Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Votiefmis-ter-ere-van-het-doopsel-van-Christus
      #Votiefmis ter ere van het doopsel van Christus

#Votiefmis ter ere van het doopsel van Christus

HEILIG LAND – In Qasr Al Yahud woonden wij aan de oevers van de Jordaan de votiefmis bij ter ere van het Doopsel van Christus. Hieronder presenteren wij u de tekst van de homilie die Mgr. Delville bij die gelegenheid uitsprak.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 november 2017
  • réagir
  • 0 stem

Homilie over het Doopsel van de Heer in de Jordaan, 30 oktober 2017

Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik

Dierbare broeders en zusters,

Op deze plaats, aan de oever van de Jordaan, herdenken wij het Doopsel van Jezus door Johannes de Doper. Het is belangrijk te weten dat dit destijds een heel bekende plaats was. Johannes heeft zelfs in de toenmalige niet-christelijke literatuur meer sporen achtergelaten dan Jezus zelf. Indien Johannes zo’n bekendheid had, dan was dit in de eerste plaats te danken aan het feit dat hij zo’n sterke boodschap had, een boodschap die de mensen ertoe aanzette zich te bekeren. Zijn boodschap was zo krachtig dat zij de massa overtuigde om zelfs vanuit Jeruzalem naar de Jordaan te trekken. We hebben zelf de weg kunnen aanschouwen die we met de autocar hebben gevolgd. We hebben de woestijn doorkruist en zijn van op een hoogte van 900m opnieuw afgedaald tot 200m onder de zeespiegel. Het is een afmattende route indien men deze te voet moet afleggen. Deze weg afleggen, betekent inderdaad dat men zich ten volle wou bekeren. Het is zich excuseren, het betekent een verandering van levenswijze.

Maar wanneer Jezus hier aankomt, is het Johannes die verbaasd staat (Mt. 3,13-17). Hij zegt tot Jezus: “Het is ik, Johannes, die mij door U zou moeten laten dopen, en toch kom jij precies naar mij toe!” (Mt 3, 14). Inderdaad, had Jezus nood aan een doopsel van bekering? Welke zonde had Hij dan wel bedreven? En toch vraagt Hij aan Johannes Hem te dopen. Waarom?

Het betekent dat Jezus bezig was om een grote ommekeer in Zijn leven te bewerkstelligen. Hij zette de stap van een verborgen leven naar een openbaar leven. Hij verliet Galilea om naar de vallei van de Jordaan te komen. Hij voelde de oproep om naar buiten te komen, om bij het doopsel dát moment van intense spirituele beleving te ervaren en om zich te engageren Gods Koninkrijk aan te kondigen. Jezus veranderde Zijn leven en hiervoor liet Hij zich dopen.

En wij, kunnen wij ons leven wel een andere wending geven? Slagen wij erin ons spiritueel leven uit te diepen? Hebben wij wel enige ambitie om de wereld te veranderen, om deze beter en gelukkiger te maken? Want dat is precies de ambitie van Jezus wanneer Hij het Koninkrijk Gods aankondigt. Het is de aankondiging van de komst van een nieuwe en betere wereld. En dat is precies de betekenis van ons doopsel. Het bevrijdt ons van onze neiging tot het kwaad, het bevrijdt ons van het stellen “van daden die tot de dood leiden” (Heb 6, 1). Het doopsel geeft ons het nieuwe leven, het maakt ons tot kinderen van God die daden ten leven stellen. Door middel van het doopsel worden wij in het leven van God geboren, komen wij tot leven in het Koninkrijk Gods, een koninkrijk in opbouw.

Jezus zelf beleefde een wedergeboorte want Hij hoorde de stem uit de hemel die zei: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind” (Mt 3, 17). Jezus gaf zichzelf bloot als Gods welbeminde Zoon. Deze wedergeboorte van Jezus gedenken wij vandaag en hiermee sluiten wij onze Kersttijd af. Het is een uitnodiging aan ons allen om in Jezus opnieuw geboren te worden, om deel te hebben aan Zijn geboorte en niet simpelweg van verre wat in gedachten bij de kribbe van Bethlehem te blijven hangen.

In de Sint-Bartelomeüskerk te Luik wordt de oorspronkelijke doopvont van de oude kathedraal van Luik bewaard. Ze werd bij de vernieling van het gebouw tijdens de Franse Revolutie in 1793 door particulieren gered en later naar deze kerk overgebracht. Ze dateert uit 1111 en is in één stuk uit kopermessing gegoten. De kunstenaar heeft buiten de voorstelling van het Doopsel van Christus nog twee scènes afgebeeld: het doopsel van de Centurion Cornelius uit Caesarea door de Heilige Petrus (daarover ging het hier in de tweede lezing) en het doopsel van de Griekse filosoof Crato door de Heilige Johannes (een episode die aan de apocriefe Handelingen van de Apostelen is ontleend). Beide scènes staan symbool voor de bekering van de Romeinse en de Griekse cultuur. Bij het doopsel van Cornelius sprak Petrus: “Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.” (Hnd 10, 34-38).

Ziedaar het schitterend resultaat van het doopsel. Het verenigt heel de mensheid, boven elke ongelijkheid uit, en het laat elkeen tot kind van God herboren worden. Het zet hem aan tot engagement om zich ten dienste te stellen van de verzoening onder de mensen die ten prooi zijn gevallen van geweld onder rassen en medemensen. Het doopsel is een liefdesgift die ons wordt geschonken in dienst van een betere wereld. Het is geen private genade die ons tot ons persoonlijk heil te beurt valt.

Ik eindig met een verhaal van Paus Franciscus. Wisten jullie dat hij op Kerstmis is gedoopt? Hij noemt zodoende het Kerstfeest als de dag van zijn tweede geboorte. Daarom vroeg hij eens aan bedevaarders: “Kennen jullie de dag van uw doopsel?” En hij voegde daaraan toe dat het nodig was zich volgende vraag te stellen: “Is mijn doopsel voor mij een simpel feit uit het verleden, dat zich ergens geïsoleerd op een bepaalde dag heeft voltrokken, en waarvan ik nu de datum zoek (!). Of is mijn doopsel voor mij een levende realiteit die ook mijn heden nog beheerst, dat nog elk moment in mij doorwerkt? Weet ik mij gesterkt door de kracht van Christus die mij bij Zijn kruisdood en door Zijn Verrijzenis is gegeven? Of voel ik mij misschien verslagen en krachteloos?”

Ik laat elkeen de zorg om in eer en geweten deze vraag van Paus Franciscus voor zichzelf te beantwoorden!

Amen

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter