College van Kardinalen hun beste wensen aan. Zij bidden tevens dat zij in hun nieuwe waardigheid steeds op de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw, Beschermvrouw van de Orde, zullen kunnen blijven rekenen. Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Heilige Maagd Maria, Koningin van Palestina

In alle Landscommanderijen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wordt telkens wanneer 25 oktober nadert het feest van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, met vreugde gevierd. Dit is immers volgens de liturgische kalender de precieze datum van dit feest. Het was Patriarch Luigi Barlassina (1920-1947) die op 15 juli 1920 voor het eerst Onze-Lieve-Vrouw met de titel van “ Koningin van Palestina ” aanriep. Hij deed dit naar aanleiding van zijn plechtige intrede in de Basiliek van het Heilig Graf. Tegelijk verhief hij Haar tot patrones van het bisdom. De bijzondere band van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, met de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem gaat terug tot het pontificaat van de Heilige Johannes Paulus II. In 1983, 50 jaar na de instelling van het feest, spoorde de Heilige Johannes Paulus II de Ridders en Dames van de Landscommanderijen van Noord- en Midden-Italië ertoe aan om in hun dagelijks leven getuigen van Christus te zijn en het werk van de Orde in het Heilig Land onder de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw verder te zetten. Tien jaar later, in 1993, vroeg Kardinaal Giuseppe Caprio, de toenmalige Grootmeester van de Orde, aan de Heilige Johannes Pauls II om Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina tot Patrones van de Orde te verheffen. Het antwoord kwam op 21 januari 1994 toen de Heilige Vader via een decreet deze vraag formeel zou inwilligen. -----------------------------------------------    LATEN WIJ TOT MARIA BIDDEN OM VREDE IN HET HEILIG LAND  Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, strek uw handen uit over het Heilig Land en over allen die daar wonen: joden, moslims, druzen en christenen, Palestijnen, Israëli’s, arbeidsmigranten en vluchtelingen. Onze-Lieve-Vrouw, wees een pleitbezorger voor ons allen en in het bijzonder voor de Kerk, het Lichaam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. We zijn gezonden om aan allen in dit land het goede nieuws te verkondigen. Dit land is van U en van Hem. Het is het land van de patriarchen, van de koningen, van de profeten, van de apostelen en van de eerste gemeenschap die gevormd werd om in de voetsporen van uw Zoon te treden, de moederkerk van Jeruzalem. Deze zending vereist moed en doorzettingsvermogen, wijsheid en geloof die u eigen waren. Bid voor ons. Op uw schoot leerde uw Zoon, die zelf Heer en Meester was, spreken en bidden, handelen en gehoorzamen. Wij vragen u vandaag om ons op de aarde, die geroepen is om heilig te zijn, te leren spreken en bidden, te leren handelen en gehoorzamen. Leer ons om midden de oorlog, de haat en de muren, om midden bezetting en discriminatie, angst en afwijzing instrumenten van gerechtigheid en vrede, van vergeving en verzoening te zijn. Samen met u bevestigen wij dat Hij onze vrede is. Toon ons hoe we in ons leven, als Kerk, zowel de trouw aan uw Zoon kunnen belichamen als een liefde die iedereen op deze aarde omarmt. Toon ons hoe wij vooral diegenen kunnen omarmen die het armst zijn, die uitgesloten en dakloos zijn, dat wij ook de vluchtelingen, gevangenen, mishandelden, onderdrukten en slachtoffers van onrecht in onze armen kunnen sluiten? Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, u bent onze moeder. Wij zijn door uw Zoon aan het Kruis aan u toevertrouwd. Samen met u zijn wij geroepen om getuigen te zijn van de Verrijzenis die Zijn Koninkrijk reeds aankondigt. Wij willen ons schikken naar uw voorbeeld en vragen om ons als Geestvervulde herauten van het Goede Nieuws te zalven, zodat wij verkondigen dat Hij door Zijn dood aan het Kruis, de dood heeft overwonnen en dat Hij leven heeft gegeven aan degenen die reeds in het graf zijn neergelegd. Mogen wij, als leden van Zijn Lichaam de Heilige Kerk, levende tekens zijn die naar het Koninkrijk verwijzen dat nu al onder ons is. Amen. Maria, Moeder Gods, Koningin van Palestina, bid voor ons. Père David Neuhaus, sj Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Hoe is de Ridderorde van het Heilig Graf doorheen de geschiedenis geëvolueerd?

De eigenlijke historische oorsprong van de Orde blijft nog steeds onduidelijk, hoewel de traditie, die weliswaar niet op documenten kan terugvallen, haar tijdens de Eerste Kruistocht situeert. De eerste documenten  die naar een investituur van Ridders van het Heilig Graf verwijzen, dateren uit 1336. Sinds het bestaan van de Orde aldus is bevestigd, dat wil zeggen sinds de 14de eeuw, hebben de pausen geleidelijk en zeer geregeld  de wens geuit om de Orde juridisch aan de Heilige Stoel te koppelen . De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem heeft in feite altijd van de bescherming van de soevereine pausen kunnen genieten. Deze hebben haar door de eeuwen heen gereorganiseerd en haar privileges versterkt en verrijkt. Paus Clemens VI vertrouwde in 1342 de zorg om het Heilig Graf te dienen aan de franciscaner monniken toe, maar het waren toen alleen de orderidders die andere leden in de Orde konden laten opnemen. Paus Alexander VI verklaarde in 1496 zichzelf tot opperste moderator van de Orde en delegeerde aan de franciscanen de macht om aan edelen en heren op pelgrimstocht naar het Heilig Land het ridderschap te verlenen (de macht van de ridderslag). Mondelinge of schriftelijke bevestiging van dit Franciscaanse voorrecht werd in 1516 door  Paus Leo X hernieuwd en dit liep tot Paus Benedictus XIV (1746) verder. Het bleef uiteindelijk zo tot bij de restauratie van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem onder Paus Pius IX in 1847. De pauselijke machtiging werd vervolgens aan de patriarch overgedragen en later maakte Paus Pius IX in 1888 bij middel van apostolische brieven de heroprichting van de Orde algemeen bekend. In 1888 maakte Paus Leo XIII de Ridderorde ook voor Dames toegankelijk. In 1907 besliste Pius X dat de titel van  Grootmeester in de Orde voortaan door de paus zelf zou worden gedragen. Paus Pius XI keurde in 1932 de nieuwe statuten goed en stond toen toe dat de Ridders en Dames voortaan in alle Heilige Plaatsen zouden worden ingezet, dus niet alleen in Jeruzalem. Paus Pius XII ging in 1940 over tot de aanstelling van een kardinaal als beschermheer van de Orde. De organisatie ervan centraliseerde hij binnen het kader van het Grootmeesterschap in Rome. Hij droeg bij deze gelegenheid de titel van Grootmeester over aan Kardinaal Canali. Paus Johannes XXIII keurde de nieuwe statuten goed die Kardinaal Tisserant in 1962 had voorgelegd. Met de conciliaire vernieuwing werden in 1977 door Paus Paulus VI nieuwe statuten gepubliceerd, waarna Paus Johannes Paulus II de Orde  de Vaticaanse rechtspersoonlijkheid verleende. Heden wil de Orde het engagement van haar leden in de lokale Kerkgemeenschappen steeds meer bevorderen. Dit was de essentiële en diepgaande reden waarom tijdens de “ Consulta ” van 2013 een nieuw onderzoek van de statuten werd opgestart. Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws

Nieuws over het Heilig Land

Midden de duisternis keek Bethlehem uit naar het feest van vrede en vreugde

Vanwege de moeilijke omstandigheden als gevolg van de aanhoudende oorlog in Gaza en de afwezigheid van pelgrims die de levensader van de economie in het Heilig Land zijn, zouden de kerstvieringen dit jaar tot de religieuze rituelen beperkt blijven. Fr. GEORGE HADDAD, ofm Directeur van het Terra Sancta College in Bethlehem “ Dit jaar is Kerstmis helemaal anders, net zoals dit ook in de tijd van de geboorte van Jezus Christus het geval zal zijn geweest. Het feest speelde zich inderdaad ook deze keer onder zeer uitzonderlijke omstandigheden af. Maar ondanks dit alles werd de Vredevorst weer opnieuw geboren. Dit jaar zou Kerstmis zonder versieringen plaats vinden, zonder bomen, zonder kerststallen of lichtjes, en zelfs de pelgrims die in deze tijd van het jaar Bethlehem laten vollopen, zouden afwezig blijven. ” P. ISSA THALJIEH Pastoor van de Grieks-Orthodoxe kerk van Bethlehem “ Normaal gesproken zou Bethlehem vol lopen met bezoekers van over de hele wereld, die graag Kerstmis in de Basiliek van de Geboorte willen vieren... Maar dit jaar kon zelfs de meerderheid van de plaatselijke christenen de kerk niet bereiken om samen met ons te bidden. ” MIKE SAFAR Bethlehem “ We kwamen uit de pandemie met de hoop op betere tijden, maar helaas brak er ondertussen een oorlog uit waar we vandaag zwaar onder lijden. Bethlehem is een stad die sterk afhankelijk is van het toerisme en werd zodoende zwaar getroffen. Ikzelf werk in de toeristische sector en mijn bedrijf is zwaar getroffen. De straten zouden met pelgrims moeten gevuld zijn maar vandaag zijn ze leeg en zijn de meeste winkels gesloten. Het was dus onze hoop dat met de komst van Kerstmis de vrede in de harten van de mensen zou terugkeren en dat de zon weer over de stad Bethlehem zou schijnen. ” ATALLAH HANDAL Straatventer “ Normaal gesproken hebben de hotels in Bethlehem in deze tijd van het jaar een maximale bezetting. Geen enkele kamer blijft dan onbezet. We waren volkomen verrast toen van de ene dag op de andere alles stil viel. Ik werk hier al veertig jaar en heb in heel mijn leven nog nooit zulke verschrikkelijke omstandigheden en zo’n catastrofale toestand meegemaakt. ” Ondanks de pijn en het klimaat van verdriet dat in de straten van de stad van Kerstmis heerst, blijft de hoop op een rechtvaardige en universele vrede bestaan. P. ISSA THALJIEH Pastoor van de Grieks-Orthodoxe kerk van Bethlehem “ De periode rond Kerstmis is voor ons zeer belangrijk. Deze tijd stelt ons in staat om dichter tot God te komen, om ons in gebed te verenigen en de Heer te aanbidden. We kunnen onze gebeden tot God – de Allerhoogste en Almachtige – richten, zodat Hij de duisternis als gevolg van de oorlog en de vernietigingen in Gaza van ons wegneemt. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het licht schijnt in de duisternis – Kerstmis 2023

Kerstboodschap van Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land Dierbare broeders en zusters, Dit jaar is de Grot van de Geboorte net als de straten van Bethlehem leeg gebleven. Toen Maria en Jozef zich destijds voor de volkstelling wilden laten inschrijven, waren er voor hen geen kamers meer vrij. Vandaag bleven alle kamers in Bethlehem onbezet. De stad blijft wachten tot de oorlog voorbij is en de pelgrims terugkeren, de stad blijft wachten tot de verlichting en de stemmen van zingende kinderen de straten opnieuw zullen opfleuren. De laatste tijd vroegen velen zich af of we Kerstmis hadden afgelast. Maar neen, we hebben Kerstmis geenszins geannuleerd. Want Kerstmis is iets dat ooit is gebeurd en dat – godzijdank – niemand kan annuleren. Met Kerstmis vieren wij het feit dat de Zoon van God voor altijd onze geschiedenis is binnengetreden, dat Hij één van ons is geworden, dat Hij door Zijn Vader aan ons is gegeven, dat Hij aan ons leven betekenis heeft gegeven en dat “ Hij ons zo heeft gered .” Zelfs midden de ernstigste en moeilijkste situaties, zelfs midden in een periode van volslagen duisternis in de geschiedenis, zelfs midden het oorlogsgeweld en de haat blijft het licht schijnen. Want ook al neemt de duisternis het licht niet aan, het blijft schitteren en kan niet worden gedoofd. Hoe meer we in deze duisternis worden ondergedompeld, en dit zowel persoonlijk als gezamenlijk, hoe meer we het schijnsel van dit licht nodig hebben. We hebben het licht nodig, het licht dat vanuit de Grot van de Geboortekerk zich over heel de wereld verspreidt, het licht dat de hoop op een nieuwe wereld levend houdt, een nieuwe wereld die wordt gered dankzij de geboorte van het kind Jezus, Emmanuel, God met ons. In deze Kerstmis, die door de duisternis van haat en oorlog wordt verstikt, knielen we neer voor de lege kribbe waarin Maria het kind Jezus na de geboorte heeft neergelegd en Hem in doeken heeft gewikkeld. En we maken van het gebed van de Heilige Johannes Paulus II ons persoonlijk gebed: “ Gezegend Kind Jezus, droog de tranen van de kinderen! Troost teder alle zieken en ouderen! Moedigt mannen aan hun wapens neer te leggen en laat hen elkaar omhelzen in een universele kus van vrede! Barmhartige Jezus, roept mensen op om de gevestigde muren af te breken, muren als gevolg van armoede en werkloosheid, muren als gevolg van onwetendheid en onverschilligheid, muren als gevolg van discriminatie en onverdraagzaamheid! Goddelijk Kind uit Bethlehem, U bent onze reddingdoor ons van de zonde te bevrijden. U bent de echte en enige Verlosser, waar de mensheid zo naar snakt. God van de vrede,verleen de vrede aan de hele mensheid, kom en leef in het hart van elke mens en in elk gezin! Wees onze vrede en onze vreugde! Amen! ” Zalig Kerstfeest vanuit Bethlehem Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Een gemeenschap die het Koninkrijk van Christus verkondigt

Op het einde van het liturgisch jaar viert de Kerk plechtig het koningschap van Christus, de Koning van het Heelal. Hij is de Meester van heel de geschiedenis en van de hele mensheid en ondanks de tegenstrijdigheden die de wereld vandaag de dag ervaart, blijven we geloven in en blijven we vol ongeduld wachten op Zijn uiteindelijke manifestatie. De gemeenschap Regnum Christi bevindt zich in Jeruzalem. Deze beweging is in 1941 in Mexico ontstaan en heeft als zending om het Koninkrijk van Christus aan de wereld te verkondigen. P. FERNANDO MORALES Priester van de congregatie van de Legioensoldaten van Christus “ Regnum Christi vervult zijn zending op een zeer gevarieerde wijze. We doen dit binnen de gezinnen, onder leken, maar vooral door zich voor de vorming van opvoeders binnen de Kerk in te zetten. We werken in scholen, universiteiten, evangelisatiecentra, apostolische werken en andere zeer gevarieerde sociale werken, maar ook via de media. Hoewel de situaties die we tegenkomen zeer divers zijn, zijn we vooral in onderwijscentra aanwezig. ” Pater Fernando vertelt hoe de communauteit in 2004 werd belast met het bestuur en de dienstverlening van het Centrum Notre Dame in Jeruzalem. Dit gebeurde in opdracht van Paus Paulus VI en van een van de instellingen van de Heilige Stoel in het Heilige Land. Deze plaats doet dienst als een groot pension en verwelkomt pelgrims van over de hele wereld. Binnenin is er een kapel waar elke dag liturgische vieringen plaats hebben en waar men kan participeren aan de Eucharistische aanbidding, het Sacrament van de verzoening kan ontvangen of zelfs van enige persoonlijke geestelijke begeleiding kan genieten. Sedert 2006 loopt er in het Centrum Notre Dame een permanente tentoonstelling van een reproductie van de Heilige Lijkwade. Bianca Mattos, een Braziliaanse die al 27 jaar lid is van de beweging, is er de verantwoordelijke. Voor haar is dit een kans om de ontmoeting met het lijden, de dood en de Verrijzenis van Christus van nabij te beleven. BIANCA DE MATTOS Godgewijde vrouw van het Regnum Christi “ Het is zeer aangenaam vast te stellen dat verschillende gidsen vragen om naar hier te komen om de Heilige Lijkwade te aanschouwen alvorens ze het Heilig Graf bezoeken. Het is voor de mensen een gelegenheid om via deze tentoonstelling over de lijkwade-meer te weten te komen over de geschiedenis van het christendom en over de evangeliepassages die over de passie van Christus vertellen. ” “ Het Mysterie van Christus midden in de wereld,” zegt Bianca, “is niet etherisch, maar heel reëel, en dit geeft betekenis aan Zijn roeping. ” BIANCA DE MATTOS Godgewijde vrouw van het Regnum Christi “ De persoonlijke ontmoeting met Christus was voor mijn roeping heel belangrijk. Ik vond een plek, een gezin, waarin ik de levende Christus kon ervaren. De gemeenschap van Regnum Christi is zeer actief in het apostolaat en stelt ons in staat om, via haar eigen gezicht, het gezicht van Christus de Apostel te aanschouwen. ” P. FERNANDO MORALES Priester van de congregatie van de Legioensoldaten van Christus “ Het feest van Christus Koning betekent het vieren en herinneren dat de Heer Jezus de Koning van het universum is. Hij is de Koning van de wereld, ook al hebben we vaak het gevoel dat Zijn koninkrijk heel ver van onze realiteit verwijderd is. We zien de voortdurende afwijzing van Christus door de geschiedenis heen. Maar toch herbevestigen en herdenken we elk jaar dat Christus de Koning van de wereld is. Christus is de Heer, vooral op deze aarde, waar Hij zelf Zijn koninkrijk is komen zaaien. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Franciscaanse “zondagsscholen”, de sleutel tot een betere toekomst

De minderbroeders van Jeruzalem nemen de kinderen die deel uitmaken van de kleine christelijke kudde van de stad mee naar hun "zondagsschool" om in hun geestelijke behoeften te voorzien. Fr. AYMAN BATHISH, ofm Directeur van de Franciscaanse zondagsschool “ De focus van deze school ligt op de christelijke opvoeding van kinderen. Het doel is dat ze de liefde van Jezus niet enkel via verschillende activiteiten zoals dans en muziek leren kennen en beoefenen, maar ook door hun relatie met Jezus zelf. We gebruiken ook Power Points, video's, toneelstukken en andere kunstvormen om de fundamentele ideeën van het christelijk geloof over te brengen. ” Het is in het  Collège des Frères , gelegen binnen de muren van de oude stad, dat dit initiatief plaatsvindt. Fr. AYMAN BATHISH, ofm Directeur van de Franciscaanse zondagsschool “ Om ervoor te zorgen dat de kinderen niet het gevoel hebben dat ze in een klas terecht komen, beginnen we met een gymnastieksessie. ” Daarna komen de kinderen en catechisten in een kring bijeen en zingen samen enkele kerstliederen. Vervolgens worden ze op basis van hun leeftijd in groepen verdeeld. Fr. AYMAN BATHISH, ofm Directeur van de Franciscaanse zondagsschool “ Om over Kerstmis te praten, gebruiken we de persoon van de Maagd Maria. Afgelopen zondag was het thema de aankondiging van de engel aan de Maagd in Nazareth. Vandaag is dat het bezoek van de Heilige Maagd aan haar nicht Elizabeth. ” Terwijl sommige leerlingen het bezoek van de Maagd Maria aan haar nicht uitbeelden, vermaken anderen zich in kleine groepjes met ballonnen om elkaar aan te moedigen om met elkaar samen te werken. In een andere les wordt het bezoek van de Maagd Maria aan haar nicht Elizabeth uitvoerig besproken. Er worden prijzen uitgereikt aan degenen die de vragen correct beantwoorden. Elders voeren kinderen knutselwerkjes uit om de Bijbelse episode uit te beelden. HILDA Leerlinge aan de Franciscaanse zondagsschool “ Hier vermaak ik mij met mijn vrienden maar ik vind de georganiseerde activiteiten ook bijzonder interessant. ” GIOVANNI METTRI Leerling aan de Franciscaanse zondagsschool “ In plaats van thuis te blijven en me daar te vervelen, kom ik liever naar hier omdat ik hier kan spelen en nieuwe mensen ontmoeten. ” De kinderen krijgen er ook een tussendoortje aangeboden. Fr. AYMAN BATHISH, ofm Directeur van de Franciscaanse zondagsschool “ De deelname aan deze “zondagsschool” is gratis. Het is een uiting van de liefde van Jezus en van Zijn verlangen om kinderen zomaar te verwelkomen. ” In de Sint-Salvatorkerk in Jeruzalem ging Fr. Amjad Sabbara voor in de zondagsmis, die door een grote groep kinderen werd bijgewoond. Eenmaal volwassen worden degenen die deze school vaak hebben bezocht, nog steeds door de educatieve, spirituele, culturele en recreatieve activiteiten die ze tijdens de zondagse bijeenkomsten ontvingen, beïnvloed. Randia Rashid, een gewezen leerling aan de zondagsschool en nu een student medisch laboratorium aan de Hebreeuwse Universiteit, wil hiervan getuigen. RANDIA RASHID Catechist aan de zondagsschool “ Als kind ging ik naar de zondagsschool en kreeg ik een opleiding in de principes en de waarden van het christelijk geloof. Toen het onderwijssysteem vanwege de oorlog stil viel, begreep ik dat het mijn plicht was om vanaf jonge leeftijd een helpende hand te bieden bij het verzorgen van christelijk onderwijs aan jonge mensen. ” Deze Franciscaanse “ zondagsscholen ” zijn de sleutel tot een betere toekomst! Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
In Beit Jamal helpt de Latijnse parochie van Ramallah bij de olijfoogst

Met de hulp van vrijwilligers kon de Latijnse parochie van Ramallah een bijdrage leveren aan de olijfoogst op de gronden van het klooster van de Salesianen in Beit Jamal. Vanwege de oorlog was de Salesiaanse kloostergemeenschap niet in de mogelijkheid om Palestijnse arbeiders in te schakelen, die Israël niet konden binnenkomen. P. GIANMARIA GIANNAZZA, SDB Rector van het klooster van Beit Jamal “ Normaal gesproken komen onze medewerkers uit Yatta en Hebron, maar door omstandigheden konden ze dit jaar bij de inzameling van de oogst niet komen helpen. We moesten dus op zoek naar vrijwilligers! ” Het is precies om de Salesianen bij hun olijvenoogst te helpen dat de parochie van de Heiligen Nicodemus en Jozef van Arimathea in Ramallah deze vrijwilligersactiviteit heeft georganiseerd. Dit gebeurde niet alleen ten voordele van de gelovigen maar tevens ten voordele van de Franciscaanse Jeugd van Ramallah. EMILE MARCO Lid van de Franciscaanse Jeugd van Ramallah “ Ondanks de omstandigheden zijn wij – leden van de Franciscaanse Jeugd – met groot enthousiasme hierheen gekomen om hier vrijwilligerswerk te doen en de Salesianen bij hun oogst te helpen. Als kinderen van de Franciscaanse Jeugd proberen we steeds in de geest van de Heilige Franciscus te werken. Hij hielp immers de anderen altijd met waardigheid en liefde. ” MARIA TARZZI Lid van de Franciscaanse Jeugd van Ramallah “ Vandaag ben ik dubbel blij. Ten eerste omdat ik graag met mijn dierbaren in de natuur vertoef. Ten tweede omdat ik – voor zover ik kan – mijn best wil doen om anderen te helpen. ” Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Pastoor van Ramallah “ Ik bedank iedereen die aan welke vorm van vrijwilligerswerk dan ook heeft bijgedragen. Zij getuigen van de geest van het christendom, de geest van Christus, de geest van de delende Kerk. Want wie geeft, is geliefd bij God. ” Het klooster van Beit Jamal bezit ongeveer 3.000 olijfbomen. P. GIANMARIA GIANNAZZA, SDB Rector van het klooster van Beit Jamal “ De oogst van vorig jaar leverde 2.500 liter olie op. De olie van Beit Jamal is afkomstig van een zeer hoogwaardige variëteit van olijven, afkomstig uit de regio Toscane in Italië. ” Beit Jamal heeft een Bijbelse oorsprong. P. GIANMARIA GIANNAZZA, SDB Rector van het klooster van Beit Jamal “ De naam Beit Jamal is afkomstig van de termen Kafr Jamal en verwijst naar de naam van de president van het Sanhedrin, Gamaliël, die in de Handelingen van de Apostelen wordt vermeld. ” Volgens P. Gianmaria Giannazza werd de Heilige Stefanus, de eerste christen martelaar, door Gamaliël in Kafr Jamal – het huidige Beit Jamal – begraven. Binnen het kloostercomplex bevindt zich een kleine kerk die aan de heilige martelaar is gewijd en die op de ruïnes van een eerdere kerk uit de Byzantijnse tijd is gebouwd. Tussen verleden en heden bieden deze christenen, die olijven oogsten, een prachtig voorbeeld van vrijgevigheid en solidariteit. Vooral in deze moeilijke tijden die het Heilig Land meemaakt, verlangen zij diep In hun hart naar vrede. Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Pastoor van Ramallah “ De olijfboom staat symbool voor de vrede, een vrede die doorheen de tijd verloren is gegaan en die vandaag vanwege de huidige oorlogen meer dan ooit gewenst wordt. Laten we dan ook elke dag bidden dat de vrede terugkeert. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © shutterstock.com photo Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Onbevlekte Ontvangenis doorheen een icoon uit het Heilig Land

MARIA RUIZ Godgewijde Maagd van de Ordo Virginum – Bisdom Jeruzalem “ Vijf jaar geleden kwam ik naar Jeruzalem, in een poging om beter te begrijpen wat God van mij verwachtte. ” MARIA RUIZ Godgewijde Maagd van de Ordo Virginum – Bisdom Jeruzalem “ Ik begon eerst als vrijwilliger en in deze hoedanigheid bezocht ik verschillende locaties in het Heilig Land. Eerst deze van gehandicapte kinderen, daarna die van jongeren en van de kinderen van immigranten. Na een zekere tijd, net toen ik zowat mijn draai begon te vinden, werd ik op een volkomen onverwachte manier aangesproken. Vanuit het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem kwam de vraag om mee te werken aan de illustraties van het ‘nieuw Evangelie van Jeruzalem’. ” Maria Ruiz, van Spaanse afkomst, is lid van de Ordo Virginum van het Bisdom Jeruzalem. Zij werd afgelopen november tijdens een plechtigheid in de kerk van het Latijnse Patriarchaat gewijd. Haar voorliefde voor de iconografie komt voort uit haar zoektocht inzake gebed. Het is namelijk via een icoon dat ze haar relatie met Christus beleeft. MARIA RUIZ Godgewijde Maagd van de Ordo Virginum – Bisdom Jeruzalem “ Ik vind het heel mooi om dit werk voor de Kerk van Jeruzalem te doen. Het is een kleine Kerk, een kleine Kerk die tevens de moederkerk van de universele Kerk is. Deze Kerk is als een verborgen werk, maar die toch het licht van het Evangelie naar de hele wereld brengt. ” Maria’s toewijding aan de kunst is familiaal erfgoed. Maar aanvankelijk oefende de iconografie niet meteen een bijzonder aantrekkingskracht op haar uit. De weergave van de gezichten was voor haar als een visioen dat ver van de werkelijkheid verwijderd stond. Maar uiteindelijk wist ze dan toch zichzelf te bewegen om iconen te bekijken en sindsdien zijn de gezichten uit de iconografie haar bijzondere kenmerk geworden. In haar iconen kiest ze ervoor om de details, de plaatsen en symbolen van het Heilig Land weer te geven. En ze laat ons haar favoriete icoon zien. MARIA RUIZ Godgewijde Maagd van de Ordo Virginum – Bisdom Jeruzalem “ in de Oosterse traditie bestaat er geen voorstelling van de Onbevlekte Ontvangenis. Het betreft hier immers een modern dogma van de katholieke Kerk. Ik moest dus naar een manier zoeken om dit in een iconografische stijl weer te geven. Ik wist niet zo goed hoe ik dit moest aanpakken... Ik heb veel ontwerpen gemaakt, maar geen enkele was meteen geschikt. Toen dacht de Patriarch aan een Franciscaanse voorstelling van de Onbevlekte Ontvangenis. Het is een zeer typisch Franciscaanse voorstelling waarbij Maria met het kind in haar armen staat, met de slang onder haar voeten. Het bijzondere van deze afbeelding is dat het kind wordt voorgesteld terwijl het jacht maakt op de slang en deze doodt met het kruis. ” “ Deze voorstelling is mij zeer dierbaar. Het is dankzij het kruis van Christus dat Maria onbevlekt werd. Er is ook de hele relatie van Maria met haar Zoon en het theologisch gewicht van dit dogma dat zo belangrijk voor ons is. ” Laten we in deze maand, waarin we de Onbevlekte Ontvangenis vieren, onze smeekbeden voor vrede tot de Maagd Maria, Moeder van Christus, richten. De Heilige Maagd heeft de opkomende Kerk altijd gesteund en daarom willen wij haar vragen om haar blik op haar kinderen te richten. Bron: Website Christian Media Center Foto: © shutterstock.com photo Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Wanneer ik voor jou verschijn”: feest van Christus voor de jongeren van Galilea

“ Wanneer ik voor jou verschijn ”. Dit was het thema van de dag van de jongerenpastoraal in het Heilig Land. Jaarlijks wordt deze dag naar aanleiding van het Hoogfeest van Christus Koning georganiseerd. Dit jaar konden de jongeren vanwege de oorlog evenwel niet op één plek samenkomen. Elke regio heeft daarom deze dag volgens de eigen mogelijkheden georganiseerd. In Galilea organiseerde het Algemeen Secretariaat voor de Jeugd in de Basiliek van de Aankondiging te Nazareth een dag van de spiritualiteit, een dag vol liederen, gebeden en activiteiten voor zo'n 300 jongeren uit Galilea. Ook de Focolare, de UCO, de Mariabewegingen en de Shalom-Gemeenschap namen aan het initiatief deel. Een moment om ook om vrede in het Heilig Land te vragen. P. RAMEZ TWAL Aalmoezenier-Generaal voor de jeugd in Israël “ Vandaag vieren we in de stad van de Aankondiging, in de Basiliek van de Aankondiging te Nazareth, de jongeren van Galilea. Hier heeft de hemel tot de aarde gesproken en de aanzet van de Blijde Boodschap verkondigd. Wij zijn samengekomen om te verkondigen dat Jezus de Koning van ons leven is. ” “ Het thema van deze bijeenkomst kan als volgt worden verwoord: ‘Ik neem persoonlijk de beslissing om zelf opnieuw voor Jezus te verschijnen en Hem werkelijk de Koning en de Meester van mijn leven te laten zijn. ” Mgr. Rafiq Nahra, Patriarchaal Vicaris voor Israël, ging voor in de H. Mis, in concelebratie met P. Ramez Twal, Aalmoezenier-Generaal voor het jeugdwerk in Galilea, en Fr. Wojciech Boloz, voogd en rector van de Basiliek van de Aankondiging en van het Heiligdom van de Heilige Familie in Nazareth. Tijdens de H. Mis werden twaalf jongeren aangesteld om op het Bureau van de Jeugdpastoraal in Galilea te werken. Ze kregen tot opdracht om zich bezig te houden met de organisatie van de verschillende jeugdactiviteiten die in de toekomst zullen plaatsvinden. MALAK BAHUS Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea “ Ik ben erg trots om een burger van de stad Nazareth te zijn en in de voetsporen van Christus te mogen treden, om te lopen waar Hij ook liep. Ik dank God voor het creëren van het Algemeen Secretariaat voor de Jeugd. Dankzij deze instelling kunnen we meer evenementen en activiteiten ten behoeve van de jongeren organiseren. ” ESSA NASSAR Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea “ We hebben ons geëngageerd om ons ten dienste te stellen van de jongeren in Galilea, en dit was zowel spannend als mooi. We zijn al twee jaar aan de voorbereiding van dit project bezig. Het is dan ook absoluut uniek. In Galilea heeft er nog nooit zoiets plaats gevonden, en we zijn heel blij dat we het eindelijk ten uitvoer kunnen brengen. ” De aanbidding in de Grot, gevolgd door het reciteren van het Angelus, vormde een van de belangrijkste momenten van dit evenement. NATHALI MATTAR Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea “ Vandaag hoop ik niet alleen dat Christus erin zal slagen het hart van elke jongere te raken, maar vooral dat ons geloof in Jezus, de enige Koning en de Heer van ons leven, sterker uit deze ontmoeting zal naar voor komen. ” Deze plechtigheid herinnert ons eraan dat Jezus Christus de Koning van het universum is! Zijn reddende en bevrijdende missie stelt ons in staat om met het oog op een toekomstige erfenis in de hemel in vrede en geluk op aarde te leven. Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Gebed om het wonder van de vrede vanuit Kafarnaüm

Aan het Meer van Tiberias zorgt een gemeenschap van vier broeders en drie zusters van de congregatie van de “Missionarissen van de Evangelisatie” voor het historische Kafarnaüm, het dorp van Jezus. Als gevolg van het aanhoudende conflict komen er geen pelgrims of bezoekers naar deze heilige plaats. Vroeger werd dit evenwel dagelijks door zowat 4.000 mensen bezocht. Fr. FABIO INACIO BORGES, ofm Verantwoordelijke voor Kafarnaüm “ Elke dag openen we het heiligdom, ook als er geen pelgrims zijn. Dan zorgen wij met de hulp van onze medewerkers voor het onderhoud en de schoonmaak van het heiligdom en snoeien wij de bomen. Met andere woorden, wij zorgen voor het heiligdom zoals we dit in normale omstandigheden het hele jaar door doen. ” Fr. Fabio vertelt ons dat momenteel de stilte zijn dagen domineert. Hij ziet het als een uitnodiging om voor de vrede te bidden en voor allen die nu moeilijke dagen doormaken. Fr. FABIO INACIO BORGES, ofm Verantwoordelijke voor Kafarnaüm “ In deze enigszins andere omstandigheden besteden we meer tijd aan het gemeenschapsgebed en aan ons persoonlijk gebedsleven. Naast de dagelijkse misviering en het getijdengebed hebben we nu dagelijks een periode van gedurige aanbidding, met de zegen met het Allerheiligste Sacrament. Wij vertrouwen onze gebed voor de vrede toe aan de Heer. ” Naarmate de dagen verstrijken, helpen de kleine gebaren in ons dagelijks leven ons om deze moeilijke periode te overwinnen. Fr. FABIO INACIO BORGES, ofm Verantwoordelijke voor Kafarnaüm “ We zijn hier in Kafarnaüm. We wonen hier, op deze prachtige en gezegende plek, in het dorp van Jezus. Zelfs in deze oorlogssituatie blijven wij hier. Wij smeken de Heer voortdurend om ons het wonder van de vrede te schenken, de vrede die de Verrezen Christus ons heeft nagelaten. Het gaat hier niet om een theoretische vredesgedachte, maar om een heel concrete vrede. Een deze is in staat de harten van onze buren te bevrijden. Het is een vrede die staat voor universeel broederschap en voor een leven dat alle mensen van goede wil waardig is. ” Vanuit de plaats waar Jezus zoveel mensen heeft genezen en waar Hij predikte, vragen wij samen met deze kleine gemeenschap, dat de wereld zou genezen, een wereld die de verlossing zo broodnodig heeft. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws

Nieuws over de Landscommanderij

Paus Franciscus, de conservatieve revolutionair

Naar aanleiding van het “ Boek van de maand ” opende het Forum Saint-Michel haar deuren voor onze confrater Emmanuel Van Lierde. Het boek, “ Paus Franciscus, de conservatieve revolutionair ” (Uitgeverij Davidsfonds) kwam tot stand naar aanleiding van de tiende verjaardag van de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio tot Bisschop van Rome. Het boek verscheen eerst in het Nederlands en vervolgens in het Frans. Het werd in Brussel voorgesteld door het eminente duo Pater Tommy Scholtes, SJ en dhr. Vincent Delcorps, hoofdredacteur van de krant  DIMANCHE . De auteur is theoloog en filosoof van opleiding en verwierf een sterke reputatie door zijn jarenlange medewerking aan het christelijke opinieweekblad “ TERTIO ”. Van de vijftien jaar dat hij daar het beste van zichzelf heeft gegeven, fungeerde hij vijf jaar als hoofdredacteur. In deze hoedanigheid kreeg hij de kans om Paus Franciscus jarenlang van nabij te volgen en nam hij de gelegenheid te baat om de Heilige Vader meermaals te interviewen. Het grote aanbod aan informatie en analyses in het boek geven ons een zeer volledig beeld van Paus Franciscus als mens en als kerkvorst. Het boek biedt tevens een duidelijke kijk op de ideeën van de paus die met het begrip “ periferie ” in één woord kunnen worden samengevat. In een tijd waarin het erop lijkt dat Paus Franciscus het tempo opvoert (en bepaalde recente publicaties laten dit vermoeden), biedt het lezen van dit boek het noodzakelijke inzicht om het dubbele facet van de Bisschop van Rome beter te begrijpen. Hij is een sociaal revolutionair maar blijft ethisch gezien toch een conservatief denker. Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
In de vreugde van de Geest

Op 19 september werd onze Gentse diocesane afdeling door Mgr. Lode Van Hecke, Bisschop van Gent, zeer hartelijk in zijn bisschoppelijk paleis verwelkomd. De Heilige Mis werd gevolgd door een bijzonder vriendschappelijk en zeer informeel moment waarvan de aanwezigen dankbaar gebruik hebben gemaakt om onderling uitvoerig van gedachten te wisselen. In zijn dankwoord trok de landscommandeur een mooie parallel tussen het devies van Bisschop Lode en de missie van onze Orde. De werking van de Heilige Geest voert ons immers naar Jezus en helpt ons Zijn woorden te begrijpen. Dit inzicht zorgt ervoor dat we voor elkaar spiritueel vruchtbaar worden. Tot zover het devies. De innerlijke dynamiek van onze Orde die tot uiting komt in de verdieping van ons geloof, leidt tevens tot een tastbare externe dynamiek, zijnde onze steun voor de christenen van het Heilig Land. De Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf getuigen met hun eigen leven van een Kerk in beweging waarop onze bisschoppen kunnen vertrouwen. Wij danken alvast Bisschop Lode en de organisatoren van deze avond voor deze mooie ontmoeting. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Derde editie van de familiedag

Voor de derde editie van haar “Familiedag” koos onze Landscommandeur de Abdij van Grimbergen als een heel geschikte locatie. Heel wat van onze leden ontmoetten daar elkaar op uitnodiging van Abt Erik de Sutter en onze confrater Prior Johan Goossens. De ochtend begon met de Heilige Mis die plaats vond in de prachtige barokke basiliek en die werd voorgegaan door de abt en de prior. Daarna volgde een zeer levendige lunch in de brasserie naast de abdij. In de namiddag stonden er drie workshops op het programma. De eerste voorzag in een introductie op de tweede editie van ‘De dinsdagen van het geloof”. De tweede workshop bracht een opmerkelijke presentatie van onze verschillende projecten in het Heilig Land. Deze werd heel levendig voorgesteld aan de hand van een power point, foto's, video en directe getuigenissen. De derde workshop was een duidelijke uiteenzetting over de functionaliteiten van dát deel van onze website dat voor leden is gereserveerd. Hiermee werd tevens het officiële gedeelte van de dag afgesloten. Hier past zeker een oprecht woord van dank ten aanzien van de Norbertijnen van Grimbergen voor hun spreekwoordelijke gastvrijheid. Onze aanwezigheid op deze prestigieuze site heeft onze familiedag zeker een bijzondere betekenis gegeven. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Missa pro defunctis, Michael Brenninkmeijer

“Ik vertrouw op God, ik vrees niet” Op 10 september 2023 is Michael Brenninkmeijer, Ere-Landscommandeur van Nederland, in Laren (NH) overleden. Hij is geboren op 10 december 1955, maar was als gevolg van een beroerte reeds meerdere jaren zwaar gehandicapt. Dit heeft er hem nooit van weerhouden om in een rolstoel aan veel activiteiten deel te nemen. Zijn uitvaart had plaats op 15 september in de Basiliek van Sint Jan van Laren (NH). Onze confrater was Ridder Grootkruis van onze Orde, werd geëremerkt met de Gouden Palm van Jeruzalem en de zilveren medaille van het Latijnse Patriarchaat. Michael was als het ware verliefd op het Heilig Land en wist zich daar vooral geraakt door de situatie van de armste en meest kwetsbare mensen. Hij lag dan ook aan de basis van tal van initiatieven ter ondersteuning van de christenen in het Heilig Land. Mgr. Pierbatista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, liet zich door dhr. Georges Akroush vertegenwoordigen. Onze Landscommanderij hield eraan eveneens waardig vertegenwoordigd te zijn, enerzijds als eerbetoon aan de overledene, maar evenzeer om de wederzijdse vriendschapsbanden tussen beide landscommanderijen te benadrukken. Deze onderlinge relatie is het resultaat van vele jaren vruchtbare samenwerking tussen onze respectievelijke landscommanderijen. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Herder van zijn volk”

“ Er zijn nu eenmaal vorsten die meer zijn dan gewoon koning. Zij zijn de herders van hun volk. Zij regeren niet alleen maar zijn bereid zelfs voor hun volk hun leven te geven. Zo’n vorst was koning Boudewijn. ” +Kardinaal Godfried Danneels, 1993 De herdenking van de dertigste sterfdag van Koning Boudewijn gaf aanleiding tot een dankmis die op 9 september een menigte op de been bracht. Mgr. Luc Terlinden, de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ging voor in deze plechtige viering die plaats had in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken, in aanwezigheid van de koning en de koningin en de andere leden van de koninklijke familie. Onze landscommanderij was bijzonder goed vertegenwoordigd om hulde te brengen aan deze grote koning, die tevens lid was van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Grote Processie van het Heilig Bloed

Op initiatief van Baron Snoy et Oppuers neemt onze landscommanderij elk jaar in het begin van de maand september deel aan de grote processie van het Heilig Bloed in Ophain – Bois-Seigneur-Isaac. De jaarlijkse processie wordt door een Heilige Mis voorafgegaan. Deze werd dit jaar opgedragen door Mgr. Luc Hudyn, Hulpbisschop van Waals-Brabant. Na de H. Mis trok de processie ook dit jaar met aangrijpende volksdevotie door de straten van het dorp. De oorsprong van de processie gaat terug tot in de 15de eeuw. De toenmalige pastoor van Ittre vond in de korporaal van de kapel, die aan Onze-Lieve-Vrouw van Troost is gewijd, een fragment van een geconsacreerde hostie, die begon te bloeden zohaast de priester deze in zijn handen nam. Een korporaal is namelijk de wit linnen doek waar de geconsacreerde hostie wordt opgelegd. Dit wonder werd in 1410 door de bisschop van Cambrai erkend en zo werd de kapel een bedevaartsoord. Daar werd eerst een priorij gesticht en daarna een abdij. Sedert 2010 is de abdij het klooster Saint Charbel geworden van de Orde van de Libanese Maronieten. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Het Woord van God, een brandend vuur in mijn hart” (Jr 20, 9)

Bisschopswijding van Mgr Luc Terlinden   Op zondag 3 september kwam een groot aantal gelovigen (waaronder veel jongeren) in de Sint-Rombautskathedraal te Mechelen bijeen. Mgr. Luc Terlinden ontving er toen de bisschopswijding als opvolger van Kardinaal Jozef de Kesel als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Opvallend hierbij was het grote aantal jongeren en jeugdigen die speciaal voor deze viering naar Mechelen was afgezakt. Onze Landscommanderij was bijzonder goed vertegenwoordigd als gevolg van de uitnodiging die verschillende leden van de Raad van de Landscommanderij alsook andere ordeleden die op lokaal niveau in de Kerk actief zijn, hadden ontvangen. Voor al diegenen voor wie “ het Woord van God een brandend vuur in zijn hart is ” (Jr. 20, 9), was dit een unieke gelegenheid om de wensen voor succes persoonlijk te verwoorden en vanwege de Landscommanderij aan de nieuwe bisschop een boodschap van steun in zijn toekomstige opdracht uit te spreken. Laten we dan ook, in antwoord op zijn uitdrukkelijke vraagde nieuwe bisschop in onze gebedsintenties opnemen en bidden dat de Heilige Geest hem zal leiden op het pad de nederigen van hart bewandelen. Bron: © Belgische Landscommanderij Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Kroningsfeesten in Tongeren

De stad Tongeren beleefde van 2 tot 9 juli 2023, de 19de editie van de Kroningsfeesten die om de zeven jaar plaats vinden. Het gaat hier om een zeer oude traditie. In Tongeren bevindt zich de oudste site van Mariaverering aan deze kant van de Alpen. Zij heeft reeds sedert de Middeleeuwen ontelbare bedevaarders mogen verwelkomen. In 1890 werden de daaraan verbonden feestelijkheden tot de Kroningsfeesten omgevormd, dewelke om de zeven jaar plaatsvinden. 1890 is immers het jaar waarin het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd gekroond, “ reden van een bijzondere vreugde ”. Onze confrater Guy Derriks uit Tongeren organiseerde op meesterlijke wijze de deelname van onze Landscommanderij aan de vier processies die de voorbije weken door de rijkelijk versierde stad trokken. Onze Landscommandeur en onze Grootprior mochten samen met Mgr. Bonny en Mgr. Delville in de grote vurigheid van de Tongerense bevolking delen. Kroningsfeesten in Tongeren WELKOM Tongeren is de oudste stad van België. Als oudste Maria-oord aan deze zijde van de Alpen werden hier reeds in de middeleeuwen heiligdomsvaarten georganiseerd. Toen in 1890 het beeld van Onze-Lieve-Vrouw “Oorzaak Onzer Blijdschap” gekroond werd besloot de Tongerse bevolking de heiligdomsvaarten uit te bouwen tot zevenjaarlijkse Kroningsfeesten. Deze traditie, erkend als immaterieel cultureel erfgoed, wordt tot op de dag van vandaag in ere gehouden. In 2023 worden de Kroningsfeesten voor de negentiende maal georganiseerd. Het hoogtepunt zal plaatsvinden in de week van 2 tot en met 9 juli, met vier processies en evenveel avondspelen. De massale deelname van de Tongerse bevolking aan processie en avondspel, de talrijk versierde straten, het Teseum –schatkamer van de basiliek, de archeologische site onder de basiliek, en Tongeren ontdekken van op de toren van de basiliek, zullen je ongetwijfeld zin geven om in 2023 naar Tongeren te komen. Wij heten u nu reeds van harte welkom ! VRIENDEN VAN DE KRONING Onder het motto “vele kleintjes maken één groot” nodigen wij je uit toe te treden tot de “Vrienden van de Kroning 2023”, door maandelijks minimum 5 euro te storten. 5 euro per maand is nauwelijks 16 cent per dag of 1,12 euro per week. Het betekent echter wel 60 euro per jaar. En dat gedurende meerdere jaren, …. LID WORDEN Lid worden kan door een bestendige opdracht aan jouw bankinstelling te geven om maandelijks een storting te doen op het rekeningnummer van de Vrienden van de Kroning IBAN : BE66 7453 3909 0043 -- BIC : KREDBEBB. Samen kunnen we een mooi werkingsbedrag bijeen sparen voor de Kroningsfeesten 2023. Bron: https://www.kroningsfeesten.be/welkom/ © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws

Overige Nieuws

In gesprek met Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land: “de 800ste verjaardag van Kerstmis in Greccio”

Dit jaar viert de hele wereld het 800-jarig bestaan van de kerststal. Een kerststal die zijn oorsprong vindt in het hart van de mensen en vanuit de grote liefde van de Heilige Franciscus. Hij wou immers met eigen ogen de moeilijkheden zien die Maria en Jozef bij de geboorte van het kind Jezus destijds hebben ervaren. Daarom wilde hij in 1223 de scène uit de Bijbeltekst in een grot in de stad Greccio, in Italië, reconstrueren. Dit “ prachtig symbool van de kribbe in de kerststal, zo dierbaar voor de christenen, wekt altijd verbazing en verwondering. ” Dit zijn de woorden die Paus Franciscus in zijn apostolische brief Admirabile signum van 2019 schreef over de betekenis en de waarde van de kerststal. Dit deed hij naar aanleiding van zijn bezoek aan Greccio, in de vallei van Rieti. Tijdens deze kerstperiode hadden het Christian Media Center en de website van de Custode van het Heilig Land met Fr. Francesco Patton over dit onderwerp een gesprek. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Kerstmis in Greccio is een heel bijzondere ervaring. Het is de viering waarin de Heilige Franciscus twee mysteries met elkaar heeft verenigd en ons zo helpt om enerzijds de waarde van de Eucharistie te begrijpen, en anderzijds de waarde van de Incarnatie met mekaar te delen. Want wat Sint-Franciscus in Greccio vierde, was precies de Eucharistie voorgesteld in de context van een kerststal. Dit was het Bijbels tafereel van de Geboorte. Hij nam contact op met Giovanni, een van zijn vrienden in Greccio, en zei tegen hem: ‘Als je wilt dat we Kerstmis komen vieren, tref dan alle voorbereidingen.’ Vervolgens vroeg hij aan de paus een speciale toestemming om het feest niet in een kerk maar in een stal te mogen vieren, in een grot in een niet-liturgische setting. Zo bracht hij het tafereel uit Bethlehem opnieuw tot leven. ” “ In Bethlehem hebben we de Grot van de Geboorte, hebben we de Kerststal en vóór de Kerststal hebben we het altaar waarop de Eucharistie wordt gevierd. ” Waarom is Kerstmis in Greccio zo belangrijk? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Tussen 1219 en 1220 verbleef de Heilige Franciscus als pelgrim in het Heilig Land. Waarschijnlijk zag hij toen de kans om de Grot van de Geboorte te bezoeken en misschien heeft hij er toen zelfs een kerstviering meegemaakt. Hij had destijds alvast deze ingeving: de Zoon van God, die in Bethlehem door Zijn geboorte uit de Maagd Maria mens is geworden, is ook diegene die zichzelf klein heeft gemaakt en zich elke dag in de Eucharistie aan ons presenteert en zo ons leven voedt. ” “ Op die manier is dit tafereel, is deze wijze om de Eucharistie in navolging van Sint Franciscus te vieren, in het collectieve geheugen de viering van de kerststal, van de kribbe van Greccio geworden. Maar het woord ‘kribbe’ verwijst in de regel naar de ‘voederbak’. Maar wat Franciscus viert, gaat in wezen niet zozeer om de kerststal of de voederbak an sich. Wat Franciscus viert, betreft in essentie het vieren van de Eucharistie in de kerststal, om ons op die wijze het verband tussen de menswording en de Eucharistie te helpen begrijpen. Uiteraard was de kerststal toen reeds eeuwenlang in afbeeldingen, in bas-reliëfs en in sculpturen aanwezig. Dit was zeker al sinds de 4de eeuw het geval. In Greccio, zou je kunnen zeggen, wordt echter een bepaald element geïntroduceerd, namelijk dat hier deze scène tot leven wordt gebracht. ” Waarom viel de keuze op Greccio? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Omdat Greccio een dorp van herders is die aan deze viering kwamen deelnemen. In zekere zin werden zij de moderne versie van de herders die ooit van de herdersvelden naar de Grot van de Geboorte liepen. Het element van de os en de ezel die we ook reeds in de voorstellingen uit de 4de eeuw terugvinden, wordt precies daar geïntroduceerd. Deze elementen worden reeds door de profeet Jesaja vermeld. De os vertegenwoordigt het volk Israël dat een juk draagt en dit juk is het symbool van de wet. De ezel vertegenwoordigt dan weer allen die tot het volk van de heidenen, tot de vreemde naties behoren. ” Ieder huis heeft een eigen kerststal en een eigen kribbe: wat betekent dat vooral dan dit jaar? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Het gaat niet zozeer om de creatie van een kerststal zoals wij ons die normaal voor ogen houden, maar om de gelovigen het verband te laten begrijpen tussen het mysterie van de incarnatie van de Zoon van God en het mysterie van de Eucharistie. Laat ons beseffen dat, net zoals God zichzelf klein heeft gemaakt en in Bethlehem dichtbij de mensen is gekomen, Hij zichzelf ook vandaag nog blijft klein maken en ook vandaag nog de mensen nabij blijft en ons via de Eucharistie tot voedsel dient. ” Bron: Website Christian Media Center Foto © https://www.shutterstock.com/ Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Ik zal blijven de stem van de christenen in het Heilig Land over heel de wereld vertolken”

Op donderdag 21 september – enkele dagen alvorens Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, de kardinaalshoed zou ontvangen – ontving de patriarch in het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem de journalisten voor een persconferentie. Het Latijns Patriarchaat dat in Jeruzalem is gevestigd, heeft parochies in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus. Op zondag 9 juli 2023, kondigde Paus Franciscus tijdens het Angelusgebed op het Sint-Pietersplein in Rome, tot ieders verbazing, de creatie aan van 21 nieuwe kardinalen. Deze beslissing was genomen tijdens een Consistorie dat op 30 september was bijeen geroepen. Onder deze 21 kardinalen bevond zich Mgr Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem. De herkomst van deze nieuwe kardinalen is het levend bewijs van de universaliteit van de Kerk. “ Deze blijft de barmhartige Liefde van God voor alle volkeren van de aarde verkondigen ”, verklaarde Paus Franciscus. “ Ik denk dat Paus Franciscus, door mij tot kardinaal te benoemen, niet zomaar voor een persoon heeft gekozen, maar tevens voor een locatie, met name voor Jeruzalem ,” zo verklaarde Mgr. Pizzaballa. “ Deze keuze is een manier om de nadruk te leggen op de mate waarin Jeruzalem de kern vormt van het leven van de Kerk. Hier bevindt zich immers de moederkerk, hier ligt het centrum van de Kerk maar de stad vormt ook de kern van veel conflicten, ” zo benadrukt de patriarch. S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ De Kerk van Jeruzalem is het hart van de christen wereld. Maar laten we eerlijk zijn, het ligt ook een beetje aan de rand. En de paus heeft altijd aandacht voor de periferie, periferieën in de zin van plaatsen van conflicten, van pijn, verdeeldheid en moeilijkheden. Jeruzalem is een beetje van dat alles. De keuze van de paus is dan ook een teken van aandacht voor deze kleine gemeenschap die lijdt, maar zich tevens verzet. ” Zoals Patriarch Pizzaballa ook duidelijk stelt, verandert zijn nieuwe kardinaalstitel niets aan de inhoud van zijn primaire verantwoordelijkheid. Hij is en blijft de pastoor van de Kerk van Jeruzalem, in het Heilig Land en in het hele bisdom. “ Ik zal doorgaan, ” zo verklaarde hij, “ met in de wereld de stem van de christenen van het Heilig Land te zijn. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Telefonisch onderhoud van Paus Franciscus met de pastoor van Gaza

P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ Midden alle dramatische gebeurtenissen die we tegenwoordig meemaken, kregen we gisteren een bijzondere troost door een telefonische oproep van de Heilige Vader. Hij heeft gisteren en eergisteren telefonisch contact met mij opgenomen, zodat ik hem over de situatie kon informeren en hem enig nieuws uit de parochiegemeenschap in Gaza kon vertellen. Hij uitte zijn bezorgdheid tegenover mij en hield eraan om zijn nabijheid tonen. Ik bedankte hem voor zijn appel om alle oorlogen te beëindigen en voor zijn oproep tot vrede... in afwachting dat er effectief vrede zou komen. Nadat hij mij gisteren zijn groeten had overgemaakt en ons zijn gebed had beloofd, belde hij ook nog Fr. Youssef, alsook de zusters en de gemeenschap van Gaza op om hen zijn zegen te geven. Dit was echt een grote troost! Zij hebben momenteel hun toevlucht in de parochie gezocht. We weten dat het gebed van de Heilige Vader het gebed van de hele Kerk vertegenwoordigt. Moge zijn zegen alle wonden van de wereld genezen. ” P. Gabriel Romanelli is lid van het Instituut van de Incarnatie en is al ongeveer vier jaar pastoor van de Latijnse Kerk van Gaza. De christen gemeenschap in de Gazastrook is zeer klein. In deze uitgesproken Islamitische regio vertegenwoordigen de christenen slechts 0,05% van de bevolking. P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ De christen gemeenschap in Gaza stelt het goed. Ze heeft net als de rest van de bevolking heel veel te lijden, maar ze stelt het desondanks goed. Godzijdank moeten we geen melding van slachtoffers maken maar anderzijds werden de huizen van sommigen gezinnen verwoest of beschadigd. Momenteel bevinden er zich ruim 135 mensen van de christen gemeenschap binnen de parochie. Wetende dat we in totaal met ongeveer 1.000 mensen zijn, is 135 desondanks een heel behoorlijk aantal! In de kerk bieden we hen alles wat ze nodig hebben: een slaapplaats, iets te eten en te drinken... We zetten tevens onze spirituele en ondersteuningsprogramma’s voor kinderen en volwassenen verder. In het licht van de veelheid aan behoeften zijn we, zoals Moeder Teresa zou zeggen, slechts een kleine druppel water in een reusachtige oceaan, maar zonder ons zou zelfs deze druppel water ontbreken. Dit is wat er ons toe heeft aangezet om al die jaren al weldoend op te treden. ” Bij het uitbreken van de oorlog, was Père Gabriël op reis en kon hij niet naar Gaza terugkeren. Momenteel bevindt hij zich in de stad Bethlehem, in Palestina. P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ Ik zou graag naar mijn parochie terugkeren! Ik vroeg om Gaza weer binnen te komen, maar ik weet dat als ik hier ben, dit door de wil van God is... Maar mijn kudde bevindt zich daar! Daar zijn mijn mensen! Gelukkig is er geen tekort aan goede zielen die willen helpen. En dit is de reden waarom er grensopeningen voor humanitaire hulp nodig zijn. Ze zijn nodig om armoede, gezondheidsproblemen en gebrek aan water en elektriciteit te bestrijden. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Pierbattista Pizzaballa, Kardinaal van Jeruzalem: "Samen met Christus zijn wij er voor iedereen"

Vaticaanstad – Op 30 september 2023 benoemde Zijne Heiligheid Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Mgr. Pierbattista Pizzaballa, samen met nog twintig andere eminenties, tot kardinaal van de Rooms Katholieke Kerk. Dit gebeurde tijdens een gewoon openbaar Consistorie dat door duizenden gelovigen uit verschillende naties werd bijgewoond. Mensen van alle nationaliteiten die zich in hetzelfde geloof verenigd weten, waren verheugd toen Zijne Heiligheid de benoemingen voorzat, de scharlakenrode kardinaalshoed overhandigde en aan de hand van elke nieuwe kardinaal met de volgende woorden: “ ontvang deze ring uit de handen van de Apostel Petrus en weet dat met de liefde van de Prins van de Apostelen uw liefde voor de Kerk sterker zal worden ” een kardinaalsring schoof. In zijn homilie reflecteerde Paus Franciscus over de eenheid en de diversiteit in de Kerk, waarbij hij het belang van de synodaliteit benadrukte. Deze staat onder de bijzondere bescherming van de Heilige Geest, de “ Meester van het samen op weg gaan ”. Dit was de reden waarom hij het Pinksterverhaal als Bijbeltekst koos en onze aandacht vestigde op de gelijkenis tussen de nieuwe kardinalen en alle toenmalige Joden van verschillende nationaliteiten en talen die bijeen waren gekomen terwijl de apostelen in al die verschillende talen gingen prediken (Handelingen 2, 1-11). Ook de nieuwe kardinalen komen “ uit alle regio’s van de wereld, uit de grootste diversiteit aan naties ”. De Heilige Vader benadrukte daarom dat, voordat ze “ apostelen ” worden, voordat zij priesters, bisschoppen, kardinalen en pastors werden, ze in de eerste plaats moeten onthouden dat ze “ Parthen, Meden, Elamieten, … ” zijn. Hij richtte zich tot het nieuwe College van Kardinalen en riep hen op om aan “ een steeds meer symfonische en synodale Kerk ” te werken. Hiervoor kunnen zij op de Heilige Geest vertrouwen die “ diversiteit en eenheid creëert ” en “ de harmonie zelf is ”. De paus gebruikte het beeld van een orkest om deze nieuwe zending te verduidelijken. Deze die tegelijkertijd de diversiteit en de eenheid belichaamt. “ Diversiteit is noodzakelijk, ze is onmisbaar. ” Het hele bisdom was verheugd toen de Heilige Vader Mgr. Pierbattista Pizzaballa de pauselijke bul overhandigde. Deze bevat het formele decreet waarin zijn creatie tot kardinaal wordt aangekondigd, in de hoop dat deze aanstelling de stem van Jeruzalem binnen de Kerk en in de wereld luider zal laten weerklinken. Velen hebben hun dankbaarheid geuit voor de belangstelling die de Heilige Stoel voor het Midden-Oosten en voor het Heilig Land heeft getoond en voor de stad Jeruzalem in het bijzonder. Daar ligt het hart van de Kerk. Dhr. Bader Rabie, een inwoner van Jeruzalem die naar Rome kwam om de ceremonie bij te wonen, zei: “ het is vanuit het Heilig Land dat de Blijde Boodschap zich over de hele wereld heeft verspreid. Daar ontspringt de bron van het christelijk geloof en daarom zijn de christenen van dat land de afstammelingen van de eerste christenen die over de generaties heen de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om het geloof in alle landen te verspreiden totdat het christelijk geloof eens universeel wordt. ” “ Tegenwoordig worden de christenen in het Heilig Land met heel veel uitdagingen geconfronteerd en vanwege hun minderheidspositie komt de continuïteit van hun aanwezigheid in de regio steeds meer in het gedrang. Maar de creatie van de Patriarch van Jeruzalem tot kardinaal toont de liefdevolle steun van de Katholieke Kerk voor ons en brengt een nieuw sprankeltje hoop op vernieuwde samenwerkingen tussen de wereld en tussen ons. ” “ In de persoon van de nieuwe Kardinaal Pierbattista ontmoet de Eeuwige Stad hier de Heilige Stad, ” zegt Demetrio Maltese, een Italiaans vrijwilliger van Casa Kerigma, die door de Italiaanse NGO Attendiamoci en de priester Fidei donum P. Valerio Chiovaro wordt geleid. Hij mocht de viering, samen met een groep van 15 jongeren uit Attendiamoci onder begeleiding van P. Chiovaro bijwonen. “ We zijn uit heel Italië naar hier gekomen om aan de patriarch onze steun te betuigen nu hij aan zijn nieuwe zending als kardinaal begint. Het is een missie die hem oproept om het geïncarneerde geloof in de Kerk van Jeruzalem te blijven beschermen, usque ad sanguis effusionem (tot bloedvergietens toe), zoals uit de scharlakenrode kleur van zijn gewaad mag blijken. ” Dhr. Anton Asfar, Secretaris-Generaal van Caritas Jeruzalem, uitte zijn trots om de creatie van Zijne Zaligheid als kardinaal met de woorden: “ deze benoeming kwam als antwoord op het verlangen van de christenen in het Heilig Land om door de universele Kerk omarmd te worden. ” Hij voegde daar nog aan toe dat Caritas de woorden van de patriarch had gebruikt om haar werk in Gaza-stad te beschrijven: “ Wij brengen de liefde op gang. ” Het Consistorie werd door een beleefdheidsbezoek gevolgd, waarbij Kardinaal Pierbattista Pizzaballa iedereen verwelkomde die hem in het Apostolisch Paleis kwam feliciteren. Daar waren bisschoppen en tal van priesters van het Patriarchaat, verschillende bisschoppen en kerkelijke leiders, evenals delegaties uit Jordanië, Palestina, Israël, Cyprus en de Verenigde Staten van Amerika. Daar waren tevens de parochianen uit Bergamo, de staf van het Latijns Patriarchaat alsook Ridders en dames van de Ridderorde van het Heilig Graf. Het weze vermeld dat Kardinaal Pizzaballa een eretitel verleende aan de kerk van de Ridders van het Heilig Graf in Rome, met name de kerk van Sint Onofrius, de kluizenaar. Na zijn creatie tot kardinaal drukte de patriarch zich als volgt uit: “ De zending van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem en mijn zending als patriarch blijven dezelfde. Het toekennen van deze nieuwe rang verandert daar niets aan maar vergroot wel het belang en de betekenis ervan. Ik ben blij dat ik in de wereld een stem voor de christenen van dit land kan zijn en dat ik tegelijkertijd het werk van onze Heilige Vader in het bevorderen van de oecumenische dialoog in het Heilig Land kan verankeren. Ik blijf een herder van de christen gemeenschap om deze doorheen de verschillende omwentelingen waarmee ze sociaal en politiek te maken kunnen krijgen, te leiden, en hen aan te sporen het Evangelie na te leven, wat de enige waarheid is die vrede zal brengen. " Zijne Zaligheid Kardinaal Pierbattista Pizzaballa ging op zondag 1 oktober 2023 in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome voor in zijn eerste pontificale mis. Dit gebeurde in concelebratie met verschillende bisschoppen en priesters en in aanwezigheid van een grote menigte gelovigen. Hij sprak bij deze zijn erkentelijkheid uit voor de steun, de liefde en het vertrouwen die hij in de voorbije weken mocht ontvangen, en bedankte iedereen die met hem de vreugde van zijn promotie deelde, een geschenk dat het bisdom Jeruzalem te beurt mocht vallen. In zijn homilie reflecteerde Zijne Zaligheid op het nederige karakter van zijn ambt en op de ” blik ” van de Apostel Petrus, een deskundige blik “ die hij verwierf door na zijn verloochening van zijn Meester naar de vergevingsgezinde blik van Christus te kijken. ” Hij riep het diocees Jeruzalem op om zijn moeilijkheden te overwinnen door zich de volwassen blik van Petrus eigen te maken en zo de liefde te beleven die Christus van ons verlangt. Men dient te beseffen dat “ de christelijke identiteit geen verdedigingswal is, maar een gastvrij huis en een open deur naar het mysterie van God met de mens, een huis waarin iedereen welkom is. Met Christus zijn wij er voor iedereen. Dit, broeders en zusters, is hoe ik als kardinaal zou willen leven en werken. Dit is de manier waarop ik zou willen dat het Latijnse Patriarchaat, dat verrassend genoeg een kardinale instelling is geworden, zijn roeping en missie waarmaakt. Dit is de manier waarop ik graag zou willen dat jullie er elke dag voor kiezen om christen te zijn, volgelingen van onze Heer Jezus, dat u zich hierbij gesteund weet door mijn gebed, net zoals ik weet dat ik gesteund word door het jouwe. ” Het patriarchaat bereidt zich nu voor op het organiseren van de vieringen ter gelegenheid van de terugkeer van Kardinaal Pizzaballa uit Rome, te beginnen met de plechtige intocht bij de Jaffapoort, en het voorgaan in een pauselijke mis in de Basiliek van het Heilig Graf. Daarna volgen de vieringen in Bethlehem, Nazareth, Jordanië en Cyprus. Chloe Courtois/lpj.org Bron :  Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Van Jeruzalem naar Rome, met de blik van Petrus: Het Consistorie van 2023

Op zaterdag 30 september 2023 hield Paus Franciscus om 10.00 uur op het Sint-Pietersplein te Rome een gewoon openbaar Consistorie voor de creatie van 21 nieuwe kardinalen. “ Toen ik over deze viering even reflecteerde, ” zo verklaarde de Heilige Vader, “ moest ik aan de tekst uit de Handelingen van de Apostelen denken (vgl. 2, 1-11). Het betreft een essentiële tekst, met name die van het Pinksterverhaal. Dit is het verhaal van het doopsel van de Kerk. Maar in feite werd mijn aandacht vooral door een heel bijzonder detail getrokken. Het ging om de uitspraak die uit de mond van de Joden kwam die toen in Jeruzalem woonden (vs 5). Ze zeiden: ‘Wij zijn Parthen, Meden, Elamieten...’ (vs9). ” “ Het gaat er hier om dat we dit even op onszelf zouden toepassen, en ik ben de eerste die dat doet. Het gaat om de ervaring van deze Joden die zo, door een geschenk van God, protagonisten van het Pinkstergebeuren zijn geworden. Het gaat om het doopsel door de Heilige Geest. Het is precies dit gegeven dat aan de basis van het ontstaan van de ene, heilige katholieke en apostolische Kerk ligt, de moederkerk die alle talen spreekt. ” Na de overhandiging van de bul van de creatie van de kardinaalstitel en de toewijzing van de diaconie omarmde de paus elk van de nieuwe kardinalen. Tot deze laatsten behoorde Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, alsook Zijne Eminentie Claudio Gugerotti, Prefect van de Dicasterie voor de Oosterse Kerken. Het College van Kardinalen telt nu 243 leden, waarvan er 137 kiesgerechtigd zijn. Sinds het herstel van het Latijnse Patriarchaat is dit pas de tweede keer dat een patriarch van Jeruzalem tot kardinaal wordt benoemd, en is het de eerste keer dat het om een residerende kardinaal gaat. Onmiddellijk na het Consistorie konden de nieuwe kardinalen in de Sala delle Benedizioni hun vrienden en de vele pelgrims begroeten die van over de hele wereld naar Rome waren gekomen om hun herder te vergezellen. De daarop volgende dag, op zondag, ontmoetten de nieuwe kardinalen hun gelovige gemeenschap. In de pauselijke Basiliek van Santa Maria Maggiore, waar de relikwie van de kribbe van het Kindje Jezus wordt bewaard, droeg Kardinaal Pizzaballa de Eucharistie op voor allen die vanuit het Heilig Land, vanuit Amerika en vanuit Europa speciaal voor hem naar Rome waren gekomen. “ Wat maakt een kardinaal zo speciaal? ” vroeg de patriarch zich in zijn homilie af. “ Hij is een Vader van de Kerk van Rome geworden en dus van de universele Kerk. Dit betekent dat hij met de blik Petrus naar Christus en de wereld dient te kijken. Maar er is een eerste Petrus, de Petrus van vóór de verloochening. En er is een tweede Petrus die uit de vergevingsgezinde blik van Jezus herboren wordt. Een leider die zelf geen vergeving heeft ervaren, wordt snel onhandelbaar. ” “ Jeruzalem, ” zo ging de patriarch verder, “ is een stad met een ongekende rijkdom. Maar het is tevens een stad van heel veel verdriet, van spanningen en diepe wonden. Als Kerk van Jeruzalem en als Kerk van Rome hebben we nog steeds een bijzonder mandaat. Wij zijn degenen die de wereld eraan herinneren om samen met Petrus – de tweede Petrus – naar Christus te kijken. ” Aan het einde van de mis mocht de kardinaal vanwege zijn confraters, vrienden en de vele aanwezige gelovigen een warm applaus in ontvangst nemen. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ We beleven een heel mooi moment in de Kerk, een bijzonder moment in de universele Kerk. Rome en Jeruzalem zijn hier verenigd en de hele werkelijke wereld van Jeruzalem is hier samen met de Kerk van Rome aanwezig. We moeten hiervan profiteren om dieper over de bediening van Petrus en over dit ambt na te denken, terwijl we onze ogen toch op Christus gericht houden. ” Mgr WILLIAM SHOMALI Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina “De Heilige Vader had de idee om niet alleen zijn oog op de geliefde persoon van Mgr. Pizzaballa te laten vallen, maar om nog maar eens de aandacht op de realiteit te vestigen waarin de patriarch moet leven. Op de minderheidskerk die zich in het Heilig Land bevindt, midden in een lang conflict dat nog geen oplossing heeft gekregen. De nieuwe kardinaal zal de stem van die Kerk zijn, de stem van allen die vrede en gerechtigheid eisen." MAY BATHISH Uit de parochie van Jeruzalem “ Het is een grote eer om hier te kunnen zijn, en dit niet alleen voor mijzelf maar voor de hele gemeenschap van Jeruzalem. Kardinaal Pizzaballa ligt ons nauw aan het hart, we voelen hem heel dicht bij ons. " Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Deze benoeming is ook heel relevant in het licht van de situatie waarmee de christenen daar worden geconfronteerd, en dit niet enkel in het Heilig Land in de strikte zin van het woord, maar bij uitbreiding in het hele Midden-Oosten. Het is een wereld van lijden en van martelaarschap, hetgeen ook een geleidelijke vermindering van de christelijke aanwezigheid in de hele regio tot gevolg heeft. Voor ons, broeders van de Custode van het Heilig Land, heeft deze creatie tot het kardinaalschap nog een extra vreugdevolle dimensie vermits Kardinaal Pizzaballa een van onze medebroeders is. Gedurende twaalf jaar was hij de Custode van het Heilig Land en mede daardoor zal hij onze aanwezigheid als bewaarders van de Heilige Plaatsen kunnen ondersteunen en aanmoedigen. Dit betreft immers een taak die wij onder mandaat van de Heilige Stoel uitvoeren. Wij wensen hem uiteraard uit de grond van ons hart dat de paarsrode kleur van zijn ambtsgewaad belichaamd wordt in zijn passie en zijn vurige liefde voor de christenen van het Heilig Land en in zijn verlangen om zijn leven in dienst van de Kerk van het Heilig Land te stellen. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Christian Media Center Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Een allesomvattende vrede”: conferentie van de Patriarch van Jeruzalem in Bergamo, Italië

Enkele dagen vóór zijn creatie als kardinaal keerde Z.E. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, naar zijn geboorteplaats Bergamo in Italië terug. Hij nam er deel aan een vredesconferentie. “Vrede: tussen profetie en diplomatie”. Dit was de titel van de conferentie die door de Johannes XXIII Stichting van Bergamo, het Paulus VI-Instituut en het Werk voor Christelijke Opvoeding van Brescia ( Opera per l'Educazione Cristiana de Brescia ) werd georganiseerd. Aan dit evenement namen twee autoriteiten deel die elk vanuit verschillende ervaringen getuigden. Het was enerzijds de Latijnse Patriarch en anderzijds Staffan de Mistura, Ambassadeur van de Verenigde Naties en VN-gezant voor oorlogsgebieden. Beide mannen zouden samen een allesomvattende visie op de vrede, op de interreligieuze dialoog en op de toekomst van de Verenigde Naties bespreken. S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Paus Johannes XXIII herinnerde er ons in zijn ‘Pacem in Terris’ aan dat vrede een integrale ontwikkeling nodig heeft en een integrale visie op het leven vereist. Diplomatie is daarom noodzakelijk, politiek is ook noodzakelijk, maar religie evenzeer, en dat hebben we de afgelopen jaren kunnen ervaren. We kunnen niet over vrede spreken als er geen egalitaire economische ontwikkeling is, als er geen respect is voor de mensenrechten en als de rol van vrouwen niet wordt gewaardeerd. De vrede heeft vandaag behoefte aan een mondiale en allesomvattende aanpak. ” ARMANDO SANTUS Voorzitter van de Stichting Paus Johannes XXIII van Bergamo “ In zijn inleiding stelde Mgr. Francesco Beschi, Bisschop van Bergamo, dat we de onverschilligheid ten aanzien van de vrede moeten overstijgen. Om dit te doen, moeten wij naar de grote Lombardische pausen van de 20ste eeuw luisteren, met name Roncalli en Montini, die ons leerden dat het mogelijk is om met de deugd van dialoog en geduld buitengewone resultaten te behalen. " Tijdens deze uitgebreide reflectie over de vrede kon de Patriarch slechts naar Jeruzalem als voorbeeld wijzen. “ Vrede vraagt een permanente inspanning ”, benadrukte hij. “ Het werkt al door het bestaan van de ander te erkennen. We proberen daarom op het grondgebied te focussen, om waar het ook maar mogelijk is ontmoetingsmogelijkheden te creëren. In onze scholen proberen we, met de weinige aanwezige actoren, kansen voor leven en ontwikkeling te bieden. We praten wel over vrede, maar dat is niet genoeg. Het is zo belangrijk dat alle gezinnen waardig kunnen leven, en we moeten ervoor zorgen dat het om échte en concrete waardigheid gaat. De meest effectieve interreligieuze dialoog is deze waarbij mensen en lokale religieuze autoriteiten rechtstreeks betrokken zijn, die directe relaties hebben met het gebied. De dialoog moet een plaats van ontmoeting zijn. ” S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Jeruzalem herinnert ons aan veel dingen. In de eerste plaats dat we geen meesters van de tijd zijn. We willen altijd voor alles onmiddellijk een oplossing vinden, terwijl oplossingen vaak tijd nodig hebben, ze moeten kunnen rijpen. Jeruzalem leert ons ook dat het belangrijk is om naar de motivatie en de argumenten van de ander te luisteren, en bovenal leert het ons dat vrede niet alleen uit schriftelijke overeenkomsten of afspraken bestaat. Vrede komt van onderaf, vanuit de basis en heeft de steun en het gebed van de bevolking nodig. ” Bron:  Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video:  © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Gods Zoon heeft het hart van een mens

De viering van het Heilig Hart van Jezus en van het Onbevlekt Hart van Maria zijn twee relatief recente liturgische plechtigheden, maar ze vinden niettemin hun grondslag in de Schrift en in de Kerkelijke Traditie. Samen met Fr. Claudio Bottini nodigen wij u uit om uw blik naar Golgotha te richten om, via de H. Schrift en de leer van het leergezag, wat dieper op de genade in te gaan die uit deze twee harten vloeien. Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum " In de Bijbel duidt het hart de persoon zelf aan alsook de zetel van zijn innerlijke wezen, van zijn gevoelens, zijn verlangens, zijn wil en zijn beslissingen. Op Golgotha heeft Christus zijn Hart aan ons gegeven en dit werd zichtbaar voorgesteld toen de soldaat Hem met zijn lans doorboorde. Uit dit hart, waaruit bloed en water vloeiden, werd de Kerk geboren. Bloed en water zijn tevens de symbolen voor de sacramenten van de Kerk. ” ‘ Kom tot mij, jullie allen die vermoeid en met lasten beladen zijn, en ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op uw schouders en ontvang mijn onderrichtingen, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo zal je rust vinden voor uw ziel. ’ (Mat. 11, 28-30) Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum “ Het hart van Jezus wordt al in het Evangelie vermeld (Mat. 11, 28-30). Christus sprak er zelf over toen Hij in een moment van grote vermoeidheid tegen zijn leerlingen zei: ‘kom en rust even uit. Ontvang mijn onderrichtingen, want ik ben zachtaardig en nederig van hart.’ Jezus schenkt ons Zijn hart. Zachtmoedigheid en nederigheid zijn hier geen synoniemen voor zwakte of onderwerping. Nederig worden, zachtaardig zijn, betekent kracht en moed verwerven om egoïsme te overwinnen, om de kilheid te overstijgen en om bereidwillig diegenen te benaderen die lijden. ” Nederigheid en zachtmoedigheid zijn twee eigenschappen die we tijdens onze lange reis van leerling-zijn in de school van het Evangelie moeten leren. Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum “ Zich bezinnen over het Hart van Christus betekent dat we Zijn hart in harmonie brengen met het onze. Het maakt ons hart zachtaardig en nederig en stelt ons in staat om met een vruchtbare, trouwe, onverdeelde liefde lief te hebben. Het stelt ons in staat om door middel van de Heilige Geest te beminnen. Het is leren onze broeders lief te hebben zoals Christus hen liefheeft. Hij is de Zoon van God met het hart van een mens. Hij heeft alle mensen oneindig lief. ” Dagelijks bestijgen duizenden pelgrims en toeristen van over de hele wereld Golgotha. Hier herdenken de christen broeders het lijden van de Heer door de kruisweg te gaan en bij de staties halt te houden. Elke dag wordt hier in verschillende talen de Eucharistie gevierd. Hier, precies op de plaats waar de Heer zijn Leven gaf voor de redding van de mensheid, wordt Zijn nagedachtenis herdacht. Bron: Website Christian Media Center Foto: © shutterstock.com photo Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Israëlische President engageert zich om de godsdienstvrijheid te verdedigen

De Israëlische President Isaac Herzog had op woensdag 9 augustus in Haïfa een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de christen Kerken. Hij herhaalde namens de Staat Israël, zijn engagement om " de vrijheid van godsdienst en religieuze beleving in Israël volledig te verdedigen ", zeker nu het geweld tegen christenen steeds maar toeneemt. Talloze leden van de christen gemeenschap in Haïfa zijn de afgelopen weken de straat opgegaan om tegen de recente invallen van radicale Joodse groeperingen op de christelijke Heilige Plaatsen te protesteren. Na deze periode van geweld bracht de president van Israël, Isaac Herzog, vanuit een grote persoonlijke bezorgdheid om deze spanningen, een belangrijk bezoek aan het karmelietessenklooster van Stella Maris in Haifa. Het bezoek dat op woensdag 9 augustus plaatsvond, had eerder een privékarakter. Zo werd, President Herzog vergezeld door zijn echtgenote en een kleine delegatie ambtenaren. “ We moeten de leden van alle religies respecteren. Hier zijn we vanaf het begin van ons bestaan aan gehecht, ” verklaarde de Israëlische President. Isaac Herzog wees erop dat “ we de afgelopen maanden getuige zijn geweest van ernstige gebeurtenissen tegen de christelijke religies in het Heilig Land. Onze broeders en zusters, christelijke burgers, voelden zich aangevallen op hun gebedsplaatsen, op hun begraafplaatsen en gewoon zelfs op straat. Ik beschouw dit extremistisch verschijnsel in alle opzichten volkomen onaanvaardbaar. Dit fenomeen moet dan ook uitgeroeid worden en ik ben de politie en andere handhavers van de wet dankbaar dat ze deze zaak heel ernstig nemen. Niemand mag zich ook maar op enerlei wijze bedreigd weten ,” zo zei hij. “ Mijn boodschap aan de christenen die in Israël wonen en aan alle gelovigen van over de hele wereld is dat christen gemeenschappen in het Heilig Land veilig en geborgen zijn ,” besloot de president. De vergadering werd tevens bijgewoond door politiechef Yaakov Shabtai. Een hoopvol bezoek De Patriarch van Jeruzalem, toekomstig Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, nam het woord namens alle christelijke gemeenschappen in het Heilig Land. Hij dankte de Israëlische President en de leden van zijn delegatie voor hun steun. “ We moeten de krachten bundelen om de dialoog van solidariteit en de liefde tussen ons te versterken, ” verklaarde hij. “ We wonen op dezelfde plaatsen, leven zij aan zij, en wij moeten in vrede leven, we moeten samen aan onze toekomst bouwen en elkaar steunen ,” voegde hij daaraan toe, “ want in wezen zijn we allen kinderen van dezelfde God .” Don Piotr Żelazko, Patriarchaal Vicaris van de Hebreeuws sprekende katholieken in Israël, becommentarieerde de ontmoeting op de Vaticaanse Radio, Vatican News. “ Het bezoek van de president bevat het engagement om de uitdagingen en de zorgen met betrekking tot het geweld tegen christenen aan te pakken. Door zich samen met de spirituele leiders en vertegenwoordigers van verschillende religies te engageren, onderstreept dit moment de gemeenschappelijke inzet om samen een sfeer van verdraagzaamheid, dialoog en eenheid te cultiveren. ” In zijn ogen “ is de aanwezigheid van Commissaris Yaakov Shabtai, Hoofd van de Israëlische politie, een signaal van hoop en wijst dit op een positieve stap in de richting van een hechter kader van vrede, van wederzijds begrip en van harmonieuze coëxistentie. ” Het presidentieel bezoek aan het klooster Stella Maris is “ een duidelijk symbool van de collectieve vastberadenheid om alle tegenspoed te overwinnen en de weg voor een toekomst met meer medeleven en begrip vrij te maken, ” zo benadrukt Don Żelazko nog. Ontmoeting tussen de Palestijnse President en de Patriarch van Jeruzalem Bovendien, zo meldt het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, verwelkomde President Mahmoud Abbas, President van de Staat Palestina, eveneens op woensdag 9 augustus de kandidaat Kardinaal Pierbattista Pizzaballa en zijn delegatie in het district Ramallah. In aanwezigheid van Dr. Ramzi Khoury, Voorzitter van het Hoog Presidentieel Comité voor Kerkelijke Zaken in Palestina, samen met enkele leden van dit comité, feliciteerde Mahmoud Abbas Mgr. Pizzaballa met zijn benoeming tot kardinaal in de Heilige Stad. Hij verklaarde dat deze aanstelling voor iedereen, “ zowel voor moslims als voor christenen ”, een bron van trots moet zijn. " Het is onze verantwoordelijkheid om aan gerechtigheid en vrede in de regio te werken ", voegde hij daaraan toe. Mahmoud Abbas zei dat hij zijn inspanningen om vrede voor het Palestijnse volk te bereiken, zal blijven verder zetten. Hij eindigde met het formuleren van een vredesboodschap aan Paus Franciscus, waarin hij de Heilige Vader een goede gezondheid en veel zegen toewenste. Père Paweł Rytel-Andrianik – Cité du Vatican Bron : Website Vatican News Foto : © Fotoarchief lds Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.