Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Hebreeuws-sprekende-katholieken-en-migranten-het-pastoraal-werk-van-het-Latijns
        Hebreeuws sprekende katholieken en migranten: het pastoraal werk van het (...)

Hebreeuws sprekende katholieken en migranten: het pastoraal werk van het Latijns Patriarchaat

TEL AVIV – Het Vicariaat van de Heilige Jacobus en het Vicariaat voor de migranten en asielaanvragers staan onder de verantwoordelijkheid van P. Rafic Nahra, Patriarchaal Vicaris sedert oktober 2017. Hij gaf enige toelichting bij de geschiedenis en de missie van elk van deze twee vicariaten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 1 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem

Ruim vierenzestig jaar zijn er ondertussen reeds verstreken sedert de stichting van het Werk van de Heilige Jacobus, waaruit met de jaren het Vicariaat van de Heilige Jacobus ontstond. Dit richtte zich tot de Hebreeuws sprekende katholieken in Israël. De eerste fase die tot de oprichting van het vicariaat zou leiden, was de benoeming in 1990 van Mgr. Jean Baptiste Gourion tot Patriarchaal Vicaris belast met de Hebreeuws sprekende katholieken, met nadien zijn benoeming tot bisschop (2003). Na het overlijden van Mgr. Gourion in 2005 werd de opdracht van de zorg voor de Hebreeuws sprekende katholieken van 2005 tot 2009 door P. Pierbattista Pizzaballa vervuld. Deze werd opgevolgd door P. David Neuhaus (2009-2017). In 2013, onder P. David, ontving het Vicariaat van de Heilige Stoel haar officieel statuut dat haar identiteit en zending precies omschreef. “Sedert 2017 vervul ikzelf de functie van vicaris.”

Ons vicariaat dat evengoed Hebreeuwssprekende als Russischtalige katholieken telt, vormt een geïntegreerd deel van het Latijns Patriarchaat en is wezenlijk actief binnen de grote agglomeraties. Er zijn Hebreeuwssprekende parochies in Jeruzalem, Jaffa, Beersheva, Haïfa en Tiberius, maar men dient tevens voor ogen te houden dat de gelovigen uit de naburige steden en gemeenten zich naar deze gemeenschappen verplaatsen om daar aan de religieuze diensten deel te nemen.

Wat de Russischsprekende gemeenschappen betreft: de twee voornaamste ervan komen doorgaans wekelijk samen in Latroun en in Haïfa. Zij bidden er samen en kleine gemeenschappen sluiten er zich sporadisch bij aan. Onze priesters bedienen deze geloofsgemeenschappen. De gezinnen van ons vicariaat behoren in meerderheid tot de middenklasse.

Een van hun belangrijkste uitdagingen is het doorgeven van het geloof. Het merendeel van de kinderen gaat naar een officiële Israëlische school. Er is immers geen christelijke school in de buurt waar Hebreeuws wordt gesproken. Daarom investeert ons vicariaat heel veel in de jongerenpastoraal.

Het Vicariaat van de H. Jacobus richt zich in het bijzonder op de relaties met de Joodse wereld, die als zeer hecht kunnen worden omschreven. Enkele van onze priesters en van onze gelovigen engageren zich ook in de interreligieuze dialoog waarin bij meerdere gelegenheden ook Joden en moslims aansluiten.

Het pastoraal werk van ons vicariaat naar de migranten toe begon in 2010 toen P. David Neuhaus samen met enkele medewerkers met catechetisch onderricht in het Hebreeuws begon, dit aan Filipijnse kinderen ten zuiden van Tel Aviv. Deze gingen daar naar Israëlische scholen waar de eerste taal het Hebreeuws was. In 2014 startten wij met de opvang voor kinderen tussen de drie maanden en drie jaar, van migranten en asielaanvragers. Wij wisten immers dat hun ouders overdag dienden te werken om zo in hun bestaan en in dat van hun kinderen te kunnen voorzien.

Ondertussen ontwikkelden wij ook een jongerenpastoraal om met hen op pad te gaan, hen op te leiden en hen in staat te stellen zich in de lokale Kerk en de Israëlische samenleving te integreren. De ontwikkeling van activiteiten voor migranten en voor hun kinderen heeft er uiteindelijk toe geleid dat er met Pinksteren 2018 binnen het Latijns Patriarchaat een eigen vicariaat voor migranten en asielaanvragers werd opgericht.

U zal mij uiteindelijk toestaan hier een speciaal woord van dank te formuleren ten aanzien van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem die sedert enkele jaren het Vicariaat van de H. Jacobus de mogelijkheden biedt om zich steeds verder te ontwikkelen en het moreel en materieel steunt om haar zending te vervullen. We zeggen de ridders en dames zeer hartelijk dank voor hun niet aflatende aandacht en voor hun permanente ijver om het pastoraal werk van het Patriarchaat ten aanzien van de migranten en hun kinderen te ondersteunen. Op die wijze worden wij in staat gesteld hen te helpen in de uitbouw van een menswaardig leven, zeker omdat hun levensomstandigheden vaak zo onzeker zijn en zij voortdurend aan allerlei bedreigingen worden blootgesteld.

P. Rafic Nahra
Patriarchaal Vicaris
Voor de website van het Vicariaat: klik HIER

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter