Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Uitdroging-van-het-Meer-van-Tiberias
        Uitdroging van het Meer van Tiberias

Uitdroging van het Meer van Tiberias

GALILEA – De waterreserve van het Meer van Tiberias vermindert van jaar tot jaar. Experten drukken dan ook hun ongerustheid uit. Het niveau van het meer heeft gedurende meer dan een eeuw nooit lager gestaan.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 april 2017
  • réagir
  • 1 stem

Het Meer van Galilea gelijkt vandaag de dag steeds minder op “een zee”. Dit waterbassin, dat eveneens onder de namen Meer van Tiberias en Meer van Kinneret is gekend, heeft volgens de Israëlische Overheidsdienst van het water in 2017 zijn laagste waterpeil sedert 100 jaar bereikt. Duizenden pelgrims hadden – en hebben ook nu nog - de kans het meer met zijn prachtige oevers te bewonderen. Volgens het evangelie is dit een van de belangrijkste plaatsen uit het leven van Jezus. Het is onder meer de plaats van de wonderbaarlijke visvangst en van de broodvermenigvuldiging. Het was tevens ook hier dat Jezus zich aan Zijn leerlingen openbaarde. Maar het meer van destijds is totaal verschillend aan het meer dat de pelgrims vandaag te zien krijgen.

Het Meer van Tiberias is de belangrijkste zoetwaterreserve van het land. Maar vandaag voorziet het nog slechts in het waterverbruik van de omgeving van Galilea. Drie vierden van het drinkwater en meer dan helft van de wateraanvoer voor de bevloeiing komt van fabrieken voor ontzilting van zeewater. Deze dekken zowat 75% van de noden in Israël. Hoe komt het dan dat het waterniveau van het meer blijft dalen? “De situatie is hoe dan ook ernstig te noemen,” zegt Amir Givati, de autoriteit voor wat het water in Israël betreft. Het Meer van Tiberias werd jarenlang als de enige waterbron van het land uitgebaat. Zo werden er enorme hoeveelheden water opgepompt die zelfs tot in de Negevwoestijn, in het zuiden van Israël werden verspreid. Het is de Zionistische droom om de woestijn te laten bloeien.

Dank zij de industriële ontzilting van het zeewater werd vanaf 2015 de hoeveelheid water die uit het meer werd opgepompt van 300 miljoen m³ naar 50 miljoen herleid. Maar het meer had in tussentijd reeds een massa water verloren. En het was niet de enige. Het langzaamaan verdwijnen van de Dode Zee, die eveneens van jaar tot jaar verder uitdroogt, verklaart deels het gebrek aan water in de Jordaan, die historisch de belangrijkste instroom van het Meer van Tiberias is.

Om de vermindering van het waterpeil te meten, is het nodig om achteruit te tellen. Het Meer van Tiberias bevindt zich inderdaad ongeveer 200 meter onder de zeespiegel. De Overheidsdienst van het water telt vandaag ongeveer 213 cm water onder de rode lijn van 208 cm. In theorie zou het vandaag nog maar nauwelijks mogelijk zijn om water uit het meer op te pompen. Men heeft immers de “zwarte lijn” bereikt, dit is 214 cm onder zeeniveau. Dit is de maximale limiet die nooit mag overschreden worden.

Daarbij komt dat sedert een viertal jaar de winters als maar droger zijn en de neerslag als maar schaarser is. Zo komt men er niet toe om via de natuurlijke cyclus een acceptabel waterniveau te bereiken. Des te meer blijft men pompen. De cijfers voorspellen niet veel goeds, zo kon in februari 2017 slechts 10% van de gemiddelde jaarlijkse neerslag opgetekend worden. Normaal zou er in die periode 50% à 60% moeten gehaald worden. Ook al stelt men elk jaar wel in het winterseizoen een stijging van het waterpeil vast, toch is deze onvoldoende voor hetgeen het zou moeten zijn. Dit jaar steeg het waterpeil van het meer in februari met 22 cm, daar waar het jaargemiddelde normaal ongeveer 60 cm bedraagt.

De effecten van de uitdroging zijn talrijk. De zichtbare effecten zijn duidelijk. Hoewel het overgrote deel van het water in Israël via ontzilting wordt geproduceerd – hetgeen een zeer dure aangelegenheid is – blijft toch nog steeds een deel van het water uit het meer komen. Komt hierbij dat naarmate er minder water is, het zoutgehalte ervan stijgt. En dat vormt een groot probleem voor de fauna en bijgevolg ook voor de visindustrie. Eertijds bevolkten 22 vissoorten het meer en werd er jaarlijks 2.000 ton opgevist. Vandaag zit deze sector in grote crisis.

Daarom werd een nieuw project op poten gezet voor de bouw van een ontziltingsfabriek in westelijk Galilea om dit probleem mee op te lossen en een volledige stopzetting van het oppompen van water langs de Israëlische kant van het meer mogelijk te maken. Lokale manifestaties beletten evenwel de aanvang van de effectieve bouw ervan. Ondertussen werden er door de Overheid controleprogramma’s tegen waterverspilling ingevoerd. “Laat het water niet nodeloos stromen tijdens het poetsen van de tanden! Je maakt de Kenneret leeg!” is een van de adviezen die Israëlische moeders aan hun kinderen meegeven. Opvoeden tot spaarzaam omspringen met water, is een goede zaak. Maar Julie Trottier, directrice van het onderzoek in het CNRS in Jeruzalem herinnert eraan: “het water dat dagelijks door de gezinnen wordt verbruikt, vertegenwoordigt slechts 7% van de totale consumptie. De irrigatie daarentegen is goed voor 93% ervan”. Het probleem ligt dus elders.

Broeder Lucca, overste van het klooster van Kafarnaüm aan het noorden van het Meer van Tiberias, geeft zich weldegelijk rekenschap van het probleem. “Hier merken we het zeer goed. Het water in het meer daalt. We hebben dit gedurende heel 2016 tot in november kunnen vaststellen”. “Het is indrukwekkend,” zegt de broeder van de Custode van het Heilig Land, “ het strand is met ten minste vijf à zes meter vergroot! We merken dit goed door naar de rotsen te kijken. Sommige werden vroeger door water overspoeld en nu niet meer. Zo kunnen we elke dag het water gadeslaan waarover Jezus ooit eens gewandeld heeft.” Zoals Frère Luca het stelt: “enkele centimeters minder water laat vierkante meters bijkomend strand tevoorschijn komen. Pelgrims die vroeger ooit al eens het meer hebben bezocht, worden getroffen door het grote verschil dat ze nu vaststellen. Het meer droogt uit!”

Wanneer de Heer ooit terugkeert, zal hij dan nog water aantreffen om over te wandelen?

Arianna Poletti voor terrasanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter