Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Lentebijeenkomst-2017-van-het-Grootmeesterschap
        Lentebijeenkomst 2017 van het Grootmeesterschap

Lentebijeenkomst 2017 van het Grootmeesterschap

ROME – De leden van het Grootmeesterschap verzamelden zich op 3 en 4 mei in Rome rond Grootmeester Kardinaal Edwin O’Brien voor de lentebijeenkomst 2017. Ook Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Apostolisch Administrator van het Latijns Patriarchaat, was aanwezig.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 juni 2017
  • réagir
  • 0 stem

Deze zitting van gebed en arbeid was voor de Grootmeester de bijzondere gelegenheid om de Gouverneur-Generaal, Mgr. Agostino Borromeo uitvoerig te danken. Mgr. Borromeo legt immers eind juni zijn mandaat neer. De Grootmeester verwelkomde meteen ook officieel zijn opvolger, met name Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, lid van het Grootmeesterschap, die op 29 juni 2017 zijn nieuwe taak zal opnemen. De deelnemers aan de zitting waren door deze aankondiging bijzonder aangedaan en bezorgden Mgr. Borromeo een lange staande ovatie. De Grootmeester loofde uitvoerig zijn integriteit en zijn geloof en vroeg hem om met welwillendheid het Grootmeesterschap vanuit zijn rijke ervaring te blijven ondersteunen, in het bijzonder voor wat de volgende bijeenkomst van de “Consulta” betreft, dit is de vijfjarige vergadering van de verantwoordelijken van de Orde wereldwijd.

De werkzaamheden van deze lentevergadering begonnen met een samenvattende presentatie van de balans van het voorbije jaar. Dit kende een buitengewoon hoog gunstig resultaat van 16,3 miljoen euro. Dit getuigt van de bijzondere vrijgevigheid van de leden van de Orde zoals men die doorheen de geschiedenis van de instelling nooit eerder heeft gekend, en dit na reeds drie opeenvolgende jaren van groeiende giften ten gunste van het Heilig Land vanwege de verschillende landscommanderijen.

Het enthousiasme en de dynamiek vanwege de ridders en de dames wereldwijd weet zich zonder twijfel vertienvoudigd, enerzijds als gevolg van de pastorale inspanningen vanwege de Grootmeester zelf, die op tal van uitnodigingen vanwege de verschillende landscommanderijen ingaat, maar evenzeer als gevolg van de dringende noden van het diocees Jeruzalem, zoals deze door Mgr. Pizzaballa werden verwoord. Deze stelde een rapport voor over de situatie in het Patriarchaat, dat zowel Jordanië, Cyprus, Palestina en Israël bestrijkt. Hij legde daarbij de nadruk op het belang van de oecumenische toenadering, zoals deze vooral in de renovatie van het Heilig Graf gestalte kreeg. Het tweede deel van de restauratiewerken zal een verdieping mogelijk maken van de banden tussen de verschillende christen Kerken, tussen de katholieke en de Orthodoxe Kerk in het bijzonder.

De Pauselijke Administrator raakte ook nog tal van andere actuele onderwerpen aan en kreeg gelukwensen vanwege de aanwezigen die het project van het bilateraal akkoord tussen Israël en de Heilige Stoel verder vooruit willen helpen. Dat moet Israël en de Heilige Stoel in staat stellen hun relaties te bestendigen. Daarbij gaat de hoofdaandacht naar het respect voor de status quo inzake de heilige plaatsen van de christenen. Ook vertrouwde hij de aanwezigen zijn prioritaire zorg toe omtrent de christen identiteit van Jeruzalem. In de Heilige Stad der christenen wonen er nog amper een tienduizendtal christenen, waarvan er nog slechts 5.000 tot de katholieken kunnen worden gerekend. Wat de interne organisatie van het patriarchaat betreft, zal de Apostolische Administrator eind juni enkele belangrijke beslissingen nemen. Hiervoor zal hij volop rekening houden met hetgeen hij tijdens zijn gesprekken met de priesters van het patriarchaat heeft vernomen, alsook met de resultaten van een audit die door een adviserend orgaan werd gehouden.

P. Imad Twal, de verantwoordelijke voor de administratie en de boekhouding van het patriarchaat, zette vervolgens de begroting van het patriarchaal diocees uiteen. Daarbij legde hij sterk de nadruk op de uitgaven in functie van de vluchtelingen aan wie de katholieke Kerk probeert werk te verschaffen, zoals bijvoorbeeld in het vervaardigen van handgemaakte rozenkransen die aan de pelgrims worden verkocht. De hulpverlening aan vluchtelingen via de parochies kost ruim 550.000 dollars. Het is duidelijk dat het jaar 2016 in het algemeen gekenmerkt wordt door een overschot in het budget voor de instituten en het seminarie, hetgeen het groot gezamenlijk deficit dat op vijf miljoen dollar wordt geschat, deels kon compenseren. In het deficit zit dan evenwel nog niet de schuldenlast van de Universiteit van Madaba vervat. Een commissie die door Mgr. Pizzaballa werd aangesteld, heeft de leiding over een vijfjarenplan dat het opvolgen van het beheer der scholen danig moet bevorderen. Het onderwijs is een wezenlijke en strategische opdracht voor de Kerk in het Heilig Land maar het beheer ervan mist nog wel de nodige coördinatie.

De voorzitter van de Commissie Heilig Land, Thomas McKiernan besteedde in zijn tussenkomst volop aandacht aan de projecten voor 2017 van het Grootmeesterschap dat naar jaarlijkse gewoonte instaat voor de financiële ondersteuning voor de salarissen van de leerkrachten (ruim 500.000 dollar), voor de bouw van de kerk van Jubeiha (ongeveer een miljoen dollar) en voor de bouw van de school van Naour (circa 200.000 dollar).

De rekeningen van het Grootmeesterschap stonden eveneens op de agenda. Ir. Pier Carlo Visconti en Prof. Pierre Blanchard mochten zich ten volle over het resultaat van 2019 verheugen, dat met inbegrip van de bankintresten en de huuropbrengsten de 17 miljoen overschreed. Dit is zowat 4 miljoen meer dan het voorgaande jaar. De uitgaven waren op hun beurt behoorlijk gedaald, hetgeen een nog doeltreffender hulp aan het door de crisis in het Midden-Oosten zwaar geteisterde Heilig Land mogelijk maakte.

Kanselier Alfredo Bastianelli nam op zijn beurt eveneens het woord en wees op de grote stabiliteit in de statistieken binnen de Orde. Op basis van de beschikbare gegevens telt de Orde ongeveer 15.000 ridders, 9.000 dames en 4.000 geestelijken. Zij zijn over vijf continenten verspreid, maar de helft leeft in Amerika. Aan de hand van een geografische kaart schetste hij de eenheid in het alomvattend beeld van de Orde.

Hij heeft tevens als opdracht om over de communicatie te waken. Dank zij de nieuwe website is deze in volle ontwikkeling, en dit in maar liefst vijf verschillende talen. Maar ook het jaarlijks magazine en het trimestrieel informatief rapport (Newsletter) leveren een positieve bijdrage. Beide laatste publicaties dragen voortaan een nieuwe naam “Het Kruis van Jeruzalem” . De Dienst Communicatie van het Grootmeesterschap ontwikkelde in samenwerking met de Ceremoniemeester Mgr. Fortunato Frezza een spirituele katern die de leden van de Orde kan behulpzaam zijn bij het volbrengen van een uur Gedurige Aanbidding op de Via Dolorosa, met daarbij de intenties van het Patriarchaat en het gebed om vrede in het Heilig Land als bijzonder aandachtspunt.

De zitting werd besloten met enige algemene berichtgeving vanuit Australië, Brazilië en de Scandinavische landen, alsook met een debat over het thema van de volgende Consulta die in november 2018 in Rome zal plaats vinden.

Bron: www.oessh.va

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter