Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gaza-ondersteunen-een-dagelijkse-uitdaging
        Gaza ondersteunen: een dagelijkse uitdaging

Gaza ondersteunen: een dagelijkse uitdaging

INTERVIEW – Gesprek met Sami El-Yousef, regionaal directeur van de CNEWA (Catholic Near East Welfare Association) in Palestina en Israël over de ondersteuningsprojecten in de Gazastrook die sedert begin 2016 aan de gang zijn.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 november 2016
  • réagir
  • 0 stem

Sami EYousef, u bent regionaal directeur van de CNEWA, een pontificale zending in Jeruzalem. Kan u ons iets meer vertellen over de historiek van deze organisatie en haar huidige acties in het Heilig Land.

In 1949 werd door Paus Pius XII een missie in het leven geroepen die als een tijdelijke organisatie het Palestijnse volk zou moeten ter hulp komen. Er waren bij het oprichten van de Israëlische staat in 1948 maar liefst 750.000 Palestijnen op de vlucht geslagen. We willen meteen ook duidelijk stellen dat op die manier 30% van alle christenen uit het Heilig Land vluchteling waren geworden. In de loop van de eerste 20 jaar van haar bestaan heeft de organisatie zich overwegend met humanitaire hulp bezig gehouden. Nadien, toen het duidelijk was geworden dat de vluchtelingenproblematiek een probleem van lange duur zou zijn, werd het mandaat van de organisatie verlengd, teneinde in blijvende steun te kunnen voorzien. Van dan af aan werd de hulp aan de lokale kerken, om via hen de christen gemeenschappen te ondersteunen, de hoofddoelstelling. De hoofdaandacht ging hierbij naar onderwijs, gezondheidszorg en sociale dienstverlening. Heden gaat onze organisatie via steun aan de lokale kerken steeds meer op pastoraal vlak een belangrijke rol spelen.
Net als in 1949 heeft Rome niet de mogelijkheid om het beheer van de Pauselijke Organisatie rechtstreeks op zich te nemen. En vermits het leeuwenaandeel van de financiële steun uit Noord-Amerika komt, werd aan een ander Pauselijk agentschap, de CNEWA, gevraagd om het beheer van de pontificale missie over te nemen. De CNEWA was in 1926 gesticht om de Kerken in het Oosten te helpen.
Deze administratieve structuur bestaat heden nog altijd. De twee instituten worden samen onder de naam CNEWA - Pauselijke Missies beheerd. De voorzitter van de Pauselijke Missie fungeert tegelijk als Secretaris-Generaal van de CNEWA. Wij werken door middel van drie bureaus in het Midden-Oosten: het Bureau van Jeruzalem dat Israël en Palestina bedient, het Bureau van Amman voor Jordanië en Irak en het Bureau van Beiroet voor Libanon, Syrië en Egypte.

De voorbije maanden was u in Gaza. Hoe is de situatie daar en hoe raakt de steun van de Pontificale Missie - bijvoorbeeld voor het creëren van werkgelegenheid - bij de bevolking?

Ik kom heel vaak in Gaza. Sedert mijn aankomst in 2009 ging ik er jaarlijks zesmaal op bezoek. Ons werk in Gaza bestaat hoofdzakelijk uit dienstverlening aan de totale gemeenschap en we maken hierbij geen onderscheid inzake religie, ras, kleur of geslacht. We werken daar via een zeker aantal partners, zoals de Latijnse parochie en haar instellingen en scholen. Zo zijn daar bijvoorbeeld de School van de Heilige Familie, de school van het Latijns Patriarchaat en andere werken van de Sœurs du Verbe incarné. Tot onze partners behoren ondermeer ook nog het Ahli Arab Ziekenhuis, dat het enige christen ziekenhuis in Gaza is, alsook De Raad der Kerken, dispensaria en professionele vormingscentra van het Nabije-Oosten, de school van de Zusters van de Rozenkrans en het YMCA. De verscheidenheid aan ondersteuning bevat zowel de humanitaire hulp tijdens de oorlogsperiode, de renovatie van schoolgebouwen, het verstrekken van materialen als diverse behoefte gerichte ondersteuningsprogramma’s. Zo organiseerden we bijvoorbeeld bijstand tegen ondervoeding, psycho-sociale hulp, studiebeurzen, activiteiten voor de jeugd, pastorale programma’s, vormingsactiviteiten en het scheppen van werkgelegenheid. Binnenkort wordt er bijvoorbeeld een pilootproject opgestart dat zestien jeugdige werkloze christenen voor een jaar aan een baan moet helpen. Dit zal deze christen jongeren ongetwijfeld helpen ervaring op te doen en hen tegelijk in de mogelijkheid stellen het zo noodzakelijke inkomen te verwerven. Het past dan ook om er hier toch even op te wijzen dat de werkloosheidsgraad circa 45% bedraagt. Dit is zowat de hoogste ter wereld.

U hebt recent leden van de Commissie Heilig Land van de Ridderorde van het Heilig Graf ontmoet. Hoe is de relatie tussen het CNEWA-PMP en de Ridders en Dames van de Orde, in het bijzonder wat de projecten betreft die door de Réunion des Oeuvres d’Aides aux Eglises Orientales (ROACP) worden ondersteund? Zo heeft u in uw laatste rapport over Gaza bijvoorbeeld de school van de Zusters van de Rozenkrans vermeld. De renovatiewerken aldaar vormen een van de projecten die de Orde langs de ROACO financiert. Kan u ons hierover iets meer vertellen?

Wij hebben een prachtige relatie met de Orde die ons ondersteunt. Een voorbeeld hiervan is zeker de steun aan het zeer belangrijk project van de renovatiewerken aan het Hospitaal Saint-Louis in Jeruzalem. Onze rol in dat geval bestaat erin over de goede uitvoering van het project en de evenwichtige financiering te waken, alsook in het evalueren van het project en het regelmatig op te volgen. Tevens stellen we de nodige verslagen en financiële rapporten op. Wij overleggen ook uitgebreid met de lokale katholieke hulporganisaties ten einde een doeltreffende verdeling van de gelden te verzekeren en foute aanwending van de fondsen te vermijden. Onze belangrijkste coördinerende rol hebben wij tijdens de laatste oorlog in Gaza (2014) vervuld. Toen coördineerden wij de tussenkomsten van de organisaties die in Gaza werkzaam waren teneinde er voor te zorgen dat aan de noden van al onze partners op een correcte wijze werd tegemoet gekomen. Rekening houdend met het feit dat ook organisaties ter hulp kwamen die zich buiten de kring van de ROACO bevonden, werd onze rol nog des te belangrijker om een adequate aanwending van de middelen te verzekeren. De CNEWA is een stichtend lid van de ROACO en was er zodoende van bij de aanvang zeer nauw bij betrokken. Het heeft ook steeds de beste banden met al z’n leden onderhouden.
Wat de school van de Zusters van de Rozenkrans in Gaza betreft, hebben wij hen gedurende de laatste zeven jaar tientallen keren met subsidies ondersteund. De financiering hiervan kwam zowat van over de hele wereld. Het ontwikkelen van hechte professionele relaties met de lokale begunstigde instellingen is heel belangrijk om de particuliere projecten op te volgen. Maar het maakt ons tevens tot partners in het opsporen van de noden en het vinden van de onmisbare financieringsbronnen om de meest dringende noden te lenigen, ook in de gevallen dat de middelen rechtstreeks aan de betrokken school worden overgemaakt.
Gedurende de voorbije zes jaar heeft het Grootmeesterschap tal van onze programma’s gesteund, vooral dan deze die de ontwikkeling van de jeugd tot doel hadden. Op die manier ontvingen meer dan veertig jeugdinstellingen toelagen die hen meer mogelijkheden gaven hun infrastructuur en hun uitrusting uit te bouwen en de kosten van tal van activiteiten te dekken. Indien nodig voorzagen deze middelen tijdens de oorlogen en de crisissen ook in dringende hulp aan de christen gemeenschappen of aan de instellingen in hun dienstverlening aan de gemeenschap. Dit gebeurde telkens in volle respect voor de fundamentele christelijke waarden.

Bron: Officiële site van de Ridderorde van het Heilig Graf in vertaling door het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem.
Nederlandse Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter