Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-belang-van-de-geldinzameling-op-Goede-Vrijdag
      Het belang van de geldinzameling op Goede Vrijdag

Het belang van de geldinzameling op Goede Vrijdag

INTERVIEW – De geldinzameling voor het Heilig Land die overal ter wereld op Goede Vrijdag plaatsvindt, is ontstaan vanuit de noodzaak om geldmiddelen te genereren voor de materiële noden in het Heilig Land. Het is tevens het resultaat van de wil van de paus doorheen de tijden om een stevige band tussen de christenen van over de hele wereld en deze in het land van Jezus te bewaren. Pater Ramzi Sidawi, econoom van de Custode, vertelde in een interview voor de website van de Custode wat er precies op het spel staat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 13 maart 2017
  • réagir
  • 0 stem

In welke mate komen de geldmiddelen waarover de Custode van het Heilig Land beschikt uit de opbrengst van de collecte van Goede Vrijdag?

De collecte van Goede Vrijdag is voor de Custode van essentieel belang. De opbrengst ervan dekt ongeveer 75% van ons jaarlijks budget. De giften van bepaalde landen bestaan hoofdzakelijk uit de gelden die op Goede Vrijdag worden verzameld. Andere landen doen tevens nog vrije giften.

Hoe raakt dit geld uiteindelijk bij jullie?

Normaal bereikt dit geld ons via de tussenkomst van de Commissarissen van het Heilig Land die ons de opbrengst rechtstreeks toesturen. Sommige bisschoppen zenden ons het geld langs hun Pauselijke Nuntius die het bedrag via de Heilige Stoel overmaken. Alles wat bij de gelovigen over heel de wereld is verzameld, wordt aan de Congregatie voor de Oosterse Kerken doorgestort, die deze gelden beheert en die het overgrote deel ervan voor de Custode voorbehoudt. Het is immers de Custode die voor de Heiligdommen in het Heilig Land instaat. Het resterende deel gaat naar de overige Kerken in het Heilig Land, die overigens eveneens grote noden hebben.

Wordt er in vorming voor de commissarissen voorzien zodat zij in hun aanpak kunnen groeien?

Jawel. Er hebben regelmatig nationale vormingsdagen plaats en soms gaan er ook internationale sessies door om de betrokkenen te sensibiliseren en hen op de hoogte te houden van de toestand in het Heilig Land. Tijden veranderen en de uitdagingen van de laatste tijd zijn niet meer deze van jaren terug. Er is inderdaad een permanente nood aan vorming.

Hoe worden de fondsen die op Goede Vrijdag verzameld worden, aangewend?

Het geld wordt zowel voor het gewoon als het buitengewoon beheer van de heiligdommen die ons zijn toevertrouwd, gebruikt. Het overgrote deel gaat naar de pastorale en sociale werken van de Custode. Wij tellen heel wat parochies en scholen, alsook meerdere sociale werken in Bethlehem, Jeruzalem en Nazareth.

Hoe worden de gelden uiteindelijk over de verschillende werken en projecten verdeeld?

Voor het gewoon beheer beschikt elk huis, elke organisatie en elke administratie over een vast budget. Indien zij echter ook nog over andere inkomsten beschikken, dan gebruiken ze eerst die gelden. In het andere geval stuurt de Custode hen maandelijks een vast bedrag. Ze moeten allen hoe dan ook ter verantwoording een maandverslag en een jaarverslag voorleggen.

Hoe verlopen de werkzaamheden nu op het economaat, enkele maanden nadat u deze taak werd opgedragen

Ik ben hier nu reeds vier maand en er valt heel wat te leren. Het gaat om een enorm werk want in werkelijkheid is de Custode een immense organisatie. Ze is in verschillende landen werkzaam en krijgt zodoende met verschillende situaties te maken. De problematieken waarmee we geconfronteerd worden, zijn ook zeer uiteenlopend. Het betreft bijvoorbeeld zowel eigendomskwesties, geldzaken als personeelsbeheer. Met de hulp van Pater Stéphane, de vice-econoom van de Custode, willen we aan de human resource werken om op een meer aangepaste manier de huidige problemen aan te pakken.

De zorg voor de eigendommen vormt al evenzeer een heel belangrijke taak. Wanneer men vandaag de dag over een eigendom beschikt, mag men deze in geen enkel opzicht verwaarlozen. Dit verwaarlozen, zou immers niets meer of niets minder betekenen dan dat men die stilaan kwijt raakt.

Daar is vervolgens ook nog de kwestie van de huizen die de Custode als huisvesting aan bewoners van de regio beschikbaar stelt. Dit betreft een moeilijke en pijnlijke zaak, vooral dan in Jeruzalem. De Custode bouwt reeds sedert lang woningen die ze, in vergelijking met de gangbare huur, aan lage prijzen ter beschikking stelt van lokale families. Het is een middel om hen zekerheid van huisvesting te geven en hen zodoende te helpen om in dit land te blijven. Maar het spreekt vanzelf dat wij niet iedereen kunnen tevreden stellen, noch aan alle vragen kunnen tegemoet komen. Zodra een woning vrij komt, verspreidt zich het nieuws als een lopend vuurtje en worden de aanvragen met tientallen op ons afgevuurd. En toch kunnen we dan slechts één familie tevreden stellen.

Indien u argumentatie zou moeten aanreiken om een bijdrage tot de collecte van Goede Vrijdag te leveren, wat zou u zeggen?

Bovenal zou ik pleiten voor het bewaren en het verzorgen van de heiligdommen van onze verlossing. Dit was immers van meet af aan de initiële bedoeling van Franciscus van Assisi: het voortbestaan en het onderhoud van het geheel van de Heilige Plaatsen waar Jezus en zijn Moeder Maria hebben geleefd te verzekeren. Deze plaatsen zijn voor ons hedendaagse christenen het Vijfde Evangelie geworden.

Vervolgens pleit ik voor hulp aan de christenen van dit land ten einde het hen mogelijk te maken hun geloof te beleven. Deze hulp is op het principe van de solidariteit gefundeerd. Een christen is solidair en houdt zijn middelen niet voor zichzelf alleen, maar hij deelt met zijn broeders. Een christen wordt uitgenodigd om te geven en de Bijbel leert ons dat er meer vreugde te beleven valt aan het geven dan in het ontvangen.

Wordt de manier waarop deze middelen worden aangewend aan iedereen kenbaar gemaakt?

De Kerk wordt er vaak van beschuldigd geen rekenschap af te leggen, maar deze beschuldiging is niet terecht. Indien een schenker rekenschap vraagt omtrent een gift die hij heeft gedaan, dan zal hij die krijgen. Het is een basisprincipe dat nooit ter discussie is gesteld. En of de schenkers nu particulieren of organisaties zijn, de Kerk zal steeds rekening houden met de modaliteiten die de donateurs aan hun gift verbinden. De Custode legt bovendien verantwoording af bij de Congregatie van de Oosterse Kerken.

Wij leggen onze noden in de handen van de Voorzienigheid en deze heeft het ons nog nooit aan iets doen ontbreken.

Interview door Beatrice Guarrera voor www.custodia.org

- >http://fr.custodia.org/default.asp?id=1019&id_n=32738]

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter