Nieuws over de Orde

Pasen 2024 : boodschap van de Grootmeester aan de Ridders en Dames van de Ridderorde van Heilig Graf van Jeruzalem

Waarde Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, Tussen de meest betekenisvolle passages in het Evangelie is er een waarin het “ woord ” van de Heer een “ gebaar ” is geworden. Dit gebaar is met een nieuwe inhoud geladen en het helpt ons het Pascha van de Heer binnen te treden. We weten dat gebaren altijd een vorm van taal zijn die de spraak versterkt en het is niet ongebruikelijk dat gebaren de taal zelfs suggestiever maken. Zo komen we bijvoorbeeld bij de passage van het relaas dat de evangelist Lukas ons heeft nagelaten. De Meester is in Jeruzalem ter gelegenheid van het Paasfeest. Hij sprak veel over waakzaamheid en waarschuwde tegen hypocrisie en bedrog. Terwijl hij achteraan in de Tempel stond, wou hij commentaar geven op een bijna onbelangrijk en quasi verborgen gebaar. Het betrof de offergave van een arme weduwe die, toen ze het Huis van God binnenging, haar bijdrage van twee cent gaf. Dat was alles wat ze had. Het was een heel mooi gebaar van liefde voor deze plaats, die symbool stond voor de glorieuze aanwezigheid van de Allerhoogste te midden van Zijn Volk, de Shekinah van God. Vervolgens voorspelde Jezus voor Jeruzalem de dag waarop de Heilige Stad vernederd, vernietigd en van haar geestelijke adel zou beroofd worden. Het was een vermoeiende dag geweest en ‘s avonds ging de Heer naar de top van de Olijfberg om er te bidden, met de stad van David voor zich. Wie de pelgrimstocht naar het Heilig Land reeds heeft gemaakt, kent deze suggestieve plek aan de overzijde van de imposante muur van de Tempelpromenade heel goed. De volgende dag, toen het feest van de ongedesemde broden naderde, stuurde Jezus, die het Paasmaal wou vieren, Petrus en Johannes uit om alles voor te bereiden wat nodig was: een geschikte plaats, brood, wijn en bittere kruiden. Hij zei hen: “ Ga de voorbereidingen treffen zodat we het paasmaal kunnen nuttigen .” (Lc 22, 8). Het Hebreeuwse Pascha, voor Israël zo rijk aan symbolen, was het laatste paasmaal voor Jezus, maar het was tevens de gelegenheid om een nieuwe gebeurtenis die hij in zijn hart droeg te creëren: de instelling van wat voor de Kerk het sacramentele Pasen, de Eucharistie, zou worden. “ Toen het uur was aangebroken, nam Jezus plaats aan tafel, en de apostelen met hem. Hij sprak tot hen: ‘Het is mijn groot verlangen dit paasmaal met jullie te eten, alvorens ik zal lijden! Toen nam Hij het brood, brak het en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl Hij zei: ‘Dit is mijn lichaam... Doe dit ter nagedachtenis aan mij...' en voor de beker deed hij hetzelfde en zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed… ’ (Lc 22, 14e.v.).” Dit teken van “ het breken van het brood ” en “ het drinken uit de beker ” zal het teken van herkenning van de verrezen Meester worden. In dit gebaar van Jezus werd het “ Woord ” een “ betekenisvol gebaar ”, dat wil zeggen een sacrament. Het is hierrond dat de Kerk zich zal verzamelen en dat de christenen zichzelf zullen herkennen als Koinonia , dat wil zeggen een geloofsgemeenschap in de Verrezen Heer, waarin elke gedoopte een “ ecclesiologisch ” bestaan zal leiden waarmee hij voor altijd zal verbonden zijn. In de woorden van Jezus, die zo een gebaar zijn geworden, wordt het hele “ sacramentele teken ” aan de Kerk gegeven. In die betekenis, in dit geloof, verwelkomen ook wij de Heer. Net als Petrus en Johannes worden wij dit jaar opnieuw geroepen om ons op Pasen voor te bereiden. Wij moeten dit doen in het besef dat wij als Ridders en Dames van de Orde van het Heilig Graf onlosmakelijk met het Mysterie van Christus verbonden zijn. Wij kunnen de uitnodiging van Jezus “ Ga voorbereidingen treffen… voor het Paasmaal ” niet negeren zonder geestelijk en emotioneel bij de nieuwe gebeurtenis van de Heer in al zijn schoonheid en rijkdom betrokken te zijn. Dit verzoek van Jezus gaat ons rechtstreeks aan. Het zou geen zin hebben om op pelgrimstocht naar Jeruzalem te gaan als we geen diep besef hadden van wie we zijn en wie we willen zijn. Elke pelgrimstocht zou zinloos zijn indien we niet het verlangen hadden om het Pascha van de Heer opnieuw te beleven en om dit samen met de Heer te vieren. Want elke pelgrimstocht is een reis ter voorbereiding op het Pascha in ons leven, het Pascha in ons geloof. Pasen blijft de gebeurtenis die de brug slaat tussen de eeuwigheid van God in Christus en de mensheid in deze tijd. Laten we dit jaar, ondanks de tragedie die het Heilig Land teistert, opnieuw de uitnodiging aan Petrus en Johannes verwelkomen. Laten wij open staan voor de woorden van de Heer die Hij ons in een sacramenteel gebaar heeft geleerd. Het vieren van dit sacrament gaat niet zo maar om een gewoonte die vaak met feestelijkheden en verjaardagen gepaard gaat. Het moet de bedoeling zijn om de genade van Pasen aanwezig te maken alsof het de enige of zelfs de laatste genade in ons leven is. Het was tijdens het Laatste Avondmaal met Jezus, nog vóór zijn lijden, dat de apostelen de betekenis van het “Nieuwe Verbond” hebben begrepen, een Verbond dat op het mysterie van dood en verrijzenis is gebaseerd. Het “gebaar” dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal heeft gesteld en dat met het oog op het lijden en de dood van de Heer tot dan als het ware “uitgesteld” was gebleven, vindt zijn voltooiing in het Pascha van de opstanding van de Heer. Zo werd Jezus genadevol aan de Apostolische Gemeenschap en aan de Kerk teruggegeven. Om een overweging van Sint-Augustinus (over Psalm 60) te parafraseren, kunnen we zeggen dat Jezus de betekenis van het Hebreeuwse Pascha in zich heeft opgenomen door zich in een nieuw Verbond vernieuwd aan ons terug te schenken. Zo heeft Hij de vernedering van de zonde en het drama van de dood op zich genomen. Zo heeft hij ons, door dit aan ons in het Sacramentum Novum te overhandigen, de vergeving en de heerlijkheid van de Verrijzenis aangeboden. In de driedaagse van Pasen, dat met het Eucharistisch Avondmaal op Witte Donderdag (de eerste dag) begint, associëren wij ons met het lijden van Christus in Getsemane en volgen we Hem in de vernedering, de dood en de begrafenis (de tweede dag) en, terwijl we ons de sabbatstilte (de derde dag) eigen maken, blijven we wachten op het Pascha der Verrijzenis, zoals de Heer het heeft verkondigd. Zalig Paasfeest, Fernando Cardinal Filoni Grand Maître      Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
« Het is goed voor mij om mijn einde tegemoet te gaan en deze wereld te verlaten om mij bij God te voegen, om in Hem op te stijgen.»

Op 6 februari 2024 vond in de Basiliek van de Heilige Apostelen in Rome de uitvaart plaats van Professor Agostino Borromeo, Ere-Luitenant-Generaal van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Deze viering werd voorgegaan door Kardinaal Fernando Filoni, Grootmeester van de Orde, in concelebratie met Mgr. Tommaso Caputo, Assessor van de Orde, en Mgr. William Shomali, Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina. Deze laatste trad op als vertegenwoordiger van de patriarch van Jeruzalem. Kardinaal Edwin O’Brien, grootmeester in de periode van het ambt van Gouverneur-Generaal van Prof. Borromeo, alsook Fra’ John Dunlap, Grootmeester van de Orde van Malta, en Fra’ Alessandro de Franciscis, Groot-Hospitaalridder, namen aan de viering deel. Een delegatie van ridders en dames, onder leiding van de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, en vele vrienden waren uit verschillende landen gekomen om de familie van de overledene nabij te zijn. Aan het einde van de viering las P. Davide Meli, Kanselier van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, in naam van Kardinaal Pierbattista Pizzaballa een ontroerende boodschap voor. Daarin bracht hij hulde aan het werk dat Professor Borromeo in dienst van de Kerk in het Heilig Land tot stand had gebracht. Hieronder publiceren we de homilie die Kardinaal Fernando Filoni als eerbetoon aan de professor heeft uitgesproken. “Ik ben de Verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.” (Joh 11, 25) Illustere Autoriteiten, Waarde ouders en vrienden van Professor Borromeo, Waarde broeders in het episcopaat en het priesterschap. Het is met deze mooie en troostende woorden uit het Heilig Evangelie van de Apostel Johannes dat ik dit moment van bezinning in de afscheidsliturgie van onze broeder Agostino Borromeo wil aanvangen. Ons afscheid is een afscheid in gebed dat, zelfs in de droefheid van de scheiding, vervuld is met onze dankbaarheid aan God. Hij heeft immers ons de overledene geschonken als echtgenoot en vader voor zijn gezin, als een toegewijde zoon voor de Kerk en als een oprechte burger voor ons land waarvoor hij op diverse terreinen een memorabele zending heeft volbracht. Vooreerst kunnen wij onmogelijk vergeten dat Professor Borromeo tot de adellijke familie Borromeo behoorde. Zonder hier ooit prat op te gaan droeg hij de kenmerkende eigenschap in zich dat hij de grote aartsbisschop van Milaan, de Heilige Karel, tot een van zijn voorzaten mocht rekenen. Deze geestelijke belichaamde ooit op meesterlijke wijze de vernieuwing van de Kerk in zijn tijd. Als man met een grote historische cultuur heeft hij een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de kennis en de historische kritiek op tal van vaak complexe en controversiële gebeurtenissen. Agostino Borromeo studeerde af in de Politieke Wetenschappen, gespecialiseerd in Geschiedenis, aan de La Sapienza Universiteit van Rome, waar hij meteen hoogleraar Moderne en Hedendaagse Geschiedenis van de Kerk en van andere christelijke godsdienstige strekkingen werd. Vervolgens doceerde hij de geschiedenis van het christendom en de Kerken aan de Maria Santissima Assunta Vrije Universiteit van Rome (LUMSA). Hij behaalde het diploma van archivaris aan de school van het Vaticaanse Geheime Archief en volgde theologische cursussen aan het Instituut voor Religieuze Wetenschappen van de Pauselijke Gregoriana Universiteit. Hij werd tevens voorzitter van het Italiaanse Instituut voor Iberische Studies, medewerker aan het Italiaanse Instituut voor Geschiedenis alsook actief en academisch lid van talrijke Italiaanse en internationale wetenschappelijke en culturele verenigingen. Het zou ons te ver leiden om hier zijn talrijke publicaties en professionele en niet-professionele activiteiten in herinnering te brengen. Anderzijds kan ik niet nalaten zijn opname als lid van het Pauselijk Comité voor Historische Wetenschappen in 2002 te vermelden, dit op uitdrukkelijk aandringen van Paus Johannes Paulus II, alsook als lekenauditor van de Bijzondere Vergadering van de Synode van Bisschoppen voor het Midden-Oosten in 2010, deze keer op vraag van Paus Benedictus XVI. Ik wil hier ook nog zijn lidmaatschap van de Soevereine Militaire Orde van Malta en zijn genereuze inzet voor UNITALSI in herinnering brengen. Maar het was binnen de Ridderorde van het Heilig Graf, waarvan hij Ridder met Ordeketting was, dat hij de rijkdom van zijn talenten heeft getoond en zijn groot gevoel voor organisatie demonstreerde, eerst als kanselier en lid van het Grootmeesterschap, daarna als Gouverneur en Luitenant-Generaal en uiteindelijk Ere-Luitenant-Generaal. Als Grootmeester wilde ik hem ter gelegenheid van mijn officiële pelgrimstocht naar het Heilig Land onder de leden van de delegatie opnemen, een uitnodiging die hij met groot genoegen in ontvangst nam. Hij deelde mij toen evenwel mee dat dit zijn laatste reis naar het Heilig Land zou zijn. Dit was in mei 2022. Hij zou zich deze pelgrimstocht als een gedenkwaardige gebeurtenis blijven herinneren, alsof deze reis een voorafschaduwing was van de ultieme synthese van zijn toewijding aan het Land van de Heer. Graaf Borromeo had inderdaad een buitengewone passie voor het Heilig Land, waar hij altijd met de geest van de “pelgrim” naartoe trok, zelfs wanneer hij erheen ging om een direct zicht te krijgen op de werken die de Orde binnen het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem ondersteunde. Zoals we vaak onder mekaar hebben opgemerkt, mag het Heilig Land onder geen beding tot een eenvoudige archeologische plaats van geloof gereduceerd worden of tot een land waar we gedwongen worden hulpeloos getuige te zijn van de confrontatie tussen Israëli’s en Palestijnen. Alle christenen hebben daar een rol en een taak te vervullen en hij was er trots op dat de Orde van het Heilig Graf deze met nederigheid, eenvoud en efficiëntie vervulde. Waarde Professor Agostino, het mysterie van het lijden, de dood en de wederopstanding van de Heer heeft in uw geloof altijd centraal gestaan, en dit geloof in de Verrezen Heer is de zekere en betrouwbare lijn geweest die u in heel uw leven ononderbroken hebt gevolgd. Uw geloof was een levend geloof. Daarvan was u een waardige getuige en u deed dit met nederigheid, eenvoud en sereniteit, maar evenzeer met de nobele kracht van heel uw ziel en intelligentie. Het was een geloof dat diep geworteld was in de woorden van het Evangelie dat we zojuist hebben gehoord. Op dit intriest moment van de dood van haar broer Lazarus richtte Jezus zich tot Martha van Bethanië met de woorden: “ Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven ” Vervolgens vroeg Hij haar: “ Geloof je dat?” Op deze vraag gaf jij, Agostino, hetzelfde antwoord als Martha: “ Ja Heer, ik geloof het: U bent Christus, de Zoon van de levende God. U bent degene die in de wereld is gekomen. ” Dit was het geloof van Agostino Borromeo. Dit was het geloof dat hij zijn hele leven op een vruchtbare en rijke manier heeft beleefd, terwijl hij een toegewijde zoon en dienaar van de Kerk bleef. Hij was dit steeds met een constante en ideale toewijding, bijna uit eerbied voor de geestelijke erfenis van zijn illustere voorvader, de Heilige Karel. Waarde Professor Borromeo, door uw trouw heeft u bijgedragen aan deze christelijke bezieling van de samenleving die de uitdagingen van de moderniteit aanvaardt. U deed dit zonder tegenstand en tegelijk met de nodige analyse en begrip van de feitelijkheid. Uw discrete inzet in dienst van de zieken bij UNITALSI heeft ons de betekenis van uw liefdadigheid leren kennen, terwijl u binnen de Ridderorde van het Heilig Graf onophoudelijk uw vrijgevigheid jegens de armen en de behoeftigen van het Land van Jezus heeft getoond. U deed dit alles met het karakter van een leek die zijn “roeping” met de helderziende en heilige “missie” van de gedoopte in de wereld gestalte wist te geven. Dank u voor uw helder getuigenis van geloof, dat onmogelijk in deze paar woorden kan worden samengevat. Maar sta mij toe hier ook nog een enkel woord aan toe te voegen over de Agostino die op een voorbeeldige manier een gezinsleven leidde. Daarin vond hij de sappen van een boeiende en verkwikkende sereniteit. Hier gaat tevens al onze sympathie en menselijke nabijheid naar zijn echtgenote Beatrice, hun kinderen Carolina, Renato en Francesco, alsook naar zijn zus Ludovica en zijn broer Gianalfonso. U hebt van hem gehouden en hij hield van jullie. Moge de herinneringen aan de onvergetelijke tijd die u samen hebt doorgebracht u vergezellen en troosten, zelfs als zijn vertrek een leegte in uw bestaan achterlaat. Weet dat zijn getuigenis van het goede voor u en voor ons allemaal nooit zal verloren gaan. Moge deze gedachte ons de betekenis en de volheid van een leven schenken dat de dood en de christelijke troost overstijgt. Vandaag vertrouwen we allen onze broeder Agostino toe aan de Heer Jezus Christus en door ons gebed vragen we de Verrezen Heer om hem in Zijn barmhartigheid van al zijn zwakheden en fouten die hij mogelijk in zijn bestaan heeft begaan, te zuiveren en hem zo als een goede en trouwe dienaar in het Vaderhuis te verwelkomen. Moge hij voor zijn familie en voor ons allen bidden en moge hij ons met zijn genegenheid voor de Heer blijven steunen. Als afsluiting zou ik Ignatius van Antiochië, een grote bisschop uit de apostolische tijden, willen citeren. Hij sprak tot zijn christenen: “ Het is goed voor mij om mijn einde tegemoet te gaan en deze wereld te verlaten om mij bij God te voegen, om in Hem op te stijgen .” En het is precies dit, beste confrater Agostino, wat de Heer voor u in petto heeft. Amen. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem hernieuwt haar engagement voor het Heilig Land zij aan zij met het Latijnse Patriarchaat

De verantwoordelijken van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem kwamen de voorbije week in Rome bijeen om er de vierjaarlijkse vergadering van de Consulta bij te wonen. Ze waren met zowat 150 aanwezigen en kwamen uit circa veertig landen wereldwijd verspreid. Deze vergadering binnen onze pauselijke instelling werd geleid door de Grootmeester Kardinaal Filoni en de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone. Traditioneel werd de vergadering bijgewoond door de Landscommandeurs en de Magistrale Afgevaardigden, dit zijn de leken die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van het bestuur in de verschillende regio’s. Maar deze keer waren voor het eerst ook de Grootpriors mee uitgenodigd. Deze geestelijken staan in voor de spirituele begeleiding van de Ridders en de Dames in de onderscheiden landen op de vijf continenten waar de Orde aanwezig is. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem en tevens grootprior van de Orde, kon vanwege de tragische situatie in het Heilig Land niet aanwezig zijn. Via een onlineverbinding slaagde hij er evenwel in om alsnog de vergaderingen mee te maken. Zijn beschrijvingen van de gebeurtenissen en vooral van het lijden van de lokale bevolking heeft de aanwezigen heel diep geraakt. Zij wilden dan ook hun betrokkenheid met de christenen in het Heilig Land manifesteren door hen een door iedereen eigenhandig ondertekende brief toe te sturen. Op die manier wilden zij uitdrukking geven aan hun verbondenheid en hun totale steun aan de Moederkerk van Jeruzalem. Dit is immer steeds de missie van de Orde geweest. Dit is vandaag dan ook méér dan ooit nodig. De leden van de Consulta werden door Paus Franciscus in audiëntie ontvangen. Zij waren hem bijzonder dankbaar voor de boodschap die zij van hem meekregen. “ Het Lege Graf, waarvan de Ridders en de Dames reeds eeuwenlang de roeping hebben om het in het bijzonder te bewaken, is in feite vooral een teken van de grenzeloze Liefde van de Gekruisigde Heer. Hij heeft nooit iets voor zichzelf gevraagd en kon daarom ook niet door de valstrikken van de dood van Zijn opdracht worden weerhouden. Het Lege Graf is een teken van de overwinning van de Verrezen Heer, in wie ook wij het leven vinden. ” Het centrale thema van de Consulta was de vorming van de leden van de Orde. Dit brengt ons naar de kern van onze roeping, om met name door middel van ons getuigenis van hoop en onze concrete solidariteit ook vandaag het mysterie van de dood en de Verrijzenis van Christus tot leven te brengen. Het is aan de Ridders en de Dames van de Orde om zich samen met het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem voor deze zware taak in naam van de universele Kerk in te zetten. “ Ik weet mij geestelijk met u verenigd, ” verklaarde Paus Franciscus, “ met allen die deze bijeenkomst van de Consulta meemaken. U moet nu ongetwijfeld in uw bijeenkomst de grote pijn van de Moederkerk van Jeruzalem van heel nabij hebben meegemaakt. U hebt deze met de christenen in het Heilig Land gedeeld en samen met hen om het geschenk van de vrede gesmeekt. ” Als gelovige mannen en vrouwen staan we dicht bij het lijden van alle onschuldige slachtoffers van het conflict. Verenigd met de Heilige Vader blijven we bidden dat er een rechtvaardige oplossing wordt gevonden en dat de vrede, een geschenk dat van boven komt, maar dat nog nooit zo ver weg heeft geleken, het Heilig Land zal bevloeien. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Consulta 2023

Inleiding   Van 6 tot 10 november 2023 kwamen alle hoogste functionarissen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem onder het voorzitterschap van Kardinaal-GrootmeesterFernando Filoni in Rome bijeen. Het betreft de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en Magistrale Afgevaardigden, een vertegenwoordiger van het Staatssecretariaat alsook een van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Dit is de Consulta. Deze bijeenkomst vindt in de regel om de vier jaar plaats. De doelstelling is telkens een reflectie op en de bespreking van een gemeenschappelijk thema dat betrekking heeft op het leven van de Orde in al haar perifere structuren (d.w.z. in alle landen waar de Orde aanwezig is). De Consulta is – in de synodale geest – het belangrijkste overlegorgaan van de Grootmeester. Volgens de statuten is het eigenlijk geen “overlegorgaan” in de strikte betekenis van het woord, maar maken de door de Consulta geformuleerde voorstellen deel uit van het besluitvormingsproces met betrekking tot de belangrijkste kwesties betreffende de Orde (Art. 17.1). Een nieuwigheid Deze keer waren voor het eerst – en dit ten uitzonderlijke titel – ook de Grootpriors van de Orde uitgenodigd. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van Kardinaal Grootmeester Fernando Filoni. Afgezien van het feit dat dit een sterk signaal is van samenwerking tussen de leken en de kerkelijke leiders binnen de Orde – zij vormen immers de twee componenten in onze organisatie – was dit uiteindelijk ook een mooie kans voor onze Grootpriors om zich beter in de prachtige missie die de pausen aan ons hebben toevertrouwd, te verdiepen. Een genodigde van het elfde uur De gesprekken konden in geen geval de catastrofale humanitaire situatie in het Heilig Land uit de weg gaan. De oorlog en de verschrikkelijke gevolgen ervan voor de bevolking in Gaza, maar ook op de Westelijke Jordaanoever en in Israël, werden per videoconferentie door de Patriarch beschreven. Zijn aanwezigheid in Rome werd door de oorlogsomstandigheden onmogelijk gemaakt. De Patriarch sprak niet enkel zijn bezorgdheid uit over de huidige oorlogssituatie, maar evengoed over de gevolgen die in de naoorlogse periode nog mogen verwacht worden. Er wacht het Heilig Land ontegensprekelijk nog een heftige tijd van onveiligheid en werkloosheid, van de vernietiging van huizen en het intrekken van de werkvergunningen alsook een tijd van haat die binnen de verschillende bevolkingsgroepen nu reeds wortel schiet. De kans is groot dat niets meer ooit hetzelfde zal zijn. De talrijke solidariteitsboodschappen die van over de hele wereld en vanuit de verschillende Kerken aan de Patriarch werden gericht, hebben echter duidelijk laten voelen dat Jeruzalem de Moederkerk is en blijft. De vormingsinitiatieven Het centrale thema dat tijdens deze sessie van de Cosulta aan bod kwam, was de vorming. Dit bleef niet beperkt tot de (permanente) vorming van de leden maar tevens de vorming van de kandidaat-leden, de vorming van de geestelijkheid en deze van de leden die een verantwoordelijkheid binnen de officiële organen van de Orde op zich nemen. Dit is duidelijk een omvangrijk thema waarbij meteen de vraag rijst hoe je dit beste kan benaderen. Instrumentum Laboris Naar alle deelnemers was voorafgaandelijk een zeer uitgebreid voorbereidend werkdocument gestuurd dat was opgesteld op basis van de informatie die vorig jaar aan de landscommandeurs werd gevraagd. (Zo had de Belgische Raad en onze Landscommandeur aan de Kardinaal Grootmeester een verklarende tekst van zes pagina’s gestuurd waarin onze vormingsinitiatieven in detail werden beschreven). De eerste twee dagen waren aan de uitwisseling van gedachten gewijd, waarbij de deelnemers per taalgroep waren ingedeeld. Dit zorgde binnen elke groep voor een grote diversiteit. Zo stonden Landscommanderijen met meer dan 1000 leden schouder aan schouder met Magistrale Delegaties met amper 40 leden. En deze kwamen noodzakelijkerwijs dan ook nog niet uit hetzelfde continent!. Dit resulteerde niet alleen in behoorlijk levendige debatten maar waren ook een gelegenheid tot uitwisseling van zeer nuttige “good practices”. Op de derde dag presenteerden de vier Vice-Gouverneurs-Generaal in plenaire vergadering de voorstellen die nog voor aanvullingen en verbetering vatbaar waren. Voor deze presentatie werd de structuur van het voorbereidend document gebruikt. Enkele eerste Indrukken… Elke Consulta kent verschillende aspecten. Naast het werk dat in de verschillende groepen moet worden volbracht, is het voor iedereen een kans om nieuwe banden te smeden met landscommandeurs die in de praktijk vaak ver verwijderd leven, een kans om de relaties die tijdens eerdere investituren waren aangegaan te verdiepen, een kans om inspirerende ideeën uit te wisselen, om de cohesie binnen de taalgroep te versterken, om documentatie te verkrijgen en nog zoveel meer. Uit de interviews tijdens de Consulta bleek heel duidelijk: de internationale dimensie van onze Orde die tegelijk rekening houdt met lokale bijzonderheden. het universele aspect van onze roeping tot heiliging. Heiligheid beperkt zich immers niet tot een paar gelukkige bevoorrechte mensen, hetgeen reeds door Vaticanum II in herinnering werd gebracht. de theologische dimensie van onze identiteit als Ridders en Dames. Deze dimensie vindt haar wortels in het Mysterie van de dood van Christus én Zijn opstanding. Deze twee zijn heel nauw met elkaar verbonden. De dood van Christus is een daad van verzoening en verlossing voor iedereen en wij zijn geroepen om die te beleven en ervan te getuigen. onze seculiere Orde is ridderlijk in de hoogste dimensie. Ridder of Dame zijn, geeft ons een ideaal, een persoonlijk engagement waarin de deelname aan het leven van de Kerk zit vervat, maar dan wel in overeenstemming met de bijzondere roeping van onze Orde. Dit engagement werd ons door de pausen toevertrouwd en bevat de bijzondere zorg voor het Heilig Land, het land waarin Jezus heeft geleefd (zie de Preambule van onze Statuten. het kerkelijke karakter van deze specifieke roeping houdt in dat dit onder de Kerk ressorteert. Het is in naam van de Kerk (zowel lokaal als universeel) dat wij, Ridders en Dames, geroepen zijn om de plicht op ons te nemen om de Moederkerk van Jeruzalem te steunen. We zijn dus rechtstreekse deelgenoten aan de zorg van de Paus voor de hele Kerk, in het bijzonder wat ons betreft voor de Heilige Plaatsen en de katholieke instellingen in het Heilig Land. En wat nu ? Het is de bedoeling om tot een definitief referentiedocument voor de Orde te komen. Het is bedoeld om in de verschillende stadia van de af te leggen weg van de (toekomstige) Ridder en de (toekomstige) Dame de hulpmiddelen aan te reiken die voor hun voortdurende vorming beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt evengoed voor de geestelijkheid. Het gaat om het volgen van een koers, het uitzetten van een lijn, die door elke landscommandeur volgens de bijzonderheden van zijn landscommanderij kan aangepast en verbeterd worden. Dit document zal worden toegevoegd aan het Corpus van de andere documenten, zoals de nieuwe statuten en rituelen. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Toespraak van Z.H. Paus Franciscus tot de leden van de Consulta

Z.E. Heren Kardinalen, dierbare broeders in het Episcopaat, leden van het Grootmeesterschap en heren Landscommandeurs, dierbare broeders en zusters, Ik wens u allen, Ridders, Dames en geestelijken die de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem vertegenwoordigen van harte welkom en wens u het allerbeste toe. Ik richt een speciale groet aan Kardinaal Fernando Filoni, Grootmeester van de Orde, en ik wens mijn gevoelens van dankbaarheid en respect uit te spreken voor alle leden van de Orde over de hele wereld. U bent in Rome samengekomen om er de vergadering van de Consulta bij te wonen. Dit is de bijeenkomst van Landscommandeurs , Magistrale Afgevaardigden en, dit jaar, ook de Grootpriors van de landscommanderijen, om het voorgestelde thema over de vormingsinitiatieven te bespreken. Het betreft de noodzakelijke vorming van de kandidaten die tot de Orde willen toetreden; de permanente vorming van diegenen die al aan het leven en de missie van de Orde participeren; alsook de vorming van degenen die geroepen zijn om verantwoordelijke mandaten op zich te nemen. De vormingsinitiatieven richten zich op twee elementen: enerzijds het spirituele, in het besef van de hoge morele toewijding die de leden voor het altaar op zich nemen. En anderzijds datgene wat betrekking heeft op de organisatie van activiteiten en het beheer van de middelen, om op een continue en adequate manier op de behoeften van het Heilig Land te kunnen reageren. Het gaat om een initiële en om een permanente vorming, om een praktische en om een spirituele vorming. Dit zijn de vier oriëntaties die we in het teken van het kruis op uw insignes kunnen herkennen, en die nadrukkelijk uw jassen en mantels sieren alsook uw spiritualiteit inspireren. De horizontale balk herinnert u aan uw engagement om ervoor te zorgen dat uw toewijding aan de gekruisigde en Verrezen Christus uw hele leven omvat en die u, vanuit de naastenliefde, dichter bij elke broeder en zuster brengt. De verticale balk staat dan weer stevig in de grond geplant en is naar de hemel gericht. Deze balk herinnert u aan de onvervreemdbare complementariteit tussen een leven van gebed en van dienstbaarheid aan uw broeders. Hierin blijft u enerzijds attent, gekwalificeerd en goed geworteld in de realiteit waarin je leeft geënt. Anderzijds blijven uw werken op het totale welzijn van de persoon gericht (vgl. Ef. 3, 17-19; alsook de Heilige Thomas van Aquino, Commentaar bij de Brief van de Apostel Paulus aan de Efeziërs, 3, 5). In dit opzicht vormen de Statuten die ik heb goedgekeurd de mooie uittekening van het grote traject dat u als lekenorde moet volgen, met het doel dat destijds reeds door de Zalige Paus Pius IX goed werd uitgetekend en tevens door zijn opvolgers werd bevestigd. De Orde telt toegewijde mannen en vrouwen die met een volledige deelname aan het leven van de Kerk worden geassocieerd. Dit engagement begint reeds bij de “Moederkerk”’ van Jeruzalem, zoals deze volgens de leer van de Apostel Paulus (vgl. 1 Kor. 16, 3) werd gedefinieerd. De leden stellen zich tevens open voor de hele wereld. Vanuit dit universele perspectief bent u geroepen om een Orde te zijn die, sterk in haar eigen identiteit, op de mooiste, open en beschikbare manier aan het mysterie van de naastenliefde deelneemt. U staat klaar om de diensten op u te nemen die de Heer volgens de heersende behoeften van uw broeders en zusters van u verlangt. U zet zich in voor het onderwijs aan kinderen maar evengoed voor concrete solidariteit met de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, zieken en vluchtelingen. Laten we hier dan ook altijd het ‘refrein’ in gedachten houden dat de Heer alle profeten in het Oude Testament laat zeggen: ‘dien de weduwe, de wees en de vreemdeling’. Deze zorg moeten we in ons dragen. Het lege Graf, waarvan u zich door uw roeping als bijzondere bewaker heeft aangemeld, is in die zin vooral een teken van de oneindige Liefde van de Gekruisigde. Deze houdt niets voor zichzelf en kan dus ook niet in de valstrikken van de dood stappen. Het lege Graf is tevens het teken van de overwinning van de Verrezen Heer in wie wij zelf ook het leven vinden (vgl. Rom 6, 8-9). Het lege Graf is tevens het teken van de kracht van het Mysterie van zijn Lichaam en Bloed dat ons allen als zijn leden van dit Mysterie verenigt (vgl. 1 Kor 10:17). Vorming geven en vorming krijgen, zowel op weg naar het moment van intrede als gedurende heel de verdere weg die men in de Orde zal afleggen. Vorming gebeurt een leven lang. Vorming is een universeel en inclusief liefdadigheidswerk. Bestudeer vanuit dit gezichtspunt de geschiedenis van uw Orde en wijd u, in een context van luisteren en bidden, aan het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om aan de behoeften van uw naaste te voldoen. Het gaat om een geweldige dienst die u vandaag de dag aan de Kerk en aan de wereld kunt aanbieden. In alle tijden, zelfs in onze tijd, wordt dienstbaarheid door een technocratische paradigma gekenmerkt. Er is een grote behoefte aan mensen die de liefdadigheid met intelligentie en verbeeldingskracht beoefenen. Ik dring er daarom bij u op aan om uw werk in deze stijl voort te zetten en dit getrouw in de verschillende fasen van de vorming door te geven. Voordat ik afsluit, wil ik graag samen met u over het Heilig Land nadenken. Wij zijn de trieste getuigen van een tragedie die zich op de plek waar de Heer leefde, afspeelt. Daar leerde Hij ons door zijn menselijkheid lief te hebben, te vergeven en voor iedereen goed te doen. Maar in tegenstelling hiervan zien we de mensheid door verschrikkelijk lijden verscheurd worden, een lijden dat vooral zoveel onschuldige mensen treft en zoveel onschuldige doden veroorzaakt. Dit is de reden waarom ik geestelijk met u allen verenigd ben, u die zeker deze bijeenkomst van de Consulta meemaken, die de grote pijn van de Moederkerk van Jeruzalem deelt en om het geschenk van de vrede smeekt. Beste broeders en zusters, moge de Maagd Maria, die door u met de titel van Koningin van Palestina wordt aanroepen, u altijd in uw missie bijstaan. Ik zegen u allen met heel mijn hart, ik zegen alle leden van de Orde en hun families. En vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Dank u wel. Holy See Press Office Bulletin, 9 November 2023 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vatican Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Kardinaal Pierbattista Pizzaballa wordt door de leden van de Orde gefeliciteerd

“ Jullie, nieuwe kardinalen, zijn uit verschillende delen van de wereld naar Rome gekomen, en dezelfde Geest die de evangelisatie van jullie volk heeft bevrucht, hernieuwt nu in U uw roeping en uw zending in de Kerk en voor de Kerk. ” Dit verklaarde Paus Franciscus, hierbij verwijzend naar het Pinksterverhaal en de doop van de eerste Kerk. Hij sprak deze woorden uit in zijn homilie ter gelegenheid van de viering van het recente Consistorie op 30 september l.l. Tijdens dit consistorie creëerde hij onder meer de Patriarch van Jeruzalem en Grootprior van de Orde van het Heilig Graf, Zijne Zaligheid Pierbattista Pizzaballa, tot kardinaal. “ We zijn in feite verkondigers van het evangelie in de mate waarin we de verwondering en de dankbaarheid dat we geëvangeliseerd zijn in ons hart bewaren. In feite is dit een altijd aanwezige gave die voortdurend in herinnering en in geloof vernieuwd moet worden. Wij zijn verkondigers van het evangelie die zelf geëvangeliseerd zijn want wij zijn niet zomaar ambtenaren in dienst van de Kerk, ” voegde de Heilige Vader hier nog aan toe om vervolgens door middel van enige beeldspraak uit te drukken hoe het Kardinaalscollege er zou moeten uit zien. “ Het moet zijn als een symfonieorkest dat tegelijk de symfonie en de synodaliteit van de Kerk vertegenwoordigt. Diversiteit is noodzakelijk, ze is essentieel, maar elk geluid moet bijdragen aan het gemeenschappelijke doel, ” verduidelijkte hij verder nog terwijl hij elkeen uitnodigde tot een troostend vertrouwen in de Heilige Geest. “ Hij heeft de leiding. Hij is de innerlijke meester van elke mens en de meester van de weg die we samen moeten inslaan. Hij creëert verscheidenheid en eenheid, hij is de harmonie zelf. ” Nadat ze in processie vanuit het Palazzo della Rovere waren vertrokken, participeerde een grote delegatie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem aan het Consistorie op het Sint-Pietersplein. De delegatie bestond uit ongeveer een honderdtal Ridders en Dames die in gebed de Patriarch van Jeruzalem ondersteunden. Deze mocht uit de handen van de opvolger van Petrus de kardinaalshoed en de kardinaalsring ontvangen en kreeg de Sant'Onofrio al Gianicolo als titelkerk toegewezen. Naast de Kardinaal-Grootmeester en de Gouverneur-Generaal was er namens de Orde een vertegenwoordiging van de leden van het Grootmeesterschap en waren tevens tal van landscommandeurs aanwezig: zo de Vice-Gouverneurs-Generaal Jean-Pierre de Glutz en Enric Mas, de leden van het Grootmeesterschap Flavio Rondinini, Helene Lund en Vincenzo Buonomo; de Landscommandeur van Zwitserland-Liechtenstein, Donata Krethlow-Benziger; van Engeland en Wales, Michael Byrne; van Portugal , Bartolomeu da Costa Cabral; van Midden-Italië, Anna Maria Munzi Iacoboni; van Midden-Apennijnen, Italië, Giuseppe Marrani; van Zuid-Tyrreens Italië, Giovanni Battista Rossi; van Sardinië, Marco Cantori; de Magistraal Afgevaardigden van Letland, Janis Smelters, en van Noorwegen, Hyan Nguyen. Tijdens de beleefdheidsbezoeken die diezelfde dag nog werden georganiseerd konden zij de Patriarch van Jeruzalem persoonlijk feliciteren, waarbij ze onder de nieuwe kardinalen ook nog vier andere leden van de Orde van het Heilig Graf mochten begroetten: Kardinaal Stephen Brislin, Aartsbisschop van Kaapstad en Grootprior voor Zuid-Afrika; Kardinaal Luis José Rueda Aparicio, Aartsbisschop van Bogota en Grootprior voor Colombia; Kardinaal Américo Manuel Alves Aguiar, Bisschop van Setúbal en Kardinaal Agostino Marchetto, Apostolische Nuntius en Aartsbisschop van Écija (Spanje). De volgende dag, op zondag 1 oktober, verzamelden zich rond Kardinaal Pizzaballa tal van autoriteiten en gelovigen uit het Heilig Land. Zij kwam samen voor een dankmis in een warme en feestelijke sfeer in de Basiliek van Santa Maria Maggiore. De Orde van het Heilig Graf werd vertegenwoordigd door de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, door de Kanselier, Ambassadeur Alfredo Bastianelli, de Penningmeester, Dr. Saverio Petrillo, evenals door de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en Magistrale Afgevaardigden en talrijke leden van de Orde. Aan het einde van de viering bood de Gouverneur-Generaal namens de 30.000 ridders en dames van over de hele wereld aan Kardinaal Pizzaballa een borstkruis van de Orde aan. François Vayne Bron : Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Voorbereiding op de Consulta 2023

Onder het voorzitterschap van de Kardinaal Grootmeester worden alle hoogste functionarissen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem samengeroepen om gemeenschappelijke thema’s over het leven van de Orde in al haar perifere structuren te bespreken en erover na te denken. Het betreft de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en Magistrale Afgevaardigden alsook een vertegenwoordiger van het Staatssecretariaat en van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Deze Consulta heeft om de vier jaar in Rome plaats en gaat dit jaar door van 6 tot 10 november. Omwille van de covidpandemie zijn er deze keer vijf jaar overgegaan sedert de laatste Consulta (2018) heeft plaats gehad. De vergadering focuste toen heel specifiek op “De rol van de landscommandeur in de missie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem”. Het thema van de Consulta 2023 zal wezenlijk op de vormingsinitiatieven binnen de Orde gericht zijn. Bij wijze van uitzondering zullen ditmaal op directe uitnodiging van Kardinaal Fernando Filoni, Grootmeester, ook de Grootpriors binnen de Orde aanwezig zijn. Er werd ondertussen reeds een Instrumentum Laboris naar de deelnemers gestuurd, enerzijds om hen in de mogelijkheid te stellen zich vooraf reeds op het thema voor te bereiden en anderzijds ook om op een bredere schaal de Ridders en Dames die voor de reflectie zouden kunnen een bijdrage leveren, mee te kunnen betrekken. De Consulta is in synodale geest het belangrijkste raadgevend orgaan van de Grootmeester en, zoals we in de statuten kunnen lezen, " is het niet direct een overlegorgaan, maar de geformuleerde voorstellen dienen in het besluitvormingsproces omtrent de belangrijkste kwesties met betrekking tot de Orde te worden opgenomen. ” (Art. 17, 1) Aan het einde van de bijeenkomst en de daar gevoerde discussies zal de Grootmeester een slotdocument opstellen dat de richtlijnen voor de komende jaren zal vastleggen. De samenwerking tussen de seculiere en kerkelijke geledingen is duidelijk binnen onze Pauselijke Instelling aanwezig, maar evenzeer in de organisatie van deze dagen van overleg. Voor het eerst zal de Consulta zowel door leken (de landscommandeurs en magistrale afgevaardigden) als door de kerkelijke verantwoordelijken van de zestig lokale structuren van de Orde worden bijgewoond. Bovendien weze eraan herinnerd dat het enerzijds de Kardinaal-Grootmeester is die de Consulta bijeenroept, die de door het voorzitterschap van het Grootmeesterschap voorgestelde agenda goedkeurt en die de plenaire vergaderingen voorzit. Maar het is anderzijds de Gouverneur-Generaal die de vergaderingen in een geest van gemeenschap modereert. (Art. 17, 4). De Grootmeester, Kardinaal Fernando Filoni, en de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, zullen persoonlijk de verschillende landscommandeurs en de werkgroepen per talengroep ontmoeten en hen te woord staan. Op die wijze willen zij de lokale leiders van de Orde uit de verschillende geografische regio’s en de taalkundig aan mekaar verwante regio’s in staat stellen samen te discussiëren en aan het voorgestelde thema te werken. Het is duidelijk dat de Consulta in een fundamentele eenheid van gebed met de Moederkerk van het Heilig Land wordt beleefd. Deze staat immers in het middelpunt van het engagement en de aandacht van alle Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het zal dan ook een bijzondere vreugde zijn om Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem en onze Grootprior, op deze Consulta te mogen verwelkomen. Hij zal bovendien een paar weken eerder, met name op 30 september, de kardinaalshoed uit handen van Paus Franciscus hebben ontvangen. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Vijf ordebroeders tot Kardinaal verheven
onder hen de Latijnse Patriarch van Jeruzalem

Na het Angelusgebed van 9 juli kondigde Paus Franciscus de creatie van 21 nieuwe kardinalen aan. “ De herkomst van de nieuwe kardinalen is een weerspiegeling van de universaliteit van Kerk, die aan alle mensen op aarde Gods barmhartige Liefde blijft verkondigen. ” Verscheidene onder hen zijn lid van de Ridderorde van het Heilig Graf, met in de eerste plaats de Grootprior, Mgr. Pierbattista Pizaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem. Zijn jurisdictie en pastorale zorg strekken zich uit over de katholieken van de Latijnse ritus die in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus wonen. Hij is tevens voorzitter van de Conferentie van Latijnse Bisschoppen van de Arabische regio’s (CELRA). Samen met hem worden tijdens het consistorie van 30 september a.s. ook nog andere bisschoppen en aartsbisschoppen tot kardinaal gecreëerd die op verschillende continenten bij de Orde betrokken zijn. Zo ook Mgr Stephen Brislin, Aartsbisschop van de Kaap (Zuid-Afrika); Mgr. Luis José Rueda Aparicio, Aartsbisschop van Bogota; Mgr Américo Manuel Alves Aguiar, Hulpbisschop van Lissabon (Portugal) en Mgr Agostino Marchetto, 82 jaar oud en gewezen Apostolische Nuntius in Wit-Rusland. Kardinaal Filoni, Grootmeester, Ambassadeur Leonardo Visconti de Modrone, Gouverneur-Generaal, de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en de 30.000 Ridders en Dames uit de hele wereld, bieden aan de Grootprior van de Orde, alsook aan alle andere nieuwe leden van het College van Kardinalen hun beste wensen aan. Zij bidden tevens dat zij in hun nieuwe waardigheid steeds op de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw, Beschermvrouw van de Orde, zullen kunnen blijven rekenen. Bron : Website Grand Magistère Foto : © Grand Magistère Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws

Nieuws over het Heilig Land

Emmaüs Al Qubeibeh: een van de plaatsen die aan de verschijning van de Verrezen Heer herinnert

Een van de verschijningen van Christus na Zijn Verrijzenis had plaats in Emmaüs. Hij verscheen er aan twee van zijn leerlingen, namelijk aan Simeon en aan Cleophas. Deze herkenden hun Meester pas nadat Hij met hen het brood had gebroken. In het Heilig Land wordt deze Bijbelse episode door de Franciscanen van Emmaüs Al Qubeibeh nog ieder jaar op Paasmaandag gevierd. Daar bevindt zich het heiligdom dat aan deze memorabele ontmoeting van Jezus met twee van zijn volgelingen herinnert. Fr. FRANCESCO PATTON ofm Custode van het Heilig Land “ Wij zijn hier in Emmaüs Qubeibeh, een van de mogelijke locaties van de plaats die door de Heilige Lucas in hoofdstuk 24 wordt beschreven. Emmaüs Qubeibeh bevindt zich op 11km van Jeruzalem. Toen onze archeologen van het Studium Biblicum Franciscanum hier tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten, brachten zij de opgravingen en ruïnes die zij hadden bloot gelegd in relatie met een stadje uit de tijd van Jezus." Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, ging vaak in het heiligdom voor in de Emmaüsviering waar tal van franciscanen, religieuzen en enkele lokale christenen van het dorp aan deelnamen. De meerderheid van de bevolking van Emmaüs Al Qubeibeh is evenwel moslim. Fr. ARTURO VASATURO, ofm Administrator van het heiligdom van Emmaüs “ Onze relatie met de moslims is altijd heel goed geweest omdat de broeders naar hier gekomen zijn om te dienen. De moslimgemeenschap die hier leeft, is sterk aan ons klooster gehecht, want in het concept van ons klooster zit de term ‘der’ vervat, hetgeen ‘daar waar jij leeft’ betekent. De plaatselijke bevolking stond dus positief tegenover hen die zich aan de Heer hadden toegewijd en de mensen apprecieerden het dat al onze medewerkers uit de lokale bevolking kwamen. In de loop van de voorbije 100 jaar hebben de lokale bewoners hier altijd gewerkt en wel zodanig dat onze onderlinge relaties steeds goed zijn gebleven. ” In zijn homilie stelde Fr. Francesco Patton vorig jaar hoe “Jezus doorheen zijn evangelie aan Zijn leerlingen het Paasmysterie onderwees.” En tijdens de viering zegende hij twee nieuwe beelden in het interieur van het Heiligdom. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Tijdens de viering hebben wij deze twee bas-reliëfs gezegend. Ze komen uit Ortisei, een gemeente in de Val Gardena in Noord-Italië. Ze zijn van de hand van beeldhouwer Willy Messner en werden door een weldoenster geschonken die hiermee aan twee belangrijke passages van het Emmaüs-evangelie wou herinneren. Enerzijds de tocht van Jezus met zijn leerlingen, tijdens dewelke Hij hen de Schrift heeft uitgelegd. In het betreffende bas-reliëf geeft Jezus uitleg bij een passage uit Jesaja. En vervolgens aan de episode waarin Jezus, die mee aan de maaltijd was genodigd, het brood zegende en het brak. Dit was het moment waarop de leerlingen Jezus herkenden. Deze twee bas-reliëfs zullen de pelgrims helpen om, zohaast ze naar het Heilig Land kunnen terugkeren, zich over het Emmaüsevangelie te bezinnen, alsook over het mysterie dat door deze prachtige en bijzondere plek in herinnering wordt gebracht. ” Volgens het verhaal in het Lucasevangelie zat Jezus aan tafel, Hij nam het brood, zegende het, brak het en gaf het aan de twee leerlingen, die Hem precies door dit gebaar wisten te herkennen. Deze handeling van Jezus werd ook door Fr. Francesco Patton herhaald die in de nagedachtenis van de Openbaring van Jezus aan Zijn leerlingen Simeon en Cleophas het brood heeft uitgedeeld.   Bron: © Terra Santa News - https://www.cmc-terrasanta.com/fr Foto : © Custodia Terrae Sanctae Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Kapel van de Veroordeling: in de voetsporen van het geslachte Lam

Het Evangelie vertelt ons dat Pilatus Jezus op deze plaats heeft gevangen genomen en Hem hier liet geselen. Ze hulden Hem in een purperen mantel en kwamen naar Hem toe met de woorden: “ Gegroet koning der Joden ”. Toen sloegen ze Hem, tot bloedens toe. Binnenin het Klooster van de Geseling bevinden zich twee kapellen. De eerste herdenkt de Geseling van Jezus en de tweede gedenkt Zijn veroordeling tot de dood. Het heiligdom wordt ook " Litostroto " genoemd. Dit woord is aan het Grieks ontleend en betekent " stenen vloer ", dit vanwege het duizend jaar oude plaveisel dat er bewaard is gebleven. Fr GIUSEPPE GAFFURINI, ofm Bewaarder van het Klooster van de Geseling in Jeruzalem “ Deze kapel werd in 1902 gebouwd en is door de Duitse franciscanes Wendelin Hinterkeuser ontworpen. Ze is op de vorm van een eerdere kapel gebaseerd. De decoratie is van de hand van de School van de “ Nazareners ” en bevat de afbeelding van Pontius Pilatus terwijl deze zijn handen wast. Er is ook een bijzondere voorstelling van de Apostel Johannes die met zijn mantel de ogen van de Maagd bedekt, opdat zij het verminkte en gegeselde lichaam van haar Zoon niet zou moeten aanschouwen. Men vindt er tevens twee laat-19de-eeuwse beelden van de Spaanse School. Het ene beeld is een voorstelling van een Ecce Homo, het andere van Jezus die zijn kruis draagt. Het beeld van de Ecce Homo werd helaas op 2 februari 2023 vernield. ” In de aanloop naar de Goede Week hielden de vastenbedevaarten van de Custode bij de Kapel van de Veroordeling halt. De Heilige Mis werd er opgedragen door Fr. Gregor Geiger, Professor van het Studium Biblicum-Franciscanum, in concelebratie met de vele aanwezige fraters. In zijn homilie ging Fr Alessandro Coniglio nog wat verder door op de passages uit de Profeet Jesaja, waarin Jezus, de lijdende Dienaar, " zichzelf als offer tot eerherstel aanbiedt  ". Fr ALESSANDRO CONIGLIO, ofm Professor aan het Studium Biblicum Franciscanum te Jeruzalem “ Het is evident dat wie hier de gekruisigde Jezus aanschouwt, dit niet zomaar passief als ‘het mysterie van de Christus’ kan beschouwen. Van de ware christen wordt verwacht dat hij mee de last van de zonde van de wereld zal dragen, dit wil zeggen dat hij mee in de voetstappen van het offerlam moet treden. Het betekent dat de christen de zelfgave van Jezus zal nabootsen en dat hij bereid is het offer van Zijn leven na te volgen, een offer dat Christus aan de Vader bracht, juist omdat Hij onze zonde, onze schuld, onze ongerechtigheid door zijn pijnen wou overwinnen. Ook wij zijn geroepen het offerlam na te volgen, onszelf voor het heil van de mensheid, voor het heil van onze broeders en zusters, op te offeren door ons ook op onze beurt aan God aan te bieden. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Terra Sancta Scholen: tussen onderwijsinnovaties en financiële uitdagingen

De Terra Sancta-scholen, die diepe historische wortels hebben, zijn een van de belangrijkste pijlers van de Arabische culturele heropleving in het Heilig Land. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ De oudste school in het Midden-Oosten is de Terra Sancta School in Bethlehem. Deze werd in 1598 opgericht. ” De Custode van het Heilig Land is voor deze school verantwoordelijk. Ze streeft ernaar om ze goed te besturen en houdt hierbij rekening met de evolutie van de pedagogische inzichten, het handhaven van zeer hoge kwaliteitsnormen, het beantwoorden van de onderwijsbehoeften van haar leerlingen en het voorop blijven lopen op het vlak van de pedagogiek, ondanks de groeiende uitdagingen waar het onderwijs zich voor geplaatst weet. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ We hebben 18 scholen in het Heilig Land, in Jordanië, Cyprus en Argentinië. Godzijdank worden deze tot de beste scholen in de regio gerekend. ” Momenteel zijn er tal van schoolrenovaties aan de gang. Deze omvatten de volledige restauratie van de scholen en hun infrastructuur in Nazareth en Akko, de opening van een uniek cultureel en sportcentrum en een theater aan de school in Jeruzalem… Kortom, de lijst is lang. Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël “ Op onze school hebben we geprobeerd de basisschool uit te breiden en binnenkort zullen we er een nieuwe openen. ” De renovaties hebben eveneens betrekking op de Franciscaanse school die zich tot gehandicapte jongeren richt. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ We hebben twee scholen in de omgeving van Beit Hanina, waarvan er één voor blinden en slechtzienden is. En onlangs hebben we er ook een nieuwe vestiging voor slechthorende leerlingen geopend. ” De Terra Sancta scholen engageren zich om inclusief te zijn, dit wil zeggen dat ze zowel moslims als christen leerlingen in hun klaslokalen verwelkomen. De Magnificat Music School richt zich bovendien ook tot Joodse studenten en docenten. Zo willen we het principe van wederzijds respect verspreiden en de wortels van racisme binnen onze gediversifieerde samenleving uitroeien. Deze scholen staan bekend om hun hoge ethische en educatieve normen. Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël “ Zelfs het Ministerie van Onderwijs erkent het hoge niveau van onze scholen en de uitmuntendheid van onze leerlingen en onze centra. ” Dit enorme project van de Custode van het Heilig Land, dat 18 scholen beheert, onderhoudt, renoveert en uitrust, telt meer dan 1.300 werknemers en biedt op die manier ook enorme voordelen voor de lokale gemeenschap. Maar dit vereist wel een zeer aanzienlijke investering. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ Alleen al in Bethlehem bedragen de kosten van onze twee scholen ongeveer $ 150.000 per maand. ” Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël “ De uitbreiding van een school kost miljoenen dollars en hoe groter een school wordt, hoe meer faciliteiten we nodig hebben en hoe duurder het onderhoud ervan wordt. ” P. Abdel Masih Fahim, Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël en directeur van de school in Ramallah, gaat ervan uit dat het Ministerie van Onderwijs 75% van de onderwijskosten zou moeten dekken, terwijl de ouders voor de resterende 25% zouden moeten instaan. Maar de realiteit is anders. Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël “ In werkelijkheid stellen we vast dat het ministerie haar bijdrage geleidelijk heeft verlaagd tot ze volgens officiële statistieken nu nog amper 34% van de kosten dekt. Wie moet er dan voor de rest opdraaien? En wie betaalt de kosten voor de bouw van de infrastructuur? En wie betaalt de kosten van de schoolfaciliteiten en de diensten die in de scholen worden verstrekt? Het ministerie dekt deze kosten niet en daarom hebben wij steun nodig. ” Dit alles is slechts een klein deel van de enorme kosten waar de Custode van het Heilig Land mee geconfronteerd wordt om haar scholen te kunnen exploiteren, zeker nu de huidige oorlogsomstandigheden de middelen versneld uitputten. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ De Custode van het Heilig Land bevindt zich in een penibele situatie, omdat de opschorting van het toerisme en de afwezigheid van pelgrims een enorme impact hebben op het Terra Sancta-scholennetwerk. De Custode is immers sterk afhankelijk van de aanwezigheid van pelgrims hier in de kloosters en heiligdommen. En de Custode moet er uiteindelijk voor zorgen dat de scholen kunnen blijven functioneren. Werken in de omstandigheden waarin we momenteel leven, is helemaal niet eenvoudig. Dit is de boodschap die wij naar alle autoriteiten willen sturen. ” Om volle steun van de regering te krijgen zou in feite de volledige controle over de Terra Sancta-scholen aan de regering moeten worden overgedragen. Zo stelt P. Abdel Masih Fahim. Daarbij zou het beheer van schooleigendommen en het recht om directies en personeel te benoemen aan de plaatselijke autoriteiten moeten worden gedelegeerd. En dat is natuurlijk compleet onmogelijk vermits deze scholen ook instaan voor het aanbod van de religieuze diensten. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ Wij zullen onze scholen nooit in de steek laten, ook niet in de ergste crisissituatie. Onderwijs is immers ons hoofddoel en de basis van onze dienstverlening. Om onze dienstverlening in stand te houden en verder te groeien, hebben wij dus hulp van buitenaf nodig. We maken dan ook van deze gelegenheid gebruik om iedereen van harte te danken die ons in ons werk ondersteunt! ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Christian Media Center Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Zoals de eerste pelgrims naar het Heilig Graf!

P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Deze hymne is erg mooi en bestaat uit drie delen. In het eerste deel vinden we de begroeting aan het kruis en in de laatste de doxologie. Het centrale deel telt vier strofen en daarin vertelt Venantius hoe het offer van Christus door zijn incarnatie en door zijn dood aan het kruis wordt gerealiseerd. ” Agnus in crucis levátur P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Venantius Fortunatus definieerde Jezus als het ‘ Agnus in crucis levatur ’ of het ‘ Lam hangende aan het Kruis dat onze zonden heeft weggewassen ’. Dit beeld is heel sterk en verwijst naar het Paaslam, wiens bloed ooit het volk van de vervolging door de Farao heeft gered. Maar het betekent eveneens dat Christus dit lam is geworden, het offerlam waarover Johannes de Doper zei: ‘ Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt ’. ” “ Deze verwijzing naar het Lam dat hoog aan het kruis hangt, is ook een verwijzing naar de Openbaring waarin wordt beschreven dat het lam wordt geslacht en toch overeind blijft. Met dit beeld bedoelt Venantius Fortunatus dat het offer van Christus aan het kruis de Verlossing heeft gebracht, dat het een offer van de overwinning is voor de hele mensheid. ” P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino- Montefeltro “ Volgens een Spaanse geleerde bestaan er maar liefst 120 hymnen die met de eerste zinssnede van de hymne van Venantius Fortunatus beginnen: ‘ ange lingua gloriosa ’. Maar de bekendste van allemaal is de hymne van de Heilige Thomas van Aquino, die het Lam hulde brengt: ‘ Pange Lingua Gloriosi corporis mysterium ’. ” P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Het is dan ook een prachtige hymne, vol ideeën en reflecties, maar ze is tegelijk ook gemakkelijk te begrijpen. Dat is de kracht van de hymnen van Venantius: ze zijn verfijnd en in heel mooi Latijn gesteld, ze hebben een heel zorgvuldig metrum, maar ze zijn ook gemakkelijk te begrijpen, eenvoudig te onthouden en te memoriseren. ” P. Carlo Giuseppe is van mening dat de processie zo mooi is omdat ze echt is, en vooral omdat we erin de wijsheid, liefde en toewijding kunnen ervaren waarmee de broeders haar door de eeuwen heen hebben bewaard. Ook hij kon als pelgrim volop van zijn tocht genieten door meermaals met de Franciscanen te bidden. Hij deelt met ons een van de passages die hem het meest ontroerden. P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Wanneer we op Golgotha aankomen, knielen we neer en zingen de hymne van Venantius Fortunatus met de woorden: ‘ Terra Pontus Astra Mundus ’, dit wil zeggen: de aarde, de lucht, de zee en de hele wereld worden door het kruis gered. Wanneer men op dat moment knielt en de stem dempt, knielt het hele universum met u mee om Christus te danken die, door zijn Kruis, de wereld heeft verlost. ” P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Het andere betekenisvol detail is zeker dat waar de priester het gebouw van de Verrijzenis binnengaat en jubelend en schreeuwend naar buiten komt. ‘ Hij is niet hier, Hij is verrrezen’ .  " Degene voor wie we knielden, degene die we op Golgotha aanbeden hebben, die vinden wij in de aankondiging van de priester die de engel symboliseert wanneer hij zegt: ‘ de Heer is niet hier, Hij is verrezen, Hij leeft en is de overwinnaar ’.” Het Heilig Graf is een van de meest bezochte Heilige Plaatsen ter wereld. Momenteel is het aantal pelgrims als gevolg van de oorlog aanzienlijk verminderd. Maar desondanks bereiden wij ons voor om deze unieke momenten in de basiliek te beleven. Fr. STÉPHANE MILOVITCH, ofm Verantwoordelijk voor het Heilig Graf “ Op dit moment zijn er vanwege de politieke problemen weinig pelgrims, maar dit is niet de eerste keer dat dit in de geschiedenis gebeurt. De broeders hadden reeds eerder de ervaring om hier alleen te zijn. Soms waren de groepen die in Jeruzalem aankwamen heel klein in aantal. Wij zijn er dan ook aan gewend om ook zonder gelovigen de liturgie te vieren. Wij zijn hier om de gelovigen en de pelgrims te verwelkomen, maar als ze er niet zijn, bidden we evengoed en dragen we de hele katholieke Kerk en al het lijden van de mensheid met ons mee. Wanneer de pelgrims aanwezig zijn, nodigen wij hen uit om deze processie te volgen en in de voetsporen te treden van al degenen die hen ooit voorgingen. ” P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Wat ik niet al zag bij de vroegere pelgrims toen ze aan de processie deelnamen…Sommigen huilden, knielden en wilden aanraken. Tranen zijn welgekomen omdat ze ons helpen de pijn van Christus te begrijpen. Ze maken ons deelgenoot aan de vreugde van de opstanding! ” “ Knielen is ook een lichaamshouding waardoor we onze toewijding en onze liefde voor de gekruisigde en verrezen Christus tonen. Wat het aanraken betreft… hier kan men aanraken. De stenen hier ademen spiritualiteit uit. Ze ademen waarheid en schoonheid. Aanraken is dus ervaren dat ons authentieke en concrete geloof niet abstract is. ‘ Raak Mij aan ,’ zo zei Jezus aan zijn leerlingen op de dag van zijn verrijzenis. Hij herhaalt dit telkens opnieuw aan de pelgrims: ‘ Raak Mij aan, ik leef, ik ben verrezen ’. ” Bron: Website Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De economie van Bethlehem wordt door de oorlog in Gaza geblokkeerd

Ondanks verwoestingen, ruïnes, bommen en angst blijft de christen gemeenschap van het Heilig Land standvastig en volhardend. Ze streeft ernaar de hoop nieuw leven in te blazen, de mensheid en de eenheid te voeden en in het aangezicht van de duisternis de fakkel van het gebed brandend te houden. MARCEL JALDA Bewoner van Bethlehem afkomstig uit Gaza “ Ik ben in deze oorlog mijn huis kwijt geraakt en twaalf leden van mijn familie verloren. Er rest mij geen leven meer, geen waardigheid noch menselijkheid. Niemand kan verdragen wat daar gebeurt. Voor de mensen daar was de kerk een veilige plek, maar deze werd net als de rest van de gebouwen gebombardeerd. ” De Kerk, die de waarden van het samenleven en de vrede verdedigt, blijft zich inzetten om deze waarden te bevorderen. Zij doet dit door communicatie- en dialoogkanalen als alternatieve middelen voor geweld en vijandigheid aan te bieden. In sommige asielcentra kon zij hulp, medische diensten en medicijnen ter beschikking stellen en voedsel en water uitdelen. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode “ Paus Johannes-Paulus II zei ooit: ‘Er zal nooit vrede in de wereld zijn zonder dat er vrede in Jeruzalem heerst.’ De levensomstandigheden zijn moeilijk en het leven is er ingewikkeld geworden. We hebben de steun van de wereld, van de internationale gemeenschap nodig om een oplossing voor dit probleem te vinden en al het mogelijke te doen zodat de mensen hier in waardigheid en liefde kunnen leven. ” Bethlehem, de geboortestad, wordt ook door de oorlog in Gaza getroffen. De economische situatie van veel gezinnen en van veel jongeren is door het wegblijven van de pelgrims ernstig verslecht. De pelgrims en de toeristen vormen immers de levensader van de stad. Daarom streeft de Custode van het Heilig Land ernaar om zich actief in te zetten om te behouden wat er aan christen aanwezigheid in Bethlehem overblijft. Fr. GEORGE HADDAD, ofm Directeur van de Terra Santa School in Bethlehem “ Verheug u in de hoop en wees geduldig in de moeilijkheden. Volhard in het gebed. Zorg voor de noden van de heiligen en beoefen de gastvrijheid met gulle hand Het is met de woorden van de Apostel Paulus dat de Custode van het Heilig Land haar missie uitvoert en de leer van de Heilige Franciscus over vrede, vriendelijkheid, liefde en broederschap verspreidt. Hierbij omarmen zij zeer hartelijk iedereen die zich in nood bevindt of zwaar te lijden heeft. Ons land wordt voortdurend dag na dag met politieke, sociale en economische uitdagingen geconfronteerd. Maar ondanks al de moeilijkheden die we meemaken en ervaren, blijven onze jongeren het allerbelangrijkste om onze christelijke identiteit te behouden. Zij zijn immers de kinderen van het Heilig Land, het land waar Jezus Christus werd geboren, opgroeide en heeft geleefd. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode “ Voor ons bestaat ons doel erin om de mensen van dit land te steunen, om de christen aanwezigheid in het Heilig Land te behouden, om hen te dienen, om bij hen te zijn en hun ter zijde te staan, om hen in hun verzet te steunen. ” De Custode van het Heilig Land had al deze inspanningen niet kunnen opbrengen zonder de genereuze steun van de hele wereld. Word daarom ook een wezenlijk element van het Heilig Land door te helpen de zaden van liefde en hoop te planten. Gezegend zijn zij die de barmhartigheid beoefenen. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Een kruisweg voor de vrede met de jongeren van Jeruzalem

De toewijding aan de kruisweg vindt zijn oorsprong in de verhalen uit het Evangelie over het lijden en de dood van Jezus. Sinds 1233, toen de Franciscanen zich in Jeruzalem vestigden, hebben miljoenen pelgrims van over de hele wereld de Via Dolorosa afgelegd. Op de vrijdag van de tweede week van de Vasten kreeg de kruisweg een bijzondere kleur. Men zag er inderdaad de aanwezigheid van meer dan duizend kinderen, adolescenten, ouders en leraren van alle christelijke scholen in Jeruzalem, inclusief de scholen van de Custode, de Armeense scholen, de Anglicaanse scholen, de scholen van het Latijns Patriarchaat alsook de scholen van de Broeders van de la Salle. De kruisweg begon bij het Heiligdom van de Geseling, waar aan de deelnemers een witte sjaal met een gebed voor de vrede werd uitgedeeld. Dit was een teken van verzet tegen het geweld en de huidige oorlog. De processie trok vervolgens door de oude stad van Jeruzalem, ging langs de staties van het lijden van Jezus en eindigde bij de Parochiekerk van de Heilige Verlosser. “ Beste kinderen en jongeren, deze morgen hebben we iets heel belangrijks en betekenisvol gedaan. We trokken door de Via Dolorosa langs de verschillende de kruiswegstaties,” zo verklaarde de Custode van het Heilig Land. “Wij willen volgelingen van Jezus zijn en in Zijn voetsporen treden. Het is precies daarom dat wij Hem om de genade vragen om ons hart altijd te vrijwaren van alle haat en van elk verlangen naar wraak tegen degenen die ons kwaad doen. Wij vragen om genade om alle muren van vijandigheid en haat te slopen en deze door bruggen van verzoening tussen mensen, volkeren en gelovigen van alle religies te vervangen. ” Aan het einde van de kruisweg zegende de apostolisch afgevaardigde uit Jeruzalem de menigte met de relikwie van het Heilig Kruis van Christus. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ We wilden deze kruisweg met alle leerlingen van de christen scholen volbrengen precies om het geschenk van de vrede af te smeken. Het was een oecumenische kruisweg, aangezien vrijwel alle kerken aanwezig waren. Christenen van alle gelovige strekkingen hadden zich in gebed verenigd. Ze waren één in het verlangen om hetzelfde pad te bewandelen dat Jezus destijds is gegaan om ons te redden. Het is onze vurige wens om, als volgelingen van Jezus, samen met Hem op stap te gaan en Hem te aanroepen. We weten dat Jezus voor de verzoening van de mensheid gestorven is. Er is daarom geen beter gebed om de gave van vrede af te smeken dan het gebed dat Zijn lijden en dood herdenkt. ” P. ARDEN Armeense school “ Een dergelijk initiatief is belangrijk voor onze jongeren. Ze zien zo dat we vrede in de wereld nodig hebben. Het is dus om vrede dat we bidden. Maar dan om vrede over heel de wereld.  En onze leerlingen en studenten zijn bij dit proces heel nauw betrokken. Ze bidden voor Gaza, voor Palestina, voor Israël… ” P. DAOUD KASABRI School van de Broeders van de la Salle “ Wat we vandaag hebben bereikt, is heel belangrijk. Onze kinderen, onze jongeren en onze studenten van alle katholieke en alle christelijke scholen in Jeruzalem hebben vandaag samen met Jezus gebeden. Wij zijn hier met de jeugd van Jeruzalem, wij verheffen samen onze stem tot God en bidden om vrede. Wij bidden voor vrede in Gaza, in Israël, in Palestina en over heel de wereld omdat er overal mensen zijn die lijden onder de oorlog. ” Fr. IBRAHIM FALTAS , ofm Vicaris van de Custode van het Heilig Land “ Al deze kinderen zijn leerlingen van christelijke scholen in Jeruzalem die vandaag deze kruisweg hebben gedaan. Zij volgden de weg van de vrede om tot de Heer God te bidden. Ze hebben samen gebeden opdat deze oorlog zou eindigen. Ze baden voor hun broeders en zusters in Gaza, die sterven van honger, dorst en kou. Er zijn zoveel gewonden die geen behandeling meer kunnen krijgen. Al onze jonge mensen hier kwamen naar buiten om tot de Heer te bidden. ” Waarom zijn we hier vandaag samen gekomen? Voor de vrede, maar heel speciaal voor Gaza! Wij hopen en geloven dat de Heer ons zal horen. Amen Wij bidden met heel ons hart en zeggen:   “ Geef ons uw Vrede, Heer. Geef Uw vrede aan ons land! ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Vastenbedevaart naar Dominus Flevit: de stilte van hen die lijden

In de tweede week van de vasten zijn de pelgrimstochten naar de plaatsen van Jezus’ Passie in Jeruzalem opnieuw van start gegaan. Dit is een traditie die tot de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling teruggaat en in stand wordt gehouden door de broeders van de Custode van het Heilig Land. In voorbereiding op Pasen gaan zij voor in de verschillende liturgische vieringen. Het eerste heiligdom dat deze bedevaarten aandoen, is de kleine kerk van Dominus Flevit, gebouwd op de hellingen van de Olijfberg. Deze kapel heeft de vorm van een waterdruppel, de vorm van een traan die doet denken aan het verhaal uit het Evangelie waarin Jezus over de toekomst van Jeruzalem weent. Om degenen die lijden in gebed te begeleiden, namen de in Jeruzalem aanwezige religieuze gemeenschappen actief deel aan de viering zodat het heiligdom compleet vol liep. Fr. Sebastiano Eclimes, verantwoordelijke voor deze plaats, geeft toe dat hij de pelgrims erg mist, maar dat hij vandaag bijzonder verheugd is de lokale gemeenschap hier voor deze viering te mogen verwelkomen. SEBASTIANO ECLIMES, ofm Verantwoordelijke voor het heiligdom Dominus Flevit “ Ook al zijn er geen pelgrims, toch hebben we een andere opdracht te vervullen. We zijn bezig met de restauratie van de gehele kloostertuin en voeren tegelijk ook een aantal verbouwingswerken uit. Zo zullen de pelgrims bij hun terugkeer al de schoonheid van deze plaats en de prachtige kerk kunnen bewonderen. Dit alles heeft tot doel God en al onze broeders te dienen! ” De H. Mis werd voorgegaan door Fr. Piermarco Luciano, vice-verantwoordelijke voor de vorming. De homilie werd door de kapucijner monnik Paolo Messina gehouden, omdat aan hem alle meditaties van de pelgrimstochten van de Vastentijd werden toevertrouwd. Tijdens deze eerste pelgrimstocht leidde hij de bijeenkomst om na te denken over de “stilte van hen die lijden”. Hierbij bracht hij enkele momenten in herinnering waarop Jezus ontroerd was en hoe Hij op een bijzondere manier zijn medeleven toonde. Zo was er de ontmoeting met de weduwe van Naïn, met de zondaar in het huis van Simon en met degenen die om het dochtertje van Jaïrus rouwden. Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap Bewaarder van de communauteit van Jeruzalem “ Het zijn episoden waarin Jezus zich niet van deze noodkreten afwendt. Hij keert zich niet af van het lijden maar gaat er integendeel op af. Hij benadert het met geheel Zijn wezen, met Zijn persoon en met Zijn lichaam. En ik denk dat het precies dát is wat wij vandaag ook moeten doen, vooral dan hier in Jeruzalem, in deze tijd waarin we juist op deze plek door zoveel lijden omringd worden. Misschien zien we het niet meteen, misschien bereikt het niet dadelijk onze harten, misschien treft het nooit onze oren of kunnen we het gewoonweg niet waarnemen. Rond al dit lijden heerst er vaak een stilte maar we mogen ons niet laten overweldigen door de angst om erbij betrokken te raken. In feite moeten we dit lijden juist op ons nemen om het te begeleiden. Vanuit het heiligdom van Dominus Flevit stijgt er dus een uitnodiging op zodat ieder met ons zou mee bidden om zo dit pad van Jezus te volgen. We vragen om een hart dat kan luisteren en medelijden kan hebben met de vele mensen die onder hun pijn of onder hun verlies in stilte lijden. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het feest van Petri Sede aan het Meer van Tiberias

Op zaterdag 24 februari was de kleine kerk van het primaatschap van de Apostel Petrus helemaal met gelovigen gevuld. Hebreeuwssprekende christenen, Arabischsprekende christenen en katholieken van over het hele land kwamen samen aan de oever van het Meer van Tiberias. Ze kwamen allen aan boord van de boot van deze visser die op een dag zodanig op Christus vertrouwde dat hij op Zijn woord tegen beter weten in zijn netten nogmaals uitwierp. Fr. Francesco Patton, ofm Custode van het Heilig Land “ Al die vele mensen die zoveel verschillende talen spreken, vinden elkaar niet in een eenheidstaal maar wel in een eenheid van spreken. De eenheid ligt juist in het feit dat wij hetzelfde geloof belijden. Of we ons geloof nu in het Arabisch, het Hebreeuws of in het Latijn belijden, we moeten het altijd samen belijden. Ons geloof is een geloof van de universele Kerk en nooit van een etnische Kerk. Indien etniciteit te ver wordt doorgevoerd dan leidt dit tot verdeeldheid in de plaats van een hechte christen gemeenschap. ” Max Hebreeuws sprekende christen “ Ik zie daar een heel fundamentele eenheid. Uiteindelijk is het Oude Testament het fundament van het Nieuwe. Zonder het Oude Testament is er ook geen Nieuw Testament. Zonder het Jodendom is er geen christenheid, is er geen katholieke Kerk. Ik zie vandaag een grote eenheid in deze viering, een grote continuïteit tussen de boom en de wortels. ” Fr. Francesco Patton, ofm Custode van het Heilig Land “ Wat ik wil benadrukken is precies de rol die Petrus voor de wereld en voor de Kerk speelt. Voor de wereld is hij de eerste die het grote nieuws bekendmaakt: Jezus is opgestaan. Momenteel zitten we midden in een oorlog die een vreselijke haat heeft ontketend. Deze heeft al tienduizenden doden tot gevolg gehad en de uitkomst is nog niet te zien. We kijken naar een toekomst waarover we niets weten. In een dergelijke context is onze christen aanwezigheid dus bijzonder belangrijk. Het is een aanwezigheid die, juist omdat ze op de ervaring van Pasen en op de leer van Petrus is gebaseerd, een ervaring en een getuigenis van verzoening en vrede is. ” Het Franciscaner heiligdom aan het Meer van Tiberias werd aan de leden van de gemeenschap Koinonia Saint-Jean-Baptiste toevertrouwd. Dit zijn leken en godgewijden die hun missie in een geest van vriendschap en nabijheid uitvoeren. P. Andrej Keller Pastoor van de Tiberiade “ Onze gemeenschap is in 1979 in Noord-Italië ontstaan op initiatief van Pater Riccardo een priester van Argentijnse afkomst. In 2009 heeft P. Pizzaballa, destijds Custode van het Heilig Land en vandaag Patriarch van Jeruzalem, ons het beheer van deze parochie van de Heilige Petrus toevertrouwd. Deze kerk is immers een Franciscaans heiligdom, dit wil zeggen een heiligdom van de Custode van het Heilig Land. ” P. Giuseppe De Nardi Verantwoordelijke van de Koinonia gemeenschap van Johannes de Doper “ De kerk ligt aan de oevers van het meer van Tiberias, daar waar Jezus zijn gemeenschap vorm begon te geven. Het is de plaats waar Hij voor het eerst zijn leerlingen onderrichtte. Zij werden later zijn apostelen die Hij zou uitzenden. Voor ons is het belangrijk om ook de mensen van over heel het land naar hier te brengen en hen bewust te maken van het belang om, ondanks alles, in het land van Jezus te vertoeven. Het is de plaats waar Jezus sprak, waar hij zijn leerlingen riep en hen vormde. ” P. Andrej Keller Pastoor van de Tiberiade “ Onze parochie is klein. Er leeft hier een kleine gemeenschap van gelovigen die Hebreeuws spreken. ” P. Giuseppe De Nardi Verantwoordelijke van de Koinonia gemeenschap van Johannes de Doper “ Sinds haar oprichting is de onderliggende idee van onze gemeenschap om door middel van de Bijbel, retraites, evangelisatie, enz., de gedoopte christenen die het geloof niet beleven, Jezus als levende mens te laten ervaren. Wij proberen gelijke tred te houden met het werk van de Heer. ” De viering werd afgesloten met een broederlijke bijeenkomst, waarbij de gemeenschappen in alle eenvoud samenkwamen om een middag met mekaar aan het meer te delen. Dit was net zoals Jezus ooit met Zijn discipelen en met Petrus deed. Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video:  Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws

Nieuws over de Landscommanderij

Paus Franciscus, de conservatieve revolutionair

Naar aanleiding van het “ Boek van de maand ” opende het Forum Saint-Michel haar deuren voor onze confrater Emmanuel Van Lierde. Het boek, “ Paus Franciscus, de conservatieve revolutionair ” (Uitgeverij Davidsfonds) kwam tot stand naar aanleiding van de tiende verjaardag van de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio tot Bisschop van Rome. Het boek verscheen eerst in het Nederlands en vervolgens in het Frans. Het werd in Brussel voorgesteld door het eminente duo Pater Tommy Scholtes, SJ en dhr. Vincent Delcorps, hoofdredacteur van de krant  DIMANCHE . De auteur is theoloog en filosoof van opleiding en verwierf een sterke reputatie door zijn jarenlange medewerking aan het christelijke opinieweekblad “ TERTIO ”. Van de vijftien jaar dat hij daar het beste van zichzelf heeft gegeven, fungeerde hij vijf jaar als hoofdredacteur. In deze hoedanigheid kreeg hij de kans om Paus Franciscus jarenlang van nabij te volgen en nam hij de gelegenheid te baat om de Heilige Vader meermaals te interviewen. Het grote aanbod aan informatie en analyses in het boek geven ons een zeer volledig beeld van Paus Franciscus als mens en als kerkvorst. Het boek biedt tevens een duidelijke kijk op de ideeën van de paus die met het begrip “ periferie ” in één woord kunnen worden samengevat. In een tijd waarin het erop lijkt dat Paus Franciscus het tempo opvoert (en bepaalde recente publicaties laten dit vermoeden), biedt het lezen van dit boek het noodzakelijke inzicht om het dubbele facet van de Bisschop van Rome beter te begrijpen. Hij is een sociaal revolutionair maar blijft ethisch gezien toch een conservatief denker. Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
In de vreugde van de Geest

Op 19 september werd onze Gentse diocesane afdeling door Mgr. Lode Van Hecke, Bisschop van Gent, zeer hartelijk in zijn bisschoppelijk paleis verwelkomd. De Heilige Mis werd gevolgd door een bijzonder vriendschappelijk en zeer informeel moment waarvan de aanwezigen dankbaar gebruik hebben gemaakt om onderling uitvoerig van gedachten te wisselen. In zijn dankwoord trok de landscommandeur een mooie parallel tussen het devies van Bisschop Lode en de missie van onze Orde. De werking van de Heilige Geest voert ons immers naar Jezus en helpt ons Zijn woorden te begrijpen. Dit inzicht zorgt ervoor dat we voor elkaar spiritueel vruchtbaar worden. Tot zover het devies. De innerlijke dynamiek van onze Orde die tot uiting komt in de verdieping van ons geloof, leidt tevens tot een tastbare externe dynamiek, zijnde onze steun voor de christenen van het Heilig Land. De Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf getuigen met hun eigen leven van een Kerk in beweging waarop onze bisschoppen kunnen vertrouwen. Wij danken alvast Bisschop Lode en de organisatoren van deze avond voor deze mooie ontmoeting. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Derde editie van de familiedag

Voor de derde editie van haar “Familiedag” koos onze Landscommandeur de Abdij van Grimbergen als een heel geschikte locatie. Heel wat van onze leden ontmoetten daar elkaar op uitnodiging van Abt Erik de Sutter en onze confrater Prior Johan Goossens. De ochtend begon met de Heilige Mis die plaats vond in de prachtige barokke basiliek en die werd voorgegaan door de abt en de prior. Daarna volgde een zeer levendige lunch in de brasserie naast de abdij. In de namiddag stonden er drie workshops op het programma. De eerste voorzag in een introductie op de tweede editie van ‘De dinsdagen van het geloof”. De tweede workshop bracht een opmerkelijke presentatie van onze verschillende projecten in het Heilig Land. Deze werd heel levendig voorgesteld aan de hand van een power point, foto's, video en directe getuigenissen. De derde workshop was een duidelijke uiteenzetting over de functionaliteiten van dát deel van onze website dat voor leden is gereserveerd. Hiermee werd tevens het officiële gedeelte van de dag afgesloten. Hier past zeker een oprecht woord van dank ten aanzien van de Norbertijnen van Grimbergen voor hun spreekwoordelijke gastvrijheid. Onze aanwezigheid op deze prestigieuze site heeft onze familiedag zeker een bijzondere betekenis gegeven. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Missa pro defunctis, Michael Brenninkmeijer

“Ik vertrouw op God, ik vrees niet” Op 10 september 2023 is Michael Brenninkmeijer, Ere-Landscommandeur van Nederland, in Laren (NH) overleden. Hij is geboren op 10 december 1955, maar was als gevolg van een beroerte reeds meerdere jaren zwaar gehandicapt. Dit heeft er hem nooit van weerhouden om in een rolstoel aan veel activiteiten deel te nemen. Zijn uitvaart had plaats op 15 september in de Basiliek van Sint Jan van Laren (NH). Onze confrater was Ridder Grootkruis van onze Orde, werd geëremerkt met de Gouden Palm van Jeruzalem en de zilveren medaille van het Latijnse Patriarchaat. Michael was als het ware verliefd op het Heilig Land en wist zich daar vooral geraakt door de situatie van de armste en meest kwetsbare mensen. Hij lag dan ook aan de basis van tal van initiatieven ter ondersteuning van de christenen in het Heilig Land. Mgr. Pierbatista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, liet zich door dhr. Georges Akroush vertegenwoordigen. Onze Landscommanderij hield eraan eveneens waardig vertegenwoordigd te zijn, enerzijds als eerbetoon aan de overledene, maar evenzeer om de wederzijdse vriendschapsbanden tussen beide landscommanderijen te benadrukken. Deze onderlinge relatie is het resultaat van vele jaren vruchtbare samenwerking tussen onze respectievelijke landscommanderijen. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Herder van zijn volk”

“ Er zijn nu eenmaal vorsten die meer zijn dan gewoon koning. Zij zijn de herders van hun volk. Zij regeren niet alleen maar zijn bereid zelfs voor hun volk hun leven te geven. Zo’n vorst was koning Boudewijn. ” +Kardinaal Godfried Danneels, 1993 De herdenking van de dertigste sterfdag van Koning Boudewijn gaf aanleiding tot een dankmis die op 9 september een menigte op de been bracht. Mgr. Luc Terlinden, de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ging voor in deze plechtige viering die plaats had in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken, in aanwezigheid van de koning en de koningin en de andere leden van de koninklijke familie. Onze landscommanderij was bijzonder goed vertegenwoordigd om hulde te brengen aan deze grote koning, die tevens lid was van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Grote Processie van het Heilig Bloed

Op initiatief van Baron Snoy et Oppuers neemt onze landscommanderij elk jaar in het begin van de maand september deel aan de grote processie van het Heilig Bloed in Ophain – Bois-Seigneur-Isaac. De jaarlijkse processie wordt door een Heilige Mis voorafgegaan. Deze werd dit jaar opgedragen door Mgr. Luc Hudyn, Hulpbisschop van Waals-Brabant. Na de H. Mis trok de processie ook dit jaar met aangrijpende volksdevotie door de straten van het dorp. De oorsprong van de processie gaat terug tot in de 15de eeuw. De toenmalige pastoor van Ittre vond in de korporaal van de kapel, die aan Onze-Lieve-Vrouw van Troost is gewijd, een fragment van een geconsacreerde hostie, die begon te bloeden zohaast de priester deze in zijn handen nam. Een korporaal is namelijk de wit linnen doek waar de geconsacreerde hostie wordt opgelegd. Dit wonder werd in 1410 door de bisschop van Cambrai erkend en zo werd de kapel een bedevaartsoord. Daar werd eerst een priorij gesticht en daarna een abdij. Sedert 2010 is de abdij het klooster Saint Charbel geworden van de Orde van de Libanese Maronieten. Bron: Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Het Woord van God, een brandend vuur in mijn hart” (Jr 20, 9)

Bisschopswijding van Mgr Luc Terlinden   Op zondag 3 september kwam een groot aantal gelovigen (waaronder veel jongeren) in de Sint-Rombautskathedraal te Mechelen bijeen. Mgr. Luc Terlinden ontving er toen de bisschopswijding als opvolger van Kardinaal Jozef de Kesel als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Opvallend hierbij was het grote aantal jongeren en jeugdigen die speciaal voor deze viering naar Mechelen was afgezakt. Onze Landscommanderij was bijzonder goed vertegenwoordigd als gevolg van de uitnodiging die verschillende leden van de Raad van de Landscommanderij alsook andere ordeleden die op lokaal niveau in de Kerk actief zijn, hadden ontvangen. Voor al diegenen voor wie “ het Woord van God een brandend vuur in zijn hart is ” (Jr. 20, 9), was dit een unieke gelegenheid om de wensen voor succes persoonlijk te verwoorden en vanwege de Landscommanderij aan de nieuwe bisschop een boodschap van steun in zijn toekomstige opdracht uit te spreken. Laten we dan ook, in antwoord op zijn uitdrukkelijke vraagde nieuwe bisschop in onze gebedsintenties opnemen en bidden dat de Heilige Geest hem zal leiden op het pad de nederigen van hart bewandelen. Bron: © Belgische Landscommanderij Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Kroningsfeesten in Tongeren

De stad Tongeren beleefde van 2 tot 9 juli 2023, de 19de editie van de Kroningsfeesten die om de zeven jaar plaats vinden. Het gaat hier om een zeer oude traditie. In Tongeren bevindt zich de oudste site van Mariaverering aan deze kant van de Alpen. Zij heeft reeds sedert de Middeleeuwen ontelbare bedevaarders mogen verwelkomen. In 1890 werden de daaraan verbonden feestelijkheden tot de Kroningsfeesten omgevormd, dewelke om de zeven jaar plaatsvinden. 1890 is immers het jaar waarin het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd gekroond, “ reden van een bijzondere vreugde ”. Onze confrater Guy Derriks uit Tongeren organiseerde op meesterlijke wijze de deelname van onze Landscommanderij aan de vier processies die de voorbije weken door de rijkelijk versierde stad trokken. Onze Landscommandeur en onze Grootprior mochten samen met Mgr. Bonny en Mgr. Delville in de grote vurigheid van de Tongerense bevolking delen. Kroningsfeesten in Tongeren WELKOM Tongeren is de oudste stad van België. Als oudste Maria-oord aan deze zijde van de Alpen werden hier reeds in de middeleeuwen heiligdomsvaarten georganiseerd. Toen in 1890 het beeld van Onze-Lieve-Vrouw “Oorzaak Onzer Blijdschap” gekroond werd besloot de Tongerse bevolking de heiligdomsvaarten uit te bouwen tot zevenjaarlijkse Kroningsfeesten. Deze traditie, erkend als immaterieel cultureel erfgoed, wordt tot op de dag van vandaag in ere gehouden. In 2023 worden de Kroningsfeesten voor de negentiende maal georganiseerd. Het hoogtepunt zal plaatsvinden in de week van 2 tot en met 9 juli, met vier processies en evenveel avondspelen. De massale deelname van de Tongerse bevolking aan processie en avondspel, de talrijk versierde straten, het Teseum –schatkamer van de basiliek, de archeologische site onder de basiliek, en Tongeren ontdekken van op de toren van de basiliek, zullen je ongetwijfeld zin geven om in 2023 naar Tongeren te komen. Wij heten u nu reeds van harte welkom ! VRIENDEN VAN DE KRONING Onder het motto “vele kleintjes maken één groot” nodigen wij je uit toe te treden tot de “Vrienden van de Kroning 2023”, door maandelijks minimum 5 euro te storten. 5 euro per maand is nauwelijks 16 cent per dag of 1,12 euro per week. Het betekent echter wel 60 euro per jaar. En dat gedurende meerdere jaren, …. LID WORDEN Lid worden kan door een bestendige opdracht aan jouw bankinstelling te geven om maandelijks een storting te doen op het rekeningnummer van de Vrienden van de Kroning IBAN : BE66 7453 3909 0043 -- BIC : KREDBEBB. Samen kunnen we een mooi werkingsbedrag bijeen sparen voor de Kroningsfeesten 2023. Bron: https://www.kroningsfeesten.be/welkom/ © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws

Overige Nieuws

Opnieuw een Goede Week door oorlog getekend!

De Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Z.E. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, spreekt over een nieuwe Heilige Week, die door oorlog zal gekenmerkt zijn. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Dit is niet de eerste keer dat er hier oorlog heerst maar het is het niet zozeer de oorlog die de zaken bemoeilijkt. We kennen immers zoveel conflicten! Neen, wat het de mensen écht moeilijk maakt, is de context van haat en wrok, het gebrek aan vertrouwen en de voortdurende frustraties. Het zijn al deze negatieve gevoelens die met een oorlog hand in hand gaan die de situatie zoveel moeilijker maken. In het verleden wisten we dat conflicten wel zouden eindigen en dat ze later wel min of meer zouden hervatten. Maar tegenwoordig weten we het niet meer. Natuurlijk zal het deze keer ook wel stoppen en vervolgens opnieuw beginnen, maar we weten niet wanneer en hoe. Dit alles maakt de huidige situatie veel zwaarder om dragen. ” De patriarch onderstreept ook de ernst van de huidige situatie in de Gaza-parochie. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Deze situatie is ondraaglijk en onbegrijpelijk. Het is niet de eerste keer dat honger als oorlogsinstrument wordt gebruikt. In feite weet ik niet of we dit zo wel kunnen omschrijven, ik ben immers geen militair strateeg en ik wil me niet op dat gebied begeven. Maar het is hoe dan ook objectief gezien een ondraaglijke situatie. We kennen hier altijd veel problemen, allerlei problemen. De economische situatie en de financiële situatie zijn altijd zeer kwetsbaar geweest. Maar er was nooit hongersnood. Het is de eerste keer dat we met echte honger te maken krijgen en dat is onhoudbaar. Ik denk dat alle religieuze, politieke en sociale gemeenschappen dan ook alles moeten aanwenden wat in hun macht ligt om aan deze situatie een einde te maken. ” Naast de humanitaire tragedie van Gaza is er nog een ander zeer ernstig probleem voor de christenen in Palestina en in heel het Heilig Land. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ De economische noodsituatie in de Palestijnse gebieden, vooral in de regio Bethlehem, is zeer duidelijk en acuut. De Kerken, alle Kerken, in het bijzonder het Latijns Patriarchaat en de hele Katholieke Kerk, alsook de Custode, kortom de verschillende geledingen van de Katholieke Kerk, streven ernaar om op deze crisis te reageren en om werkgelegenheid te creëren... Maar deze situatie moet in ieder geval onmiddellijk, worden gedeblokkeerd, al is het misschien maar tijdelijk. ” De patriarch nodigt tevens de pelgrims uit om opnieuw naar het Heilig Land te komen. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Ik geloof dat het ook tijd is om pelgrims uit te nodigen om opnieuw naar het Heilig Land te komen. Ik begrijp heel goed dat er veel angst is en ik begrijp dat de beelden die door de media worden uitgezonden, vaak beangstigend zijn. Maar ik denk dat het mogelijk is om vandaag naar hier terug te komen. Het is mogelijk om een bedevaart naar het Heilig Land te ondernemen al is het misschien niet zo uitgebreid als in het verleden. Het zou een hele mooie en heel concrete vorm van steun zijn, al was het maar voor de kleine gemeenschap van Bethlehem. ” In elke religieuze gemeenschap organiseert men tal van gebedsinitiatieven die helpen de hoop te behouden. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Bovenal is het gebed een kostbare hulp, vooral dan met Pasen. De twee belangrijkste momenten van het liturgisch jaar, Kerstmis en Pasen, kunnen niet gevierd worden zonder de naam Jeruzalem in de mond te nemen. Daarom is ons gebed een groet van de hele wereldkerk aan de Kerk van Jeruzalem. Dit is vooral met Pasen het geval, zeker omdat Pasen al op alle plaatsen op dezelfde dag als in Jeruzalem wordt gevierd. Ook de collecte op de Goede Vrijdag-is een belangrijk element van steun. Maar de paastijd is in feite ook de tijd om in te zien dat gebed ook in actie moet worden omgezet, in een gebaar, in concrete aandacht, vooral dan voor deze kleine Kerk, onze kleine christen gemeenschap. ” De patriarch heeft het uiteindelijk ook nog over het belang van het in stand houden van de christelijke getuigenis in het Heilig Land door middel van gebed en economische hulp. Z.E. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ We kunnen niet aan Jeruzalem denken zonder aan de lokale christenen te denken. We kunnen niet aan het Heilig Land denken zonder aan de christelijke aanwezigheid te denken.  Vanaf het begin, ja sinds de tijd van Jezus, zijn de christenen als Kerk altijd op deze plaatsen aanwezig geweest om het leven van Jezus en zijn getuigenis te gedenken. Hier hebben we het authentiek getuigenis van Pasen. Daarom is het belangrijk dat de roeping van de Kerk met deze kleine gemeenschap in het Heilig Land wordt verdergezet. Want ook al is ze klein, ze houdt de concrete herinnering aan wat Jezus hier deed levend. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het Heiligdom van Gethsemane: de stilte van de eenzamen!

Deze prachtige nachtelijke basiliek laat ons de ervaring van Jezus op Zijn voorbestemde nacht vol bewuste keuzes herbeleven. Het was de nacht waarin Hij voor volstrekte gehoorzaamheid koos. Het was de nacht waarin Hij ervoor koos om van Zijn eigen wil afstand te doen en zich volkomen in de handen van de Vader over te geven. Met deze woorden opende Fr. Paolo Messina zijn tweede vastenmeditatie in de Basiliek van Gethsemane. Hij verkoos hierbij om zijn referaat aan de eenzaamheid van Jezus in zijn gebed tot de Vader te wijden. Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap Bewaarder van de broedergemeenschap van Jeruzalem “ Jezus vraagt om Hem op dat bewuste moment niet alleen achter te laten. Dit is bijzonder omdat het juist op het moment van de doodsangst is dat Hij Zich volledig openbaart. Het is het moment waarop Hij zijn hart volledig opent, zelfs in al zijn kwetsbaarheid, het moment waarop Hij niet aarzelt zichzelf aan de mensen te laten zien. Het is het moment waarop Hij niet alleen en eenzaam wil blijven en Hij om de nabijheid van Zijn leerlingen vraagt, vooral dan van de drie leerlingen die destijds Zijn glorie konden aanschouwen en Zijn wonderen van dichterbij konden overdenken. ” In het midden van de basiliek bevindt zich de steen die aan de episode herinnert waarin Jezus alles begreep en zijn keuze heeft gemaakt. En zijn keuze om de beker van de passie te drinken, was volkomen in overeenstemming met de wil van Zijn Vader. Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap Bewaarder van de broedergemeenschap van Jeruzalem “ Het is aan ons om deze stilte te betreden en om voor onszelf te beslissen welke keuze we moeten maken. Laten we eens denken aan de vrouwen die ervoor moeten kiezen om zwanger te worden. Ik kom uit een land dat door de maffia wordt geteisterd en laten we dan ook eens denken aan die eerlijke ondernemers die de wanpraktijken aan de kaak stelden. We maken vandaag moeilijke tijden mee en voelen hoe we soms echt alleen staan. Maar juist door de stilte te betreden en onze eenzaamheid te voelen, zullen we de stem van de Vader duidelijker kunnen horen. Want precies op het moment van onze eenzaamheid zullen we ontdekken dat er een Vader is die ons vergezelt en die ons ondersteunt. De evangelist Lucas maakt het ons duidelijk door middel van het beeld van de engel die op pad gaat precies om Jezus in zijn gebed en zijn eenzaamheid te ondersteunen. De Vader is ons nabij als wij Hem ten minste ons laten benaderen. ” De Eucharistieviering met de plechtige vespers, werd voorgegaan door Fr Alberto Pari, Secretaris van de Custode van het Heilig Land, in concelebratie met de aanwezige broeders en priesters van de Custode van het Heilig Land. Op de plaats waar Jezus onder eenzaamheid en verlatenheid gebukt ging, daar waar Hij de wil van de Vader in volledige vrijheid en liefde heeft aanvaard en omhelsd, smeken wij God ons te helpen om de genade om Christus’ voorbeeld na te volgen en om door een duidelijk christelijk getuigenis aan de beproevingen van het leven het hoofd te kunnen bieden. Bron: Website Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
In Galilea: de kracht van zachtmoedigheid en armoede: een actuele uitdaging

Aan de oevers van het Meer van Tiberias ligt tussen Tabgha en Kafarnaüm het Heiligdom van de Zaligspreking. Het wordt beheerd en onderhouden door de Zusters Franciscanessen, Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria. De kerk van dit heiligdom werd tussen 1936 en 1938 door de Italiaanse architect Antonio Barluzzi ontworpen. Op deze plaats werd volgens de traditie door Jezus de Bergrede uitgesproken. Voorheen stonden hier dan ook reeds enkele Byzantijnse gebouwen uit de 4de eeuw. Op de zondag die aan deze nagedachtenis was gewijd, verzamelde de Kerk van Galilea zich hier rond het altaar om als gemeenschap van gelovigen de liturgie te vieren. De H. Mis werd voorgegaan door Z.E. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, in concelebratie met Mgr. Youssef Matta, Grieks-Melkitische Aartsbisschop van Galilea, met Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Bisschop Emeritus, Maronitische Aartsbisschop van Haifa en het Heilig Land en Mgr. Piotr Przyborek, Hulpbisschop van Gdansk (Polen). Tal van priesters uit parochies en christen gemeenschappen in Galilea en andere regio’s kwamen hier met hun parochianen bijeen en vulden samen met veel lokale religieuze families de kleine kerk van het heiligdom, waar het vanwege de regen bijzonder druk was. In een wereld waarin de kracht van de machtigen lijkt te zegevieren, “ toont de Zaligspreking het pad dat het leven van elke christen markeert. ” Met deze uitspraak wou Z.E. Pierbattista Pizzaballa in zijn homilie benadrukken dat te midden van zoveel haat en geweld onze beslissingen en onze gedachten in overeenstemming moeten zijn met de onderrichtingen van Jezus Christus, zoals Hij deze in het Evangelie heeft voorgesteld. Z.E. Kardinaal PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ In deze tijden lijkt het wel dat we vooral sterk en stoer moeten zijn en dat dit op al het andere de bovenhand haalt. Maar zeker nu herinnert de Zaligspreking ons eraan dat zachtmoedigheid en arm zijn in Christus de enige manieren zijn om de wereld in liefde en respect voor elkaar te laten groeien. En de Zaligspreking vormt nu eenmaal de kern van het christelijk geloof en is de enige wet die de wereld regeert. ” Na de mis was er ondanks de regen een moment van rust, waardoor alle verzamelde gelovigen van de aangename lucht van de Berg der Zaligsprekingen konden genieten. Vanop deze verhevenheid heeft men een prachtig uitzicht over het meer, en dit was dan ook een unieke locatie waar de aanwezigen een tijd van broederschap en vriendschap met mekaar konden delen. Z.E. Kardinaal PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Ondanks de moeilijke tijd en de huidige crisisperiode waarin we leven, vind ik het bijzonder mooi te zien hoe ons volk en onze families willen blijven samenkomen en op dezelfde plaatsen van het Evangelie rond het Woord Gods een sterk gemeenschapsgevoel tentoon spreiden. ” Moge Christus, die door doorheen Galilea heeft gereisd en hier verkondigd heeft dat vredestichters kinderen van God zullen genoemd worden, Zijn verlossingswerk in het leven van elke christen verder zetten, om de zaden van vrede en hoop naar dit Heilig Land te brengen. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De ambassadeurs van de Custode van het Heilig Land wereldwijd

De minderbroeders die heden in 70 commissariaten in 60 landen aanwezig zijn, vormen een brug tussen het Heilig Land en de christenen wereldwijd. Ze worden als de “ambassadeurs” van de Custode van het Heilig Land beschouwd. Fr. SILVIO ROGELIO DE LA FUENTE, ofm Afgevaardigde van het Commissariaat van het Heilig Land “ De commissarissen van de Custode van het Heilig Land zijn over de hele wereld bekend. Hun dienstbaarheid is voor ons erg belangrijk, omdat zij degenen zijn die over de Custode van het Heilig Land vertellen en onze activiteiten bekend maken. Zij zijn degenen die groepen pelgrims aanmoedigen om naar het Heilig Land te komen, om deel te nemen aan de collecte op Goede Vrijdag en die wereldwijd verschillende collectes organiseren om de christenen van de Moederkerk van Jeruzalem te helpen .” “ Het is eveneens belangrijk om in herinnering te brengen dat de commissarissen in verschillende delen van de wereld niet alleen door de adjunct-commissarissen worden geholpen, maar tevens door veel leken worden ondersteund. Deze leken stellen zich eveneens zeer dienstaar op zodat zij terecht ook als ambassadeurs van het Heilig Land worden beschouwd. We hebben echt geluk dat er veel dergelijke mensen zijn, veel ambassadeurs die over het Heilig Land spreken, die laten zien wat we hier in het Heilig Land doen en waaruit onze dienstverlening bestaat. In zekere zin zijn ze ook rechtstreeks met ons verbonden en maken ze deel uit van onze zending hier in het Heilig Land. ” De aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land dateert uit 1217, het jaar waarin het eerste Generaal Kapittel van de Minderbroeders in Santa Maria degli Angeli, vlakbij Assisi, werd gehouden. De Heilige Franciscus besloot toen met een geïnspireerd gebaar zijn broeders naar alle naties te sturen. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Onze aanwezigheid in het Heilig Land duurt al 800 jaar. In de praktijk werd de Franciscaanse zending in het Heilig Land na ongeveer een eeuw, bij beslissing van Paus Clemens VI aangesteld tot Custode van het Heilig Land. Dat wil zeggen dat het bewaren van de Heilige Plaatsen aan ons werden toevertrouwd. Later, na ongeveer nog eens een eeuw, met name in 1421, gaf Paus Martinus V, op 14 februari de Custode de mogelijkheid om over de hele wereld “ambassadeurs” aan te stellen, de zogenaamde commissarissen van het Heilig Land. ” In 1421 publiceerde Paus Martinus V zijn bul “His quae pro ecclesiasticarum”, die de geboorteakte werd van de commissariaten van het Heilige Land. Het verhaal van de Custode is zeer goed gedocumenteerd in de archieven van de Custode, en dit werd ook nog eens door de pausen Paulus VI, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus bevestigd. De aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land werd gedurende die 800 jaar altijd met grote uitdagingen geconfronteerd. Het heden vormt hierop geen uitzondering op de regel. Fr. SILVIO ROGELIO DE LA FUENTE, ofm Afgevaardigde van het Commissariaat van het Heilig Land “ Sinds 7 oktober, toen deze oorlog uitbrak, bevinden wij ons in een zeer moeilijke situatie. Onze kinderen kunnen niet meer naar school en onze gelovigen kunnen niet eens meer naar hun werk omdat velen van hen uit de Palestijnse gebieden komen. Om bijvoorbeeld hier naar Jeruzalem te komen, hebben de inwoners van Bethlehem een vergunning nodig, die wij hen proberen te bezorgen. ” “ Maar ondanks alles blijven wij, broeders, doen wat we al 800 jaar doen. Mensen moeten de katholieke Kerk hier in het Heilig Land blijven steunen, zowel door pelgrims te sturen als door de lokale Kerk te steunen. Op dit moment zetten we meer in om de plaatselijke Kerk te ondersteunen, omdat het aantal pelgrims dat naar het Heilig Land komt als gevolg van de oorlogssituatie helaas maar heel klein is. ” Momenteel leven de commissarissen van het Heilig Land in 60 landen over de hele wereld verspreid. In totaal gaat het om zowat 70 commissariaten. Bron: Website Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Stichting Homo Viator : Dragers van Hoop !

Van 9 tot 12 februari maakten leden van de Stichting Homo Viator - San Teobaldo, uit het Bisdom Vicenza, een pelgrimstocht om de Moederkerk van Jeruzalem te bezoeken. Het thema van de bedevaart was “ Vredestichters zijn door te delen ”. P. GIUSEPPE BONATO (Beppino) Afgevaardigde van het Godgewijde Leven - Bisdom Vicenza “ Omdat we al lang hebben begrepen dat onze Kerken niet kunnen leven zonder de Kerk van Jeruzalem. Omdat we bij Jezus en Zijn gemeenschap willen zijn, in Zijn gebed, in Zijn lijden, in Zijn offer, in Zijn geest van delen en medeleven met de tranen van alle mensen van vandaag. ” De pelgrimstocht duurde slechts een paar dagen, maar was rijk aan ontmoetingen en uitwisselingen. De pelgrims werden door Fr. Francesco Patton, Custosde van het Heilig Land, verwelkomd. Ze bezochten het Studium Biblicum Franciscanum, om de vreugden en uitdagingen van deze tijd te delen. De Stichting Homo Viator Foundation coördineert een aantal activiteiten, waaronder pelgrimstochten naar het Heilig Land, dit volgens een specifieke methode die op de Egeria-pelgrimstocht uit de 4de eeuw is geïnspireerd. Teksten en contexten worden zo samen verkend. Daarom is het Studium Biblicum een grote bondgenoot van hun missie, omdat daar de Bijbeltekst in zijn context wordt geopend, en omgekeerd. P. RAIMONDO SINIBALDI Voorzitter van de Stichting Homo Viator – San Teobaldo “ Om de context te begrijpen, moet men kennis hebben van de menswetenschappen. Ze leren ons belangrijke elementen kennen, zoals geschiedenis en geografie, topografie en archeologie, enz. Vandaar het belang van het Studium Biblicum Franciscanum. Het Evangelie, het Woord van God helpt ons immers “meer mens” te zijn. ” Andere uitwisselingsmomenten vonden in Gethsemane plaats, met Fr. Diego, eveneens uit het Bisdom Vincent. Een ander bezoek versterkte de banden met de Dorothy Sisters van Jeruzalem en Bethlehem, maar ook met de lokale gemeenschap, met name in de persoon van de chauffeur Rimon uit Nazareth, die al twintig jaar voor de stichting werkt. Deze ontmoetingen lieten ruimte voor het beluisteren van de vele moeilijkheden in deze oorlogsperiode. Giulia, die lid is van de Katholieke Actie, vertelde ons hoe ze getroffen wordt doordat de pelgrims wegbleven hetgeen resulteerde in gesloten winkels en zoveel verlatenheid in de harten van de bewoners. GIULIA AGOSTINI Katholieke Actie Italië - Bisdom Vicenza “ Het feit dat we hier zijn, zelfs in deze moeilijke tijden, is precies een concrete uiting van broederschap. Wij laten onze christelijke broeders en zusters, die momenteel een tijd van zware beproevingen doormaken, niet in de steek. ” Lauro, vader van een gezin en journalist voor het bisdom, kon de gelatenheid delen van enkele lokale ouders, die over de toekomst van hun kinderen nadenken, die de aantrekkingskracht van de christen gemeenschap ervaart en die aanwezigheid en nabijheid heel sterk nodig heeft. LAURO PAOLETTO Journalist - Bisdom Vicenza “ Fr. Diego Dalla Gassa die we hebben ontmoet, heeft het ons verteld: ‘voor degenen die lijden maakt het besef dat er iemand dichtbij is, precies het verschil.’ En hij verwees hierbij naar het voorbeeld van het kruis, wanneer Maria met de geliefde leerling onder het kruis staat. Dit is een geweldige uitnodiging om nabij te zijn. Eigenlijk hebben nauwelijks een inspanning geleverd door hierheen te komen, maar deze woorden gaven onze pelgrimstocht een betekenis en lieten ons toe anderen uit te nodigen om dicht bij deze mensen te komen. ” Maandag konden de pelgrims, alvorens ze naar Italië terugkeerden, ook nog een broederlijk moment delen met Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem. P. RAIMONDO SINIBALDI Voorzitter van de Stichting Homo Viator – San Teobaldo “ Wij hopen dat onze Stichting werkelijk een hulpmiddel, een stimulans en een kans zal zijn om mannen en vrouwen te helpen op hun weg naar Christus. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © https://www.shutterstock.com/ Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Goede Vrijdag: een dag van universele solidariteit met de Kerk van Jeruzalem

Beste broeders en zusters, Moge de Heer u de vrede schenken! Na meer dan twee jaar als gevolg van de Covid-pandemie in de onzekerheid te hebben geleefd, mochten we even de illusie koesteren dat een terugkeer naar het normaal in het verschiet lag. Maar toen werden we op 7 oktober door het uitbreken van een nieuwe oorlog in het Heilig Land plotseling uit onze droom gehaald. Behalve het feit dat deze oorlog reeds duizenden doden heeft veroorzaakt, betekende die tevens opnieuw een einde aan de komst van pelgrims naar de Heilige Plaatsen. Hij dwong onze kinderen om lange tijd de school te missen en dompelde veel van onze christenen in het Heilig Land in een uitzichtloze werkloosheid. Dit is vooral in Bethlehem en Palestina het geval, maar evenzeer in de Oude Stad van Jeruzalem en in de rest van Israël. In deze situatie ervaren we des te meer de behoefte aan nabijheid en solidariteit van de christenen van over de hele wereld. In de eerste plaats hebben we de behoefte aan hun gebed, omdat we ervan overtuigd zijn dat alleen de werking van Gods genade de harten kan veranderen en ze in de richting van dialoog, verzoening en vrede kan sturen. Maar er is evenzeer de behoefte aan solidariteit en nabijheid die ons normaal via de vele bedevaarten te beurt vallen. En dan is er natuurlijk de nood aan nabijheid en solidariteit waarvan wij christenen hier naar de economische ondersteuning uitkijken. Als broeders van de Custode van het Heilig Land is het onze plicht, volgens het mandaat dat ons door de Heilige Stoel is verleend, om voor de Heilige Plaatsen te zorgen, er te wonen en er gebedsplaatsen van te maken, waar de plaatselijke gelovigen en de vele pelgrims welkom zijn. We moeten er ook educatieve en sociale projecten opzetten. Zo bijvoorbeeld scholen en sociale instellingen als bejaardentehuizen en de opvang van jonge gezinnen. Wij moeten instaan voor de uitbouw van zorginstellingen zoals klinieken en apotheken, alsook voor het creëren van werkgelegenheid ten voordele van de menselijke vooruitgang. Dankzij de vrijgevigheid van de gelovigen van over de hele wereld helpt de jaarlijkse wereldwijde collecte op Goede Vrijdag een deel van deze kosten te dekken. Bij deze gelegenheid worden wij, minderbroeders van de Custode van het Heilig Land, bedelaars om deze noden te lenigen. We doen een beroep op alle christenen zodat de volgende Goede Vrijdag een dag van universele solidariteit mag worden, een dag waarop de christenen over de hele wereld concreet zorg dragen voor de Moederkerk van Jeruzalem. Deze heeft het immers op dit moment hard te verduren. Ik vraag u, open alstublieft uw hart en help ons op welke manier dan ook, zodat ook wij kunnen blijven zorgen voor dit Heilig Land en zijn kinderen. Ik wens u alle vrede en vreugde toe! Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
In gesprek met Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land: “de 800ste verjaardag van Kerstmis in Greccio”

Dit jaar viert de hele wereld het 800-jarig bestaan van de kerststal. Een kerststal die zijn oorsprong vindt in het hart van de mensen en vanuit de grote liefde van de Heilige Franciscus. Hij wou immers met eigen ogen de moeilijkheden zien die Maria en Jozef bij de geboorte van het kind Jezus destijds hebben ervaren. Daarom wilde hij in 1223 de scène uit de Bijbeltekst in een grot in de stad Greccio, in Italië, reconstrueren. Dit “ prachtig symbool van de kribbe in de kerststal, zo dierbaar voor de christenen, wekt altijd verbazing en verwondering. ” Dit zijn de woorden die Paus Franciscus in zijn apostolische brief Admirabile signum van 2019 schreef over de betekenis en de waarde van de kerststal. Dit deed hij naar aanleiding van zijn bezoek aan Greccio, in de vallei van Rieti. Tijdens deze kerstperiode hadden het Christian Media Center en de website van de Custode van het Heilig Land met Fr. Francesco Patton over dit onderwerp een gesprek. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Kerstmis in Greccio is een heel bijzondere ervaring. Het is de viering waarin de Heilige Franciscus twee mysteries met elkaar heeft verenigd en ons zo helpt om enerzijds de waarde van de Eucharistie te begrijpen, en anderzijds de waarde van de Incarnatie met mekaar te delen. Want wat Sint-Franciscus in Greccio vierde, was precies de Eucharistie voorgesteld in de context van een kerststal. Dit was het Bijbels tafereel van de Geboorte. Hij nam contact op met Giovanni, een van zijn vrienden in Greccio, en zei tegen hem: ‘Als je wilt dat we Kerstmis komen vieren, tref dan alle voorbereidingen.’ Vervolgens vroeg hij aan de paus een speciale toestemming om het feest niet in een kerk maar in een stal te mogen vieren, in een grot in een niet-liturgische setting. Zo bracht hij het tafereel uit Bethlehem opnieuw tot leven. ” “ In Bethlehem hebben we de Grot van de Geboorte, hebben we de Kerststal en vóór de Kerststal hebben we het altaar waarop de Eucharistie wordt gevierd. ” Waarom is Kerstmis in Greccio zo belangrijk? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Tussen 1219 en 1220 verbleef de Heilige Franciscus als pelgrim in het Heilig Land. Waarschijnlijk zag hij toen de kans om de Grot van de Geboorte te bezoeken en misschien heeft hij er toen zelfs een kerstviering meegemaakt. Hij had destijds alvast deze ingeving: de Zoon van God, die in Bethlehem door Zijn geboorte uit de Maagd Maria mens is geworden, is ook diegene die zichzelf klein heeft gemaakt en zich elke dag in de Eucharistie aan ons presenteert en zo ons leven voedt. ” “ Op die manier is dit tafereel, is deze wijze om de Eucharistie in navolging van Sint Franciscus te vieren, in het collectieve geheugen de viering van de kerststal, van de kribbe van Greccio geworden. Maar het woord ‘kribbe’ verwijst in de regel naar de ‘voederbak’. Maar wat Franciscus viert, gaat in wezen niet zozeer om de kerststal of de voederbak an sich. Wat Franciscus viert, betreft in essentie het vieren van de Eucharistie in de kerststal, om ons op die wijze het verband tussen de menswording en de Eucharistie te helpen begrijpen. Uiteraard was de kerststal toen reeds eeuwenlang in afbeeldingen, in bas-reliëfs en in sculpturen aanwezig. Dit was zeker al sinds de 4de eeuw het geval. In Greccio, zou je kunnen zeggen, wordt echter een bepaald element geïntroduceerd, namelijk dat hier deze scène tot leven wordt gebracht. ” Waarom viel de keuze op Greccio? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Omdat Greccio een dorp van herders is die aan deze viering kwamen deelnemen. In zekere zin werden zij de moderne versie van de herders die ooit van de herdersvelden naar de Grot van de Geboorte liepen. Het element van de os en de ezel die we ook reeds in de voorstellingen uit de 4de eeuw terugvinden, wordt precies daar geïntroduceerd. Deze elementen worden reeds door de profeet Jesaja vermeld. De os vertegenwoordigt het volk Israël dat een juk draagt en dit juk is het symbool van de wet. De ezel vertegenwoordigt dan weer allen die tot het volk van de heidenen, tot de vreemde naties behoren. ” Ieder huis heeft een eigen kerststal en een eigen kribbe: wat betekent dat vooral dan dit jaar? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Het gaat niet zozeer om de creatie van een kerststal zoals wij ons die normaal voor ogen houden, maar om de gelovigen het verband te laten begrijpen tussen het mysterie van de incarnatie van de Zoon van God en het mysterie van de Eucharistie. Laat ons beseffen dat, net zoals God zichzelf klein heeft gemaakt en in Bethlehem dichtbij de mensen is gekomen, Hij zichzelf ook vandaag nog blijft klein maken en ook vandaag nog de mensen nabij blijft en ons via de Eucharistie tot voedsel dient. ” Bron: Website Christian Media Center Foto © https://www.shutterstock.com/ Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Ik zal blijven de stem van de christenen in het Heilig Land over heel de wereld vertolken”

Op donderdag 21 september – enkele dagen alvorens Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, de kardinaalshoed zou ontvangen – ontving de patriarch in het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem de journalisten voor een persconferentie. Het Latijns Patriarchaat dat in Jeruzalem is gevestigd, heeft parochies in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus. Op zondag 9 juli 2023, kondigde Paus Franciscus tijdens het Angelusgebed op het Sint-Pietersplein in Rome, tot ieders verbazing, de creatie aan van 21 nieuwe kardinalen. Deze beslissing was genomen tijdens een Consistorie dat op 30 september was bijeen geroepen. Onder deze 21 kardinalen bevond zich Mgr Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem. De herkomst van deze nieuwe kardinalen is het levend bewijs van de universaliteit van de Kerk. “ Deze blijft de barmhartige Liefde van God voor alle volkeren van de aarde verkondigen ”, verklaarde Paus Franciscus. “ Ik denk dat Paus Franciscus, door mij tot kardinaal te benoemen, niet zomaar voor een persoon heeft gekozen, maar tevens voor een locatie, met name voor Jeruzalem ,” zo verklaarde Mgr. Pizzaballa. “ Deze keuze is een manier om de nadruk te leggen op de mate waarin Jeruzalem de kern vormt van het leven van de Kerk. Hier bevindt zich immers de moederkerk, hier ligt het centrum van de Kerk maar de stad vormt ook de kern van veel conflicten, ” zo benadrukt de patriarch. S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ De Kerk van Jeruzalem is het hart van de christen wereld. Maar laten we eerlijk zijn, het ligt ook een beetje aan de rand. En de paus heeft altijd aandacht voor de periferie, periferieën in de zin van plaatsen van conflicten, van pijn, verdeeldheid en moeilijkheden. Jeruzalem is een beetje van dat alles. De keuze van de paus is dan ook een teken van aandacht voor deze kleine gemeenschap die lijdt, maar zich tevens verzet. ” Zoals Patriarch Pizzaballa ook duidelijk stelt, verandert zijn nieuwe kardinaalstitel niets aan de inhoud van zijn primaire verantwoordelijkheid. Hij is en blijft de pastoor van de Kerk van Jeruzalem, in het Heilig Land en in het hele bisdom. “ Ik zal doorgaan, ” zo verklaarde hij, “ met in de wereld de stem van de christenen van het Heilig Land te zijn. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.