Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Terugblik-op-2020-vanuit-het-Heilig-Land
        Terugblik op 2020 vanuit het Heilig Land

Terugblik op 2020 vanuit het Heilig Land

De situatie in het Patriarchaat werd in 2020 gekenmerkt door de gezondheidscrisis als gevolg van de corona-pandemie. Vandaar dat het zo noodzakelijk was dat de zwaar beproefde lokale gemeenschap op externe hulp kon rekenen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 januari 2021
  • réagir
  • 0 stem

Hier volgen enkele uittreksels uit de overwegingen van Sami El-Yousef, Algemeen Bestuurder van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, die de hoogtepunten beschrijft uit de voorbije extreem moeilijke maanden. Hij gaat hierbij in op de belangrijkste initiatieven die het de christen gemeenschappen in het Heilig Land mogelijk hebben gemaakt om de zware moeilijkheden te overwinnen en zaad te zijn voor de hoop in het Heilig Land.

Op menselijk vlak was het lijden exponentieel toegenomen en wij moesten onze inspanningen fel aanpassen om een zo groot mogelijk aantal mensen, die zwaar onder de pandemie te lijden hadden, bij te staan. De belangrijkste hulpprogramma’s volgden elkaar zonder ophouden op om te voorzien in meer medicijnen, meer hulp bij medische noodgevallen, steun aan het onderwijs, sociale bijstand, hulp aan vluchtelingen en migranten, werkgelegenheid in Gaza en ondersteuning van de gemarginaliseerde gemeenschappen in Oost-Jeruzalem. Daarbovenop hebben wij, dank zij de genereuze hulp die wij als antwoord op twee dringende oproepen in de maand mei kregen, duizenden gezinnen in hun essentiële noden en hun schoolkosten kunnen helpen.

Wat het pedagogische luik betreft, richt het onderwijsnet van het Latijns Patriarchaat zich op zowat 20.000 jongeren in 44 scholen in Jordanië, Palestina en Israël. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van 1.795 professionele onderwijsmensen die zich het voorbije jaar ten volle hebben ingespannen om afstandsonderwijs uit te bouwen. Van de ene dag op de andere als het ware moest deze operatie gerealiseerd worden zonder dat hen de nodige voorbereidingstijd was gegund. Daarna diende er dan weer op onderwijs in aangepaste klassen te worden overgeschakeld om uiteindelijk bij een situatie met gevarieerde leervormen uit te komen.

De pastorale activiteiten werden op de verschillende niveaus verder gezet, zij het dan telkens in overeenstemming met de geldende regelgeving die in Israël een heel stuk strenger was dan deze in het naburige Palestina en Jordanië, waar men eerder een semi-normale situatie kende, activiteiten die zich echter tot een grotere groep van participanten richtte, werden zowat overal gelimiteerd. Dit gold zowel voor de zomerkampen, de grote vieringen van de belangrijkste feestdagen, voor huwelijken als voor uitvaartplechtigheden. Toch bleven de contacten tussen de priesters en de gelovigen bewaard en heel wat virtuele activiteiten werden op stapel gezet. Zo konden ook de missen on-line gevolgd worden.

Op het einde van het kalenderjaar mochten we echter met grote vreugde de beslissing van de Heilige Vader verwelkomen om Mgr. Pizzaballa tot Latijns Patriarch van Jeruzalem aan te stellen. Hij werd de tiende patriarch sedert de wederoprichting van het Latijns Patriarchaat in 1847. Deze benoeming hield de verzekering in dat het harde werk van de voorbije vier jaar zonder onderbreking of enige vertraging zou worden verdergezet. Op die manier is de toekomst van het Latijns Patriarchaat verzekerd en kan er op de stevige financiële en organisatorische basis worden verder gewerkt om aldus de vele resterende uitdagingen het hoofd te bieden.

Sta mij tenslotte ook nog toe om onze erkentelijkheid te betuigen en een welgemeend woord van dank te formuleren ten aanzien van onze vrijgevige donateurs waar ook ter wereld, in het bijzonder aan al diegenen die op een zo uitzonderlijke manier gevolg hebben gegeven aan de dubbele oproep tot steun. Dank voor uw genereuze morele en financiële hulp zonder dewelke ons werk niet mogelijk zou zijn geweest.

Bron: Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem – Grand Magistère –

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter