Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Hoe-leven-de-jongeren-in-het-Heilig-Land
        Hoe leven de jongeren in het Heilig Land

Hoe leven de jongeren in het Heilig Land

JERUZALEM – Wij presenteren u het verslag van een onderhoud met Mgr. Pierbatista Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, over het leven van de jongeren in het Heilig Land, vooral dan in het licht van de Synode over de jongeren die in oktober van vorig jaar plaats had.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 mei 2019
  • réagir
  • 1 stem

In 2018 hield de Kerk een belangrijke synode over de jongeren, het geloof en het onderscheid in roeping. U nam aan deze Synode deel. Wat raakt volgens u het meest de jeugd in het Heilig Land van al hetgeen in de synode naar voor werd gebracht?

Eigenlijk was er niet iets specifieks dat de jongeren in het Heilig Land in het bijzonder betrof. De jongeren van het Heilig Land verschillen in feite niet wezenlijk van de jongeren in de rest van de wereld en uit een synode moeten algemene documenten voortvloeien die voor iedereen gelden. Wat voor mij vooral interessant was, is het feit dat ik de kans kreeg om naar de ervaringen van de bisschoppen uit de andere delen van de wereld te kunnen luisteren. Dat maakt het immers mogelijk om even afstand te nemen van onze eigen problematiek. Wanneer we deze dan even met die van anderen kunnen aftoetsen, merken we al vrij snel dat de dynamiek vrij gelijkaardig is.

Het Heilig Land heeft in ieder geval toch iets bijzonder te bieden aan de jongeren elders in de wereld…

Tijdens de synode sprak men over het onderscheidingsvermogen, over evangelisatie en de overdracht van het geloof. Op dat vlak is het Heilig Land een bijzondere plaats, zelfs enigszins uniek zou ik durven zeggen, want hier ligt de oorsprong van ons geloof. Het is dus een formidabel werktuig voor de evangelisatie en de herevangelisatie. In die zin zijn de bedevaarten naar het Heilig Land die ook voor jongeren worden georganiseerd een uitzonderlijke kans en vormen ze niet zelden een punt vanwaar er eigenlijk geen terugweg meer mogelijk is.

De laatste jaren heeft het Latijns Patriarchaat heel veel energie geïnvesteerd in de activiteiten van het Catechetisch Bureau. Kan u daar iets meer over zeggen?[/rouge]

Al onze handboeken voor catechese waren wat verouderd en het was dus nodig om deze te herschrijven, rekening houdend met de veranderingen die zich doorheen de generaties hebben doorgezet. Daarom werd een bijzondere inspanning geleverd om een nieuwe uitgave tot stand te brengen. We wilden ons hierbij niet beperken tot een meer attractieve uitgave op het vlak van het formaat en presentatie, maar evengoed tot een nieuwe uitgave die meer aansloot bij de nieuwe manier van denken bij onze jongeren. Deze handboeken werden noch door zusters noch door priesters geschreven, maar kwamen met de inbreng van de jongeren zelf tot stand en hield rekening met hun gevoeligheden. Het werd een bijzonder mooie ervaring en dat is ze nog steeds. De vreugdevolle participatie van de jongeren die er zich echt bij betrokken voelden, was echt aandoenlijk. Mochten wij dit werk enkel met priesters tot stand hebben gebracht, dan had dit nog maar eens een bijkomende taakbelasting betekent die tegelijk ook tal van moeilijkheden met zich zou hebben meegebracht. Nu heeft deze werkwijze een positieve dynamiek op gang gebracht. In feite verdient deze methodologie om ook in andere sectoren navolging te krijgen.

De scholen vormen belangrijke instellingen binnen het Latijns Patriarchaat en de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf ondersteunen ze met kracht. Wat staat er centraal in het bisdom dat u bestuurt?[/rouge]

Zonder scholen is er gewoonweg geen Kerk. Meer nog dan de parochies en alle andere activiteiten vormen de scholen het referentiepunt waarrond de christen gemeenschap zich groepeert. Kinderen vormen het hart van de gezinnen en de allereerste bezorgdheid van de ouders gaat uit naar hun vorming en opleiding. Via de scholen raakt men dus de ouders.

De vraag naar de christelijke identiteit, net zoals de samenhang binnen een gemeenschap, werkt via de school. Beginnende bij de kinderen creëert een school een gemeenschap. Wanneer men gezinnen voor een vormingssessie uitnodigt, komt zij doorgaans niet opdagen. Maar wanneer men hen vraagt om over de school of over de jongeren te praten, reageren zij meteen, want dat is nu precies iets wat hen rechtstreeks in het hart raakt.

Een ander belangrijk aspect is namelijk dat wij er precies via de scholen in slagen om met de omgeving in contact te treden. De meerderheid van de leerlingen in onze scholen is moslim. Welnu, het is onze roeping om met iedereen in dialoog te treden, en dit niet enkel op een abstracte of theologische manier maar door de dialoog van het leven aan te gaan. En in die zin heeft de school een fundamentele rol te vervullen.

Hoe beleven de jongeren de complexe politieke situatie in de plaatsen waar zij wonen?

Het is moeilijk om op dat vlak een algemene beschrijving te formuleren. Een jongere is vanwege zijn leeftijd meer gepassioneerd en hij uit deze passie vaak op heel verschillende manieren. Sommigen zijn echt combattief, hetgeen we eerder onder de moslims dan onder de christenen vaststellen. Bij anderen slaat de passie om in frustratie, zeker in de confrontatie met de zoveelste spiraal van geweld, of in het licht van een fundamenteel gebrek aan hoopvol perspectief. En dan zijn er diegenen die de mouwen oprollen en beslissen om er tegenaan te gaan. Het is vooral in deze groep dat wij moeten investeren. Zij halen zelden de krantenkoppen, maar die jongeren zijn er wel.

Interview door Elena Dini voor www.oessh.va

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter