Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-geschenk-van-de-Koning-van-Jordanie-voor-het-Heilig-Graf
        Een geschenk van de Koning van Jordanië voor het Heilig Graf

Een geschenk van de Koning van Jordanië voor het Heilig Graf

AMMAN – Abdallah II van Jordanië heeft een deel van het bedrag dat hij in het najaar 2018 bij de Templetonprijs in ontvangst mocht nemen, bestemd ten voordele van de restauratie van het Heilig Graf van Jeruzalem. Op die manier gaf hij nog maar eens gestalte aan zijn engagement ter bescherming van de christen Heilig Plaatsen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 oktober 2020
  • réagir
  • 0 stem

“De gift van Zijne Majesteit is een concrete implementatie van de Hachemitische bescherming van de Islamitische en de christen heilige plaatsen in Jeruzalem en weerspiegelt tegelijk het persoonlijk engagement van de vorst ten aanzien van de veiligheid en de toekomst van de Heilige Stad.” Dit verklaarde Patriarch Theophilos III op maandag 6 mei aan het Jordaanse persagentschap Petra. Hiermee bevestigde hij tegelijk de belofte van de Jordaanse vorst die in het najaar 2018 een nieuwe gift aan de Basiliek van het Heilig Graf in het vooruitzicht had gesteld. Wij brengen nog even in herinnering dat het Hachemitische koninkrijk sedert de akkoorden van Wadi-Araba in 1994, effectief garant staat voor de christen en Islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem.

De Grieks-Orthodoxe kerkleider van Jeruzalem verwees in zijn verklaring naar het bedrag (een omslag van 1.100.000 pond sterling) dat aan de Templetonprijs verbonden is en dat de koning eind 2018 mocht ontvangen. De Engelse Stichting John Tempelton had beslist om zijn prijs (en dus ook het betreffende bedrag) toe te wijzen aan de Jordaanse Koning Abdallah II om hem zo te huldigen voor “zijn voortdurende zoektocht naar religieuze harmonie in de schoot van de Islam en tussen de Islam en de andere religies, meer dan gelijk welke nog in leven zijnde politieke machthebber ook maar doet”. De prijs die aan de koning werd toegekend erkent tevens op een officiële wijze het engagement van Abdallah II inzake de bescherming van de Heilige Plaatsen van de moslims en de christenen in Jeruzalem.

In dat verband beloofde de koning van Jordanië bij het in ontvangst nemen van de prijs om een deel van het verkregen bedrag aan het project van de renovatie van het Heilig Graf in Jeruzalem te zullen schenken. “Een deel van de Tempeltonprijs zal als bijdrage dienen voor de renovatie en de restauratie van de religieuze plaatsen in Jeruzalem, met inbegrip van de Basiliek van het Heilig Graf. Het resterend bedrag zal overgemaakt worden aan humanitaire en aan interconfessionele en intra-religieuze initiatieven in Jordanië en elders in de wereld,” verklaarde de Hachemitische vorst toen in zijn toespraak.

Deze gift komt zowat twee jaar na het einde van de restauratie van het Heilig Graf van Jezus, een restauratie waar de vorst reeds eerder vanuit zijn persoonlijke middelen een substantiële financiële bijdrage toe leverde. Een Koninklijk Besluit van 10 april 2016 betreffende een “makruma” (koninklijke weldadigheidsgift) werd in die zin uitgevaardigd en per post naar de Grieks-Orthodoxe Patriarch Theophilos III – de Patriarch van de Heilige Stad Jeruzalem, van heel Palestina en van Jordanië – gestuurd. Het was toen overigens niet de eerste keer dat de vorst dergelijk gebaar heeft gesteld. Hij had immers voorafgaandelijk ook nog andere giften aan de christen gemeenschap in Jeruzalem overhandigd, zo leverde hij bijvoorbeeld eerder reeds een bijdrage voor de restauratie van de plaats van het Doopsel van Jezus aan de oevers van de Jordaan.

Patriarch Theophilos III, die naar aanleiding van de gezegende maand van de ramadan zijn wensen ten aanzien van het volk van Jordanië had overgemaakt, sprak zijn oprechte dank en waardering uit ten aanzien van “de voortdurende Hachemitische inspanningen om de gemeenschappelijke waarden te bevorderen, zeker deze van de Islam en het christendom.” Deze inspanningen resulteerden bijvoorbeeld in de historische Boodschap van Amman (2004) die de ware natuur van de Islam wou ontdekken en die een oproep richtte tot alle moslimstaten om de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen. Deze inspanningen resulteerden eveneens in het tot stand komen van de brief met als titel “Een gezamenlijk woord tussen ons en jullie”. Deze brief van Prins Ghazi, neef en raadgever voor religieuze zaken van Koning Aballah II, werd in oktober 2007 naar Paus Benedictus en nog 137 andere personaliteiten van de Moslimwereld verstuurd. Daarin werd het principe verdedigd dat het christendom en de Islam dezelfde waarden van de Liefde ten aanzien van God en ten aanzien van onze naasten in zich dragen. Datzelfde document was overigens de inspiratiebron van het eerste Katholiek-Moslim-Forum dat in 2008 in het Vaticaan plaats vond. En tenslotte herinneren wij ons allen nog best de resolutie die Koning Badallah II in 2010 heeft voorgesteld om een Mondiale week van de interconfessionele harmonie onder de Verenigde Naties in te stellen.

Christophe Lafontaine voor www.terresainte.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter