Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Manifestatie-zonder-voorgaande-tegen-de-discriminatie-van-de-christelijke
        Manifestatie zonder voorgaande tegen de discriminatie van de christelijke (...)

Manifestatie zonder voorgaande tegen de discriminatie van de christelijke scholen in Israël

COMMUNIQUE – Het Bureau van de Christelijke Scholen in Israël organiseert op 27 mei 2015 een manifestatie van buitengewone omvang in de omgeving van het Ministerie van Onderwijs in Jeruzalem. Hiermee wil men protesteren tegen de politieke discriminatie vanwege de Israëlische regering ten aanzien van de christelijke scholen in het land. Het hier onderstaand rapport reveleert een verontrustende balans van de stand van zaken en roept op tot algemene mobilisatie.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 27 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

Op 27 mei heeft er om 11u. een manifestatie zonder voorgaande plaats. Deze gaat door op het plein tegenover het Lev Ramgebouw in Jeruzalem (het ambtsgebouw van het Ministerie van Onderwijs) en wordt georganiseerd door de christelijke scholen van Israël. Hiermee wensen zij te protesteren tegen de discriminatiepolitiek van het Ministerie van Onderwijs ten aanzien van hun scholen. Heel wat leden van de Kerk (bisschoppen, priesters, religieuzen en pastorale medewerkers) alsook de ouders van leerlingen in de christelijke scholen van het land, zullen aan deze manifestatie deelnemen.

De christelijke scholen van het land tellen meer dan 300.000 leerlingen, zowat evenredig over christenen en niet-christenen verdeeld. De meeste van deze scholen begonnen hun onderwijs-opdracht reeds ruim voordat de Israëlische Staat werd gesticht. De scholen kwamen tot ont-wikkeling en de gebouwen kwamen tot stand dankzij de milde steun uit het buitenland. Zij droegen bij – en blijven bijdragen – aan de Arabische samenleving door deze een kwaliteits-onderwijs aan te bieden, hetgeen door de studieresultaten van de christelijke scholen wordt bewezen. Dat het om kwaliteitsvol onderwijs gaat, wordt ook aangetoond door het groot aan-tal christelijke scholen dat door het Ministerie van Onderwijs onder de beste onderwijsinstel-lingen wordt gecatalogeerd. Terwijl deze scholen erin slagen sterke academische resultaten te behalen, slagen zij er tegelijk in hun leerlingen de christelijke leer aan te leren en hen tevens de christelijke waarden van naastenliefde, vergevinsgezindheid en verdraagzaamheid bij te brengen.

Deze scholen ressorteren bij het Ministerie van Onderwijs onder de noemer “erkend maar niet openbaar” en genieten een gedeeltelijke financiering vanwege het Ministerie. De rest van hun financiering gebeurt via de schoolbijdrage vanwege de ouders.

Sedert jaren spant het Ministerie zich in om het budget voor de christelijke scholen naar om-laag te halen (45% gedurende de voorbije 10 jaar). Dit had tot gevolg dat de christelijke scho-len zich genoodzaakt zien de bijdragen van de ouders stelselmatig op te trekken, hetgeen vooral voor de ouders aan Palestijnse kant een steeds zwaardere last betekent. Het inkomen van deze ouders ligt immers ver beneden dat van het nationaal gemiddelde.

Het voorbije jaar heeft het Ministerie van Onderwijs nieuwe reglementeringen afgekondigd die de capaciteit van de christelijke scholen aanzienlijk zou beperken, hetgeen ook weer zijn weerslag heeft op de bijdragen vanwege de ouders. De combinatie van deze twee factoren, met name de substantiële druk op de beschikbare budgetten en de beperkingen inzake aan te rekenen kosten, dreigen de scholen financieel te wurgen.

Een comité dat door de christelijke scholen werd aangesteld, heeft reeds gedurende ruim acht maanden met het Ministerie van Onderwijs onderhandeld. Het Ministerie stelde ondermeer voor om de christelijke scholen tot publieke scholen om te vormen. Dit was voor de Inrich-tende Machten van de christelijke scholen evenwel onaanvaardbaar, vermits dit als het einde van hun educatief project, gebaseerd op de christelijke waarden, en tegelijk ook als een funes-te aanslag op de christelijke minderheid in het Heilig Land werd beschouwd. In het licht van deze ontwikkelingen hebben de christelijke scholen besloten een punt achter deze onderhan-delingen te zetten.

De Inrichtende Machten van deze scholen van over heel de wereld (het Vaticaan, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Schotland, de Verenigde Staten en tal van andere landen) zijn zich be-wust van deze crisis en slaan deze met groeiende ongerustheid gade. De manifestanten zullen ten aanzien van het Ministerie een complete subsidiëring van de christelijke scholen eisen, hetgeen voor de andere onderwijsgeledingen het geval is. Op die wijze willen zij de financiële last van de schoolkosten op de schouders van de ouders verlichten.

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter