Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Mgr-Pizzaballa-hervormt-de-financien-van-het-Latijns-Patriarchaat
        Mgr. Pizzaballa hervormt de financiën van het Latijns Patriarchaat

Mgr. Pizzaballa hervormt de financiën van het Latijns Patriarchaat

JERUZALEM – Een jaar na zijn aanstelling tot Apostolisch Administrator van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem weet Mgr. Pizzaballa door middel van enkele nieuwe benoemingen zijn stempel op het beleid te drukken. Marie-Armelle Beaulieu poogt de inzet ervan in Terre Sainte Magazine te ontcijferen. In bijlage onderaan vindt u het benoemingsdecreet.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 juni 2017
  • réagir
  • 0 stem

Traditiegetrouw gebeuren er in de zomerperiode in een diocees enkele nieuwe benoemingen. Ook het Bisdom Jeruzalem ontsnapt niet aan deze regel. Een jaar geleden viel in Jeruzalem een donderslag bij heldere hemel. Nadat Mgr. Fouad Twal als Patriarch van Jeruzalem zijn ontslag had aangeboden, werd hij niet meteen door een nieuwe patriarch opgevolgd. In de plaats hiervan benoemde Rome enkele maanden later Mgr. Pierbattista Pizzaballa als Apostolische Administrator aan het hoofd van het bisdom. Mgr. Pizzaballa was eerder 12 jaar Custode van het Heilig Land.

De Heilige Stoel liet het ambt van Patriarch voorlopig vacant en stelde na een periode van twee opeenvolgende Arabische patriarchen (Mgr. Michel Sabbah van 1987 tot 2008 en Mgr. Twal van 2008 tot 2016) opnieuw een Italiaan aan het hoofd van het patriarchaat. Deze beslissing veroorzaakte heel wat ophef. Diegene die verondersteld werd als bisschop te worden aangesteld schreef dezelfde dag nog een brief aan het bisdom waarin hij verklaarde de beslissing te aanvaarden, hetgeen zonder twijfel ook tal van reacties heeft losgeweekt.

De kerkelijke diplomatie en discretie in acht genomen konden de reacties op deze benoeming binnen het diocees en in de Arabisch sprekende gemeenschap toch enigszins in toom worden gehouden. Het was wel geweten dat hier en daar in Jordanië en Palestina priesters niet hadden nagelaten om in hun omgeving vrijelijk hun mening over de gang van zaken kenbaar te maken. Deze geruchten zouden er uiteindelijk toe leiden dat er een brief aan de Heilige Stoel werd gericht waarin enkele geestelijken hun afkeuring kenbaar maakten.

Waarnemers konden evenwel vaststellen dat het toch wel onverwachte ontslag van de nauwelijks 68-jarige Maroun Lahham, dat als een uitvloeisel van de paleisrevolutie kon worden beschouwd, toch wel zonder veel ruchtbaarheid gebeurde. Mgr. Mahoun was sedert 2012 hulpbisschop en Pariarchaal Vicaris voor Jordanië, De betrokkene verliet overigens zijn functie zonder daar veel uitleg bij te geven.

Met de op de website van het Patriarchaat gepubliceerde nieuwe benoemingen wordt een bladzijde omgedraaid. Mgr. Pizzaballa heeft zijn besluiten getrokken. In een schrijven aan de bisschoppen en de priesters geeft hij hierover de nodige uitleg. Hij beschrijft eerst “de tijd van luisteren en raadplegen” “een periode van brainstormen met zijn collega’s-bisschoppen”. Hij herinnert eraan zowat elkeen persoonlijk te hebben ontmoet en wil geenszins negeren dat “sommigen zullen gelukkig zijn en anderen dan weer ontgoocheld”. Gezien het grote aantal wijzigingen kan het wel niet anders.

Pizzaballa neemt de financiële verantwoordelijkheid op zijn volle waarde.

Zo is er voor het ogenblik geen hulpbisschop in Israël. Mgr. Marcuzzo die sedert 1993 deze taak op zich nam, besteedt voortaan heel zijn tijd in Jeruzalem waar hij sedert het vertrek van Mgr. Shomali naar Jordanië reeds deeltijds de dienst op zich nam. In Galilea wordt hij door P. Hanna Kildani, een Jordaans priester, vervangen. Een eerdere brief van Mgr. Pizzaballa gaf reeds aan dat P. Kildani voor het eerst een pastorale taak buiten zijn geboorteland op zich zou nemen. Hij werd tot Patriarchaal Vicaris Generaal aangesteld.

Binnen de diensten van het patriarchaat zijn er twee belangrijke wijzigingen. De eerste werd door de waarnemers algemeen verwacht. Het betreft de functie van Administrateur Generaal van het bisdom, een functie die tot op vandaag door P. Imad Twal werd ingevuld.

Eerst en vooral kondigt de Apostolische Administrator aan dat hij als administrator de volle verantwoordelijkheid voor deze sleutelsector zelf op zich zal nemen, precies omdat hij de moeilijkheden door en door kent. Maar in feite is heel het financieel departement totaal herschikt. Aan het hoofd van de financiële directie staat (verrassend) een leek, dhr. Sami Al Youssef die tot op heden de directeur van de Pontificale Zending was. Er fungeert voortaan tevens een directeur van het departement van de eigendommen, P. Firas Aridah, de huidige pastor van de Sint-Jozefsparochie te Jifna. Volgens Mgr. Pizzaballa “vloeien deze wijzigingen voort uit de noodzaak om onze financiën te herstructureren en te reorganiseren.”

Het is gekend dat het precies de economische moeilijkheden van het bisdom waren, die door de Heilige Stoel vanuit een grote bezorgdheid onder de loep werden genomen. De geldmiddelen waren immers compleet ontoereikend geworden. Het is dus voor de Apostolische Administrator een wezenlijke opdracht de lekken te dichten.

In zijn schrijven dankt Mgr. Pizzaballa P. Imad zeer hartelijk voor zijn toewijding. Hij dankt tevens diegene die zijn rechter (en linker)hand is geweest, met name P. George Ayoub, die naar Rome vertrekt om er zijn studies af te maken. Hij wordt vervangen door P. Ibrahim Shomali die in de parochie van Ramallah verbleef en die tegelijk P. Rafiq in de Dienst Pastoraal zal bijstaan.

De oprichting van een Dienst Pastoraal is een nieuwigheid die misschien als verrassend mag overkomen, maar ze kan zeker niet als onbelangrijk worden beschouwd. Deze dienst was een uitdrukkelijke vraag zowel vanwege de priesters als vanwege de gelovigen. De Dienst Pastoraal is aan P. Rafiq Khoury toevertrouwd. P. Rafiq mocht op 74-jarige leeftijd misschien wel op een wat rustiger levenswandel gehoopt hebben, maar door hem aan te stellen heeft de Apostolische Administrateur de zorg voor de gelovigen weer in het hart van het bisdom ingeplant. P. Rafiq was in het jaar 2000 de draaischijf van de diocesane synode. Hij schreef tal van werken over catechese voor alle kerken in het Heilig Land. Als spirituele eminentie is hij tevens een specialist in de problematiek van het christendom in de Arabische wereld. Hij wist als geen ander deze kwestie vanuit een hoopvolle verwachting te analyseren, hetgeen de lezers van Terre Sainte Magazine ongetwijfeld bekend overkomt.

Er komt eveneens verandering aan het hoofd van het seminarie waar P. Yaqoub Rafidi, pas terug uit Rome, tot nieuwe rector wordt benoemd. P. Aziz Halaweh, die eveneens in Rome Liturgie studeerde, wordt de nieuwe vice-rector.

Indien er in Israël en Palestina enkele wijzigingen werden doorgevoerd, dan is het toch Jordanië die het grootste aantal nieuwe benoemingen telt. 35 Parochies mogen nieuwkomers verwelkomen.

In zijn inleiding schrijft Mgr. Pizzaballa dat niet alle beslissingen perfect zijn en dat alle problemen nog niet zijn opgelost. Hij dankt uitdrukkelijk alle priesters van wie hij heeft kunnen vaststellen dat ze bereid zijn om mee te werken en die zich permanent blijven ten dienste stellen van de Kerk. Hij is zich bewust van de liefde van deze priesters voor de mensen die hen zijn toevertrouwd, dit heeft hij menigmaal mogen ervaren. “Dit gegeven biedt mij de zekerheid dat ondanks mijn eigen zwakheid, de Kerk in goede handen verkeert,” formuleert hij als besluit.

Mgr. Pizzaballa veinst geenszins wanneer hij zijn priesters volop zijn dank betuigt, maar hij laat evenmin na te stellen dat hij van hen een nieuwe dynamiek verwacht.

Het is alom gekend dat de Apostolische Administrator op een scherpe manier het Midden-Oosten en haar actuele crisis weet te analyseren. Hij heeft wel een heel andere persoonlijkheid dan Paus Franciscus die hem in deze functie heeft aangesteld, maar hij deelt alvast met de Heilige Vader de overtuiging dat het christendom in deze regio maar zal standhouden in de mate dat een authentiek evangelisch leven het de christenen zal mogelijk maken om de kracht en de moed te vinden om aan de situatie waarin de geopolitiek hen heeft ondergedompeld te weerstaan.

Het zal dus nog enige tijd vragen alvorens het Latijns Patriarchaat (samen met de andere Kerken in het Heilig Land) zich zal weten te bevrijden van de institutionele en sociologische druk. Dit vraagt ook dat zij voor een stuk van hun eigen geschiedenis pogen los te komen. Enkel op die manier kunnen ze opnieuw van een Kerk getuigen die aan de wereld Christus heeft verkondigd.

Marie-Armelle Beaulieu voor Terre Sainte Magazine

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter