Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Scheuring-in-de-Kerkelijke-Gemeenschap-tussen-de-Orthodoxe-Patriarchaten-van
        Scheuring in de Kerkelijke Gemeenschap tussen de Orthodoxe Patriarchaten (...)

Scheuring in de Kerkelijke Gemeenschap tussen de Orthodoxe Patriarchaten van Antiochië en Jeruzalem

JERUZALEM – De wereld van de Orthodoxe Kerk kent een nieuwe canonieke crisis tussen patriarchaten. De reden van de onenigheid is tweeërlei: enerzijds de schending van geografische grenzen met het Patriarchaat van Antiochië vanwege het Patriarchaat van Jeruzalem, en anderzijds het oprichten van een bisdom in Qatar (dit laatste twistpunt volgt uit het eerste). De Patriarch van Antiochië klaagt tevens het feit aan dat hij hierbij niet betrokken was.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 8 juli 2015
  • réagir
  • 2 stemmen

"Sedert de schending van de geografische begrenzing van het Patriarchaat van Antiochië vanwege het Patriarchaat van Jeruzalem alsook vanwege het oprichting van een bisdom in Qatar, dat aan een Aartsbisschop werd toevertrouwd, heeft de Kerk van Atniochië gepoogd om in een geest van vrede en op basis van samenwerking en coördinatie tussen de twee zusterkerken een oplossing te vinden voor dit probleem. Zij hoopte op die manier een fijngevoelige uitweg te vinden om aldus een einde te stellen aan de schending van haar rechten en de duurzaamheid van haar pastoraal werk in Qatar veilig te stellen. Zij hoopte aldus het ondermijnen van de eenheid binnen de Orthodoxie te vermijden.

Gegeven het feit dat de Kerk van Antiochië sedert de schending van haar rechten tot op heden alle mogelijke middelen tot verzoening heeft aangewend, met inbegrip van bemiddellingspogingen vanwege het Oecumenisch Patriarchaat en ander zusterkerken, alsook vanwege de Griekse Regering, zonder dat evenwel tot een oplossing van het probleem te komen;

Gegeven het feit dat het Patriarchaat van Jeruzalem zich recent heeft onttrokken aan de overeenkomst die in aanwezigheid van een afvaardiging van het Oecumenisch Patriarchaat en het Griekse Mininsterie van Butioenlandse Zaken werd afgesloten, alsook aan de beloften die vanwege de Primaten van de zusterkerken werden gedaan en die hen in het verleden goede diensten hebben bewezen;
Gezien het feit dat het bewust patriarchaat volhardt in de schending van onze rechten en in zijn interpretatie zelf rechten in die regio’s te hebben die canoniek tot het Patriarchaat van Antiochië behoren; alsook gezien het feit dat het patriarchaat elke poging afwijst om een oplossing voor het geschil te vinden;

In het bewustzijn van het feit dat alle verzoeningspogingen tot een patstelling hebben geleid; alsook van het feit dat allen die aan deze initiatieven hebben meegewerkt de onvervreemdbare en totale rechten van het Patriarchaat van Antiochië op “Arabië” erkennen, met inbegrip van alle landen van de Arabische Golf;

Zijn de Vaders van de Heilige Synode tot onderstaand besluit gekomen:
• De breuk van de Kerkelijke Gemeenschap met het Patriarchaat van Jeruzalem en dit tot nader order.
• De bevestiging dat elke oplossing van het geschil moet gebaseerd zijn op de besluiten van Athene van juni 2013.
• De nadruk vanwege de Kerk van Antiochië op het respect van het unanimiteitsprincipe in het kader van alle panorthodoxe bijeenkomsten, alsook voor wat de aanwezigheid van alle Orthodoxe zusterkerken en de te nemen beslissingen.
• De bepalingen van deze resolutie zijn vanaf dit moment van toepassing. Het is tevens aan de clerus van Antiochië niet langer toegestaan om deel te nemen aan liturgische vieringen die door clerici van het Latijns Patriarchaat worden voorgegaan of waaraan deze zouden participeren.

Aldus doet het Patriarchaat van Antiochië formeel de vaststelling van“ de breuk van de Kerkgemeenschap met het Patirarchaat van Jeruzalem, en dit tot nader order”. Tevens stelt het Patriarchaat dat haar clerus niet langer kan deelnemen aan “om het even welke liturgische viering die door clerici van het Patriarchaat van Jeruzalem wordt voorgegaan, of waaraan deze zouden particperen”.

Bron: www.orthodoxie.com
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter