Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Enkele-vragen-en-antwoorden
        Enkele vragen en antwoorden

Enkele vragen en antwoorden

Hier volgen enkele veel gestelde vragen met de daarbij horende antwoorden. Aarzel niet ons met bijkomende vragen te contacteren of om nog een aanvulling van de hieronder geformuleerde antwoorden te krijgen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 juni 2020
  • réagir
  • 0 stem
Wat is de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Het is een Ridderorde onder direct gezag van de Paus. Zij verleent bijstand aan de christenen in het Heilig Land
De leden onderschrijven een dubbel engagement:
• Materiële en geestelijke bijstand aan de christenen van het Heilig Land
• Een christelijk leven leiden in de geest van het Evangelie en het verdiepen van zijn geloof.
De Zetel van de Orde is in Vaticaanstad gevestigd.
Het onderscheidingsteken en het devies van de orde zijn:
• Het haaks krukkenkruis met binnenin vier kleine kruisen die samen de vijf wonden van Jezus symboliseren.
• Het devies van de Orde is “Deus lo vult” (God wil het).

Wat is de herkomst van de Orde?

De Ridderorde vond zijn herkomst toen na de Eerste Kruistocht ridders voor het Graf van Christus de Ridderslag ontvingen en die van dan af aan “Ridders van het Heilig Graf” werden genoemd. In 1099, na de inname van Jeruzalem, stelde Godfried van Bouillon reguliere kanunniken aan om de pelgrims in de Heilige Plaatsen te verwelkomen. Hij gaf tevens aan de ridders de opdracht de pelgrims te beschermen.
In 1847 werd de Orde door Paus Pius IX bij de gelegenheid van de heroprichting van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem grondig gereorganiseerd. De ridders kregen voortaan de ondersteuning van de christenen in het Heilig Land als zending en dienden de werken en de instellingen van het Patriarchaat te financieren.

Wie zijn lid van de Orde?

De leden van de Orde (ongeveer 30.000) zijn katholieken, over heel de wereld verspreid. Lidmaatschap tot de Orde is principieel aan leken voorbehouden, maar een zeker aantal geestelijken (priesters, bisschoppen, kardinalen en religieuzen) kunnen eveneens lid worden. Allen delen het gemeenschappelijk ideaal om de christenen in het Heilig Land te steunen.

Wat begeestert de leden van de Orde?

De leden van de orde worden begeesterd door:
• Het verlangen om van hun geloof te getuigen. In de schoot van de Orde vinden zij de mogelijkheden om hun geestelijk leven te verdiepen en in hun zoektocht naar Gods nabijheid een geest van vriendschap en gezellige samenhorigheid te ontwikkelen.
• De zorg om de aanwezigheid van de christenen in het Heilig Land te steunen. De (huidige) lokale conflicten en spanningen bemoeilijken inderdaad hun levensvoorwaarden en brengen talrijke families in de verleiding om te emigreren. Regelmatige pelgrimstochten maken het mogelijk om banden te creëren met hen die zich bewust zijn van wat de Orde in het Heilig Land realiseert.
De Orde heeft tot doel deze families een betere levenskwaliteit te bezorgen en levert haar bijdrage tot het bouwen aan de vrede.

Hoe is de Orde van het Heilig Graf georganiseerd?

De Paus vertrouwt het beheer van de Orde toe aan een Kardinaal, Grootmeester genoemd. Momenteel is dit Kardinaal Fernando Filoni.
In de regel wordt hij bijgestaan door de Grootprior, die rechtens ook Latijns Patriarch van Jeruzalem is. Momenteel is er evenwel geen Latijns Patriarch van Jeruzalem. Paus Franciscus heeft Z.E. Mgr. Pierbattista Pizzaballa aangesteld tot Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem “sede vacante”. Voorheen was Mgr. Pizzaballa de Franciscaanse Custode van het Heilig Land. Tot aan de aanstelling van een nieuwe Latijns Patriarch fungeert Mgr. Pizzaballa ook als Pro-Grootprior van de Orde.
De Grootmeester stelt ook een Raad aan, die hem in zijn taak moet bijstaan. Deze Raad is samengesteld uit leden die van over de hele wereld afkomstig zijn, en noemt het Grootmeesterschap van de Orde. Het Grootmeesterschap assisteert de Grootmeester bij het organiseren en het coördineren van zijn taken over de hele wereld en in het bijzonder in het Heilig Land.
De Orde is opgedeeld in Landscommanderijen en Meesterlijke Delegaties, hetzij nationaal, hetzij regionaal.
Iedere Landscommanderij wordt door een Landscommandeur geleid. De Landscommandeur van België is Ridder Damien de Laminne de Bex, door de Grootmeester aangesteld voor een hernieuwbaar mandaat van vier jaar. Binnen zijn rechtsgebied is de Landscommandeur verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Orde.
De Landscommandeur wordt bijgestaan door de Grootprior, geestelijke en lid van de Orde. Hij wordt verkozen onder de lokale bisschoppen en door de Grootmeester aangesteld. Hij leidt de religieuze activiteiten van de Landscommanderij. Heden is dit Z.E. Mgr. Jean Kockerols.
De Landscommandeur wordt tevens bijgestaan door een Raad.

Bestaat de Orde tevens nog in andere landen?

De Orde telt momenteel 62 landscommanderijen of meesterlijke delegaties, over 37 landen verspreid. Zuid-Afrika, Duitsland, Engeland, Wales, Argentinië, Australië (5 landscommanderijen), Oostenrijk, België, Brazilië (3 landscommanderijen en een Meesterlijke Delegatie), Canada (5 landscommanderijen), Colombia, Schotland, Spanje (2 landscommanderijen), de Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, Gibraltar (delegatie), Guam (Meesterlijke Delegatie), Hongarije, Ierland, Italië, (7 landscommanderijen), Letland, Luxemburg, Malta, Mexico, Monaco, Noorwegen (Meesterlijke Delegatie), Nederland, de Filippijnen, Polen, Porto Rico, Portugal, Rusland (Meesterlijke Delegatie), Slovenië, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Vene-zuela.
De Orde telt heden ongeveer 30.000 leden.

Welke zijn de doelstellingen en de acties van de Orde

• In de eerste plaats, haar leden aanmoedigen om in de onmiddellijke omgeving een kwaliteitsvol christelijk leven te leiden.
• Anderzijds ondersteunt de Orde – trouw aan haar oorsprong – de christenen van het Heilig Land en de activiteiten van de Kerk in het Heilig Land. Zij verleent in het bijzonder haar medewerking aan het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem en komt de christen minderheden van Palestina ter hulp. De situatie van de christenen in het Heilig Land is inderdaad bijzonder penibel, precies omdat zij een kleine minderheid vormen die door belangrijke anders gelovige gemeenschappen worden gedomineerd. In de buurlanden worden de christenen slechts getolereerd, zodat de christenen in het Heilig Land nog meer geïsoleerd raken.
• De Orde van het Heilig Land bevordert tenslotte ook nog door haar acties de mogelijkheid voor de verschillende bevolkingsgroepen in het Heilig Land om zij aan zij in harmonie te leven.

Wat doet de Orde en waartoe dient dit alles?

De ondersteuning door de Orde is zowel van geestelijke als van materiële aard.
• De Orde verleent in de eerste plaats geestelijke ondersteuning aan de christenen in het Heilig Land, hetzij via plechtigheden die door de leden van Landscommanderij worden georganiseer, hetzij via voordrachten met de bedoeling iedereen voor de problemen van het Heilig Land gevoelig te maken.
• De Orde verleent hulp en bijstand, onder meer door middel van materiële hulp, liefdadigheidsinstellingen, culturele en sociale initiatieven van de katholieke Kerk in het Heilig Land, dit wil zeggen van deze die zich binnen de jurisdictie van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem bevinden (het aartsbisdom dat Israël, Jordanië, Cisjordanië, Gaza en Cyprus bestrijkt).

Welke zijn de acties van de Orde?

De Orde ondersteunt 52 parochies, samen goed voor 80 priesters, 206 onderwijsinstellingen die samen ongeveer 45.000 leerlingen tellen, meerdere medische en sociale instellingen, alsook katholieke liefdadigheidsinstellingen, het Grootseminarie van Beit Jala, de Universiteit van Bethlehem en de Universiteit van Madaba.

Wie helpen wij in het Heilig Land?

Van de 45.000 leerlingen die de Orde in haar verschillende onderwijsinstellingen opneemt, zijn er ongeveer 20% moslim. De beste manier om in het Midden-Oosten een toekomst op te bouwen, bestaat erin jongeren uit verschillende leefgemeenschappen aan elkaar laten wennen en hen door middel van het onderwijs met elkaar in contact te brengen. Eenmaal volwassen kunnen zij samen aan de vrede werken.

Welke zijn onze banden met het Heilig Land?

Meer nog dan de historische banden die ons met de christenen van het Heilig Land verbinden hebben de talrijke pelgrimstochten, de conferenties en tal van andere activiteiten ons de mogelijkheid geboden om met gemeenschappen en de lokale verantwoordelijke hechte vriendschapsbanden te smeden.

Wat is het Heilig Land?

Het Heilig Land is de naam die de christenen hebben gegeven aan de regio waar Christus heeft geleefd. Indien men als criterium de plaatsen neemt die volgens het evangelie door Jezus christus werden bezocht, komt het Heilig Land geografisch overeen met het huidige Israël en het door Syrische geannexeerd grondgebied van de Golan, met het gebied onder Palestijns gezag (Cisjordanië en de Gazastrook), de zuidelijke kuststrook van Libanon, een deel van Jordanië (Bethanië aan de overkant van de Jordaan en Egypte.
In ieder geval beschouwen wij in het kader van onze Orde, slechts die gebieden als Heilig Land, die onder het gezag van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem ressorteren, met name Jordanië, Palestina, Israël en het eiland Cyprus.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter