Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Israel-Noodkreet-bij-de-kerken-omtrent-de-inbeslagname-van-gronden
        Israël - Noodkreet bij de kerken omtrent de inbeslagname van (...)

Israël - Noodkreet bij de kerken omtrent de inbeslagname van gronden

JERUZALEM – De kerkleiders van de Grieks-Orthodoxe, de Armeense en de katholieke Kerk in Jeruzalem zetten de Israëlische Eerste Minister onder druk om een project van wet te blokkeren die het de staat mogelijk moet maken om gronden in beslag te nemen die door de kerken zijn verkocht.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 27 juni 2018
  • réagir
  • 0 stem

Een schandalig wetsvoorstel of nog een systematische aanval zonder voorgaande tegen de christenen in het Heilig Land.” Het is een tekst die het mogelijk maakt om de “meest elementaire rechten” te schenden en om het “delicaat weefsel van de onderlinge relaties” die voorbije decennia tussen de lokale christen gemeenschappen en de Hebreeuwse staat zijn opgebouwd, te ondergraven.

In deze termen hebben de drie christen kerkleiders van Jeruzalem, die samen het Heilig Graf beheren, zich in een schrijven over dit onderwerp tot Benjamin Netanyahu gericht. Het betreft een voorstel van Israëlische wet die tot doel heeft de gronden in beslag te nemen die door de kerken aan anonieme privé-promotoren werden verkocht, en die in enig geldelijk voordeel voor de nieuwe eigenaars voorziet. De verantwoordelijken van de Armeense, de Grieks-Orthodoxe en de katholieke Kerken hebben dit echter zo niet begrepen en vrezen dat dit project het mogelijk wil maken dat de verkochte gronden zouden genationaliseerd worden. Zoals het agentschap Fides aankondigt, vragen zij uitdrukkelijk dat de Israëlische Eerste Minister dit voorstel op een snelle en beslissende manier zou afblokken. Indien dit niet zou gebeuren, dan zullen zij, volgens het persagentschap AFP, in het verweer treden. Dit komt overeen met de echo’s die op 18 juni het hoofd van de Israëlische regering in een reactie over dit schrijven heeft laten horen.

Ondanks het feit dat de wet opgeschort zal worden, zet deze heimelijk zijn weg voort in het parlement. Volgens Fides hebben de drie ondertekenaars van het kerkelijk schrijven via de lokale pers er lucht van gekregen dat het project nog geenszins “in het archief geklasseerd” zou zijn en “op het punt staat om aan de Ministerraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.”

Dit staat nochtans lijnrecht tegenover hetgeen in februari laatstleden werd meegedeeld naar aanleiding van de sluiting van het Heilig Graf tussen 27 en 29 februari. De drie kerkleiders laten in hun schrijven dan ook niet na de Israëlische autoriteiten ervan te beschuldigen dat zij het engagement dat zij drie maanden geleden zijn aangegaan, niet respecteren. De Israëlische regering had toen immers duidelijk aangekondigd dat zij het onderzoek naar dit wetsvoorstel zouden staken.

Rachel Azaria, afgevaardigde van de centrumpartij Koulanou (“wij allen”), gespecialiseerd in vraagstukken omtrent de levensduurte en lid van de regeringscoalitie, staat aan de bakermat van een tekst die werd opgesteld nadat was bekendgemaakt dat de Grieks-Orthodoxe Patriarch vorige zomer enkele percelen grond in Jeruzalem aan anonieme investeerders had verkocht.

De kerken zagen toen in die wettekst een aanslag op hun verkooprecht en dus op hun recht op eigendom. Dat was de reden waarom zij de voorbije winter zeer hevig hebben gereageerd. Zij verklaarden toen dat dit wetsvoorstel een zeer negatieve weerslag zou hebben op het recht om gronden te kopen en te verkopen. En dat is nu precies hun enige échte bron van inkomsten. Zij legden er bovendien ook de nadruk op dat deze wet een regelrecht bedreiging voor het status quo tussen de staat en de niet-Joodse instellingen inhoudt.

“Gehuurde gronden die verkocht werden”

Maar het koppig parlementslid heeft onlangs haar wetgevend initiatief hernieuwd, zij het dan in een enigszins gewijzigde versie. Zo stelde de Times of Israël eind mei: “Om de vrees van de kerken enigszins te temperen, heeft Rachel Azaria alle verwijzingen naar de kerken in haar project geschrapt en de beoogde gronden een andere connotatie gegeven en deze betiteld als ”. Dit voorstel wordt ondertussen reeds door 40 parlementairen onderschreven.

Ook al vermeldt de tekst deze keer de kerken niet uitdrukkelijk, toch blijft het doel hetzelfde. En de semantische vermomming is de kerkleiders dan ook niet ontgaan. “Bepaalde elementen in de schoot van de regering hebben voortdurend de neiging om de verdeeldheid en het racisme in de hand te werken. Zij ondergraven zo het status quo en nemen de christenen voortdurend als schietschijf bij het nemen van vreemde en populistische beslissingen,” menen zij.

Het persagentschap AFP meent dan ook duidelijk: “de kerkleiders stellen het niet houden van de beloften om met de kerken omtrent deze aangelegenheid te overleggen, duidelijk aan de kaak.” Zij betreuren immers dat er “sedert eind februari geen enkele dialoog met hen werd aangegaan.”

Rachel Azaria poneert evenwel in de krant Haaretz dat de wet geenszins de kerken wil viseren. De wet zou enkel tot doel hebben om bewoners, die tot voor kort in wijken als Rehavia, Talbieh en Nayota in Jeruzalem op de gronden van de kerken woonden, tegen de speculaties van de immobiliën te beschermen. Dit neemt niet weg dat vooral de Grieks-Orthodoxe Kerk, de tweede belangrijkste bezitter van gronden en terreinen van het land, zich vooral geviseerd weet. De Grieks-Orthodoxe Kerk huurt en verhuurt de gronden onder het stelsel van pacht en leasing volgens contracten die in de jaren 1950 tussen de staat en de kerk via het Nationaal Joods Fonds werden afgesloten. Deze contracten bepalen dat bij het vervallen van de pachttijd de gebouwen die op deze terreinen zijn opgetrokken, naar de Kerk moeten terugkeren. De bewoners verwachtten evenwel dat de pachttijd telkens zou verlengd worden. Maar de laatste jaren heeft de Grieks-Orthodoxe Kerk grote bouwterreinen aan private bouwpromotoren verkocht en heeft hierbij nagelaten of bij het verstrijken van de pachttijd de pacht wel zal hernieuwd worden. Voor sommige is dit al binnen 18 jaar. En indien de pacht toch vernieuwd zou worden, is het niet duidelijk tegen welke voorwaarden dit zal gebeuren. De bewoners die in deze huizen wonen, vrezen dat de privé-investeerders dan inderdaad naar willekeur hun voorwaarden zullen kunnen opleggen of met hun eigendom zullen kunnen doen wat ze willen, met inbegrip ook van de afbraak van de bestaande woning.

Christophe Lafontaine voor Terrasanta.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.



Actua

newsletter