Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wat-betekent-het-voor-de-Orde-om-een-Centraal-Organisme-van-de-Kerk-te-zijn
      Wat betekent het voor de Orde om een “Centraal Organisme van de Kerk te (...)

Wat betekent het voor de Orde om een “Centraal Organisme van de Kerk te zijn”?

Het recent goedgekeurde statuut van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem bevat impliciet het principe dat onze Instelling als een Centraal Organisme van de Kerk is erkend. Het is dan ook belangrijk om dit aspect wat nader toe te lichten. In een bijgevoegd artikel weet Z.E. Mgr. Tommaso Caputo, Assessor van de Orde, de zin hiervan zeer goed uit te leggen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 14 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

Ik wil hier gewoon de daaraan gerelateerde aspecten even eenvoudig samenvatten.

Het eerste fundamenteel element dat een erkend organisme van de Kerk in zich draagt, bestaat in de toestemming, de aanvaarding vanwege de Autoriteit die de betreffende instelling heeft opgericht De betreffende instelling heeft ook de publieke rechtspersoonlijkheid aangenomen.

Het tweede element ligt in de beoogde doelstellingen of objectieven die door de Autoriteit zijn vastgelegd en die door het Organisme worden geassimileerd. Dit betekent dat het belang van het Organisme als openbaar nut is erkend en dat het aldus ook als “publieke” persoonlijkheid wordt erkend.

Het derde element ligt hem in het feit dat het Organisme bekwaam wordt geacht om handelingen en transacties te verrichten waarmee het de door haar beoogde doelstellingen wil bereiken.

Daarom is het belangrijk dat het Organisme een maatschappelijke zetel heeft, waardoor ze zich weet te identificeren, alsook statuten en een reglement die het leven binnen dit organisme bepalen.

Indien men dit alles in termen van onze instelling vertaalt, kan men terecht stellen dat onze Orde inderdaad een Centraal Organisme van de Kerk is. Ze is immers door de opperste autoriteit van de Kerk zelf, met name door Paus Pius IX in het leven geroepen. Hijzelf heeft haar als publieke rechtspersoon erkend met de bedoeling om permanent en op een aangepaste wijze een antwoord te bieden aan de noden van het Heilig Land. In samenwerking met het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem ondersteunt zij de pastoraal en het liturgische en sociale leven, alsook het onderwijs in het land waar Jezus eens heeft geleefd. Bijgevolg is de Orde bereid om de nodige materiële handelingen te ontplooien om de gestelde objectieven te bereiken. Haar maatschappelijke zetel is in Rome gevestigd en zij bezit de vereiste juridische instrumenten om het leven en de gebruiken binnen de Orde te regelen.

De Heilige Stoel stelt als intrinsieke en specifieke voorwaarde aan onze instelling, dat al haar leden een christelijke vorming hebben gekregen. De Orde ontleent immers haar naam en haar inspiratie aan het Heilig Graf van Jeruzalem dat een blijvende getuige is van Jezus’ dood en Verrijzenis.

De Orde is dus niet zo maar een organisatie, maar het is een Instituut dat haar wortels heeft in het mysterie van de Verlossing die tot het ultieme heil van alle volkeren in alle tijden en op alle plaatsen leidt. De Kerk wil dus duidelijk dat het Heilig Land niet tot een geheiligde archeologische site zou herleid worden, maar dat het een oord blijft dat dank zij de aanwezigheid van christen gemeenschappen – hetzij bewoners, hetzij pelgrims – levendigheid uitstraalt. Als Orde genieten we niet enkel het voorrecht om hieraan te participeren, maar moeten wij tegelijk ook onze bijdrage leveren aan Christus’ zending die ons door de Kerk en door de Heilige Vader is toevertrouwd. Dáár precies ligt de bron van deze “edele instelling”, in de symboliek van de mantel van elke Dame en elke Ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Fernando Kardinaal Filoni

“Hier in het Vaticaan hoor je in zekere zin thuis”

“Hier in het Vaticaan zijn jullie in zekere zin thuis, precies omdat u leden bent van een oude pontificale instelling die onder de hoge bescherming staat van de Heilige Stoel” [1]. Deze woorden vol genegenheid, die Paus Franciscus op 16 november 2018 tot de Leden van de Consulta van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem richtte, plaatsten het accent meteen op haar identiteit en haar zending.

De Orde is vanuit haar wezen een instrument voor de eigen activiteiten van de Heilig Stoel ter ondersteuning van het voortbestaan van de Latijnse Kerk in het Heilig Land. Deze bijzonderheid die van oudsher altijd al aan onze “pontificale instelling” [2] eigen is geweest, werd ondertussen ook in de door Paus Franciscus goedgekeurde statuten gepreciseerd. In deze goedkeuring d.d. 11 mei 2020 krijgt de Orde de specifieke vermelding van “Centraal Organisme van de Kerk” [3]. Zo wordt ook de constitionele bijdrage van de Orde aan de diensten van de Heilige Stoel in het bestuur van de wereldkerk als een evidentie gesteld.

“De Orde participeert inderdaad al sedert mensenheugenis aan de zorg die de Heilige Stoel aan de Heilige Plaatsen besteedt en draagt de katholieke instellingen die ter plaatse werkzaam zijn, diep in het hart. De gezinnen, de kinderen, de jongeren op school, pelgrims, de caritatieve instellingen en de cultusplaatsen… ze zijn alle immers de uitdrukking van het Lichaam van Christus. Het valt dus te begrijpen waarom de Heilige Vader zo expliciet wou aangeven dat de Orde een Centraal Organisme van de Katholieke Kerk is, dat zij volgens canoniek recht een openbare rechtspersoonlijkheid bezit en een juridische entiteit van het Vaticaan is [4]. In het belang van de doelstellingen van de Orde worden dus het pastoraal en kerkelijk karakter van de Orde terecht onderlijnd.

In de apostolische Constitutie “Pastor Bonus” herinnert de Heilige Johannes-Paulus II eraan dat de handelingen van allen die zich inzetten in de schoot van de Curie en in de andere Organismen van de Heilige Stoel, als een waarachtige kerkelijke dienst moeten worden beschouwd, in de mate dat zij gekenmerkt worden door een pastoraal karakter en zij bijdragen tot de universele zending van de Paus van Rome [5].

Overigens, ook de Heilige Paulus VI had dit reeds bevestigd: “Hoe zou het opperste pauselijk gezag in staat zijn om de vele taken die aan de zorg voor zovele Kerken verbonden zijn, goed te vervullen, mocht zij niet op de hulp van zovele mensen kunnen rekenen. De Paus wordt immers al te druk benomen in de uitoefening van het opperste gezag, dat hem door Christus zelf binnen de universele Kerk is toebedeeld” [6].

In deze context kan men nog beter de aard van de zending van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem binnen de Kerk en de hele wereld begrijpen. Om dit verder te verduidelijken kan men nogmaals de toespraak van Paus Franciscus aan de Leden van de Consulta op 16 november 2018 aanhalen. “Sedert de laatste bijeenkomst van de Raad in 2013 is de Orde in ledental en in geografische verspreiding gegroeid. Ze kreeg nieuwe vestigingen in de perifere landen. Er kwam ook een toename van de materiële hulpverlening aan de Kerk in het Heilig Land en het aantal bedevaarten die door haar leden werden gehouden nam eveneens zienderogen toe. Ik wil u danken voor uw ondersteuning van de vele nuttige pastorale en culturele programma’s […]

Wat uw zending in de wereld betreft: vergeet niet dat u geenszins een filantropische organisatie bent die zich zo maar ten voordele van de verbetering van de materiële en sociale situatie van haar begunstigden zou engageren. U bent geroepen om in uw werk en als einddoel van uw werken de evangelische Liefde tot uw naaste te plaatsen. U bent geroepen om zo overal te getuigen van de goedheid en de aandacht die God ten aanzien van heel de wereld tentoon spreidt en die uit Zijn onmetelijke Liefde ontspruit. De bisschoppen, priesters en diakens in de Orde […] hebben tot plicht om in hun pastorale dienst allen te steunen die in de Orde verantwoordelijkheid dragen en gelegenheden tot gemeenschappelijk gebed aan te reiken. Zij moeten op alle niveaus liturgische vieringen organiseren en stellen zich beschikbaar voor het houden van spirituele en catechetische momenten die bijdragen tot de permanente vorming en een groeiend geloof van alle leden van de Orde;” [7]

Het feit dat de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem over alle continenten is verspreid, verleent haar vanzelfsprekend een internationale en katholieke dimensie. Dank zij de spirituele, morele en caritatieve bijdrage van elke Ridder en van elke Dame kan deze “oude Pauselijke Instelling zich ertoe engageren om een antwoord te bieden aan de verwachtingen van de katholieke Kerk ten aanzien van het Heilig Land, dit in aansluiting met het mandaat dat Paus Franciscus haar laatst nog bij de goedkeuring van de nieuwe statuten heeft toevertrouwd [8].

+ Tommaso Caputo
Assesseur

[1] Paus Franciscus, uit de Toespraak aan de Leden van de Consulta van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, 16 november 2018.
[2] Ibid.
[3] Art. 2§1: De Orde is binnen het Kerkelijk Recht een publieke rechtspersoon […] en een juridische entiteit van het Vaticaan […] Omwille van haar activiteiten opereert de Orde als een Centraal Kerkelijk Organisme […] Het geheel van Centrale Organismen binnen de Kerk, dat het resultaat is van de Latheraanse Verdragen, bevat niet enkel organismen die – in de brede betekenis van het woord – deel uitmaken van de Heilige Stoel, of van de Romeinse Curie (can. 360-361 C.I.C.), maar bevat tevens een geheel van andere organismen die op structureel of instrumenteel vlak hun bijdrage leveren in dienst van de Heilige Stoel in haar bestuur van de universele Kerk. De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem komt van haar kant op een operationele wijze tussen in de ontwikkeling van de eigen activiteiten van de Heilige Stoel om de Latijnse Kerk in het Heilig Land in stand te houden. De Orde doet dit in overleg en in samenwerking met de verschillende beleidsinstanties van de universele Kerk. De Orde is dus effectief een Centraal Organisme van de Kerk, in de zin zoals zij dit altijd is geweest. In feite gaat het dus wezenlijk om niets nieuw maar eerder om een verduidelijking van een situatie die altijd heeft bestaan.
[4] Cardinal Fernando Filoni, Préface des Statuts approuvés par le pape François le 11 mai 2020.
[5] Apostolische Constitutie Pastor Bonus, uitgevaardigd door de Heilige Johannes Paulus II op 28 juni 1988, n. 33.
[6] Invoering van de Apostolische Constitutie Regimini Ecclesiae Universae van 15 augustus 1967.
[7] Paus Franciscus, uit de Toespraak aan de Leden van de Consulta van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, 16 november 2018.
[8] Cfr. Cardinal Fernando Filoni, Préface des Statuts approuvés par le pape François le 11 mai 2020.

Bron : Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem – Grand Magistère

Vertaling : Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter