Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paus-Franciscus-steunt-en-zegent-de-commissarissen-van-het-Heilig-Land
        Paus Franciscus steunt en zegent de commissarissen van het Heilig (...)

Paus Franciscus steunt en zegent de commissarissen van het Heilig Land

Op 14 februari vierden de Commissarissen voor het Heilig land de 600ste verjaardag van hun stichting door Paus Martinus V. Paus Franciscus sprak in een brief de hoop uit dat hun zending als brug tussen de vele landen ter wereld en het land waar Jezus ooit heeft geleefd zijn actualiteitswaarde zou mogen behouden. Hij heeft het in zijn brief over een waardevolle dienstverlening en hij hoopt dat deze als maar meer een graantje van broederschap mag zijn.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 6 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

600 jaar geleden erkende de Kerk officieel de rol van de Commissarissen van het Heilig Land. De bul His quae pro ecclesiasticarum van Paus Martinus V van 14 februari 1421 wordt dan ook als hun geboorteakte beschouwd.

“Na al die eeuwen is hun zending nog steeds heel actueel gebleven. Hun opdracht bestaat erin om de zending van de Custode van het Heilig Land te steunen, te bevorderen en te versterken, dit door middel van het uitbouwen van een netwerk van kerkelijke, spirituele en caritatieve relaties met de focus op het land waar Jezus eens heeft geleefd.” In een handgeschreven brief aan Fr. Francesco Patton, de Custode van het Heilig Land, bevestigt de Paus zijn steun aan de commissarissen en spreekt hij zijn zegen uit over hun “bijzonder kostbare dienst”. In deze brief die op 12 februari werd gepubliceerd, sprak de Paus tevens de hoop uit dat de commissarissen steeds een groeiend graantje van broederschap zouden mogen zijn.

Na de inname van Akko in 1291 viel het land waar Jezus ooit heeft geleefd, onder de heerschappij van de Ottomanen. In die context werd het Commissariaat opgericht waarbij de Franciscanen van meet af aan deze opdracht aan enkele leken hadden toevertrouwd. Hun verantwoordelijkheid bestond erin om in te staan voor de nodige economische hulp aan het Heilig Land. “Op die manier ontstond de figuur van de Procureur en later deze van het economaat,” zo stelde de Custode van het Heilig Land.

67 Paters-Commissarissen

“De geschiedenis situeert hun ontstaan in een heel moeilijke periode in het bestaan van de Custode. Daarin was een sterke ondersteuning van hun zending in het Heilig Land levensnoodzakelijk,” verklaarde Frère Ariel Cichinelli, verantwoordelijke van het Bureau voor de Coördinatie van de Commissarissen voor het Heilig Land.

De eerste leek die bij naam is gekend en die vanwege de Franciscanen de opdracht kreeg om zich over de ontvangen aalmoezen te ontfermen, was een Venetiaans koopman uit de XIVde eeuw, met name Ruggero Contarini. Maar met de eeuwen werden de leken steeds meer door Franciscaner broeders vervangen. Heden zijn de 67 commissarissen die over 51 landen zijn verdeeld, allen religieuzen die door hun plaatselijke oversten in akkoord met de Custode zijn aangesteld.

Doorheen de eeuwen raakten de Commissariaten voor het Heilig Land zowat over de hele wereld verspreid. Zo lag bijvoorbeeld de Spaanse kroon op het einde van de XVIde eeuw aan de basis van het ontstaan van de commissariaten in Mexico, Lima, Cartagena, Quito en Buenos Aires, en een weinig later ook nog in Madrid en in het huidige Sint-Jacob van Compostella. Daarna was het aan de Lusitaanse kroon die na de stichting van het Commissariaat van Lissabon de oprichting van de Commissariaten-Generaal van Ouro Preto, van Salvador de Bahia en van Rio de Janeiro (alle in Brazilië) hebben ondersteund. Met de tijd zijn de economaten steeds meer de rol van ambassadeurs van het Heilig Land gaan vervullen en gingen zij stilaan ook bedevaarten organiseren.

De Custode dankt God en de Kerk voor deze instelling

Vandaag de dag vervullen de Commissarissen steeds meer een brugfunctie tussen de zending in het Heilig Land en de lokale kerken. Hun werk wordt dan ook niet enkel door de Orde van de Franciscanen gepromoot, maar evenzeer door de Kerk zelf, die het Heilig Land dank zij de opbrengst van de Collecta pro Locis Sanctis ook daadwerkelijk financieel steunt. Deze collecte werd op 26 december 1887 door Paus Leo XIII ingesteld en wordt jaarlijks op Goede Vrijdag wereldwijd georganiseerd.

Bij de 600ste verjaardag “wil de Custode deze instelling huldigen en tegelijk ook een woord van dank formuleren. Dank aan God en dank aan de Kerk voor de autorisatie van deze instelling,” zo verklaart Fr. Marcello Ariel Cichinelli. “Wij willen heel de wereld laten weten dat het hier niet om een achterhaalde organisatie gaat, maar dat deze instelling onder meer dank zij de congressen van de commissarissen doorheen de tijd steeds is mee geëvolueerd. Het laatste congres dateert van eind 2018 en ondertussen wordt hun opdracht in alle levendigheid verder gezet.”

Op 15 februari vierden de Paters-Commissarissen hun zes eeuwen van bestaan. De Custode van het Heilig Land celebreerde die dag in de onmiddellijke omgeving van de luifel van het Heilig Graf om 6u30 een H. Mis ter herdenking van alle weldoeners en ter ere van het werk van de Commissarissen. Bij die gelegenheid las de Custode ook de handgeschreven brief van de Heilige Vader voor en baden alle broeders in het bijzonder voor de Paus en zijn ambt.

Bron: Vatican News Service - TC

Foto & Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter