Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Sacramentsdag-in-Luik
        Sacramentsdag in Luik

Sacramentsdag in Luik

LUIK – Naar aanleiding van de 751ste verjaardag van Sacramentsdag in Luik ging Mgr. Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, voor in de pontificale mis in de Basiliek Saint-Martin. Hij wist zich omringd door vijf bisschoppen, waarvan er drie lid zijn van de Orde. In een blijmoedige processie (waarin leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van het Bisdom Luik het baldakijn droegen) trok een talrijke groep gelovigen biddend naar de Sint-Pauluskathedraal. Hieronder volgt de tekst van de inspirerende homilie van de bisschop.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 20 juni 2015
  • réagir
  • 0 stem

Homilie van Sacramentsdag 2015 in de Basiliek Saint-Martin te Luik
4 juni 2015 – Jean-Pierre Delville.

Dierbare broeders en zusters !

Een bijzonder toeval wil dat dit jaar Sacramentsdag samenvalt met de liturgische viering van de heilige Ève (Eva) de Saint-Martin. Deze leefde als kluizenaar in een klein huisje dat aan de linkerzijde van deze Sint-Maartenskerk paalde. Zoals u wel weet, was Eva een hechte vriendin van Saint Julienne de Cornillon (1193-1258), die aan de basis lag van de instelling van Sacramentsdag, het feest van het Lichaam en Bloed van Christus. Eva had ervoor gekozen een leven van gebed te leiden in de schaduw van de collegiale kerk. Daartoe beschikte zij over een kluis. Dit was een klein huisje met een kamertje op de verdieping, waar Julienne van tijd tot tijd kon logeren. Eva kon de kerk vrij binnenlopen om er bidden en mee te helpen aan het onderhoud ervan.

Zij stond in nauw contact met de kanunniken met wie zij regelmatig in gesprek ging. Dit was in het bijzonder het geval met Jean de Lausanne, die vrij snel voor de idee van het vieren van dit nieuw kerkelijk feest gewonnen was. Dank zij Eva kon de heilige Julienne immers belangrijke mensen over dit onderwerp aanspreken. Zo ontmoette zij Jacques Pantaléon de Troyes, de archediaken van Campine en de toekomstige Paus Urbanus IV, vervolgens Hugo de Saint Cher, provinciale overste van de Dominicanen, toekomstige kardinaal en pauselijk legaat, en tenslotte ook nog Bisschop Robert de Thourotte die het feest van Sacramentsdag in het Bisdom Luik in 1246 officieel zou bekrachtigen. Het is dus aan Eva te danken dat Julienne enige bekendheid verwierf en haar vraag ernstig werd genomen.

Eva had een duidelijk spiritueel inzicht. Zij vernam vanaf het begin de openbaring die Julienne te beurt viel: de maan waaraan een stuk ontbreekt, staat symbool voor de hostie, het gebroken brood. Het is ter ere van deze hostie dat Julienne doomde dat er een nieuw kerkelijk feest zou worden ingesteld. Dit zou jaarlijks plaatsvinden op de eerste donderdag na de zondag van de Heilige Drievuldigheid, wat in de praktijk overeenkomt met enkele dagen na de derde volle maan van de lente. Het is precies daarom dat u vanavond een maan kan bewonderen waarvan precies een klein stukje ontbreekt. Eva heeft de spirituele ontwikkeling van Julienne gevolgd. Zij kende alle beslommeringen die Julienne meemaakte en verleende haar zelfs onderdak in haar kluis toen zij uit de Cornillon (Luikse wijk) werd verjaagd.

Eva heeft deze gebeurtenissen nauwkeurig onthouden en opgeschreven. De kroniek die zij in oud Frans schreef, vormt de basis van de Latijnse Vita (levensbeschrijving van een heilige) van de Heilige Julienne. Dit werd eveneens door de anonieme auteur vermeld. Zij was dus een geletterde en gecultiveerde vrouw en was voor Julienne een ware spirituele leermeesteres.

Na de dood van Julienne in 1258 was het ook Eva die samen met de kanunniken van Saint-Martin de strijd voor de bevordering van het Feest van Sacramentsdag heeft verder gezet. Toen Paus Urbanus IV in 1264 het feest over de hele universele Kerk liet verspreiden, stuurde hij Eva een persoonlijk schrijven om haar de bul van de installatie van Sacramentsdag voor te stellen. Voor de Middeleeuwen was dit een bijzonder uitzonderlijk gegeven dat de paus openlijk een schrijven aan een eenvoudige vrouw richtte.

“Wij weten, oh dochter, dat uw geest vervuld is van een groot verlangen dat Gods Kerk een plechtig feest zou instellen ter ere van het Heilig Lichaam van onze Heer Jezus Christus. (…) Verheug u, omdat de Almachtige God het groot verlangen van uw hart heeft ingewilligd en de volheid van de hemelse glorie niet heeft weerstaan aan het grote verlangen dat uw lippen hebben uitgedrukt.”

Deze brief vormt het bewijs van de grote vermaardheid die Eva in de Kerk heeft verworven. Zij stierf op 14 maart 1265 in de kluis van deze kerk en werd achteraan in de kerk begraven. Wij vieren aldus de 750ste verjaardag van haar sterfdag. Heel dit verhaal verheldert ons de rol van de vrouw in de Kerk, mede omwille van hun gevoeligheid voor de aanwezigheid van Christus in hun leven. Want het is de communio met Christus die Julienne door middel van de instelling van een feest ter ere van de H. Eucharistie wou bevorderen. Dit is de concrete en actuele verbondenheid met Jezus.

Jezus wou inderdaad dat wij na Zijn dood en verrijzenis met Hem zouden verbonden blijven. Het is daarom dat Hij, op de vooravond van zijn dood, de maaltijd met zijn volgelingen deelde. De evangelist Marcus heeft, zoals wij daarnet hoorden, in detail de voorbereiding van deze maaltijd beschreven, alsook de bijzondere zorg die Jezus aan de bereiding van de spijzen besteedde (Mc 14, 12-26).

Tijdens de maaltijd nam Jezus het brood, Hij brak het en sprak deze verrassende zin: “Neem, dit is mijn lichaam.” Hij heeft aldus zijn lichaam, dit wil zeggen heel zijn leven, gedeeld, zoals men ook het brood deelt. Zo zouden we in Hem verenigd blijven en zou ons leven zich aan het zijne kunnen voeden. Nadat Jezus de beker met wijn liet rondgaan, verwees Hij naar zijn bloed: “Dit is mijn bloed, het bloed van het Verbond, dat voor allen wordt vergoten.” Jezus zou inderdaad zijn bloed vergieten, zijn leven geven, doorheen het lijden en de dood, die Hij de volgende dag zou ondergaan.

Dit doet ons denken aan allen die heden hun bloed vergieten, aan allen die geweld moeten doorstaan, aan allen die ziek zijn of stervende. Elke dag, wanneer ik op Radio of TV hoor: “een dode in deze of gene aanslag, zoveel doden in een of ander bombardement, talrijke doden als gevolg van het zinken van een boot vol migranten in de Middellandse Zee,” dan zeg ik bij mezelf: “zoveel anonieme doden, zoveel slachtoffers van geweld die voor altijd onbekend zullen blijven. Door aan te kondigen dat Hij zijn bloed voor allen zou vergieten, heeft Jezus al deze mensen op een of andere manier in Zijn dood vertegenwoordigd. Jezus wil hen die eenzaam en verlaten sterven, uit de vergetelheid halen en wil ons de ogen openen opdat wij hen zouden zien, zoals Hij ons ook de ogen opent voor de diepere zin van de dood.

Op deze Sacramentsdag worden wij dus verzocht om solidair te zijn met hen die vandaag op een onrechtmatige manier zullen sterven, zoals ook Jezus een onrechtvaardige dood stierf. Wij worden tevens verzocht om van ons leven een instrument te maken om mee te werken aan een betere wereld. Want Jezus laat ons in het aanschijn van de dood niet in de steek. Hij voegt er aan toe: “Ik zal niet eerder de vruchten van de wijngaard drinken alvorens ik deze in het Koninkrijk Gods zal genoten hebben.” Jezus belooft ons de nieuwe wijn in het Koninkrijk van God. Inderdaad, zijn boodschap en zijn leven zijn zo volkomen, dat zij niet in de vergetelheid kunnen verdwijnen. Ze zijn een gunst voor ons allen. Dit voedt ons ook nog vandaag.

Zoals de Brief aan de Hebreeën verhaalt: “Dit wegschenken van zichzelf zuivert onze gedachten van moorddadige handelingen opdat wij de cultus van de levende God zouden kunnen vieren.” Ja, wij zullen in deze eucharistie met vreugde de eredienst van de levende God vieren en wij zullen als gezegend volk door de stad trekken om er als een volk op weg en mensen vol vreugde te leven.
Amen, Alleluia.

Link naar Flickr-album met 112 foto’s, klik HIER.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter