Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Mgr-Shomalie-De-Menselijke-Fraterniteit-een-document-om-te-bestuderen
        Mgr. Shomalie: “De Menselijke Fraterniteit, een document om te (...)

Mgr. Shomalie: “De Menselijke Fraterniteit, een document om te bestuderen

AMMAN – Mgr. William Shomali, Patriarchaal Vicaris voor Jordanië, ging voor de website terrasanta.net even dieper in op de tekst die Paus Franciscus samen met de Immam Ahmad Al Tayyeb op 4 februari samen heeft ondertekend, alsook op de initiatieven die de inhoud van deze tekst in Jordanië, maar ook elders, een grotere bekendheid moeten bezorgen. Het interview is van Cristina Uguccioni.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 mei 2019
  • réagir
  • 0 stem

“Het document over de Menselijke Fraterniteit is een belangrijke historische tekst. Hij opent een nieuwe bladzijde in de relaties tussen christenen en moslims. Wij moeten deze dan ook wijd verspreiden.” Met deze woorden begint Mgr. William Shomali zijn commentaar op de tekst die op 4 februari l.l. in Abou Dhabi door Paus Franciscus en Ahmad Al-Tayyeb, Groot-Immam van de Egyptische Universiteit van Al-Azhar, werd ondertekend. Mgr. Shomali (68 jaar) is sedert 2017 hulpbisschop van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem en Patriarchaal Vicaris voor Jordanië.

Welke aspecten in het document hebben u in het bijzonder getroffen?

Vooreerst wist ik mij door de heel positieve toon van de tekst geraakt. Het is geen onderdompeling in het verleden en in de spanningen die er ooit tussen moslims en christenen heersten. De tekst richt zich op het heden en op de toekomst en nodigt christenen en moslims uit om samen aan vrede en rechtvaardigheid te werken, om samen de waardigheid van bepaalde groepen van mensen, en in het bijzonder de kwetsbare mensen, te bevorderen. Het gaat dan om vrouwen, kinderen, bejaarden, zwakken, mensen met een beperking en verdrukten. Ik denk dat de verklaringen over de vrijheid van eredienst bijzonder belangrijk zijn. De gewetensvrijheid wordt niet uitdrukkelijk vermeld maar zit stilzwijgend in de regels vervat. Meer nog, de tekst stelt dat de grondbeginselen van het staatsburgerschap gebaseerd zijn op de gelijkheid van rechten en plichten in het licht van het feit dat allen op rechtvaardigheid zouden moeten kunnen rekenen. Daarom is het nodig dat men zich zou engageren om in onze samenleving het concept van het volle burgerrecht te installeren en het gebruik van de discriminerende term “minderheden” zou verwerpen. Deze term draagt immers de kiemen van het isolement en de minderwaardigheid in zich. De algemene bevestiging van het volle burgerrecht is van ontzettend groot belang, zowel voor de kleine groep christen in het Oosten als voor de moslims die in het Westen verblijven.

Het document geeft aan dat de Naam van God nooit kan gebruikt worden om geweld te rechtvaardigen. Betreft dit hier een verklaring die in globaliteit door het Jordaanse volk wordt gedeeld?

Jawel. De koning en de regering hebben de zogenaamde Islamitische Staat (IS) veroordeeld. In ondubbelzinnige verklaringen veroordeelden zij alle wreedheden, en in het algemeen meteen ook alle gewelddaden die in de Naam van God worden bedreven. Het volk staat achter deze veroordeling en distantieert zich van de terroristen van IS. Zij beschouwen hen als afvalligen omdat zij de teksten van de Koran slecht hebben begrepen en verkeerd uitleggen.

Welke gevolgen zal naar uw mening de tekst in Jordanië met zich meebrengen?

Ik denk dat de tekst slechts kan vruchten dragen indien deze wijd verspreid, bestudeerd en toegepast zal worden. Ondertussen is hij aan de hoogste autoriteiten van het land overhandigd en tijdens vergaderingen is die aan de bevolking reeds voorgesteld. Ik heb zelf aan twee conferenties meegewerkt, de ene in een universiteit, zij het slechts in aanwezigheid van een beperkt aantal studenten. De tweede keer was dit aan het Koninklijk Instituut voor de Interreligieuze Dialoog. Er blijft evenwel nog een hele weg af te leggen. Naar mijn mening zou dit moeten een aangelegenheid zijn die via het onderwijs in de scholen en de universiteiten in de religieuze vorming van kinderen en jongeren, zowel christenen als moslims, wordt aangepakt. Het zou eveneens interessant zijn om de tekst met toevoegingen uit de Heilige Schrift en de Koran voor te stellen. Zo zouden de gelovigen van beide religies nog beter de bronnen met betrekking tot dit onderwerp kunnen begrijpen.

En wat zullen de gevolgen zijn voor het Midden-Oosten?

Ik denk dat dit alles maar positieve gevolgen kan hebben indien de landen in de regio de tekst via scholen en universiteiten zouden kenbaar maken en laten uitleggen. Maar hiervoor is er de wil nodig om daartoe de gepaste initiatieven te nemen. Hierin ligt de uitdaging: men moet de mentaliteit bij dié mensen wijzigen die allen wantrouwen die een andere religie onderwijzen dan de hunne en die helemaal niet geïnteresseerd zijn om dit document en de basisbeginselen ervan te verspreiden. Een eerste stap die wellicht meteen al kan gezet worden, bestaat erin om de tekst tenminste reeds in de commissies van de interreligieuze dialoog te laten bestuderen. Dergelijke commissies zijn in verschillende landen reeds opgericht,.

Gelooft u dat de religies momenteel een beslissende rol zouden kunnen spelen in het tot stand komen van rechtvaardigheid en vrede onder de volkeren?

Jazeker. Het document van Abou Dhabi toont een nieuwe weg die moet ingeslagen worden en wil de “goede graankorrel” in de religies in de schijnwerper plaatsen, het zaad dat een beslissende factor kan zijn om een rechtvaardige en vredevolle samenleving tot stand te brengen. Het komt erop aan om precies dit zaad te verspreiden en tot ontwikkeling te laten komen. Men moet voor ogen houden dat in de moslimwereld de religieuze autoriteiten nu nog maar pas beginnen met de wetenschap van de interpretatie van het gewijde woord te cultiveren. Dit is nog totaal nieuw voor hen. Men komt tot de visie dat het Woord dient gelezen te worden rekening houdend vanuit de historische context waarin het werd geschreven. En dit geldt dan natuurlijk ook voor de koranverzen die oproepen om ten strijde te trekken. Het mag een hoopvol teken zijn dat in Jordanië het Koninklijk Instituut voor de Interreligieuze Dialoog twee encyclieken in het Arabisch heeft gepubliceerd die precies de interpretatie van het Woord tot onderwerp hadden. Het betreft Providentissimus Deus van Paus Leo XIII en Divino Afflante Spiritu van Paus Pius XII. De vertaling van beide encyclieken werd aan een erudiete moslim toevertrouwd waarna ik belast werd met de revisie van beide vertalingen. De toespraak die door de Egyptische President Abdel Fattah Al-Sisi aan de Al-Azhar Universiteit werd uitgesproken, gaf ook al aan dat men de heilige tekst niet kan lezen vanuit een standpunt dat in het verleden thuishoort en ook hij riep op tot een nieuw religieus discours.

Bron: terrasanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter