Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Heilige-Mis-van-Allerheiligen
      #Heilige Mis van Allerheiligen

#Heilige Mis van Allerheiligen

HEILIG LAND – Met Allerheiligen mochten wij de Eucharistie vieren in de kerk van de Heilige Anna in Jeruzalem. Daarvoor hadden de Witte Paters de zeer sfeervolle kapel in de tuin van de kerk gereserveerd. Hieronder volgt de tekst van de homilie die Mgr. Delville bij deze gelegenheid uitsprak.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2017
  • réagir
  • 1 stem

Homilie van Allerheiligen 2017 – Jeruzalem Sint-Annakerk

Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik

Waarde broeders en zusters,

Misschien hadden wij bij het betreden van deze Sint-Annakerk, naar aanleiding van het Feest van Allerheiligen, wel een of andere overledene in gedachten die ons dierbaar is. In onze gedachten koesteren wij dan wellicht dié herinneringen die wij in ons hart van hem of haar meedragen. Maar de liturgie van vandaag wil evenwel onze blik wijder opentrekken. In de plaats van ons individuen te laten zien, vestigt zij onze aandacht op de gemeenschap.

In het evangelie dat wij mochten beluisteren vertelt de evangelist ons inderdaad dat Jezus ons het volgende meedeelt: “Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen Zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen” (Mt 5, 1-12). En in de Openbaring schrijft de Heilige Johannes: ”Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen” (Apk 7, 2-14).

Deze twee groepen van mensen zijn gelukkig. In Zijn Bergrede herhaalt Jezus maar liefst negen keer het woord “gelukkig”. En in de Openbaring zingt de mensenmenigte de lofzang aan de Heer, zeggende: het is een grote vreugde zich niet eenzaam en verlaten te weten, niet aan zichzelf overgeleverd tegenover het geweld van de wereld.

Dierbare broeders en zusters, het is precies datgene wat we bij het Feest van Allerheiligen vieren: de gemeenschap der heiligen, de “ecclesia”, de gemeenschap van de Kerk. Het is de gemeenschap die zich verzoend heeft, en dat ondanks de beproevingen van het leven. Volgens de Openbaring bevat deze gemeenschap alle volkeren der aarde. Volgens de evangelist Mattheüs behoren ook de armen tot deze gemeenschap: de armen van geest, de mensen die wenen, de zachtmoedigen, de dorstigen, diegenen die van recht verstoken blijven, de barmhartigen, de vredebrengers en allen die om welke reden ook vervolgd worden.

Hoe kan men nu uit zo’n verscheidenheid aan mensen een solide gemeenschap bouwen, zal u me zeggen. Het lijkt wel een mengsel van radelozen en zoete dromers! Maar het antwoord ligt reeds in de brief van de Heilige Johannes zelf vervat. “Geliefden, zie welke grote Liefde ons door de Vader wordt geschonken. Hij heeft ons kinderen van God genoemd.” En dat zijn we ook! Dit volk bestaat gewoon uit allemaal kinderen van God en deze mogen broederlijk Zijn Liefde met mekaar delen.

Hier in deze kerk brengen wij de Heilige Anna in herinnering. Zij is de moeder van de Maagd Maria. Wij herdenken een vrouw die niet eens de kans kreeg om christen te zijn, maar die desondanks vanuit haar beschikbaarheid en bij de genade van haar kleinzoon toch een heilige is.

Heiligheid start dus niet bij het beoefenen van persoonlijke en uitzonderlijke deugdelijkheid. Ze komt eerst en vooral voort uit het zich door God laten leiden, net zoals kinderen zich door hun ouders laten leiden en zich door hen bemind weten. Of zoals de armen die in hun armoede als gelukzaligen worden bestempeld, precies omdat ze in zich een verborgen rijkdom dragen: zij dragen in zich het verlangen om bemind te worden.

Tegenover alle angsten die door ons leven spoken, heeft Jezus aan ieder van ons een persoonlijk antwoord gegeven; “Je wordt door God bemind”. Iedereen heeft een eigen levensroute op de weg van de Liefde. Eerst proberen we onze angsten en onze zwakheden te verjagen. Dat is hetgeen we in het Halloweengebeuren zien gebeuren. Men probeert angsten op te wekken, men probeert anderen bang te maken en dit met de lelijkste maskers die men maar kan vinden. Men wil kwaad met kwaad uitdrijven. Maar het christelijk geloof antwoordt vandaag met een totaal ander beeld: het beeld van de witte, blanke gewaden en met Gods merkteken vooraan op de borst. Van eenzame enkelingen vol van angst gaan we over naar een volk van kinderen van God die het merkteken van Zijn Liefde dragen.

Van een eindbestemming die zich tot dit leven begrensd weet, gaan we over naar een hoop op een eeuwig leven in God. Van een tweestrijd tussen het aardse leven en de verwachtingen die dit leven overstijgen, gaan we over naar een gemeenschap tussen het heden en de eeuwigheid. Van een verscheurde en gewelddadige mensheid, gaan we over naar een volk dat zich in gemeenschap verenigd weet. Dat is het inzicht dat ons vandaag wordt aangereikt.

Dit is precies de zin en de betekenis van de mensenmenigte die ons vandaag in de liturgie wordt voorgehouden. “Een immense menigte die niemand tellen kan, een mensenzee van alle naties, standen, volkeren en talen” een menigte van alle religies en van alle kerkgemeenschappen, durf ik hier aan toe te voegen. Dat is hetgeen we hier in Jeruzalem zien, in de veelheid van kerken en gemeenschappen. Dat is hetgeen de Heilige Anna, moeder van de Heilige Maagd en patrones van deze kerk ons voorstelt.

Welnu, laten wij ons zoals de menigte in de Openbaring verenigd weten. Wij vormen op onze beurt in deze kerk de menigte die zich rond Jezus verenigd weet, het volk dat zwak is, maar zich tegelijk gered weet. Jezus richt ons naar een nieuwe wereld en zet ons aan om er vandaag reeds aan te werken. Het Feest van Allerheiligen projecteert ons in de toekomst, maar het zendt ons tegelijk ook terug naar het heden. De heiligen die door Christus zijn gered, dat zijn wij, dat is reeds ieder van ons!

Ik wens aan elk van jullie een zalig Feest van Allerheiligen.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter