Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Heropening-der-Scholen-2017-2018-Interview-met-de-directeur-van-de-scholen-van
        Heropening der Scholen 2017-2018 - Interview met de directeur van de (...)

Heropening der Scholen 2017-2018 - Interview met de directeur van de scholen van het Patriarchaat

HEILIG LAND – Naar aanleiding van de heropening der scholen had het persbureau van het Patriarchaat een gesprek met P. Lyad Twal, Directeur-Generaal van de scholen van het Latijns Patriarchaat in Israël en Palestina. Hij ging hierbij in op de context waarin het nieuwe schooljaar van start gaat en op de richting die men dit jaar met scholen wil uitgaan.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 18 oktober 2017
  • réagir
  • 0 stem

Père Lyad, de scholen van het Latijns Patriarchaat zijn pas van start gegaan. Kan u ons, als Directeur-Generaal van deze scholen in Israël en Palestina even de context schetsen waarin de heropening der scholen heeft plaats gehad?
Om dit nieuwe schooljaar een goede start te bieden, zijn wij in feite reeds op het einde van het vorige schooljaar aan de slag gegaan. Wij hielden een studie bij middel van een vragenlijst waarin wij om nadere informatie vroegen over tal van administratieve, financiële en opvoedkundige aspecten binnen elke school. De antwoorden waren heel uiteenlopend en waren sterk afhankelijk van de specifiek eigenschappen van elke school in het bijzonder. Maar allen deelden zij dezelfde uitdagingen inzake communicatie, zowel met de ouders als met het Ministerie van Onderwijs in Palestina en in Israël.

In de voorbereiding zat ook een workshop waarin de resultaten van de bevraging door een team professionelen, zoals directieleden, administratieve medewerkers, secretarissen en sociale werkers werden geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Naar jaarlijkse gewoonte werd er werk gemaakt van de renovatie van gebouwen en het onderhoud van de installaties. Zo werd de kleuterschool van Beit Sahour van nieuw meubilair voorzien. Anderzijds werden er ook enkele wijzigingen in het lerarenkorps doorgevoerd.

Onze financiële middelen komen vooral vanuit het Patriarchaat en van de Ridderorde van het Heilig Graf. Tegelijk hebben wij een nieuwe financieringspolitiek ingevoerd om bijkomende geldmiddelen voor de scholen te verzamelen. Dit komt zowel aan de verwachtingen van de ouders als aan deze van het Patriarchaat tegemoet. Zo willen we onder meer nieuwe uitwisselingsprogramma’s en jumelages opstarten ten einde het geheel van de onderwijssector te ondersteunen hetgeen zowel de leerlingen, de medewerkers als de leerkrachten ten goede komt.

Hoe is het met de christen scholen in Israël gesteld?
Wij zijn erin geslaagd om een groot deel van de eerder voorziene fondsen bij de Israëlische Overheid los te krijgen en zij hebben aanvaard om de reeds contractueel voorziene subsidies vol te storten.

Elk schooljaar brengt nieuwe doelstellingen en uitdagingen met zich mee. Welke zijn deze precies voor het schooljaar 2017-2018?
Voor onze scholen in Palestina hebben wij een begeleidingsprogramma opgesteld rond opvoedkundige en onderwijsmatige thema’s. Wij hebben iemand met deze taak belast die aan de hand van workshops deze doelstelling wil realiseren. Wij hebben tevens nieuwe leerplannen voor het christelijke onderwijs opgesteld. Na voorafgaandelijk akkoord met het Palestijns Ministerie van Onderwijs werden tal van comités gevormd, die onder toezicht van het Secretariaat-Generaal van de Christen Scholen staan. Het leerplan voor catechese, dat zich tot alle christenen richt, bevat het geheel van het programma van CP in het eerste jaar.

Het handboek voor de eindejaars vormt dan weer een van de uitdagingen waarvoor we ons nog geplaatst weten. De hamvraag is hier of er al dan niet in de plaats van het baccalaureaat een proef voor catechese moet ingelast worden. Enerzijds zijn er verantwoordelijken voor de spiritualiteit die hun belangstelling lieten blijken om dergelijke proef in de opleiding te integreren en deze zodoende meer te benadrukken en hun relatie met de Overheid krachtiger te maken. Dergelijke proef kan dan door de Overheid zowel voor moslims als voor christenen worden ingesteld. Anderen vrezen echter dat dergelijke proef afbreuk zal doen aan de diepgang in het godsdienstonderwijs en dit zou herleiden tot een simpele opleiding om in een examen te slagen. Op dit moment is er in deze aangelegenheid nog geen afdoende conclusie geformuleerd. Wij wachten op de beslissing van de bisschoppen en de kerkelijke verantwoordelijken of zij de opportuniteit van zo’n proef zullen te baat nemen.

Een derde opdracht ligt in het verbeteren van de samenwerking tussen de scholen van het Patriarchaat en de andere christen scholen. Omwille van de sociale evolutie binnen onze maatschappij en omwille van het besef van het belang van het onderling samen leven, hebben de scholen van het Patriarchaat het initiatief genomen om alle christen scholen onder de bescherming van het Secretariaat Generaal van de Christen Scholen te plaatsen. Dit proces verloopt evenwel moeizaam om reden van de kerkelijke, administratieve en financiële verschilpunten onder de scholen. Desondanks hebben we een gemeenschappelijk doel, met name samen te werken ten einde de christen gemeenschap beter te dienen.

U hebt uw nieuwe opdracht van Directeur-Generaal nu zowat één jaar geleden opgenomen. Hoe hebt u dit jaar beleefd? Wat zijn uw verwachtingen en uw hoop voor de verdere toekomst?
Dit eerste jaar was voor mij een rijke ervaring. Ik heb mij mijn taken eigen gemaakt op een manier die ik eerder niet had verwacht. Ik ben gedurende het voorbije jaar vooral op verkenning gegaan en heb zo beetje bij beetje de kleine wereld die me omringt, leren ontdekken. Mijn hoofdopdracht lag erin om bij de mensen, ondanks alle veranderingen, het vertrouwen in onze instellingen en in onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de vele medewerkers, scholieren en ouders te bewaren. Ik beschouw deze verantwoordelijkheid als een belangrijke zending voor de Kerk en ik heb mijn geloof en vertrouwen in handen van de hele staf van het administratief personeel, van de leerkrachten en van de parochiegeestelijkheid gelegd.

De scholen van het Patriarchaat ontvangen een aanzienlijke ondersteuning via “Les Réseau Barnabé” en via het “Programme Hope”. Zal het komende jaar eveneens dergelijke uitwisselingen en ontmoetingen kennen?
De geschiedenis van onze scholen wordt door open communicatie met andere instituten gekenmerkt. Zij delen met ons de zorg voor de christen aanwezigheid in het Heilig Land. We hebben reeds in enkele scholen een paar doeltreffende samenwerkingsprogramma’s op stapel gezet met verschillende parochies en kerken om dit nog verder uit te bouwen. Het “Programme Hope” en “Le Réseau Bernabé” zijn hiervan sprekende voorbeelden. We hebben tevens voor de leerkrachten Frans enkele vormingsprogramma’s ontwikkeld, dit in samenwerking met het Consulat Général de France en Le Réseau Bernabé. Maar onze bijzondere aandacht gaat eveneens naar de vorming van de leerkrachten Engels en het uitbouwen van verschillende workshops. Elk initiatief past binnen onze globale strategische visie op onderwijs en schoolorganisatie. Elk programma werd grondig bestudeerd en in functie van de realiteit waarin we leven, opgestart. Wij gaan enkel met die experimenten in zee die in overeenstemming zijn met onze lokale criteria om ze zodoende maximale kansen op slagen te geven.

Bestaan er vervolgprogramma’s voor de studenten na het behalen van hun diploma?
Dit is een uitstekend idee en wij hopen dergelijke programma’s te kunnen ontwikkelen ten einde met onze oud-studenten in contact te blijven. Dat vraagt omwille van het groot aantal dat jaarlijks afstudeert evenwel heel wat tijd en inspanningen. Desondanks blijven de banden tussen de scholen en de parochies heel sterk en wordt een hechte communicatie met de leerlingen in stand gehouden. Het merendeel blijft immers in dezelfde stad en zelfs in dezelfde parochie wonen. Daardoor mogen wij hen bij tal van gelegenheden blijven ontmoeten.

Interview door Cécile Klos voor www.lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter