Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Lezingen-voor-de-vijfde-zondag-na-Pasen-Liturgisch-jaar-A
        Lezingen voor de vijfde zondag na Pasen – Liturgisch jaar A

Lezingen voor de vijfde zondag na Pasen – Liturgisch jaar A


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem
Eerste lezing (Hnd 6, 1-7)

“Zij kozen zeven mannen die vervuld waren van de Heilige Geest”

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd,
begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën;
ze vonden dat hun vrouwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.

De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden:
“Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen
om te kunnen zorgen voor de ondersteuning.
Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden,
die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid.
Hen zullen wij dan met deze zaak belasten,
terwijl wij ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.”

De hele groep stemde met dit voorstel in.

Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest,
en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs,
een proseliet uit Antiochië.
Ze droegen hen voor aan de apostelen,
en die legden hun na gebed de handen op.

Het woord van God bleef zich verbreiden;
het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog groter,
en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Woord van de Heer

Psalm (Ps 32 [33], 1-2; 4; 5; 18-19)

R/ Moge uw Liefde, Heer bij ons zijn,
zoals onze hoop in U is!

Rechtvaardigen, juich om de Heer;
wie oprecht is, moet Hem eren.
Speel op de citer een danklied voor de Heer,
maak muziek voor Hem op de harp.

Oprecht is het woord van de Heer,
alles wat Hij doet getuigt van trouw.
Hij staat voor een rechtvaardig en vast bestel;
de aarde is vervuld van de liefde van de Heer.

Het oog van de Heer rust op degenen die Hem vrezen
en die op zijn liefde vertrouwen.
Hij zal hen vrijwaren van de dood,
hen bij hongersnood in leven houden.

Tweede lezing (1 P 2, 4-9)

“U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap”

Lezing uit de eerste brief van de Heilig Apostel Petrus

Mijn geliefden,

Treedt toe tot Hem, de levende steen,
door de mensen verworpen maar uitverkoren door God
en kostbaar in zijn ogen.
Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel,
tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt,
die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.

Daarom staat er in de Schrift:
“Zie, Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen,
die door Mij is uitverkoren.
En degene die op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.”

Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft.
Maar voor de ongelovigen geldt:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
die is de hoeksteen geworden,
maar ook een steen waaraan men zich stoot,
een rots waarover men struikelt.
Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen,
en daartoe waren zij ook bestemd.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd
om de roemruchte daden te verkondigen
van Hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht.

Woord van de Heer

Evangelie (Joh 14, 1-12)

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”

Halleluja. Halleluja.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer,
alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader (Joh 14, 6).
Halleluja.

Uit het heilig Evangelie volgens Johannes.

In die tijd vertelde Jezus:
“Jullie moeten je niet zo laten verontrusten.
Jullie geloven in God: geloof zo ook in Mij!
In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden.
Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga
om voor jullie een plaats gereed te maken?
Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereed maken,
maar Ik kom terug, en dan neem ik jullie bij Me op,
zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.
En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.”

“Maar Heer,” zei Thomas, “we weten niet eens waar U heen gaat;
hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?”

Jezus antwoordde: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.
Als jullie Mij hebben leren kennen,
zul je ook mijn Vader leren kennen.
Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem al gezien.”

Hierop zei Filippus: “Laat ons de Vader zien, Heer,
dan zijn wij tevreden!”

En Jezus weer: “Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus,
en je hebt Mij nog niet leren kennen?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Hoe kun je dan nog zeggen: Laat ons de Vader zien?
Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader is in Mij;
De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit Mijzelf:
het zijn daden van de Vader die in Mij blijft.
Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij;
of geloof het anders op grond van de daden.
Waarachtig, Ik verzeker jullie: Wie in Mij gelooft,
zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten;
ja nog grotere zal hij verrichten, want zelf ga ik naar de Vader.”

Verkondigen wij het Woord van de Heer

(Willibrordvertaling – 1999)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter