Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Toewijding-en-bezinning-bij-het-Feest-van-de-Kruisverheffing
        Toewijding en bezinning bij het Feest van de Kruisverheffing

Toewijding en bezinning bij het Feest van de Kruisverheffing

JERUZALEM – «O Crux, ave, spes unica» (O Kruis, wees gegroet, onze enige hoop) Deze woorden klonken die morgen krachtig en vol toewijding onder de gewelven van het Heilig Graf. De Latijns Katholieken kwamen er samen voor het Feest van de Kruisverheffing.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 september 2017
  • réagir
  • 0 stem

Een grote menigte verzamelde zich op de Calvarie, de plaats van de kruisiging van Onze Heer. De mensen kwamen daar samen om de Plechtige Mis te vieren die door de broeders en de paters van de Custode van het Heilig Land werd opgeluisterd.

Daar droegen de paters in processie een reliek van het Echte Heilig Kruis mee tot aan het altaar waar de heilige mis zou worden opgedragen. Dit is het altaar van de kruisiging, de plaats waar Christus aan het Kruishout werd genageld.

Het was P. Dobromir Jasztal, Custodiaal Vicaris, die voorging in de mis. Hij werd hierbij door tal van priesters omringd.

Het is eerder zeldzaam dat het Feest van de Kruisverheffing op een zondag wordt gevierd. De dag, de plaats, de reden van het feest: alles viel zo samen om aan de plechtigheid een ernstig, een bijzonder en een plechtig karakter te geven.

Père Dobromir hield een scherpe homilie dat doordesemd was van hoop: “Het mysterie van het Kruis is tegelijk het mysterie van de Liefde en het Heil.” Terecht wees hij erop dat “christenen die geen kruis te dragen hebben, eerder zeldzaam zijn. Dit wordt mede verklaard door het feit dat wij doorheen het teken van het Kruis bij ons doopsel allen door de Zoon van God als gevolg van Zijn dood aan het Kruis werden gered.”

Père Dobromir is momenteel de rechterhand van de Custode van het Heilig Land. Hij verwees naar het verbijsterend, ja zelfs weerzinwekkend gegeven van het Kruis: “Het christendom werd precies omwille van het Kruis door velen verworpen. Het Kruis geeft aan de wereld eerder een gevoel van opoffering. Vandaag de dag wil de wereld een leven zonder beperkingen, zonder begrenzingen, zonder verboden. De wereld zoekt eerder rijkdom en overvloed.” Om de onverzoenbare tegenstelling tussen de wereld en Christus te illustreren maakte Père Dobromir de vergelijking tussen het Kruis, dit is de levensboom, het symbool voor het zich wegschenkende leven enerzijds en de boom uit het paradijs anderzijds. Deze laatste is de bron van alle kwaad, gemakkelijk en zonder offer te bereiken.

“Het Kruis,” ging hij verder, “is de weg van de Vrede waarop de mens zich in alle vrijheid wegschenkt.” In deze vertroebelde regio werd de oproep tot Vrede vanwege de celebrant heel bijzonder doorvoeld. “God heeft de mens niet geschapen om oorlog te voeren maar wel voor vrede en broederlijkheid,” stelde Père Dobromir alvorens te preciseren dat “de vrede door Christus diep in ons wordt geschonken om deze zo écht te beleven. Heden geeft Christus ons vanop het Kruis reeds een voorsmaak van de vrede en reikt Hij ons de middelen aan om deze in ons leven waar te maken."

Na de mis begaven de gelovigen zich samen met de geestelijken in processie naar het altaar van de Heilige Maria Magdalena. Hier is de plaats waar Christus op de ochtend van Zijn Verrijzenis Maria heeft ontmoet. Onderwijl werd het Vexilla Regis gezongen (“het vaandel van de Koning trekt vooruit en het licht van het Kruis is vervuld van Zijn Mysterie”). Deze prachtige hymne uit de VIIde eeuw beschrijft in een ontroerende poëzie de grootsheid van het Kruis.

Daarna konden de pelgrims de relieken van het Kruis vereren.

Allen gingen heen met de kerngedachte van de homilie in het hoofd: “het hout van het Kruis kan geen redding brengen zonder de Liefde die gekruisigde werd, en die zich zonder ophouden blijft wegschenken aan allen die in die Liefde willen leven.”

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter