Toespraak van Z.H. Paus Franciscus tot de leden van de Consulta

8 November 2023

Z.E. Heren Kardinalen, dierbare broeders in het Episcopaat, leden van het Grootmeesterschap en heren Landscommandeurs, dierbare broeders en zusters,

Ik wens u allen, Ridders, Dames en geestelijken die de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem vertegenwoordigen van harte welkom en wens u het allerbeste toe. Ik richt een speciale groet aan Kardinaal Fernando Filoni, Grootmeester van de Orde, en ik wens mijn gevoelens van dankbaarheid en respect uit te spreken voor alle leden van de Orde over de hele wereld.

U bent in Rome samengekomen om er de vergadering van de Consulta bij te wonen. Dit is de bijeenkomst van Landscommandeurs , Magistrale Afgevaardigden en, dit jaar, ook de Grootpriors van de landscommanderijen, om het voorgestelde thema over de vormingsinitiatieven te bespreken.

Het betreft de noodzakelijke vorming van de kandidaten die tot de Orde willen toetreden; de permanente vorming van diegenen die al aan het leven en de missie van de Orde participeren; alsook de vorming van degenen die geroepen zijn om verantwoordelijke mandaten op zich te nemen. De vormingsinitiatieven richten zich op twee elementen: enerzijds het spirituele, in het besef van de hoge morele toewijding die de leden voor het altaar op zich nemen. En anderzijds datgene wat betrekking heeft op de organisatie van activiteiten en het beheer van de middelen, om op een continue en adequate manier op de behoeften van het Heilig Land te kunnen reageren.

Het gaat om een initiële en om een permanente vorming, om een praktische en om een spirituele vorming. Dit zijn de vier oriëntaties die we in het teken van het kruis op uw insignes kunnen herkennen, en die nadrukkelijk uw jassen en mantels sieren alsook uw spiritualiteit inspireren. De horizontale balk herinnert u aan uw engagement om ervoor te zorgen dat uw toewijding aan de gekruisigde en Verrezen Christus uw hele leven omvat en die u, vanuit de naastenliefde, dichter bij elke broeder en zuster brengt. De verticale balk staat dan weer stevig in de grond geplant en is naar de hemel gericht. Deze balk herinnert u aan de onvervreemdbare complementariteit tussen een leven van gebed en van dienstbaarheid aan uw broeders. Hierin blijft u enerzijds attent, gekwalificeerd en goed geworteld in de realiteit waarin je leeft geënt. Anderzijds blijven uw werken op het totale welzijn van de persoon gericht (vgl. Ef. 3, 17-19; alsook de Heilige Thomas van Aquino, Commentaar bij de Brief van de Apostel Paulus aan de Efeziërs, 3, 5).

In dit opzicht vormen de Statuten die ik heb goedgekeurd de mooie uittekening van het grote traject dat u als lekenorde moet volgen, met het doel dat destijds reeds door de Zalige Paus Pius IX goed werd uitgetekend en tevens door zijn opvolgers werd bevestigd. De Orde telt toegewijde mannen en vrouwen die met een volledige deelname aan het leven van de Kerk worden geassocieerd. Dit engagement begint reeds bij de “Moederkerk”’ van Jeruzalem, zoals deze volgens de leer van de Apostel Paulus (vgl. 1 Kor. 16, 3) werd gedefinieerd. De leden stellen zich tevens open voor de hele wereld.

Vanuit dit universele perspectief bent u geroepen om een Orde te zijn die, sterk in haar eigen identiteit, op de mooiste, open en beschikbare manier aan het mysterie van de naastenliefde deelneemt. U staat klaar om de diensten op u te nemen die de Heer volgens de heersende behoeften van uw broeders en zusters van u verlangt. U zet zich in voor het onderwijs aan kinderen maar evengoed voor concrete solidariteit met de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, zieken en vluchtelingen. Laten we hier dan ook altijd het ‘refrein’ in gedachten houden dat de Heer alle profeten in het Oude Testament laat zeggen: ‘dien de weduwe, de wees en de vreemdeling’.

Deze zorg moeten we in ons dragen. Het lege Graf, waarvan u zich door uw roeping als bijzondere bewaker heeft aangemeld, is in die zin vooral een teken van de oneindige Liefde van de Gekruisigde. Deze houdt niets voor zichzelf en kan dus ook niet in de valstrikken van de dood stappen. Het lege Graf is tevens het teken van de overwinning van de Verrezen Heer in wie wij zelf ook het leven vinden (vgl. Rom 6, 8-9). Het lege Graf is tevens het teken van de kracht van het Mysterie van zijn Lichaam en Bloed dat ons allen als zijn leden van dit Mysterie verenigt (vgl. 1 Kor 10:17).

Vorming geven en vorming krijgen, zowel op weg naar het moment van intrede als gedurende heel de verdere weg die men in de Orde zal afleggen. Vorming gebeurt een leven lang. Vorming is een universeel en inclusief liefdadigheidswerk. Bestudeer vanuit dit gezichtspunt de geschiedenis van uw Orde en wijd u, in een context van luisteren en bidden, aan het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om aan de behoeften van uw naaste te voldoen. Het gaat om een geweldige dienst die u vandaag de dag aan de Kerk en aan de wereld kunt aanbieden. In alle tijden, zelfs in onze tijd, wordt dienstbaarheid door een technocratische paradigma gekenmerkt. Er is een grote behoefte aan mensen die de liefdadigheid met intelligentie en verbeeldingskracht beoefenen. Ik dring er daarom bij u op aan om uw werk in deze stijl voort te zetten en dit getrouw in de verschillende fasen van de vorming door te geven.

Voordat ik afsluit, wil ik graag samen met u over het Heilig Land nadenken.

Wij zijn de trieste getuigen van een tragedie die zich op de plek waar de Heer leefde, afspeelt. Daar leerde Hij ons door zijn menselijkheid lief te hebben, te vergeven en voor iedereen goed te doen. Maar in tegenstelling hiervan zien we de mensheid door verschrikkelijk lijden verscheurd worden, een lijden dat vooral zoveel onschuldige mensen treft en zoveel onschuldige doden veroorzaakt. Dit is de reden waarom ik geestelijk met u allen verenigd ben, u die zeker deze bijeenkomst van de Consulta meemaken, die de grote pijn van de Moederkerk van Jeruzalem deelt en om het geschenk van de vrede smeekt.

Beste broeders en zusters, moge de Maagd Maria, die door u met de titel van Koningin van Palestina wordt aanroepen, u altijd in uw missie bijstaan. Ik zegen u allen met heel mijn hart, ik zegen alle leden van de Orde en hun families. En vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Dank u wel.


Holy See Press Office Bulletin, 9 November 2023


Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vatican
Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem
Foto : © Grootmeesterschap
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.