Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Uw-vragen-Onze-antwoorden
      Uw vragen – Onze antwoorden

Uw vragen – Onze antwoorden

Hier volgen enkele antwoorden op vragen die ons geregeld worden gesteld. Indien u nog andere vragen mocht hebben, of mochten er nog verdere onduidelijkheden bestaan, aarzel dan niet ons hierover te contacteren


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 3 juni 2018
  • réagir
  • 1 stem

Wat is de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem?[/rouge]

Het is een ridderorde die rechtstreeks onder het gezag valt van de Paus in Rome. Zij stelt zich tot doel de christen gemeenschap in het Heilig Land daadwerkelijk te helpen en te ondersteunen. De leden nemen een dubbel engagement op zich:
• materiële en spirituele steun aan de christenen in het Heilig Land
• als christen te leven in de geest van het Evangelie en zijn persoonlijk geloof en spiritualiteit permanent te verdiepen.

De zetel van de Orde is gevestigd in Vaticaanstad.

Het kenteken en het devies van de Orde zijn:
• het krukkenkruis met de vier kleine kruisjes dat symbool staat voor de vijf wonden van Jezus
• het devies is “Deus lo vult” (God wil het)

Waar ligt de oorsprong van de Orde?

De oorsprong van de ridderorde situeert zich in de periode na de Eerste Kruistocht. Ridders werden vóór het Graf van Christus tot ridder geslagen en werden van dan af aan Ridders van het Heilig Graf genoemd. Na de inname van Jeruzalem in 1099 duidde Godfried van Bouillon reguliere kanunniken aan die moesten instaan voor het onthaal van de pelgrims in de Heilige Plaatsen. Op hun beurt moesten de Ridders van het Heilig Graf de veiligheid en de verdediging van de pelgrims op zich nemen.

In 1847 werd de Orde naar aanleiding van de oprichting van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem door Paus Pius IX grondig gereorganiseerd en kreeg het als zending de christenen in het Heilig Land te ondersteunen en de werken en de instellingen van het Patriarchaat te financieren.

Wie zijn de leden van de Orde?

De Orde telt wereldwijd zowat 30.000 katholieke leden die in de regel leken zijn. Maar een zeker aantal geestelijken (waaronder priesters, bisschoppen en kardinalen) kunnen er eveneens lid van uitmaken. Allen delen zij het gemeenschappelijk ideaal de christenen in het Heilig Land te ondersteunen.

Wat is hun motivatie en wat drijft hen?

De leden van de Orden weten zich bezield door:
• het verlangen om van hun geloof getuigenis af te leggen. In de Orde vinden zij de middelen om hun geestelijk leven te verdiepen en in hun zoektocht naar God een geest van vriendschap en samenhorigheid te ontwikkelen.
• de zorg voor het ondersteunen van de aanwezigheid van de christenen in het Heilig Land. Inderdaad, de conflicten en de lokale spanningen brengen de christenen in zeer penibele omstandigheden en brengen steeds meer christen gezinnen in de verleiding om hun land te verlaten. De talrijke pelgrimstochten van de ordeleden leren ons niet alleen wat er zich daar op het terrein afspeelt, maar maken het tevens mogelijk om met deze christenen hechte banden te smeden.

De Orde stelt zich tegelijk tot doel deze christen gezinnen een hogere levenskwaliteit te bezorgen en wil tevens een bijdrage leveren tot het moeizame vredesproces.

Hoe is de Orde georganiseerd?

De Paus vertrouwt het bestuur van de Orde toe aan een kardinaal, Grootmeester genaamd. Heden is dit Kardinaal Edwin Frederick O’Brien .

Hij wordt in zijn opdracht bijgestaan door de Grootprior. Dit is rechtens de patriarch van Jeruzalem. Momenteel is de functie van Patriarch van Jeruzalem vacant en heeft Paus Franciscus in afwachting van de aanstelling van een nieuwe patriarch, Z.E. Mgr. Pierbattista Pizzaballa tot Apostolische Administrator benoemd. Mgr. Pizzaballa was voorheen de Franciscaanse Custode van het Heilig Land en is momenteel de Pro-Grootprior.

De Grootmeester heeft een Raad aangeduid die het Grootmeesterschap wordt genoemd en leden van over de hele wereld bevat. Het Grootmeesterschap helpt de Grootmeester bij de organisatie en de coördinatie van zijn wereldwijde activiteiten, maar in het bijzonder de activiteiten in het Heilig Land.

De Orde telt meerdere landscommanderijen die hetzij nationaal, hetzij regionaal georganiseerd zijn. Elke landscommanderij wordt door een landscommandeur geleid. De Belgische Landscommandeur is Z.E. Jean-Pierre Fierens die door de Grootmeester voor een mandaat van vier jaar is aangesteld. Binnen zijn gebied is de landscommandeur verantwoordelijk voor de uitwerking van de objectieven van de Orde.

De landscommandeur wordt bijgestaan door een Grootprior. Deze behoort tot de geestelijkheid, is lid van de Orde, wordt door de Grootmeester verkozen uit de lokale bisschoppen en door hem aangesteld. Voor België is dit momenteel Z.E. Mgr Jean Kockerols .

De landscommandeur wordt eveneens door een Raad bijgestaan.

Bestaat de Orde ook nog in andere landen?

Heden telt de Orde 62 landscommanderijen of Meesterlijke Delegaties, dit over 37 landen verspreid: Argentinië, Australië (5 commanderijen), België, Brazilië (3 commanderijen en delegaties), Canada (5 commanderijen), Colombia, Duitsland, Engeland en Wales, de Filippijnen, Finland, Frankrijk, Gibraltar (delegatie), Guam (delegatie), Hongarije, Ierland, Italië (7 commanderijen), Letland, Luxemburg, Malta, Mexico, Monaco, Noorwegen (delegatie), Nederland, Oostenrijk, Polen, Porto Rico, Portugal, Rusland (delegatie), Schotland, Slovenië, Spanje (2 commanderijen), Taiwan, Venezuela, de Verenigde Staten (9 commanderijen), Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

De Orde telt momenteel wereldwijd ongeveer 30.000 leden.

Wat zijn de doelstellingen van de Orde en welke acties onderneemt zij zoal?

• vooreerst moedigt de Orde haar leden aan om in hun dagelijkse omgeving een volwaardig christelijk leven te leiden.
• vervolgens steunt de Orde, trouw aan haar Oorsprong, de christenen en de activiteiten van de kerken in het Heilig Land. In het bijzonder verleent zij haar steun aan het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem en komt zij de christen minderheden in Palestina ter hulp. De toestand van de christenen in het Heilig Land is inderdaad uitzonderlijk precair aangezien zij slechts een bijzonder kleine minderheid binnen de bevolking vertegenwoordigen die door de belangrijke andere religieuze gemeenschappen wordt gedomineerd. In de naburige landen worden de christenen enkel gedoogd, hetgeen een nog groter isolement van de christenen in het Heilig Land tot gevolg heeft.
• tenslotte bevordert de Orde door haar acties en initiatieven ook nog de mogelijkheden van de verscheidene bevolkingsgroepen om in het Heilig Land zij aan zij in harmonie te leven.

Wat doet de Orde? Waartoe dient zij nu?

De ondersteuning van de Orde is zowel van materiële als van spirituele aard.
• de Orde ondersteunt eerst en vooral de christenen in het Heilig Land op spiritueel vlak. Dit doet zij bijvoorbeeld via plechtige vieringen die door de leden van de Landscommanderij zelf worden georganiseerd, alsook door middel van conferenties en voordrachten die tot doel hebben de leden van de Orde voor de problematiek van het Heilig Land te sensibiliseren.
• de Orde steunt en helpt, bijvoorbeeld door middel van een substantiële materiële bijdrage, de initiatieven en de caritatieve, culturele en sociale instellingen van de katholieke Kerk in het Heilig Land. Dit zijn die kerkgemeenschappen die zich binnen de jurisdictie van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem bevinden. Het Latijns Patriarchaat strekt zich uit over Israël, Jordanië, Cisjordanië, Gaza en Cyprus. Door haar bijdrage dekt de Orde zowat 90% van het budget van het Latijns Patriarchaat.

Welke acties onderneemt de Orde?

De Orde ondersteunt 52 parochies. Deze tellen samen een tachtigtal priesters, 206 onderwijsinstellingen (goed voor ruim 45.000 leerlingen), verschillende medische en sociale centra, alsook tal van katholieke caritatieve organisaties, het seminarie van Beit-Jala, de universiteit van Bethlehem en de universiteit van Madaba.

Wie geniet onze ondersteuning in het Heilig Land?

Onder de 45.000 leerlingen die de Orde in de verschillende onderwijsinstellingen opvangt, bevinden er zich ongeveer 20% moslims. Het onderwijs is de beste manier om aan de toekomst in het Midden-Oosten te bouwen en om jongeren uit de verschillende leefgemeenschappen met mekaar vertrouwd te maken. Eenmaal volwassen kunnen ze dan samen aan een weg naar vrede werken.

Welke band hebben wij met het Heilig Land?

Belangrijker nog dan onze historische banden die we met de christenen in het Heilig Land hebben, maken onze pelgrimstochten, diverse conferenties en voordrachten, alsook nog tal van andere activiteiten het ons mogelijk om vriendschapsbanden met de lokale gemeenschappen en hun verantwoordelijken te smeden.

Wat is nu precies het Heilig Land?

Het Heilig Land is de naam die de christenen hebben gegeven aan de regio waar Jezus Christus is geboren en ooit heeft geleefd. Indien we de locaties die in het evangelie worden genoemd als plaatsen die Christus heeft bezocht, als criterium nemen, dan komt het Heilig Land in grote trekken geografisch overeen met het huidige Israël, het geannexeerde Syrische deel van de Golan, de gebieden die onder het gezag van de Palestijnse Autoriteit vallen (Cisjordanië en de Gazastrook), de zuidelijke kuststrook van Libanon, een deel van Jordanië (Bethanië-over-de-Jordaan) en Egypte.

Vanuit het standpunt van de Orde beschouwen we als “Heilig Land” evenwel enkel die gebieden die onder het gezag van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem vallen , met name Jordanië, Palestina, Israël en het eiland Cyprus.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter