Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Homilie-bij-de-Ridderwake-2019
        Homilie bij de Ridderwake 2019

Homilie bij de Ridderwake 2019

BRUSSEL – Hier volgt de homilie die Mgr. Jean-Pierre Delville heeft uitgesproken naar aanleiding van de ridderwake 2019


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem
Homilie bij de Ridderwake van het Heilig Graf
14 juni 2019
(Mc 15,33-47 - 16,1-8)
Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik

Beste broeders en zusters,

In het besluit van het evangelie van Marcus dat we zonet mochten beluisteren werden er twee elementen ons ter overweging meegegeven. Enerzijds de dood van Jezus en anderzijds de aankondiging van zijn Verrijzenis (Mc 15, 33-47 en 16, 1-8). Volgen we eens stap per stap het verhaal van de evangelist.

De onrechtvaardige dood

Eerst zien we hoe Jezus stierf op de Calvarie nadat hij door de voorbijgangers zonder enig medelijden werd bespot en beledigd. Wij ontdekken de afgrond van de dood, in het bijzonder van de onrechtvaardige dood van Jezus. En zo gaan onze gedachten naar allen die dicht bij de dood staan. Midden in het lijden en met de onafwendbare dood voor ogen, zegt Jezus iets zeer onverwachts: “Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?” Eindigt hier het geloof in God? Begint hier de totale wanhoop? In werkelijkheid citeert Jezus hier psalm 21 die met deze woorden van wanhoop begint, maar die eindigt met woorden vol hoop en geloof: “De Heer heeft de ongelukkige in zijn ellende niet verstoten […] De Heer zal worden aangekondigd aan alle komende generaties. Men zal zijn rechtvaardigheid verkondigen aan alle volkeren die nog zullen geboren worden.” Ps 21 [22], 25.31-32]

Tegenover de dood van Jezus, denken we aan de zovelen die sterven in het Midden-Oosten, en in het Heilig Land. Velen zijn het slachtoffer van oorlog en onrechtvaardigheid, net zoals Jezus. Voor al deze mensen willen wij bidden. Als ridders en dames van het Heilig Graf vragen wij dat ons leven tot aan onze dood toe zou gewijd worden in dienst van deze mensen. Zo zal de dood niet langer het laatste woord hebben in het bestaan, maar wordt deze een deur naar de ware Liefde, die reeds hier op aarde een aanvang heeft genomen.

De menigte voor het Kruis

Maria stond aan de voet van het Kruis, samen met nog andere vrouwen: Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en van Josse en Salomé. Zij waren Jezus op Zijn lijdensweg gevolgd, net zoals ook wij ons hier vandaag in de Kerk van de Zavel verzameld weten. Zij volgden Jezus reeds van in Galilea, gedurende heel zijn openbaar leven. Ook wij volgen Jezus in ons dagelijks leven. Zij hadden de moed en de overtuiging. Dit gold evenzeer voor het raadslid Jozef van Arimatea die in de verwachting leefde van Gods Rijk dat via Jezus op aarde zou komen. Hij had de moed om bij Pilatus het lichaam van Jezus te vragen. Zo wordt hij als de eerste ridder van het Heilig Graf beschouwd. Al deze mensen waren moedig, en trouw. Zij lieten de moed niet zakken, en gaven niet op. Zij hebben het lichaam van Jezus opgebaard en hem in een graf gelegd. Daarna bleven ze dicht bij Jezus, ze keken toe en waakten.

In dezelfde lijn schreven de Belgische bisschoppen een herderlijk schrijven met als titel "Ik neem je bij de hand, doorheen ziekte en lijden tot aan de dood.” Hierin nodigen zij alle ziekenhuisaalmoezeniers en alle die zieken bezoeken of begeleiden uit, om geen schrik te hebben elke zieke te vergezellen, in welke situatie dan ook, zelfs in het aanschijn van de dood. Heel wat ziekenhuisdirecties zijn ons hiervoor erkentelijk, zodanig dat de internationale rankings steeds meer nadruk leggen op de noodzaak van de nodige spirituele begeleiding en op de kwaliteit van de christelijke boodschap in de stervensbegeleiding, zeker in contrast met de geringe aandacht die in de moderne samenleving aan dit onderwerp wordt besteed.

De visionaire gemeenschap bij het Graf

De vrouwen bleven kijken, zij bleven waakzaam en stonden op de uitkijk. Het is daarom dat de evangelist Marcus ons zegt: “Maria Magdalena en Maria, de moeder van Josse, hielden de omgeving in het oog waar ze Hem hadden neergelegd” (Mc 15, 47) Hun blik leidt tot de verschijning, tot de openbaring. Zij die Jezus tot het einde toe zijn gevolgd, zullen de eersten zijn om Zijn opstanding, Zijn Verrijzenis te beleven. Die blik gaat het geloof vooraf. Terwijl men kijkt, opent men het hart voor het onverwachte en voor de genade.

Wij kennen deze vrouwen en deze mannen bij hun naam. Zij zijn de eerste christenen, de eersten die geloofden dat Jezus verrezen was, dat hij leefde. Zij belichamen het medelijden, het “mee lijden met…”. Zij belichamen de sympathie, en zij belichamen de barmhartigheid, dit grote hart, dit begrip waar de paus zoveel belang aan hecht. Maria gaat ons voor, als eerste van de christen gemeenschap. Zij zijn de eerste christenen, de eersten die in de verrezen en levende Jezus geloven. Zij incarneren het medelijden, dit wil zeggen “het lijden samen met de ander.” Zij incarneren de sympathie, hetgeen eveneens betekent “lijden met…” zij incarneren de barmhartigheid, dit wil zeggen “het grote hart” de deugd waarvan Paus Franciscus de waarde onophoudelijk blijft beklemtonen. Maria gaat ons dus voor als eerste van de christen gemeenschap.

Het Heilig Graf: van het Kruis over het Graf naar de Verrijzenis

Als leden van de Orde van het Heilig Graf zijn wij als Maria en als de vrouwen die aan de voet van het Kruis aanwezig bleven. Zij hebben hun post niet verlaten. Zij bleven trouw ondanks de dreiging van de soldaten, ondanks de angst en ondanks de schijnbare mislukking van de zending van Jezus. In deze trouw heeft de hoop op de verrijzenis zich ontwikkeld. In het bezoek aan het graf ontwikkelde zich een nieuwe kijk op de dingen. Jezus wacht op ons op een heel andere plaats dan waar wij hem verwachten. Hij wacht op ons in Galilea, dit wil zeggen in het hart van ons dagelijks bestaan, opdat wij zijn getuigen zouden zijn in de wereld. Hij wacht ons op in het Heilig Land, waar onze Orde belast is met de zorg voor de christenen in het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem. Dit strekt zich uit over een enorm gebied in Israël en Jordanië en telt katholieke gelovigen van over de hele wereld, van alle rassen en culturen. Laten wij hen ten dienste zijn en laten wij durven te geloven in de Paasboodschap van het Evangelie die voor de hele mensheid is bestemd.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter