Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Verkoop-van-terreinen-in-Nazareth-tot-aflossing-van-de-zware-schuldenlast
        Verkoop van terreinen in Nazareth tot aflossing van de zware (...)

Verkoop van terreinen in Nazareth tot aflossing van de zware schuldenlast

JERUZALEM – Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem deelde op vrijdag 12 juni mee dat het in Nazareth was overgegaan tot de verkoop van terreinen aan een Arabisch-Israëlische zakenman.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 juli 2020
  • réagir
  • 0 stem

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem zag zich verplicht om enkele terreinen met bijhorende gebouwen in de zone van Nazareth te verkopen om zo het hoofd te bieden aan een financieel tekort dat het bedrag van enkele honderden miljoenen US dollar benaderde. Dit negatief saldo was grotendeels het gevolg van de financiële problemen die door de bouw en de oprichting van de Amerikaanse Universiteit van Madaba in Jordanië werden veroorzaakt.

Deze verkoop werd door het Patriarchaat door middel van een communiqué bevestigd dat op 12 juni in het Arabisch werd verspreid, met de bedoeling om de groeiende stroom aan valse en ongegronde geruchten tegen te gaan. Deze foute berichtgeving circuleerde als maar nadrukkelijker in de pers en in de sociale media.

Het communiqué stelt dat “het geen geheim is dat er gedurende de voorbije jaren binnen het Latijns Patriarchaat een enorm financieel tekort was opgebouwd dat enkele honderden US dollar beslaat. Dit is het gevolg van het wanbeheer rond de Amerikaanse Universiteit van Madaba dat in het verleden heeft plaats gehad. De leningen liepen bij verschillende banken en hadden niets met het Vaticaan te maken.”

De zaak waarnaar in het communiqué expliciet wordt verwezen, is deze van de Amerikaanse Universiteit van Madaba(AUM), die nauw met het Latijns Patriarchaat is verbonden en waarvan de eerste steen door Paus Benedictus XVI op 9 mei 2009 werd ingezegend. De Universiteit zelf werd op 30 mei 2013 in aanwezigheid van Koning Abdallah II ingewijd.

Eind 2014 diende de Heilige Stoel al tussen te komen om de administratieve en financiële problemen, die zowel de bouwperiode als de beginperiode van de werking van de universiteit kenmerkten, op zich te nemen. Het Staatsecretariaat van het Vaticaan installeerde daartoe een ad hoc commissie die in juli 2015 aan een plaatselijke commissie de opdracht gaf om van nabij de werkzaamheden aan de Universiteit op te volgen en te coördineren. Deze commissie stond onder leiding van Z.E. Mgr. Giorgio Lingua, de toenmalige Apostolische Nuntius in Jordanië.

Het huidige communiqué herinnert tevens aan het feit dat Z.E. Mgr. Pierbattista Pizzaballa in juni 2016 tot Apostolische Administrator werd benoemd met als bijzondere opdracht “om precies voor deze problematiek een oplossing te vinden”. In de loop van de laatste vier jaar werd daarom een enorme administratieve reorganisatie op het getouw gezet. “Dit neemt niet weg,” zo stelt het communiqué, “dat gezien de grote omvang van het schuldsaldo er geen andere oplossing overbleef dan de verkoop van enkele gebouwen en terreinen.” Het inzamelen van tal van fondsen, kon hiervoor geen soelaas brengen.

Op de lijst van de te vervreemden goederen bevonden zich bijvoorbeeld verscheidene eigendommen die in Jordanië zijn gelegen, maar deze volstonden niet om aan de globale schuldenlast tegemoet te komen. Dit was nu zéker het geval nu in dit land de marktprijzen in de vastgoedsector als gevolg van de mondiale economische crisis, heel sterk zijn gedaald.

“Omwille van deze redenen en nadat er ook nog tal van andere pogingen zijn ondernomen,” zo stelt het Latijns Patriarchaat, “is de beslissing genomen om terreinen in Nazareth te verkopen. Deze beslissing werd door gezaghebbende en bekwame beleidsorganen, waaronder ook de Heilige Stoel, mee ondersteund”. Het communiqué preciseert dat de vervreemde terreinen in Nazareth door een Arabische zakenman werden aangekocht en in de verkoop werd tevens bepaald dat ruim 100 dunam aan grond (dit komt overeen met zowat 10 ha) zal voorbehouden blijven voor diverse werken en initiatieven ten behoeve van de lokale christen gemeenschap.

“De beslissing tot de verkoop van gronden in Nazareth, werd pas na rijp beraad genomen, en enkel en alleen omwille van het feit dat dit nog de enige mogelijkheid was om de economische problemen het hoofd te kunnen bieden. Er bleef immers geen enkele andere valabele mogelijkheid meer over,” zo stelt het communiqué.

Bronnen: : Fides/VaticanNews/LaCroix

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter