Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Wapenschild-van-Mgr-Pierbattista-Pizzaballa
        Het Wapenschild van Mgr. Pierbattista Pizzaballa

Het Wapenschild van Mgr. Pierbattista Pizzaballa

JERUZALEM – De Landscommanderij België telt enkele eminente specialisten inzake heraldiek onder haar leden. Wij willen dan ook graag het wapenschild van de nieuwe Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem onder hun aandacht brengen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 september 2016
  • réagir
  • 0 stem

Het is gebruikelijk dat een nieuwe bisschop onmiddellijk na zijn benoeming door de Paus een blazoen en een wapenspreuk kiest die hij beide gedurende de hele duur van zijn bisschoppelijk ambt zal dragen. Hieronder mogen wij u de verklaring van het blazoen met devies van Mgr. Pizzaballa toelichten.
Het wapenschild dat door Mgr. Pizzaballa werd gekozen, stelt de stad Jeruzalem voor zoals deze tijdens de Middeleeuwen op het zegel van het Latijns Koninkrijk werd afgebeeld: (cfr. S. De Sandoli, Corpus Inscriptionum Crocesignatorum Terrae Sancte 1974, 128-140). Het is het beeld van een stad met muren en een stadspoort, waarachter een kathedraal verschijnt met een afgeknotte koepel zoals deze van het Heilig Graf, met daarnaast de voorstelling van de Toren van David met ronde koepel zoals deze van de huidige moskee. Onder dit beeld prijkt volgende leuze: Civitas Regis Regum omnium.
De gekozen kleuren komen overeen met deze van het wapenschild van Jeruzalem tijdens het Latijns Koninkrijk, met het gouden kruis van Jeruzalem op een achtergrond van zilver. Het gebruik van deze kleuren wordt in de heraldiek als uniek en uitzonderlijk bestempeld, want ze staan haaks op wat gemeenzaam de kleurenregels wordt genoemd. Die stellen dat “metaal nooit op metaal, kleur nooit op kleur” wordt gebruikt. Maar hier kan dit wel, precies omdat Jeruzalem zelf als uniek wordt beschouwd. Het gaat hier dus duidelijk niet om een heraldische fout, maar om iets dat algemeen wordt aanvaard en meteen ook de aandacht trekt. Met deze keuze wil de heraldiek precies door het gebruik van de meest kostbare kleuren alle eer brengen aan de stad Jeruzalem. In de heraldiek staat goud symbool voor het geloof en de waarheid, en symboliseert zilver de zuiverheid, de onschuld, de nederigheid en de rechtvaardigheid. Ook vandaag nog wil Jeruzalem zijn bijzondere roeping als huis van gebed voor alle volkeren aanhouden. De drie plaatsen die in het middeleeuwse wapenschild worden voorgesteld, verwijzen tevens naar de verschillende religieuze tradities die er samengaan en naar Jeruzalem als stad van de vrede. Het is nu precies voor de vrede dat de nieuwe bisschop heel specifiek werd opgeroepen om zich daarvoor te engageren.
Jeruzalem is de plaats waar het heilsmysterie van Christus zijn vervulling kreeg. Dit wordt verzinnebeeld door het Christussymbool op de tekstrol. Deze bevindt zich bovenaan alsof het de stad wil verlichten en er zorg wil voor dragen.
God die zijn dienaar met zijn genade ondersteunt, verleent aan deze stad in overvloed hetgeen aan de Profeet Jeremias tijdens het visioen van de brandende amandelboom werd beloofd: “Ik waak erover mijn Woord tot vervulling te brengen” (Jr 1, 12). Christus is inderdaad geboren, als levend Woord. Hij heeft twee volkeren één gemaakt, zoals dit in de twee Testamenten werd aangekondigd en voorgesteld.
“Van Sion zal de Wet uitgaan en van Jeruzalem het Woord van de Heer” (Js 2, 3// Mi 4, 2). Ook vandaag nog herinneren de profeten ons aan het feit dat de Kerk van Jeruzalem een specifieke roeping van getuigenis heeft in een specifieke context van waakzaamheid voor het Woord van de Heer en voor de realisatie ervan.
Hoog op het wapenschild worden de gekruisigde armen van onze Heer afgebeeld, samen met deze van de Heilige Franciscus van Assisi. Dit is het embleem van de Orde van de Franciscanen zoals dit door de bisschoppen van deze orde steeds werd gebruikt.
De ovale vorm van het schild wordt “amandel” genoemd. Deze elegante vorm combineert op een harmonieuze wijze de verschillende elementen van het embleem van een aartsbisschop.
Het wapenschild wordt tenslotte nog door de gebruikelijke tekens vervolledigd. Dit is het processiekruis met dubbele dwarsbalk en de bisschopshoed in sinopel, vergezeld van een koord met tien kwasten.
Het devies luidt: “Sufficit tibi gratia mea” (Je hebt genoeg aan Mijn genade). Dit is ontleend aan de tweede Brief van de Apostel Paulus aan de Korinthiërs (12, 9).

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter