Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Sluitingsmis-en-zending
      #Sluitingsmis en zending

#Sluitingsmis en zending

HEILIG LAND – Het was in de Basiliek van de Aankondiging te Nazareth dat wij onze laatste mis in het Heilig Land hebben gevierd. Hier volgt de homilie die Mgr. Delville bij die gelegenheid uitsprak.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 januari 2018
  • réagir
  • 0 stem

Homilie op zondag 5 november 2017 Basiliek van de Aankonidiging te Nazareth

Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik

Dierbare broeders en zusters,

Het is me een bijzondere vreugde onze bedevaart te mogen afronden op nauwelijks enkele passen van het huis van Maria!

Deze bedevaart was een intens gebeuren, zeker omwille van de talrijke ontmoetingen die we mochten meemaken. Maar indien ik op deze wijze zou verder gaan, riskeer ik misschien wel om net als de farizeeërs in het evangelie (Mt 23, 1-12) wat te pretentieus te zijn. Lopen we niet het gevaar om wat al te trots te zijn op onze gebedsmomenten en op onze stappen richting vroomheid?

Maar het is namelijk zo dat Jezus de farizeeërs niet veroordeelt omwille van hun gebeden en hun woorden maar omwille van datgene wat ze ermee doen. In het Judaïsme is het inderdaad gebruikelijk om in detail te preciseren wat men in het leven zoal doet om de Wet van God na te leven. Het is juist dank zij deze preciseringen dat er een nauwkeurige cultuur is ontstaan en dat het Judaïsme aan alle vervolgingen wist te weerstaan. Dat bracht ook heel wat interne debatten met zich mee over de manier waarop de Wet moest worden beschouwd. Men vindt zelfs in de Talmud een kritiek over de manier van doen van de farizeeërs die sterk op de kritiek van Jezus gelijkt. Het is dus niet het respect voor de Wet die voor Jezus voorwerp van kritiek uitmaakte, maar wel hun opzichtigheid, hun hoogmoed en hun hypocrisie bij het praktiseren van hun geloof. In verband hiermee nodigde Jezus ons uit om ons geloof in alle nederigheid te beleven.

Jezus stelde inderdaad: “Wie zich verheft, zal vernederd worden en wie zich vernedert, zal verheven worden”. Jezus looft zeker niet diegene die van zichzelf zegt dat hij en zijn levenswijze volkomen in orde is met de regels van zijn geloof. Dit was destijds de farizeeër. Jezus looft diegene die zijn kleinheid en zijn gebreken kent, zoals de tollenaar in de parabel. Het gebed van deze man is immers zo echt en zo loyaal. Doorheen ons gebed erkennen wij onze zwakheid en zijn wij authentiek voor de Heer. Wij nemen de tijd om ons uit te drukken en Hem onze verlangens kenbaar te maken.

De bewaarder van het klooster te Nazareth zei het ons gisteren al bij het begin van de kaarsjesprocessie: Maria weet ons hier in Nazareth te treffen door haar nederige houding en door haar gebed. Maria vervalt helemaal niet in verwaandheid en dat ondanks de grandioze mededeling die haar te beurt viel. Zij zou namelijk de moeder van de Messias zou worden. Zij zag zichzelf echter als “de dienstmaagd des Heren”. Wanneer wij ons hier zowat naast haar woning bevinden, waarvan de fundamenten nog als het ware in de rotsen uitgetekend staan, herkennen wij de eenvoud van Maria en van haar omgeving. Wij staan wellicht verwonderd dat de Aankondiging niet in een groot paleis heeft plaats gehad, zoals sommige schilderijen verkeerdelijk afbeelden, maar in een klein huisje bovenop de rots. En het is precies daar, op enkele passen van deze kapel, dat God mens is geworden. Zoals de inscriptie in de steen aangeeft: “Hic Deus caro factus es”; hier is God vlees geworden. Maria bewaarde dit mysterie in haar gebed en in haar dankzegging.

Zo maakt het gebed het ons mogelijk om ons niet in onze eigen verlangens te begraven, maar om evenzeer deze van de anderen en deze van God in ons mee te dragen. Daarom bidden we ook voor de anderen. Door hun noden tot God te brengen, weten wij ons met hen verenigd. Door dit feit zelf worden we voor de noden van de anderen gevoelig. Door het gebed opent zich ons hart en worden wij beter. Door ons hart voor de anderen te openen, openen wij tegelijk ons hart voor God, zoals Maria ook ooit eens deed. God kan handelend in de wereld optreden indien onze harten er klaar voor zijn om Zijn genade te ontvangen. Door het gebed openen wij Gods deur en staan wijzelf open voor Zijn handelend optreden in deze wereld door middel van onszelf.

Door ons open te stellen voor de noden van de anderen openen wij ook ons hart om te getuigen en om onze zending op te nemen. En indien de grootsheid van deze taak ons zou afschrikken, dan zal God ons genade schenken, zoals Hij dit ook bij Maria deed door middel van de stem van de engel. “Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.” Zij antwoordde gewoon door haar beschikbaarheid te tonen: “Mij geschiede naar Uw Woord.” Ook wij erkennen de verwachtingen die de Heer in ons stelt, erkennen wij de noden van onze wereld, de noden in ons leven en de noden in onze stad. Wij brengen deze net als Maria en de tollenaar in het evangelie tot God. God zal ons gebed verhoren, Hij zal onze horizon verruimen en Hij zal elkeen zijn zending toevertrouwen.

Amen! Alleluja!

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter