Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Zijn-wij-wel-voldoende-zichtbaar-aanwezig-SPGM-12
        Zijn wij wel voldoende zichtbaar aanwezig? SPGM 12

Zijn wij wel voldoende zichtbaar aanwezig? SPGM 12

ROME – Dame Maria José schreef ons vanuit Spanje (samenvatting): Eminentie, de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem dragen een engagement ten aanzien van het Heilig Land en hebben de spiritualiteit van de Orde als krachtbron. Toch is onze hulp niet altijd gekend, ze is niet vanzelfsprekend. Soms lijkt ze zelfs eerder theoretisch dan reëel. Moet de Orde haar aanwezigheid niet meer kracht bijzetten? Moet ze haar vrijwillige en onbaatzuchtige inzet en samenwerking met het Latijns Patriarchaat, met de geestelijken en met de religieuzen in het Heilig Land niet duidelijker manifesteren?


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 8 juni 2020
  • réagir
  • 1 stem

Deze vraag houdt ons even sterk bezig als het feit dat Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem écht zouden weten dat zij een zending ten aanzien van het Heilig Graf te vervullen hebben. Ik meen dat we deze vraag op drie verschillende niveaus kunnen beantwoorden: de zichtbaarheid van de Orde, de bedevaarten met de bezoeken aan het Heilig Land en het vrijwilligerswerk.

De Ridderorde van het Heilig Graf is een historische instelling die nauw met het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem verbonden is. Deze samenhang staat duidelijk in onze statuten ingeschreven. Anderzijds vormt de Orde niet zomaar een schaduw van het Patriarchaat maar staat zij het Patriarchaat terzijde en zoekt zij mogelijkheden om haar te ondersteunen met alle middelen die de Orde ter beschikking heeft. Aldus biedt zij het Patriarchaat de mogelijkheid om tal van pastorale en educatieve activiteiten te ontplooien. Ons voornaamste doel is dus geen referentie naar onszelf of bedoeld om onszelf op de voorgrond te plaatsen. Wij willen gewoon ervoor zorgen dat de Latijnse Kerk van Jeruzalem, net als tal van andere kerkelijke instellingen hun dagelijkse leven kunnen ontplooien. Op die manier kunnen zij met vrijgevigheid, edelmoedigheid, krachtdadig en vol vitaliteit hun werk in dienst van God en hun broeders vervullen. In 1964 richtte de thans Heilige Paus Paulus VI zich naar aanleiding van zijn historische bedevaart naar de Heilige Plaatsen speciaal tot de leden van onze Orde. In zijn boodschap konden we toen ook reeds deze geest en deze uitnodiging herkennen: “Hou niet op deze Heilige Plaatsen lief te hebben en laat deze voorliefde steeds intenser worden en in toewijding groeien. Blijf het land dat door de voetstappen van de Mensenzoon geheiligd is de nodige eer betuigen. Blijf daar de godsdienstige werken, het onderwijs en de naastenliefde bevorderen. Zij zijn daar de bevestiging van de vastberaden en liefdevolle aanwezigheid van de Katholieke Kerk. Laat, indien dit in je vermogen ligt, uw liefdadige, spirituele en materiële krachten in het voordeel van de bevolking als maar toenemen” (Toespraak van Paus Paulus VI tot de Ridderorde van het Heilig Graf).

Het is echter duidelijk dat dit met een gepaste wijze van informeren en communiceren moet gepaard gaan. Dit kan gebeuren vanuit onze leden en naar onze leden toe, zodat zij in kennis worden gesteld van de initiatieven die door hun gulheid en gebeden worden ondersteund. Met behulp van haar eigen communicatiemiddelen probeert de Orde de afstand te overbruggen en voortdurend een informatiestroom op gang te houden zodat de werkelijke toestand in het Heilig Land voor iedereen zichtbaar en concreet blijft. Wat de verdere “zichtbaarheid” van de Orde betreft, is het aan u, Dames en Ridders, om u in uw bisdom en in uw leefgemeenschap als “ambassadeurs” van het Heilig Land te laten kennen. Laat de harten in uw omgeving met liefde voor het Land van Jezus en voor de “levende stenen” die er nog wonen, ontbranden. Ook dit is een wezenlijk bestanddeel van onze zending. Wees als een prisma dat dank zij het licht van buitenaf, levendige kleuren tot stand brengt. Een prisma ontvangt en geeft.

Wat de bedevaarten betreft, moet men beseffen dat deze voor de Ridders en Dames van de Orde dé gelegenheid zijn die een bijzonder spiritueel, cultureel en sociaal belang in zich dragen. Adem de lucht die eens door Jezus werd ingeademd, wandel over dezelfde paden waarlangs Hij zijn weg zocht, lees het Woord op de plaatsen waar dat alles eens is gebeurd. Dit zal altijd een rijke en mooie ervaring bij elkeen van ons teweeg brengen. Tegelijk is een bedevaart ook het uitgelezen moment om in contact te treden met de vele werken die in het Heilig Land door ons ondersteund worden en die ons zo nauw aan het hart liggen. Het is zinvol om naar aanleiding van een bedevaart ook de nodige tijd te voorzien om meerdere van onze projecten te bezoeken en om er diegenen die er werken of er de voordelen van plukken, te ontmoeten. Deze bezoeken zullen onze oproep en ons engagement nog een betere onderbouw geven. Aarzel dus niet om een échte “missionaris” te zijn en zeker geen proseliet of bekeerling. Moge uw getuigenis over hetgeen je als lid van de Orde in het Heilig Land hebt beleefd, van groot nut zijn, ook op momenten dat je uw riddermantel niet draagt.

Ten slotte vind ik ook de idee om als vrijwilliger een ervaring in het Heilig Land op te doen, als heel waardevol. Dit kan alleen maar positieve resultaten hebben, of dit nu voor onze Ordeleden of voor onze vrienden in het Heilig Land zal zijn. Dit is zeker het geval voor elke dienstverlening aan de jongeren in het Heilig Land. Ervoor kiezen om je tijd ter beschikking te stellen van hen die aan onze ondersteuning behoefte hebben, getuigt niet alleen van een groot verantwoordelijkheidsgevoel maar tevens van een groot besef van de noden van de wereld die ons omringt en van onze relatie met God, onze Schepper. Heel wat ervaringen werden in het Heilig Land beleefd en worden ook vaak op onze website www.oessh.va. met ons gedeeld. Het is mijn wens dat deze initiatieven in de toekomst worden verder gezet en vruchten mogen dragen in het leven van hen die eraan participeren.

Fernando Kardinaal Filoni,
Grootmeester
(Juni 2020)

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter