Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wij-staan-ten-dienste-van-het-Lijden-de-Dood-en-de-Verrijzenis-van-de-Heer-en
        “Wij staan ten dienste van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van de Heer (...)

“Wij staan ten dienste van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van de Heer en van het Mysterie van Zijn Kerk”

De leden van de Ridderorde van het Heilig Graf wensen beter geïnformeerd te zijn over de nieuwe richting die onze pontificale instelling onder de bezieling van Kardinaal Grootmeester Fernando Filoni inslaat. Mgr. Filoni werd ruim een jaar geleden door Paus Franciscus tot Grootmeester benoemd. Als antwoord op de vraag van onze leden publiceren wij hieronder de wezenlijke punten die de Grootmeester in de besluiten van de vergadering van het Grootmeesterschap kort heeft vermeld. Deze bijeenkomst heeft op 15 april plaats gevonden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 mei 2021
  • réagir
  • 1 stem

Goede vrienden, Excellenties, leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Ik wou u van harte danken voor de dienstbaarheid en de grote vrijgevigheid waarmee u aan onze Orde uw bijdragen levert. In werkelijkheid is dit vóór alles een bijdrage aan de Kerk en aan het geloof in de Verrezen Christus. Onze meest oprechte en betekenisvolle waardering putten wij uit het Evangelie, daar waar de Heer aan zijn leerlingen vraagt om zich nederig en zonder enige pretentie zich dienstbaar op te stellen. Dat doet Hij in de korte parabel van de trouwe dienaar (Lc 17, 7-10). Deze eindigt als volgt: “Wij zijn slechts eenvoudige dienaars, wij hebben enkel onze plicht gedaan.” In deze houding schuilt een innerlijke vrijheid en een voldoening omwille van de dankbaarheid omdat wij mogen werken in de wijngaard van de Heer. Het is alleen zo dat wij de allergrootste beloning kunnen verwerven, dit wil zeggen “door dienstbaar te zijn aan de Heer.’ Wij staan ten dienste van het mysterie van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van de Heer. Wij staan ten dienste van het mysterie van de Kerk, of dit nu is onder de vorm van onze medewerking aan onze lokale kerken of ten dienste van de Kerk in het Land van Jezus waaraan wij onze bijzondere bijdrage leveren.

Ik heb de verschillende relaties en de prachtige vitaliteit van onze landscommanderijen en vice-gouvernementen ontdekt. Wij moeten datzelfde engagement verderzetten en steeds op zoek gaan naar nieuwe manieren om de participatie van onze Dames en Ridders aan het leven van de Orde aan te moedigen.

In deze optiek hebben wij ons, samen met de voorzitter en het Grootmeesterschap, tot het leveren van onze bijdrage geëngageerd. Hieronder wil ik toch nog even aan enkele van onze belangrijkste initiatieven herinneren:

-  De vrijgevige reactie op de speciale collecte vorig jaar ter ondersteuning van het Heilig Land tijdens de COVID-pandemie. Deze heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Daarom ook hier nogmaals onze bijzondere dank.
-  De goedkeuring van onze statuten door de Heilige Stoel. De voorbereiding nam veel tijd in beslag en veronderstelde een sterke participatie vanwege de verschillende geledingen. De Commissie heeft goed werk geleverd om tot een tekst te komen die mij doeltreffend en modern lijkt te zijn. Onze Orde is een Centraal Organisme van de Kerk, in de zin dat ze door de Paus, opperste Autoriteit van de Kerk, werd gesticht. Hij heeft de Orde erkend als een openbare instelling, met het doel om op een stabiele en doeltreffende manier een antwoord te bieden op de noden van de Kerk in het Heilig Land. Dit gebeurt in samenwerking met het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem ten einde dit zo in de mogelijkheid te stellen de nodige materiële handelingen te verrichten om haar objectieven te realiseren. De teksten van de statuten, met bijhorende vertalingen, werden reeds aan alle landscommanderijen toegestuurd. Het is dan ook belangrijk dat deze statuten door iedereen zouden gekend zijn.
-  De publicatie van een tekst over de spiritualiteit, geïnspireerd vanuit een tegelijk Bijbelse als Kerkelijke visie. Van bij mijn aantreden in de schoot van de Orde heeft men mij de vraag gesteld of onze Orde een eigen spiritualiteit heeft. Deze vraag heeft mij ertoe aangezet deze tekst te schrijven, die in onze verschillende talen werd gepubliceerd. Het is een eerder korte tekst, zoals dit voor elk evoluerend instrument het geval moet zijn. Maar het is tegelijk voldoende geschikt om aan de spirituele eisen van de Orde te voldoen. Ik denk dat deze tekst niet enkel voor onze Dames en Ridders heel nuttig zal zijn, maar tevens dienstbaar kan zijn in de vorming van onze kandidaat-leden. Zo kan het ook een instrument zijn dat ons behulpzaam zal zijn in onze zoektocht naar nieuwe leden, hetzij jongeren hetzij minder jonge kandidaten. De tekst biedt tevens de mogelijkheid om zich te bezinnen over de grote eer en de bijzondere opdracht die aan onze Orde is verbonden. Het is nodig dat al onze priors, maar evenzeer alle bisschoppen overal waar onze Orde aanwezig is, over een kopie van de tekst beschikken.
-  Met de herziening van het Liturgisch Ritueel wordt alle noodzakelijke aandacht op de vieringen gelegd. De tekst formuleert de fundamentele criteria voor de lofbetuigingen aan de Heer en voor de schoonheid van de liturgie die aan de ridderwake is verbonden. Deze momenten zijn nooit zomaar gebruikelijke of gewoon administratief. Ze hebben de waarachtige dienstbaarheid aan God, aan de Kerk en aan onze Orde tot wezenlijk gevolg. Laat dit aan de landscommanderijen nog enigszins enige autonomie toe om er eventueel nog enkele eigenheden in te verwerken, dan is het geenszins de bedoeling om van de uitgestippelde lijnen af te wijken. Wij zullen de tekst de komende dagen in het Italiaans naar de landscommanderijen toesturen en vragen dat zij zelf voor de vertaling zouden instaan.
-  Ik wil blijvend aandacht geven aan onze vraag aan de religieuzen binnen de Orde dat zij zich rekenschap geven van de specificiteit van hun roeping en van de bijdrage die zij in het bijzonder aan het Heilig Land en aan onze Orde moeten leveren. De integratie van bisschoppen, priesters en religieuzen kan gebeuren hetzij via hun pastorale dienstverlening, hetzij door hun vrijgevige bijdrage aan het leven van de Kerk in het Heilig Land of aan de Orde zelf. Na een laatste controle zullen we ook deze betreffende teksten ter beschikking stellen.
-  De jongeren vertegenwoordigen een belangrijk deel van onze Orde waar we de nodige aandacht moeten aan besteden, zeker na de Bisschoppensynode die aan heel de Kerk de opdracht gaf om hierover na te denken en daar werk van te maken. Er bestaan binnen de Orde terzake reeds enkele mooie ervaringen die navolging verdienen. De jongeren zijn – zeker tot bij hun toetreding – nog geen lid van de Orde. Maar net zoals in een gezin kunnen zij zich op een manier eigen aan hun leeftijd voorbereiden om ooit in de Orde te worden opgenomen, indien zij dit zouden wensen. Men zou hiervoor richtlijnen kunnen uitwerken rekening houdend met de algemene opmerkingen die door hen werden geformuleerd. Iedere landscommanderij zou in een proefperiode kunnen voorzien en hiervoor mogelijks met andere landscommanderijen kunnen samenwerken. Wij vragen dat zij vervolgens hun ervaringen met het Grootmeesterschap zouden willen delen.
-  Het reglement is een van de volgende engagementen waar wij werk willen van maken. Dit vraagt tijd en bezinning. De statuten voorzien dat er een reglement wordt opgesteld ten einde aan de door de Orde bepaalde verwachtingen te voldoen. Ik hoop hiervoor op ieders inbreng te kunnen rekenen.

Met deze korte informatie hoop ik ten zeerste enig zicht te hebben gegeven op hetgeen er volop te gebeuren staat. Tenslotte wil ik hier nog vermelden dat de Heilige Vader de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen heeft opgedragen om het decreet af te kondigen over de heldhaftige deugden van Gods dienaar Enrique Ernesto Shaw, een Argentijnse gelovige leek en lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (over wie wij het later nog wel eens zullen hebben). Dit is groot nieuws waarin wij ons ten volle kunnen verheugen.

Bron : Site Web Grand Mystère

Foto : ©️ Grand Magistère

Vertaling : Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter