Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Homilie-van-de-mis-voor-de-overledenen-van-de-Landscommanderij
        Homilie van de mis voor de overledenen van de Landscommanderij

Homilie van de mis voor de overledenen van de Landscommanderij

Zavel – Overeenkomstig de richtlijnen van de Belgische Bisschoppenconferentie werd de H. Mis ter herdenking van de overledenen van de Landscommanderij uitgesteld. Onze grootprior heeft ons gemachtigd om zijn homilie te publiceren die hij voor deze gelegenheid had voorbereid.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 15 maart 2020
  • réagir
  • 0 stem

De lezingen die voor deze viering waren voorzien.
1 Kor 15, 1-5.11
Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt, tenminste als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb; anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften; en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf. Maar zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd.

Mt 5, 1-12a
Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak: Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.

Homilie H. Mis voor de overledenen van de Ridderode van het Heilig Graf – 14 maart 2020.

Deze viering werd verdaagd, maar ik bezorg u ter meditatie de homilie die ik wou brengen. Indien u deze wil lezen, dan verzoek ik u om vooraf rustig kennis te nemen van de twee teksten uit de Schrift die voor deze gelegenheid werden gekozen.

Er bestaat in ons land een wet die boven alle wetten staat, dat is de grondwet. Deze kan men niet zo gemakkelijk wijzigen dan dit bij een gewone wet het geval is. Hij is immers beschermd en dit om een goede reden. Hij bevat de fundamentele principes van het land, van haar werking en van haar bestaan. Welnu, hetzelfde geldt binnen het christelijk geloof. Er zijn tal van zaken die aan het geloof zijn ontleend. Er zijn wel nuances of variaties, maar in de grond gaat het om een unieke boodschap, het evangelie, de Blijde Boodschap. Bij een eerste lezing lijkt deze boodschap vrij eenvoudig: “Christus is voor ons gestorven en verrezen” .

Dit evangelie houdt echter voor de christenen een levenswijze in. Dit is hetgeen Jezus in het begin van een lange rede beschrijft, een rede die door de evangelist Matteüs wordt herhaald en die gemeenzaam de Bergrede wordt genoemd. Daarin verkondigt Jezus de Zaligheden. “Zalig de armen van geest, de zachtmoedigen, de barmhartigen, zij die treuren, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid... ” Zalig! Gelukkig! Ziehier de uitnodiging die door Jezus wordt geformuleerd aan hen die bereid zijn om Hem te volgen om de weg naar het geluk te ontdekken. Hij tekent het portret van een waarachtig gelukkig mens. Niet de voldane mens die zich met enkele vluchtige genoegens, pleziertjes of enige wispelturige trots tevreden stelt. Neen, het betreft het wáre geluk dat heel ons leven rijker maakt. Paus Franciscus houdt ervan om in dit verband van een soort identiteitskaart voor de christen te spreken. Dat is zowat ónze Grondwet…

Achter dit portret, deze identiteitskaart, onze Grondwet, kan men in filigraan het portret van Jezus zelf herkennen. De Zaligspreking, dat ís Christus. Hij geeft ons hier zijn zelfportret en tegelijk vormt dit een uitnodiging om Hem op de weg naar het geluk, naar de zaligheid te volgen. Dat is tevens het pad van de heiliging. Deze uitnodiging kan niet meteen heel modern genoemd worden, dat wil ik graag bekennen, maar ze is essentieel. Want deze heiliging is geroepen om te stralen en om in onze wereld een evangelisch teken te zijn.

Is het een weg naar de heiliging, dan is het tevens een weg vol contradicties met hele strenge vereisten. Ja, de Zaligheden gaan in tegen datgene wat in de wereld op prijs wordt gesteld: kracht, rijkdom, de macht van de sterkste…Het charter van de christen, zijn grondwet, vereist in tegendeel eenvoud van hart, zachtheid, barmhartigheid, dorst naar gerechtigheid, de zoektocht naar de vrede… dit alles geeft zin aan het leven, het brengt vreugde en draagt uiteindelijk bij tot het waarachtig geluk. De barmhartigheid, dat is “het hart dat klopt volgens het Evangelie” zegt Paus Franciscus.

Wij herdenken de overledenen van de Landscommanderij. Wij zeggen dank voor hun voltooide leven en we vertrouwen hen toe aan de tederheid van de Heer. Het komt ons niet toe om te oordelen over de wijze waarop zij een antwoord hebben willen geven aan de oproep tot heiliging. Het komt ons evenmin toe om te oordelen over de manier waarop zij de Zaligheden in hun leven hebben willen gestalte geven. Als lid van de Orde hebben zij de oproep van de Heer beluisterd en ze hebben die gehoord. En ik veronderstel dat ze in hun ziel de diepe aspiratie hebben gehad – zo mooi – om zacht en nederig van hart te zijn, om te streven naar de barmhartigheid, om geraakt te worden door de honger en de dorst naar gerechtigheid, om zich op het voorplan in te zetten voor de vrede. Zij kenden alles wat, zoals Jezus het zelf stelde, in de Zaligspreking vervat zit: tranen, pijn, onbegrip, mislukkingen, onterechte kritiek… Onze overledenen hadden het verlangen naar heiliging. En ook wij beginnen precies daar. Laten wij ons doordringen door het verlangen naar heiliging en moge de Heilige Geest ons helpen om deze te ontplooien, om ze gestalte te geven.

De overledenen van onze Landscommanderij hebben uitdrukking gegeven – ieder op zijn of haar eigen manier – aan deze zoektocht naar geluk, naar het ware geluk. Zij deden dit met hun charisma evengoed als met hun beperkingen. Zij deden dit vanuit een diep verlangen naar dit geluk, het ware geluk, het geluk van de Zaligspreking. Moge in het Rijk der hemelen hun beloning groot zijn. Amen.

+Jean Kockerols

Men kan deze meditatie uiteindelijk vervolledigen door de mooie bladzijden te lezen die Paus Franciscus in zijn exhortatie "Gaudete et exsultate” over de heiliging heeft geschreven.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter