Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Retraite-voor-de-jonge-leden-van-de-Landscommanderij
        Retraite voor de jonge leden van de Landscommanderij

Retraite voor de jonge leden van de Landscommanderij

WAVREUMONT – In het weekend van 17-18 oktober waren bijna alle jonge leden van onze Landscommanderij met hun echtgenoten in het benedictijnerklooster Saint-Remacle te Wavreumont verzameld. Mgr. Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik, leidde daar de retraite over het pastoraal jaarthema “de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium”. Op een tegelijk leerrijke en spirituele wijze ging Mgr. Delville in op vragen als: wat heeft deze exhortatie aan jongeren te vertellen, welke boodschap bevat ze voor een ridder of voor een dame…?


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 14 november 2015
  • réagir
  • 0 stem

Deze bezinning vormde een prachtige gelegenheid om kandidaat ridders en dames, maar evengoed ook anderen die zich door de werken van onze Orde geboeid weten, te verwelkomen. Het was tevens een kans om hen in het licht van een nakende beslissing tot een kandidaatstelling geleidelijk aan in onze activiteiten te integreren. Meerdere deelnemers waren immers ook op het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina aanwezig en zouden tevens samen met ons in het begin van de maand december aan de bedevaart in Lotharingen deelnemen. Hier kan elkeen binnen de Landscommanderij zich alleen maar om verheugen.

Zowel de predikant als de deelnemers hadden de intentie om in volle overtuiging vormmatig nieuwe wegen te gaan en zich niet zomaar met ex cathedra uiteenzettingen over de apostolische exhortatie tevreden te stellen. Het was eerder de bedoeling om samen op een interactieve wijze en in dialoog de diepere betekenis ervan te ontdekken en zo ook te achterhalen welke consequenties de inhoud heeft voor een dame of ridder van het Heilig Graf van de 21ste eeuw. De eerste doelstelling bestond er weliswaar in concrete wegen te ontdekken die ons kunnen helpen ons engagement waarachtiger te maken zodat dit onze manier van christen-zijn verder uitdiept. Dit alles werd in het licht van onze zorg voor de armen beschouwd. Daartoe worden wij immers door onze Heilige Vader van bij het prille begin van zijn pontificaat met klem opgeroepen.

Wanneer men evenwel het geluk heeft een predikant van dergelijk hoog niveau in z’n midden te hebben, kan men toch niet nalaten om hem ook te beluisteren. Zodoende presenteerde Mgr. Delville gedurende het verloop van de retraite vier uitgebreide uiteenzettingen over de vier eerste hoofdstukken van de apostolische exhortatie. Door er op te wijzen dat de woordkeuze of de keuze van uitdrukkingen in de exhortatie zelden toevallig of onschuldig is, slaagde hij erin om ons het ideeëngoed van de paus te laten ontdekken. Tevens wist hij de diepere theologische en sociale cultuur van Paus Franciscus te onthullen. Hiervoor gaf hij een veelheid van verklaringen die met een toets van historische kennis waren doorspekt (wie weet nog dat de notie “algemeen welzijn” zoals deze door de paus in hoofdstuk 2 wordt aangehaald, van typisch katholiek origine is en pas later door anderen werd gerecupereerd). De aangereikte verklaringen bevatten tevens heel wat exegetische kennis (zo gaf hij bijvoorbeeld een sprekende verklaring van het Latijnse woord “misericordia” dat zo vaak in het discour van de paus voorkomt en zo veelvuldig in de Latijnse Bijbelvertaling wordt gebruikt. Het woord bestaat als dusdanig noch in het Hebreeuws noch in het Grieks, maar is in feite de vertaling van drie verschillende Hebreeuwse en zes Griekse woorden).

Dit waren stuk voor stuk heel sterke “onderwijsmomenten”, maar zoals hierboven reeds werd gesteld, vormden deze slechts het voorspel voor tal van uitgebreide momenten van dialoog tussen de deelnemers en de predikant. Op die wijze kon men verder in reflectie de onderwerpen dieper overwegen. Via workshops in kleinere groepen werd dieper ingegaan op de onderstaande vragen die door Mgr. Delville werden geformuleerd. Deze waren op een of andere manier met de drie eerste hoofdstukken van de exhortatie verbonden. De vragen werden benaderd zowel vanuit ons standpunt als lid van Gods volk, als christen en als lid van de Orde :

  • Hoe zie ik mezelf in een werkzame Kerk? Wat verwacht ik van de Kerk en van de Orde opdat ze naar buiten zou treden?
  • De Paus zegt “neen” tegen een economie van uitsluiting en tegen een economie die door het geld wordt gedomineerd: hoe raakt me dit persoonlijk en hoe verlang ik daaromtrent dat de Kerk, de Orde en de wereld verder evolueert?
  • Gods volk wordt uitgenodigd het evangelie te verkondigen. Hoe vat ik deze vraag persoonlijk op en wat verwacht ik van de Kerk en van de Orde in dit kader?

De denksporen die voor onze Orde uit onze gesprekken voortvloeiden, waren de volgende:
1. De Paus roept alle katholieken op tot betrokkenheid bij de zending om het evangelie te verkondigen. Daarom is het van vitaal belang voor onze Orde, net als voor de hele Kerk, dat al haar leden actief zouden zijn en zich zonder enige reserve zouden engageren in deze bijzondere zending die ons is toevertrouwd.
2. In België, en evenzeer binnen de Kerk, heeft de Orde vaak het imago van een exclusieve privé-club of van een zonderlinge confrérie waar men met veel nostalgie op de tijd van de kruistochten terugblikt. Dit is evident een foute perceptie. Heel vaak hebben de Belgische katholieken, en zelfs de geestelijkheid, niet de minste notie van de bijzondere zending en de inzet van de Orde voor het Heilig Land. Het zou dus beter zijn indien de Orde zich wat meer buiten haar eigen kring zou manifesteren, beginnend bij de priesters en in de parochies, al was het maar gewoon om haar mooie zending voor te stellen en de katholieken in België voor de situatie in het Heilig Land te sensibiliseren.
3. Om de Orde en vooral de situatie van onze broeders in het Heilig Land beter bekend te maken, zouden de dames en ridders van het Heilig Graf, samen met de bisdommen of parochies evenementen kunnen opzetten. Wij denken hierbij aan avondwaken voor het Heilig Land, desgevallend zelfs met geldinzamelingen, of voordrachten en studiedagen voor jongeren die voor iedereen toegankelijk zijn.
4. Onze giften en bijdragen zijn onvoldoende om de christenen in het Heilig Land te helpen. Daarom zouden wij tevens pogingen moeten ondernemen om ook gerichte hulp te bieden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van micro kredieten of – afhankelijk van de mogelijkheden en talenten binnen de Orde – door het verlenen van directies consultaties ten voordele van kleine ondernemingen of startups van lokale christenen. Op die wijze zouden wij hen kunnen bijstaan in het veroveren van hun rechtmatige plaats binnen de Israëlisch/Palestijnse/Jordaanse samenleving en zouden zij zich niet langer gedwongen weten om hun land te verlaten om elders hun dromen te gaan realiseren.

Op zaterdagavond kregen wij het gewaardeerde bezoek van onze landscommandeur en dhr. Philippe Petit, voorzitter van de werkgroep voor de hulp aan de vluchtelingen. Zij zouden ons, en in het bijzonder onze gasten, de Orde voorstellen. Dit was tevens voor diegene die reeds ridder of dame zijn, een kleine speldenprik om de geschiedenis van de Orde en de kennis van haar zending alsook van de projecten die onze Landscommanderij ondersteunt, nog eens op te frissen.

Op zondagmorgen trokken de deelnemers tijdens een tien kilometerlange tocht rond het klooster op ontdekkingstocht in de schitterende vallei van de Amblève. Deze tocht bood de kans om op een heel andere wijze over het thema van de apostolische exhortatie van gedachten te wisselen.

De retraite bood zodoende aan de jongeren van de Landscommanderij twee zeer intense dagen om zich in Wavreumont in gebed en bezinning rond de apostolische exhortatie terug te trekken. Ze betekende tevens de aanzet om in het verlengde ervan de specifieke impact van de exhortatie op de Kerk en op de Orde in België te overdenken.

Wij spreken dan ook onze welgemeende dank uit aan Mgr. Delville omwille van de buitengewone coaching die hij gedurende heel de retraite met gulle hand heeft aangereikt, alsook aan de monniken van Wavreumont voor hun warm onthaal.

Jean-Bernard Demoulin

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter