Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Heilig-Land-oproep-van-Kardinaal-Sandri-tot-solidariteit-na-een-jaar-vol
        Het Heilig Land: oproep van Kardinaal Sandri tot solidariteit na een jaar (...)

Het Heilig Land: oproep van Kardinaal Sandri tot solidariteit na een jaar vol beproevingen

In het vooruitzicht van de collecte voor het Heilig Land die ook dit jaar op de dag van de Passie van Jezus Christus wordt gehouden, neemt de Prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken de pen ter hand om alle gelovigen met aandrang te vragen om “de blik niet af te wenden” maar om net als de Barmhartige Samaritaan de helpende hand te reiken aan al onze broeders en zusters in het Heilig Land die door de pandemie zo onnoemlijk zwaar getroffen zijn.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 14 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

2020 was voor het Heilig Land en voor de kleine christen gemeenschap in het Midden-Oosten – die licht, zout en zuurdesem wil zijn – een jaar vol beproevingen. De Prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken schetst in een brief het beeld van de verlaten straten in de omgeving van het Heilig Graf, van de geïsoleerde christenen “die alle zo levensbelangrijke contacten met de vele pelgrims moeten missen”. Dit vertaalt zich in werkloosheid die voor de christen gezinnen niet zonder gevolgen blijft. Kardinaal Sandri wijst op “de grote moeilijkheid om nog een waardig leven te leiden” en de “onmogelijkheid om nog in de dringendste noden van hun gezin te kunnen voorzien”. De prefect verwijst ook naar het lot van de vele hulpbehoevende landen die door zijn Departement en door de Custode worden geholpen. Het gaat om Syrië en Ethiopië waar de oorlog verder woedt, het gaat om landen zoals Iran, waar (economische) sancties “de effecten van de pandemie nog vergroten”. Komt daar nog bij dat de inzamelingen ten voordele van het Heilig Land mede ten gevolge van de gezondheidscrisis vaak moeilijk konden worden georganiseerd en de economische ondersteuning die uit deze gelden voortvloeien hierdoor ook sterk is verminderd.

Omwille van de COVID-19 pandemie kon vorig jaar in de Goede Week de collecte ten voordele van het Heilig Land ook al niet plaats vinden en werd deze naar zondag 13 september, de vooravond van het Feest van de Kruisverheffing, verschoven.

De onverschilligheid overstijgen

In navolging van de Paus leren wij dank zij zijn encycliek “Fratelli tutti“vanuit het principe van de broederlijkheid onze relaties te doorgronden en leren wij de grenzen van ons leven kennen”. Het heeft immers zijn wortels in de Calvarie, “dat is de plaats waar de Heer Jezus met het ultieme geschenk van zijn Liefde de spiraal van alle vijandschap heeft doorbroken”. Kardinaal Sandri nodigt ons dan ook uit om elke vorm van onverschilligheid te overstijgen. Want, zo stelt hij, al wordt er op zoveel niveaus nog zoveel vooruitgang geboekt, dan is hij de mening toegedaan dat “de mens op het vlak van begeleiding, bijstand en ondersteuning van de zwaksten en meest hulpbehoevenden in onze hoogontwikkelde samenleving nog compleet analfabeet is.” Daar tegenover nodigt hij ons uit om de figuur van de Barmhartige Samaritaan na te volgen, zoals die ons door Paus Franciscus wordt aangereikt als “het model van de actieve naastenliefde, de ondernemende liefde en de solidariteit.”

Een kleine daad, een balsem van troost

“Moge de inzameling 2020 voor het Heilig Land voor allen een gelegenheid zijn om de blik niet af te wenden,” vertelt Kardinaal Sandri, want mocht “deze kleine daad van solidariteit en delen” zijn doel missen, dan zou het voor heel wat christenen in deze regio nog “heel wat moeilijker worden om aan de verleiding om het land te verlaten te weerstaan.” Het zou ook nog moeilijker worden om de parochies in hun pastorale zending te blijven ondersteunen en het opvoedend werk van de christen scholen en het sociaal engagement in dienst van de armen en de zieken verder te zetten. Het zou tevens moeilijker worden om bijstand te verlenen aan de ontheemden en de vluchtelingen die “nood hebben aan een uitstrekte hand die met een vertroostende balsem hun wonden wil bestrijken.”

De collecte op Goede Vrijdag werd ooit door de pausen ingesteld en wordt nog steeds door de Heilige Stoel aangemoedigd. Ze dient tot steun aan de levende stenen, zijnde de aanwezige christenen in het Heilig Land, maar ze steunt evenzeer de stenen van de herinnering, zijnde het onderhoud van de Heilige Plaatsen van de Verlossing. “Men kan niet verzaken aan het onderhoud van de Heilige Plaatsen. Deze zijn immers een concreet getuigenis van het Mysterie van de Menswording van Gods Zoon en van het offer van Zijn leven als liefdesoffer voor ons heil,” benadrukt de Prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Hij herinnert iedereen eraan dat voor de christenen de solidariteit niet op filantropische gronden is gebaseerd maar een fundamentele eigenschap van het christendom is.

Een pauselijk initiatief

De pausen van de katholieke Kerk hebben als opvolgers van die visser uit Galilea altijd een bijzondere aandacht gevoed voor de plaatsen die getuigen van het leven, het lijden en de Verrijzenis van Christus, maar evengoed van de geboorte van de eerste christen gemeenschappen.

In zijn Apostolische Exhortatie “Nobis in animo” van 25 maart 1974, preciseerde Paus Paulus VI in het kielzog van zijn voorgangers de voorwaarden van deze collecte en drong hij aan op het belang ervan dat alle christenen zich hiermee zouden te verbinden. “Alleen op die manier zal de reeds tweeduizend jaar oude aanwezigheid van de christenen in Palestina kunnen overleven. Daar leven de christenen reeds vanaf het eerste moment van hun bestaan en daar zijn ze zonder onderbreking gebleven. Alleen met de hulp van alle christenen wijd verspreid zullen zij zich actief weten te handhaven en zullen zij in staat zijn zich in te zetten voor de andere gemeenschappen waarmee ze moeten samenleven. Het is dus noodzakelijk dat alle christenen van over de hele wereld aan de oproep van de Paus gevolg zouden geven en zich vrijgevig zullen opstellen. Dat zij de Kerk van Jeruzalem liefdevol in hun gebeden mogen opnemen, haar in hun warme welwillendheid zouden laten delen en hen een tastbaar teken van hun solidariteit mogen betuigen,” zo schreef hij.

303 projecten in 24 landen

Het geld dat jaarlijks via de collecte wordt ingezameld, wordt verdeeld onder de Custode van het Heilig Land, die 65% van de fondsen verwerft, en de Congregatie voor de Oosterse Kerken, die de overige 35% toegewezen krijgt.

Aangezien de Franciscanen instaan voor het beheer van het onderhoud en behoud van de Heilige Plaatsen, alsook voor de scholen, de zorg- en bejaardeninstellingen, investeert het departement van de Congregatie de bijdragen van de wereldkerk in de vorming van de kandidaat-priesters, hetzij in Rome, hetzij lokaal. Zij draagt tevens bij tot het ondersteunen van de Kerken in het Midden-Oosten of van de katholieke organisaties en zij komt de hulpbehoevende lokale bevolking en ontheemden ter hulp. Dit jaar werden er ook fondsen vrijgemaakt voor de noden die door de pandemie werden veroorzaakt.

Het Departement deelt verder nog mee dat het in 2020, buiten de vormingsprojecten en de steun aan de clerus, in totaal 303 projecten heeft gefinancierd die over 24 landen zijn verspreid. Globaal was dit goed voor een bedrag van ruim 9,5 miljoen dollar.

Bron : Vatican News

Eigen foto en vertaling: luk de staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter