Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gaudet-Mater-Ecclesia-Twee-nieuwe-Priesters-voor-het-Latijns-Patriarchaat
        Gaudet Mater Ecclesia : Twee nieuwe Priesters voor het Latijns (...)

Gaudet Mater Ecclesia : Twee nieuwe Priesters voor het Latijns Patriarchaat

AMMAN – Met een bijzondere vreugde, waarin ook het bezinnend element niet ontbrak, ging Zijne Heiligheid de Latijnse Patriarch van Jeruzalem Mgr. Fouad Twal, onlangs voor in de Plechtige Eucharistieviering in het Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede Centrum. Tijdens deze plechtigheid werden twee jonge diakens voor het Bisdom Jeruzalem tot priester gewijd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 8 juli 2015
  • réagir
  • 0 stem

Het betreft Marwan Hassan, van de Fuhais parochie, en Samer Sawalha van de Madaba parochie.

Toen Petrus nog voor Jezus’ dood en verrijzenis zijn geloof in Christus als Gods Zoon verklaarde en wanneer hij na zijn verrijzenis aan de oevers van het Meer van Tiberias getuigenis aflegde van zijn grote liefde voor Hem, legde hij als het ware telkens één en dezelfde verklaring af,” vertelde de Patriarch in zijn homilie. “Want het Geloof leidt naar de Liefde. En de Liefde betekent handelen volgens de regels van het Geloof. Door het Geloof treden we binnen in de waarachtige kennis van God, en doorheen de Liefde beleven we deze vriendschap en laten we deze groeien. Zonder het Geloof en zonder de Liefde zijn we immers overbodige priesters en onnutte predikanten die slechts goedkoop succes zoeken.”

Terwijl hij zich tot de twee wijdelingen richtte, ging hij verder: “Naar het voorbeeld van Petrus zijn jullie tot de genade van het priesterschap geroepen om mannen van geloof, liefde en edelmoedigheid te zijn. In overweging van het evangelie van vandaag, begrijpen we dat de hoogmoed, de zelfingenomenheid en de begeerte van de ijdelheid slechts een zwak geloof voortbrengen en de echte naastenliefde beletten. Het wezenlijke van het priesterschap is het geloof in Jezus Christus en niet het geloof in zichzelf. Het gaat immers niet om de eigenliefde maar om de Liefde tot Christus. Deze vormt de band met de lokale Kerk legt een gemeenschappelijke vriendschap en broederlijkheid met de andere priesters.”

Verwijzend naar de priesterlijke zending vervolgde Mgr. Twal zijn homilie: “Door de handoplegging vanwege de bisschop en de zalving met de heilige olie wordt de priester een leraar in het geloof en moet hij een voorbeeld voor de anderen zijn. Hij wordt een dienaar die voorgaat in de naastenliefde en die zijn parochianen onvoorwaardelijk dient: de armen eerder dan de rijken, alsook de zieken, de ouderen en de jongeren. Aan hem zijn Gods sacramenten toevertrouwd, hij dient een vurige ijver voor Gods rechten aan de dag te leggen, eerder dan een ambitie voor zijn eigenbelang. Priesters zoeken vóór alles het Rijk Gods, de barmhartigheid en de vriendschap met God. Zij blivjen trouw aan hun priesterschap en aan hun dienst aan het volk van God.”

Zoals gebruikelijk en in lijn met de tradities van het land werd het religieus feest met een traditioneel volksfeest verder gezet tijdens het welke iedereen naar hartenlust danste en zong.

Bron: Abouna.org
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter