Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Ontmoeting-tussen-de-Commissie-van-de-Heilige-Stoel-voor-de-Religieuze-Relaties
        Ontmoeting tussen de Commissie van de Heilige Stoel voor de Religieuze (...)

Ontmoeting tussen de Commissie van de Heilige Stoel voor de Religieuze Relaties met de Joden en het Opperrabbinaat van Israël

COMMUNIQUÉ – Van 28 tot 30 november 2016 had in Rome de vergadering plaats van de bilaterale Commissie van de delegaties van het Opperrabbinaat van Israël met de Commissie van de Heilige Stoel belast met de religieuze relaties met de Joden. Dit gebeurde in aanwezigheid van Kardinaal Turkson, van Aartsbisschop Pizzaballa, van Bisschop Marcuzzo en van meerdere rabbijnen, waaronder de rabbijnen Rasson-Arussi en David Rosen. Hieronder volgt de integrale tekst van de verklaring die op het einde van de bijeenkomst werd gepubliceerd. Het hoofdthema was: het bevorderen van de vrede in confrontatie met het geweld in naam van de religie.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 24 december 2016
  • réagir
  • 0 stem

Vergadering van de bilaterale Commissie van de delegaties van het Opperrabbinaat van Israël en de Commissie van de Heilige Stoel belast met de religieuze relaties met de Joden

Het bevorderen van de vrede in het aanschijn van het geweld in naam van de religie

(Rome, 28 – 30 november 2016, MarCheshvan 27 – 29, 5777)

Gemeenschappelijke Verklaring
De katholieke co-voorzitter Kardinaal Peter Turkson opende de vergadering door alle delegatieleden van harte welkom te heten. Hij leidde meteen ook het thema van deze ontmoeting in en sprak de hoop uit dat deze tot vruchtbare conclusies zou mogen leiden. De Joodse co-voorzitter Rabbijn Rasson-Arussi sprak woorden van dank uit aan het adres van de genodigden. Hij wees er tevens op dat het om de eerste ontmoeting ging sedert het verlies van Rabbijn Shear Yashov Cohen zaliger gedachtenis. Deze was medestichter en zijn leiding bleek onmisbaar voor het succes van deze bilaterale commissie. Hij bracht tevens ook de andere medestichters Kardinaal Jorge Mejía en Georges Cottier zaliger gedachtenis in herinnering, die met hun inspirerende leiding mee een belangrijke bijdrage tot de Commissie hadden geleverd. Rabbijn Arruzi verwelkomde ook Rabbijn Moshe Dagan als nieuw lid van de Joodse delegatie. Rabbijn Dagan is de nieuwe Directeur Generaal van het Opperrabbinaat van Israël. Hij sprak tenslotte ook nog zijn tevredenheid uit over de beslissing van de Raad van het Opperrabbinaat van Israël om M. Oded Wiener in zijn opdracht van coördinator van de Joodse delegatie te bevestigen. Alle leden van de bilaterale commissie feliciteerden Mgr. Pierbattista Pizzaballa met zijn bisschoppelijke bevordering en zijn benoeming tot Apostolische Administrator voor het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem. Zij wensten hem in deze hoedanigheid alle succes toe.

Het thema van de XIVde vergadering was: “het bevorderen van de vrede in een context van geweld in naam van de religie.” Men erkende de tragische zondigheid die in het verleden in naam van de religies werd gepleegd en het verschrikkelijk godslasterlijk misbruik van de religie. Deze schijnargumentatie ontheiligt het menselijk leven. De vrijheid en de diversiteit binnen de mensheid wordt zo ontkent en plaatst onze respectievelijke tradities aldus voor kritieke uitdagingen.

Van katholieke zijde was onderzocht in welke mate religies een rol kunnen spelen in de oplossing van de conflicten en in de opbouw van een nieuwe wereldorde die op vrede, rechtvaardigheid en de zorg voor de schepping is gegrondvest. Onze religies, die de goddelijke heiliging van het menselijk leven bevestigen, gebieden het respect voor het leven en voor de identiteit van elke individuele mens. Dit grondrecht moet aan vluchtelingen en migranten gewaarborgd worden, met inbegrip van het feit dat zij op zo’n wijze moeten opgenomen worden dat elkeen zich in de volheid van al zijn rechten en vrijheden kan ontplooien.

Van Joodse zijde werden de verschillende factoren belicht die aanleiding geven tot agressie, geweld en oorlogsvoering. Hierbij werd naar waardencriteria gezocht, in het bijzonder in de Abrahamitische tradities, die tegen deze aberraties konden worden gesteld. Het betreft in het bijzonder de waarde van de heiliging van de menselijke persoon, het principe van de vrije wil en het waarderen van de verschillen als zijnde een afspiegeling van de goddelijke aanwezigheid en de goddelijke wil. In dat verband verdienen de woorden van Kardinaal Augustin Bea in zijn commentaar bij de Nostra aetate in herinnering te worden gebracht. Hij bevestigde dat het concept van Goddelijk Vaderschap inhoudt dat alle menselijke wezens als gelijken dienen te worden beschouwd en alle waardigheid verdienen. Bovendien behoort het tot de plicht van alle religieuze autoriteiten bij de voorstelling en het interpreteren van hun respectievelijke tradities de theologische nederigheid te beoefenen. Op die wijze kunnen vijandige uitspraken tegen de anderen vermeden worden.

Ten aanzien van de huidige humanitaire tragedies werd het belang onderstreept van het feit dat de religieuze leiders het voorbeeld van verdraagzaamheid en respect moeten geven. Meer nog, de deelnemers aan de vergadering engageerden er zich toe om op meest doeltreffende wijze hun eigen autoriteiten te overhalen om ten aanzien van de anderen op de meest verdraagzame en menselijke wijze op te treden. Vooral ten aanzien van de zwakkeren dient de grootste omzichtigheid gehanteerd te worden. In dit verband werden de recente bevestigingen van Paus Franciscus ten aanzien van de vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten als bijzonder waardevol beschouwd: “Moge alle wegen die geen ruimte laten voor tegenstellingen worden verworpen. Moge het niet meer gebeuren dat religies, in de nasleep van de houding van enkele van hun gelovigen, een boodschap zouden formuleren die haaks staat op de barmhartigheid. Ongelukkig genoeg gaat er geen dag voorbij zonder dat er over geweld, conflicten, ontvoeringen, terroristische aanvallen, slachtoffers en vernielingen sprake is. Het is bovendien verschrikkelijk dat men om dergelijke barbarij te verantwoorden, de naam van een religie of van God zelf inroept. Laat dit gedrag dat onmogelijk te verrechtvaardigen valt, klaar en duidelijk veroordeeld weze. Het ontheiligt de Naam van God en besmeurt de religieuze zoektocht van de mens. Moge daarentegen de vreedzame ontmoeting onder gelovigen en een waarachtige godsdienstvrijheid bevorderd worden.” (Toespraak van Paus Franciscus bij de interreligieuze audiëntie, Vaticaan, 3 november 2016)

De leden van de commissie hebben met grote aandacht die initiatieven in overweging genomen die er expliciet op gericht zijn om gewelddadig misbruik van de godsdienst te verwerpen. Zo werd in het bijzonder de recente ontmoeting in Marrakech toegejuicht, die een historische verklaring heeft gepubliceerd ter bescherming van de menselijke waardigheid in de verscheidenheid in moslimgebieden.

Na een halve eeuw verzoenende gesprekken tussen Joden en katholieken, een halve eeuw van vruchtbare dialoog, worden Joden en christenen opgeroepen om nu ook samen aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van de vrede binnen de hele mensheid. Hiermee brengen de commissieleden de woorden van de psalmist tot vervulling: "Liefde en trouw ontmoeten elkaar, heil en vrede omhelzen elkaar” (Ps 85, 11). De deelnemers onderstreepten het belang van onderwijs en opvoeding voor de nieuwe generaties. Het komt er op aan om hen zo te leren de vrede en het wederzijds respect te bevorderen.

Tijdens de bespreking van de actuele onderwerpen werd het principe van het universeel respect voor de Heilige Plaatsen van alle godsdiensten bevestigd. Ook werd er op gewezen om de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen ten aanzien van de verleiding om de historische gehechtheid van de Joden aan de heiligste van al hun heilige plaatsen te negeren. De bilaterale commissie heeft zich met klem verzet tegen de politieke en polemische verloochening van de Bijbelse geschiedenis. Zij dringt er bij alle naties en religies op aan deze historische en religieuze band te respecteren.

Rome, 30 november 2016 – MarCheshvan 29, 5777

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter