Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Lezingen-voor-de-zevende-zondag-na-Pasen-Liturgisch-jaar-A
        Lezingen voor de zevende zondag na Pasen – Liturgisch jaar A

Lezingen voor de zevende zondag na Pasen – Liturgisch jaar A


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 24 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem
Eerste lezing (Hnd 1, 12-14)

“Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed”

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen,
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dicht bij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen ze naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden:
Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas
Filippus en Thomas, Barthelomeüs en Mattheüs,
Jacobus, zoon van Alfaeüs,
Simon de ijveraar en Judas, de broer van Jacobus,
zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus,
en met zijn broeders.

Woord van de Heer

Psalm (Ps 26 [27], 1, 4, 7-8)

R/ Ik reken erop nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;

De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn

Eén ding vraag ik slechts de Heer,
meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht k te zien.

Tweede lezing (1 P 4, 13-16)

“Prijs u gelukkig, wanneer men u hoont om de naam van Christus”

Lezing uit de eerste Brief van de Heilig Apostel Petrus

Mijn geliefden,

Verheug u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus;
dan zult gij juichen van blijdschap,
wanneer Zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus:
het is het teken dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, op u rust.
Zorgt dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of als boosdoener of aanbrenger.
Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen,
maar God eren met de naam.

Woord van de Heer

Evangelie (Joh 17, 1b-11a)

“Vader, verheerlijkt Uw Zoon”

Halleluja. Halleluja.
Ik zal u niet verweesd achterlaten
Ik ga, en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.
Halleluja.

Uit het heilig Evangelie volgens Johannes.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op ten hemel en zei:
“Vader, het uur is gekomen.
Verheerlijkt uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke:
Gij hebt Hem immers macht gegeven
over alle mensen om eeuwig leven te schenken
aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God
en Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus.
Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen
dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid,
die Ik bij U had eer de wereld bestond.
Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven
en zij hebben uw woord onderhouden.
Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.
Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen
en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
Ik bid U voor hen.
Niet voor de wereld bid Ik,
maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt,
omdat zij U toebehoren.
Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
Zo ben ik in hen verheerlijkt.
Ik blijf niet langer in de wereld,
zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom.”

Verkondigen wij het Woord van de Heer

(Gemeenschapsmissaal 1992)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter