Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-onvergetelijke-ervaring-in-het-Heilig-Land
        Een onvergetelijke ervaring in het Heilig Land

Een onvergetelijke ervaring in het Heilig Land

INTERVIEW – Wij brachten reeds Henrique en Carola Abreu, Ridder en Dame van het Heilig Graf, voor het voetlicht. Zij stelden zich gedurende drie jaar ten dienste van het Heilig Land. In een onderhoud voor de website van het Latijns Patriarchaat hadden zij het over de diepere motivatie van hun zending en over de uitdagingen waarmee ze in de voorbije jaren werden geconfronteerd. Zij formuleren tevens een aantal concrete voorstellen om de lokale christen gemeenschappen te ondersteunen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 maart 2017
  • réagir
  • 0 stem

Wanneer en in welke omstandigheden kwamen jullie in het Heilig Land aan? Hoe kwamen jullie tot het besluit om dit deel van jullie leven aan de lokale kerk in het Heilig Land toe te wijden?

In januari 2014 kwamen wij in Jeruzalem aan.
Naar aanleiding van het bezoek van de Paus aan Brazilië in 2013 en de boodschap die hij toen uitdroeg, voelden wij beiden bij zijn homilie een groot verlangen naar naastenliefde en liefde. Wij kenden het Heilig Land uit eerdere bezoeken die we jaarlijks aan het Patriarchaat en de christen gemeenschappen brachten.

De oproep van de Paus gaf de doorslag om te vertrekken. We begonnen meteen aan de nodige voorbereidingen en organiseerden ons om gedurende drie jaar als vrijwilligers op pad te gaan. Wij legden onze persoonlijke professionele ervaring in Gods hand en vertrouwden Hem tevens ons verlangen toe om de noden van de Kerk en de lokale christen gemeenschappen te lenigen. Meer was er niet nodig om uit te maken wat er het beste was voor de Kerk.

Wat was uw diepste motivatie gedurende de drie voorbije jaren?

Ons levensdoel was er steeds op gericht om op alle mogelijk manieren ten dienste te staan van de anderen. In het Heilig Land is zoiets niet moeilijk te verwezenlijken. Hier ontwaken we elke dag met dezelfde energie en dezelfde vreugde om op kantoor aan de slag te gaan, om parochies te bezoeken of om naar de verder gelegen dorpen te trekken. Onze motivatie ontlenen we aan de glimlach op het gezicht van de kinderen, van de priesters en de parochianen en aan het geluk dat we in hun ogen lezen telkens wanneer we een of ander gedaan hebben dat hen helpt en enige impact heeft op het leven in hun gemeenschap.

In het Patriarchaat werken we hand in hand met een ongelofelijke ploeg professionele medewerkers, die ons allemaal van harte hebben opgenomen en ons van meet af aan het gevoel gaven tot één hechte familie te behoren. We zijn er trots op dat wij ons aan hun zijde dienstbaar hebben kunnen maken.

Aanvankelijk leefden we in het dorp Taybeh. Daar namen we actief aan het parochiaal leven deel. Zo zetten wij ons in voor de school, de zomerkampen, de programma’s voor de jeugd, voor de pelgrims en werkten we mee aan enkele projecten die het heropleven van de parochie tot doel hadden. Carola was vooral betrokken bij het bejaardentehuis van Beit Afram waar zij zich dienstbaar maakte in het verlenen van de nodige zorgen aan de bewoners en hen te helpen bij hun beslommeringen van elke dag.

Pas later zouden wij ons realiseren dat deze periode in werkelijkheid een voorbereiding was op een nog grotere zending in het belang van de Kerk. Taybeh was voor ons een leerschool. Daar leerden wij hoe het in een parochie in zijn werk gaat, daar leerden wij zeer concreet de echte noden kennen van de christenen die in Palestina leven, daar leerden wij naar hun verhalen, hun moeilijkheden en hun strijd luisteren, daar leerden wij deel van hun leven uit te maken.

Na een jaar trokken we naar Jeruzalem en begonnen we aan een nieuwe zending. Onze uitdaging bestond erin de Administrateur Generaal te ondersteunen in de herstructurering van de projecten van het Patriarchaat. Onze ervaring uit Taybeh kwam ons daar zeer goed van pas want er werd van ons verwacht dat wij 55 parochies in de vier verschillende rechtsgebieden van het bisdom onder onze hoede zouden nemen.

Ik werd geacht in te staan voor de inrichting van het departement. Dit hield ondermeer in: het vormen van een goede ploeg om aan de noden van het bureau te beantwoorden, de parochies te bezoeken om hun noden te leren kennen en in de mate van het mogelijke ten dienste te staan van de medewerkers en onze weldoeners. Carola verzekerde op haar beurt het vertaalwerk voor de media-afdeling, hielp bij de ontwikkeling van de projecten, dit alles ten dienste van de kanselarij en de algemene administratie. Wij hadden het gevoel dat de Heer ons terzijde stond en meer dan eens kregen we hiervan in deze drie jaar als het ware voelbare signalen en echte bevestiging.

Welke projecten hielden voor jullie de grootste uitdaging in?

Het is niet gemakkelijk om er één in het bijzonder uit te lichten. Ze hadden allemaal hun belang. Elk project was voor de parochie in kwestie het belangrijkste en wij hebben geprobeerd om onze parochiepriesters en hun gemeenschap het gevoel te geven dat wij dit gevoel met hen deelden.

Maar wellicht was Gaza de plaats waar de hulp op een bepaald moment het meest dringend was. Maar eigenlijk was dit eveneens het geval met de aankomst van de christen Irakese vluchtelingen in Jordanië. Beide groepen konden op het moment van onze komst wel als de meest kwetsbare worden beschouwd. Voor Gaza was dit op het moment van het einde van het conflict in 2014 en de christen Irakese vluchtelingen zaten gehuisvest in prefab-logementen en aangepaste parochiezalen en provisoire slaapzalen. Wij wisten dat wij deze noden meteen moesten beantwoorden en dat humanitaire hulp dringend en noodzakelijk was.

Hoe was uw zending wezenlijk verbonden met uw lidmaatschap bij de Ridderorde van het Heilig Graf?

De Ridderorde van het Heilig Graf staat als partner zij aan zij met het Latijns Patriarchaat en is er een waardige steun van de Heilige Kerk en het Heilig Land. Als lid van de ridderorde zijn wij ons grondig van onze zending en van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het Latijns Patriarchaat en het Heilig Land bewust. Wat wij evenwel niet wisten was, dat het meer dan wat ook zo’n impact op ons leven zou hebben.

In deze geest zijn wij naar het Heilig Land getrokken om met een vastberaden wil op zoek te gaan naar de beste manier waarop wij het leven van de anderen zouden kunnen verbeteren. Wij wilden een bijdrage leveren tot een groter welzijn en een hogere waardigheid van hen die het meest te lijden hebben. En of het nu om christen vluchtelingen in Jordanië ging, of om gezinnen in opperste nood in Gaza, of gehandicapte kinderen in een van onze opvangtehuizen, dat maakte geen verschil uit. Ons geloof en onze overtuiging leerde ons dat de liefde die de een voor de andere heeft de drijvende kracht voor de gemeenschappelijke zending van de ridderorde en het Patriarchaat moet zijn. Wij voelen ons geroepen om van elkaar zorg te dragen. Wij voelen ons geroepen om te leven in dienst van de anderen en om diegenen te beschermen die niet in staat zijn om van zichzelf zorg te dragen.

De context waarin de christenen in het Heilig Land leven, is heel verschillend en vaak heel penibel. Hoe kunnen wij de christenen in het Heilig Land heel concreet bijstaan?

Wij kunnen zonder enige twijfel stellen dat de drie voorbije jaren de meest intense periode uit ons professionele leven zijn geweest. Wij hebben de noden en de diversiteit in ons bisdom kunnen vaststellen. Elk van de vier rechtsgebieden die het Patriarchaat bestrijkt worstelt met verschillende noden, dit naar gelang hun geografische of politieke situatie, de samenstelling van zijn bevolking en de infrastructuur van de parochies.

Desondanks delen de christen gelovigen en hun communauteiten vaak ook dezelfde noden. Ze willen allen in vrede en in waardigheid leven. Ze hebben allen nood aan spirituele ondersteuning, aan goed onderwijs en een degelijke opvoeding. Ze hebben allen nood aan werk, aan onderdak om een gezin te stichten en zodoende in het Heilig Land te kunnen blijven. Deze noden zijn in feite gelijklopend aan deze in ons land. Ze vormen de wezenlijke elementen van elk leven: godsdienst, vrede, opvoeding, onderwijs, werk, familie.

Hulp aan de christenen in het Heilig Land kan op verschillende manieren worden verleend. Maar het belangrijkste is dat wij in ons gebed solidair met hen blijven. De spirituele verbondenheid is wezenlijk opdat andere mogelijkheden zouden kunnen tot stand komen.

Je kan hen steunen door een christen pelgrimstocht naar het Heilig Land te ondernemen. Op die manier en dank zij uw bezoek kan je de “levende stenen” helpen, bezorg je werkgelegenheid aan een hele ketting van dienstprestaties: gidsen, hotelpersoneel, chauffeurs, ambachtslieden, personeel van de Heilige Plaatsen, enz.

Door als vrijwilliger te komen werken ten dienste van de gemeenschappen in de parochies of door het ondersteunen van projecten kan je uw vriendschap aanbieden en lever je directe dienstbaarheid aan onze broeders en zusters.

Je kan tenslotte ook de projecten van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem steunen die de gemeenschappen op velerlei gebied ondersteuning bieden: in humanitaire hulp, pastoraal, sociale begeleiding, ontwikkeling, opvoeding, gezondheidszorg, werkgelegenheid en huisvesting voor christen gezinnen.

Aan het einde van onze missie kunnen we stellen dat we onnoemlijk meer gekregen hebben, dan dat we zelf hebben kunnen geven. Het is precies daarom dat wij verenigd blijven met onze familie in het Heilig Land en meer dan ooit dankbaar zullen blijven voor de zegeningen en de wijsheid die we uit het Land van Jezus mochten putten.

Carola en Henrique Abreu, Dame et Ridder van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem

Interview door Myriam Ambroselli voor www.lpj.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter