Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Lente-2019-Nieuwe-overwegingen-van-Sami-El-Yousef
        Lente 2019 – Nieuwe overwegingen van Sami El Yousef

Lente 2019 – Nieuwe overwegingen van Sami El Yousef

JERUZALEM – Hieronder kan u de lente-overwegingen lezen van Sami El Yousef. De Administrateur-Generaal van het Latijns Patriarchaat schetst in enkele lijnen het politiek en economisch klimaat dat momenteel in het Heilig Land heerst. Hij wijst hierbij ook op de gevolgen die dat met zich meebrengt voor het werk in de diocesen op het vlak van onderwijs, pastoraal en humanitaire hulp.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 mei 2019
  • réagir
  • 0 stem

Reflecties omtrent het Heilig Land – Lente 2019

Van harte gegroet vanuit het Latijns Patriarchaat waar wij zonet het belangrijkste christelijk feest hebben gevierd. Dit feest vormt het hoogtepunt van de Goede Week tijdens dewelke de liturgie ons de dramatische gebeurtenissen uit het evangelie laat herbeleven. Deze gebeurtenissen waren bepalend voor het leven van miljarden mensen over heel de wereld. Wij die Jeruzalem onze thuis noemen, wij hebben het bijzondere geluk om het Paasfeest hier niet éénmaal, maar zelfs tweemaal per jaar te kunnen vieren. Het is inderdaad zo dat voor hen die de Juliaanse kalender volgen, de Goede Week later valt en Pasen pas op 28 april wordt gevierd. Maar in beide gevallen is “Christus is verrezen, Hij is waarlijk opgestaan”. Dit was deze dagen de meest gereciteerde zin in de verschillende christen gemeenschappen van het Heilig Land.

De religieuze plechtigheden gaven kleur aan de mooie feesten. Het begon bij de Blijde Intrede op Palmzondag in Bethfagé in de Oude Stad van Jeruzalem, waar duizenden mensen samen een menselijke ketting zonder einde schenen te vormen. Dankzij de doorgedreven inspanningen van de pastoors van de parochies van het Latijns Patriarchaat werden er 57 bussen gecharterd om de gelovigen uit heel Cisjordanië naar Jeruzalem te brengen, waardoor dit jaar meer dan drieduizend gelovigen (hetgeen een recordaantal betekende) vanuit de lokale parochies naar hier konden komen. Die dag liep Jeruzalem vol en de traditionele optocht van de scouts achter de religieuze processie door de straten van Jeruzalem, telde een dozijn fanfares. Hun schitterend uniform en de doordringende klank van hun trommels en trompetten herinnerden eraan dat Jeruzalem een al even christelijke dan Joodse of moslimstad is. De trots op het gezicht van deze jongeren werkte eenvoudigweg aanstekelijk op de massa!

De verdeeldheid tussen de twee belangrijkste partijen in Palestina blijft maar groeien en maakt de kloof tussen Gaza en de rest van het Palestijnse gebied als maar breder. Bovendien zijn wij met zijn allen getuige van de drastische vermindering van de internationale hulp. Het begint al bij de hulp van de Verenigde Staten die beslistte om alle financiële bijstand aan Palestina en aan de agentschappen van de UNO die zich inzetten voor de Palestijnse vluchtelingen, op te schorten. Dit leidde meteen al tot een nieuwe golf van werkloosheid, in het bijzonder dan binnen de jonge christen gemeenschappen. En dan hebben we het nog niet over de vermindering van de dienstverlening aan die mensen die de grootste noden hebben.

De recente wijzigingen in de fiscale wetgeving in Jordanië kunnen op hun beurt een verhoging van de belastingen bij de middenklasse, bij de minst begoeden en bij de gepensioneerden tot gevolg hebben. Hun koopkracht wordt bovendien niet enkel door de belastingdruk aangetast, maar ook door de voortdurende stijging van de prijzen van de levensnoodzakelijke goederen en diensten. Samengevat kunnen we stellen dat de situatie in de drie landen van ons bisdom helemaal niet rooskleurig is. En wat bovenal erg is, is het feit dat het er niet naar uitziet dat er op korte termijn enige verbetering te verwachten valt. Het is precies daarom dat wij in ons werk meer dan ooit met de economische situatie van onze gelovigen moeten rekening houden en vooral dan met de onzekere toekomst van de meest zorgbehoevenden.

Dit gezegd zijnde moet men zich toch afvragen of er eigenlijk wel iets wezenlijk nieuws in deze situatie zit. Maar misschien kunnen we troost putten uit deze Paasperiode. Wij worden nu immers opnieuw herinnerd aan de ware betekenis van het paasgebeuren en de gebeurtenissen in de Goede Week. Het lijden, het verraad, de wreedheid en de vernedering waren immers de weg die naar de Verrijzenis heeft geleid. Deze weg is de kern van ons geloof en ons denken. De Heer gaf ons hiermee een levend voorbeeld. Door de kerkelijke instellingen te bezoeken groeit de kracht van de christen aanwezigheid in het Heilig Land, en dit zowel individueel als institutioneel. Hun aanwezigheid is de bemiddelende stem midden een verdeelde en gepolariseerde leefgemeenschap. Of het nu om scholieren, parochianen, bejaarden, gebroken gezinnen, mensen met een beperking, migranten, vluchtelingen of om mensen uit op het even welk maatschappelijke milieu gaat, het Patriarchaat probeert via haar initiatieven en tussenkomsten allen die zwak, gemarginaliseerd of nood behoevend zijn, de nodige ondersteuning te bieden.

Het humanitair rapport van het Patriarchaat dat recent werd gepubliceerd, richt de schijnwerpers even op de activiteiten van de verschillende fondsen. We denken dan aan de steun aan het onderwijs, het financieren van medicatie, het verlenen van sociale bijstand en dringende medische hulp, het helpen bij de uitbouw van een menswaardig bestaan om de mensen zo een nieuwe levensadem te geven zodat zij het dagelijks leven weer aankunnen. De vele pastorale activiteiten die in scholen, parochies, jongerengroeperingen en scouts, maar ook al hetgeen binnen de gezinnen wordt georganiseerd, krijgt een bijkomend belang met het verhogen van de fondsen en de groeiende aandacht voor deze belangrijke sector. En dan hadden wij het nog niet over de programma’s in de zondagsscholen met hun zomerkampen en spirituele bezinningsintiatieven.

Wanneer we in deze Paastijd onze geloofsbelijdenis hernieuwen dan voelen wij nu een ware luchtstoot vol frisse adem en dit ondanks de sombere politieke en economische situatie. Morgen belooft beter te zijn dan vandaag en wij blijven bidden voor de vrede in Jeruzalem.

Aan allen een Zalig Paasfeest toegewenst.
De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen.

Sami El-Yousef

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter