Pierbattista Pizzaballa, Kardinaal van Jeruzalem: "Samen met Christus zijn wij er voor iedereen"

3 Oktober 2023

Vaticaanstad – Op 30 september 2023 benoemde Zijne Heiligheid Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Mgr. Pierbattista Pizzaballa, samen met nog twintig andere eminenties, tot kardinaal van de Rooms Katholieke Kerk. Dit gebeurde tijdens een gewoon openbaar Consistorie dat door duizenden gelovigen uit verschillende naties werd bijgewoond.

Mensen van alle nationaliteiten die zich in hetzelfde geloof verenigd weten, waren verheugd toen Zijne Heiligheid de benoemingen voorzat, de scharlakenrode kardinaalshoed overhandigde en aan de hand van elke nieuwe kardinaal met de volgende woorden: “ontvang deze ring uit de handen van de Apostel Petrus en weet dat met de liefde van de Prins van de Apostelen uw liefde voor de Kerk sterker zal worden” een kardinaalsring schoof.

In zijn homilie reflecteerde Paus Franciscus over de eenheid en de diversiteit in de Kerk, waarbij hij het belang van de synodaliteit benadrukte. Deze staat onder de bijzondere bescherming van de Heilige Geest, de “Meester van het samen op weg gaan”. Dit was de reden waarom hij het Pinksterverhaal als Bijbeltekst koos en onze aandacht vestigde op de gelijkenis tussen de nieuwe kardinalen en alle toenmalige Joden van verschillende nationaliteiten en talen die bijeen waren gekomen terwijl de apostelen in al die verschillende talen gingen prediken (Handelingen 2, 1-11). Ook de nieuwe kardinalen komen “uit alle regio’s van de wereld, uit de grootste diversiteit aan naties”. De Heilige Vader benadrukte daarom dat, voordat ze “apostelen” worden, voordat zij priesters, bisschoppen, kardinalen en pastors werden, ze in de eerste plaats moeten onthouden dat ze “Parthen, Meden, Elamieten, …” zijn. Hij richtte zich tot het nieuwe College van Kardinalen en riep hen op om aan “een steeds meer symfonische en synodale Kerk” te werken. Hiervoor kunnen zij op de Heilige Geest vertrouwen die “diversiteit en eenheid creëert” en “de harmonie zelf is”. De paus gebruikte het beeld van een orkest om deze nieuwe zending te verduidelijken. Deze die tegelijkertijd de diversiteit en de eenheid belichaamt. “Diversiteit is noodzakelijk, ze is onmisbaar.

Het hele bisdom was verheugd toen de Heilige Vader Mgr. Pierbattista Pizzaballa de pauselijke bul overhandigde. Deze bevat het formele decreet waarin zijn creatie tot kardinaal wordt aangekondigd, in de hoop dat deze aanstelling de stem van Jeruzalem binnen de Kerk en in de wereld luider zal laten weerklinken.

Velen hebben hun dankbaarheid geuit voor de belangstelling die de Heilige Stoel voor het Midden-Oosten en voor het Heilig Land heeft getoond en voor de stad Jeruzalem in het bijzonder. Daar ligt het hart van de Kerk. Dhr. Bader Rabie, een inwoner van Jeruzalem die naar Rome kwam om de ceremonie bij te wonen, zei: “het is vanuit het Heilig Land dat de Blijde Boodschap zich over de hele wereld heeft verspreid. Daar ontspringt de bron van het christelijk geloof en daarom zijn de christenen van dat land de afstammelingen van de eerste christenen die over de generaties heen de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om het geloof in alle landen te verspreiden totdat het christelijk geloof eens universeel wordt.

Tegenwoordig worden de christenen in het Heilig Land met heel veel uitdagingen geconfronteerd en vanwege hun minderheidspositie komt de continuïteit van hun aanwezigheid in de regio steeds meer in het gedrang. Maar de creatie van de Patriarch van Jeruzalem tot kardinaal toont de liefdevolle steun van de Katholieke Kerk voor ons en brengt een nieuw sprankeltje hoop op vernieuwde samenwerkingen tussen de wereld en tussen ons.

In de persoon van de nieuwe Kardinaal Pierbattista ontmoet de Eeuwige Stad hier de Heilige Stad,” zegt Demetrio Maltese, een Italiaans vrijwilliger van Casa Kerigma, die door de Italiaanse NGO Attendiamoci en de priester Fidei donum P. Valerio Chiovaro wordt geleid. Hij mocht de viering, samen met een groep van 15 jongeren uit Attendiamoci onder begeleiding van P. Chiovaro bijwonen. “We zijn uit heel Italië naar hier gekomen om aan de patriarch onze steun te betuigen nu hij aan zijn nieuwe zending als kardinaal begint. Het is een missie die hem oproept om het geïncarneerde geloof in de Kerk van Jeruzalem te blijven beschermen, usque ad sanguis effusionem (tot bloedvergietens toe), zoals uit de scharlakenrode kleur van zijn gewaad mag blijken.

Dhr. Anton Asfar, Secretaris-Generaal van Caritas Jeruzalem, uitte zijn trots om de creatie van Zijne Zaligheid als kardinaal met de woorden: “deze benoeming kwam als antwoord op het verlangen van de christenen in het Heilig Land om door de universele Kerk omarmd te worden.” Hij voegde daar nog aan toe dat Caritas de woorden van de patriarch had gebruikt om haar werk in Gaza-stad te beschrijven: “Wij brengen de liefde op gang.

Het Consistorie werd door een beleefdheidsbezoek gevolgd, waarbij Kardinaal Pierbattista Pizzaballa iedereen verwelkomde die hem in het Apostolisch Paleis kwam feliciteren. Daar waren bisschoppen en tal van priesters van het Patriarchaat, verschillende bisschoppen en kerkelijke leiders, evenals delegaties uit Jordanië, Palestina, Israël, Cyprus en de Verenigde Staten van Amerika. Daar waren tevens de parochianen uit Bergamo, de staf van het Latijns Patriarchaat alsook Ridders en dames van de Ridderorde van het Heilig Graf. Het weze vermeld dat Kardinaal Pizzaballa een eretitel verleende aan de kerk van de Ridders van het Heilig Graf in Rome, met name de kerk van Sint Onofrius, de kluizenaar.

Na zijn creatie tot kardinaal drukte de patriarch zich als volgt uit: “De zending van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem en mijn zending als patriarch blijven dezelfde. Het toekennen van deze nieuwe rang verandert daar niets aan maar vergroot wel het belang en de betekenis ervan. Ik ben blij dat ik in de wereld een stem voor de christenen van dit land kan zijn en dat ik tegelijkertijd het werk van onze Heilige Vader in het bevorderen van de oecumenische dialoog in het Heilig Land kan verankeren. Ik blijf een herder van de christen gemeenschap om deze doorheen de verschillende omwentelingen waarmee ze sociaal en politiek te maken kunnen krijgen, te leiden, en hen aan te sporen het Evangelie na te leven, wat de enige waarheid is die vrede zal brengen."

Zijne Zaligheid Kardinaal Pierbattista Pizzaballa ging op zondag 1 oktober 2023 in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome voor in zijn eerste pontificale mis. Dit gebeurde in concelebratie met verschillende bisschoppen en priesters en in aanwezigheid van een grote menigte gelovigen. Hij sprak bij deze zijn erkentelijkheid uit voor de steun, de liefde en het vertrouwen die hij in de voorbije weken mocht ontvangen, en bedankte iedereen die met hem de vreugde van zijn promotie deelde, een geschenk dat het bisdom Jeruzalem te beurt mocht vallen.

In zijn homilie reflecteerde Zijne Zaligheid op het nederige karakter van zijn ambt en op de ”blik” van de Apostel Petrus, een deskundige blik “die hij verwierf door na zijn verloochening van zijn Meester naar de vergevingsgezinde blik van Christus te kijken.” Hij riep het diocees Jeruzalem op om zijn moeilijkheden te overwinnen door zich de volwassen blik van Petrus eigen te maken en zo de liefde te beleven die Christus van ons verlangt. Men dient te beseffen dat “de christelijke identiteit geen verdedigingswal is, maar een gastvrij huis en een open deur naar het mysterie van God met de mens, een huis waarin iedereen welkom is. Met Christus zijn wij er voor iedereen. Dit, broeders en zusters, is hoe ik als kardinaal zou willen leven en werken. Dit is de manier waarop ik zou willen dat het Latijnse Patriarchaat, dat verrassend genoeg een kardinale instelling is geworden, zijn roeping en missie waarmaakt. Dit is de manier waarop ik graag zou willen dat jullie er elke dag voor kiezen om christen te zijn, volgelingen van onze Heer Jezus, dat u zich hierbij gesteund weet door mijn gebed, net zoals ik weet dat ik gesteund word door het jouwe.

Het patriarchaat bereidt zich nu voor op het organiseren van de vieringen ter gelegenheid van de terugkeer van Kardinaal Pizzaballa uit Rome, te beginnen met de plechtige intocht bij de Jaffapoort, en het voorgaan in een pauselijke mis in de Basiliek van het Heilig Graf. Daarna volgen de vieringen in Bethlehem, Nazareth, Jordanië en Cyprus.


Chloe Courtois/lpj.orgBron : Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van JeruzalemDe Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.