Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Hoe-dient-een-lid-van-de-Ridderorde-om-te-gaan-met-de-politieke-situatie-in-het
        "Hoe dient een lid van de Ridderorde om te gaan met de politieke situatie (...)

"Hoe dient een lid van de Ridderorde om te gaan met de politieke situatie in het Heilig Land?" – Standpunt van de Grootmeester

ROME – De politieke ontwikkelingen in het Heilig Land kunnen geen Ridder of Dame van de Ridderorde van het Heilig Land onbewogen laten. Vaak achtervolgt ons de vraag hoe wij daar moeten mee omgaan. Dhr. F. Stocco, ridder in een buitenlandse landscommanderij, stelde deze vraag rechtstreeks aan Kardinaal Filoni, Grootmeester van onze Orde.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 22 augustus 2020
  • réagir
  • 1 stem

“Vanuit een inwendige dwingende noodzaak kwam ik tot het besluit u te schrijven. Ik ben niet de enige die een levendige aandacht voor het Heilig Land koester. Wat daar gebeurt, is telkens opnieuw vrij aangrijpend. Hoe dient een Ridder van onze Orde nu met dit gegeven om te gaan? Waaruit kan mogelijk een betere toekomst voor het Heilig Land bestaan en hoe kan vrede en vreedzame samenleving onder de plaatselijke bevolking worden bewerkstelligd? Ik hoop evenwel u door deze vraag toch niet al te zeer te verontrusten.”

Uw vraag verontrust mij in het geheel niet. Het is de situatie in het Heilig Land zelf die zo verontrustend is. Onze lokale christenen dragen sinds mensenheugenis dit land, dat ook ons zeer dierbaar is, diep in hun hart. Dat is ook het geval bij de joden en de moslims, al hebben allen hiervoor wel hun eigen redenen. Als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf moeten wij ons overigens deze vraag stellen. De Orde heeft immers de ijver voor en de steun aan het Heilig Land als centrale doelstelling. Vanuit het standpunt van de Orde moet het bevorderen van de vrede en de vreedzame samenleving in het Heilig Land steeds ons eerste verlangen en onze ultieme betrachting zijn.

De vrede is niet iets dat men voor eens en voor altijd kan tot stand brengen, maar door er dagelijks aan te werken, is het mogelijk om ze door middel van het respect voor de rechten van en voor eenieder steeds meer te bevorderen en te verdedigen. Daartoe engageert onze Orde zich binnen de middelen die in onze mogelijkheden liggen en levert zij een substantiële bijdrage aan de organisatie van de christen gemeenschappen in het Heilig Land. Zo bevordert zij de toegang tot onderwijs en opvoeding voor vele kinderen en jongeren en heeft zij aandacht voor kansarmen, hulpbehoevenden en grote gezinnen.

Wij zijn zeker niet de grote ontwerpers van vrede en van vreedzame samenleving, maar wij hanteren voor onszelf hier liever het evangelische beeld van de ‘kleine werklieden” in de wijngaard van de Heer (cfr. Mt. 20, 1 e.v.). Wij willen ons geenszins arrogant opstellen maar evenmin onze boodschap fluisteren. We willen gewoon ambachtslieden zijn die zich gelukkig weten om vanuit hun opdracht een bijdrage aan de realisatie van dit ideaal te kunnen leveren. Indien het van alle mensen verwacht wordt om zich hiervoor in te zetten, dan geniet dit engagement voor ons, leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, precies de opperste prioriteit en vormt het een wezenlijk bestanddeel van onze roeping. Een Dame en een Ridder "belijden hun geloof in Christus door middel van hun getuigenis en hun vrijgevigheid ten aanzien van elke hulpbehoevende mens, alsook door middel van het bevorderen van het wederzijds begrip voor de rechten van iedereen” (ontleend aan de liturgie van de investituur).

De Heilig Stoel hanteert in het Heilig Land eveneens deze aanpak. De vele provocerende gebeurtenissen die vaak tegenstrijdige reacties uitlokken, mogen ons niet afleiden van de doelstelling die ons heilig is. De diverse vormen van misbruik die vaak in verschrikkelijke gewelddaden en catastrofale vormen van armoede uitmonden, zijn een aanfluiting van het sacrale karakter van het land van onze Heer Jezus Christus en kunnen zeker niet aan God zelf worden toegeschreven. Ze zijn gewoon de vrucht van de menselijke onverdraagzaamheid. Tegelijk mogen we evenmin toegeven aan de bekoring van algemeen pessimisme door te stellen dat er “daar hoe dan ook nooit enige verandering of verbetering zal tot stand komen”. De droom van de vrede voeden en er voor werken, betekent voor ons een uitzonderlijke eer.

Ik heb vele jaren in het Heilig Land en het Midden-Oosten geleefd en ik weet dus behoorlijk goed hoe men daar als bewerkers van de vrede zijn bijdrage kan leveren. Hij die werkt voor de vrede zal zoon van God genoemd worden (cfr. Mt 5, 9). Dit is de deugd die de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem steeds in volle overtuiging moet blijven beoefenen. Was de vredeswens niet de eerste wens die de Verrezen Jezus aan zijn leerlingen heeft uitgesproken?
“Vrede aan u allen!”

Ferdinando Kardinaal Filoni
Grootmeester

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter