Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-situatie-in-het-Midden-Oosten-standpunt-van-de-Heilige-Stoel
        De situatie in het Midden-Oosten : standpunt van de Heilige (...)

De situatie in het Midden-Oosten : standpunt van de Heilige Stoel

INTERVIEW – Kardinaal Pietro Parolin, Staatssecretaris, gaf een interview aan journalisten van Vatican Insider. Daarin verwoordt hij duidelijk het standpunt van de Heilige Stoel op de relaties tussen de Heilige Stoel en Israël, op het vredesproces, op het antisemitisme en op het radicaliseren van de Islam.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 22 juni 2015
  • réagir
  • 0 stem

Het Tweede Vaticaans Concilie en “Nostra Aetate” betekenden een revolutie in de joods-katholieke en interreligieuze relaties. Vijftig jaar later, en twintig jaar nadat het basisakkoord een nieuw tijdperk inluidde voor de diplomatieke betrekkingen tussen de Israëlische Staat en de Heilige Stoel, sprak Kardinaal Pietro Parolin, sleutelfiguur in de Vaticaanse diplomatie, zich uit over enkele belangrijke kwesties van het vredesproces in het Midden-Oosten. Het betrof meer specifiek de relaties tussen het Vaticaan en Israël, de relaties tussen het Vaticaan en Palestina, de strijd tegen de opgang van het antisemitisme, de verantwoordelijkheid van de religieuze leiders en de moslims in het bijzonder in de strijd tegen het radicaliseren van de Islam. Tenslotte had hij het ook nog over de inspanningen van het Vaticaan om de vrede in het Midden-Oosten aan te moedigen.

Kardinaal Parolin onderstreepte hoe de Heilige Stoel herhaaldelijk Israël en Palestina heeft opgeroepen om “in het kader van de verzoening en de vrede moedige beslissingen te nemen.” “De twee volkeren moeten hun problemen en interne moeilijkheden zo snel mogelijk oplossen. Er zijn immers - spijtig genoeg - nog steeds mensen die blijkbaar geen vrede wensen, of eigenlijk al met het behoud van een status quo tevreden zijn. Desondanks hoop ik dat de meerderheid van de burgers voorstander is van een vrede. De steun van de internationale gemeenschap is nodig om het vertrouwen te herstellen en de dialoog te bevorderen die door de historische strijd en de vele conflicten wordt bemoeilijkt. De waarden die in de Universele Verklaring van de Mensenrechten en in de betreffende UNO-resoluties zijn vervat, moeten voor elkeen het referentiepunt zijn.

”Wat betreft de nakende ondertekening van het akkoord tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse Staat, onderstreepte de kardinaal dat dit akkoord geen obstakel of ongunstig initiatief is dat het vredesproces tussen joden en Palestijnen negatief zou beïnvloeden. Integendeel, alhoewel het akkoord in wezen het leven van de Kerk betreft, beoogt het tevens het welzijn van de hele samenleving.

Het is inderdaad zo dat een akkoord waarbij de Palestijnse Staat zich engageert de fundamentele rechten te erkennen - met inbegrip van de godsdienstvrijheid en de gewetensvrijheid - als een etappe mag beschouwd worden in de weg die een land aflegt naar democratie en respect voor de verschillende religieuze realiteiten. De Heilige Stoel hoopt tegelijk dat dit akkoord zal mogen bijdragen tot de realisatie van een duurzame vrede via de twee-staten-oplossing. Dit mag geen afbreuk doen van de legitieme rechten van joden of Palestijnen. Beiden worden immers opgeroepen om zich niet langer als vijanden of tegenstanders maar als buren, ik zou zelfs méér zeggen: als vrienden en als broeders te beschouwen, die gulzig en verlangend uitkijken om in het belang van beide partijen een onderhandelde oplossing te vinden.

Niettemin herinnerde de kardinaal eraan dat “het niet aan de Heilige Stoel toekomt om een politieke strategie uit te dokteren die het conflict kan beslechten. De Heilige Stoel verwijst slechts naar algemene principes en roept op tot dialoog en vrede.” Hij verwees naar de pelgrimstocht van Paus Franciscus naar het Heilig Land die vorig jaar plaats vond. Daarin stelde hij de vrede voor als een geschenk van God en een engagement van de mens. Deze pelgrimstocht werd gevolgd door het initiatief van het Vaticaan waarbij hij de presidenten van Israël en de Palestijnen uitnodigde om in aanwezigheid van de Patriarch Bartholomeus, samen voor de vrede te bidden.

Ruim twintig jaar na de aankomst van een diplomatieke zending vanwege de Heilige Stoel in Israël, met aan het hoofd Jean-Louis Tauran, herinnerde Kardinaal Parolin nu evenzeer aan de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en het Vaticaan.

“In de loop van de voorbije jaren hebben tal van kerkelijke gezanten vanuit verschillende ministeries van de Heilige Stoel om uiteenlopende redenen het Heilig Land bezocht. Zo was er ondermeer het bezoek van Kardinaal Kurt Koch, Voorzitter van de Pontificale Raad ter Bevordering van de Eenheid onder de Christenen en van de Commissie voor de religieuze Betrekkingen met de Joden.”

“Wat de relaties tussen de Heilige Stoel en de Israëlische Staat betreft, hou ik eraan te herinneren dat wij recentelijk de twintigste verjaardag hebben gevierd van de diplomatieke relaties die het resultaat zijn van het basisakkoord tussen beide partijen dat op 30 december 1993 werd ondertekend en dat begin 1994 werd geratificeerd. We hebben een lange weg afgelegd om onze wederzijdse vriendschapsbanden en de dialoog te verstevigen. Een ander resultaat van het basisakkoord is de overeenkomst omtrent de juridische entiteit van de Kerk dat van november 1997 dateert. Een ander akkoord over de fiscaliteit en de eigendommen - ook wel het economisch akkoord genoemd - staat na jarenlange onderhandelingen op het punt van zijn voltooiing. Ik hoop dat het in de nabije toekomst zal kunnen ondertekend worden.”

Wat betreft het basisakkoord van 1993 en het akkoord omtrent de rechtspersoonlijkheid van de Kerk van 1997, zijn beiden, ondanks het feit dat ze reeds werden geratificeerd, nog niet in het binnenlandse wetgeving van Israël verwerkt. De kardinaal vermelde hierbij wel “dat de Heilige Stoel reeds meermaals deze kwestie had aangehaald en vanwege de Israëlische autoriteiten de verzekering had gekregen dat men hieraan zou tegemoet komen.”
Aangaande de relaties met het joodse volk had de Staatssecretaris het over de zeer positieve ontwikkeling in de joods-christelijke relaties, zeker na het Tweede Vaticaans Concilie en de Verklaring Nostra Aetate van 28 oktober 1965 (...) Een speciaal Bureau van de Heilige Stoel, de Commissie voor de Religieuze Betrekkingen met de Joden onderhoudt met de verschillende joodse instellingen, met inbegrip van het Internationaal Joods Comité voor Interreligieus Overleg, regelmatige contacten.
Ten aanzien van het groeiend antisemitisme in Europa dat de joodse gemeenschap over de hele wereld verontrust, verzekerde de kardinaal dat “de Heilige Stoel zich in de voorste linies zal positioneren in de strijd tegen de nieuwe beproeving van de Jodenhaat. De Heilige Stoel veroordeelt expliciet in alle opzichten het antisemitisme, zowel in de schoot van de Kerk als in de hele internationale gemeenschap.” Op dezelfde wijze “veroordeelt de Heilige Stoel alle vormen van onverdraagzaamheid ten aanzien van de christenen, de moslims of van hen die tot andere religies behoren.”

Bij de bevraging van de kardinaal betreffende het radicaliseren van de Islam, herinnerde hij aan het feit dat het terrorisme “een van de belangrijkste uitdagingen van de huidige tijd is geworden en dat dit met alle beschikbare middelen moet bestreden worden. Aangezien het om een mondiale dreiging gaat, vereist dit een samenwerking tussen elkeen en dit op elk niveau, gaande van de militaire veiligheidsdiensten, de politiek en de economie, ten einde de financiële middelen van de terroristische groeperingen te blokkeren.”

Desalniettemin onderstreepte de kardinaal hoe onderwijs en opvoeding de grootste uitdaging terzake vormen: “Op dit vlak ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de religieuze leiders die opgeroepen worden hun troepen op te leiden tot dialoog, vrede en tot een cultuur van de ontmoeting”. Hij merkte verder op dat “wij, indien nodig, de moed moeten opbrengen om zowel de methodes als de inhoud van onze programma’s te herdenken. Zo kunnen we samen wegen uittekenen om de fundamentele waarden te ontwikkelen, zonder dewelke er geen kans is op vrede noch op dialoog. Wij moeten vechten tegen een mentaliteit die er op gericht is de anderen uit te sluiten en een “monochrome” cultuur te vestigen die de diversiteit vernietigt. Wij moeten in het bijzonder elke manipulatie van de religie bevechten die geweld en terrorisme wil verrechtvaardigen.” Ten aanzien van de radicale Islam legde de kardinaal tevens de nadruk op het feit dat “alle moslims persoonlijk verantwoordelijkheid dragen om deze tendensen te bestrijden.”

Bron: : Lisa Palmieri-Billig voor Vatican Insider
Vertaling : LDS

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter