Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-collecte-voor-het-Heilig-Land-wordt-naar-september-verdaagd
        De collecte voor het Heilig Land wordt naar september verdaagd

De collecte voor het Heilig Land wordt naar september verdaagd

JERUZALEM – De Heilige Stoel heeft ten gevolge van de Covid-19 pandemie de jaarlijkse collecte ten voordele van het Heilig Land naar het einde van de zomer verdaagd. De ingezamelde gelden zullen zoals elk jaar dienen als ondersteuning van de christen gemeenschappen in het Heilig Land.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 1 april 2020
  • réagir
  • 0 stem

Net zoals tijdens de vastenperiode zullen ook de Paasvieringen van dit jaar door de Covid-19 pandemie sterk beïnvloed worden.

Op vele plaatsen en in heel wat landen zullen de diensten tijdens de driedaagse van Pasen zonder de aanwezigheid van gelovigen moeten doorgaan. Daarom heeft de Congregatie voor de Oosterse Kerken geoordeeld dat het beter is om de jaarlijkse collecte ten voordele van het Heilig Land uit te stellen. In de regel wordt deze elk jaar tijdens de dienst van Goede Vrijdag georganiseerd. Dit uitstel werd op 27 maart aangekondigd door middel van een verklaring van de dicasterie van het Vaticaan en is heden op 31 maart aan het publiek kenbaar gemaakt. De Congregatie stelt dat, met de goedkeuring van Paus Franciscus, de collecte ten voordele van het Heilig Land naar 13 september wordt verplaatst. Deze datum ligt in de buurt van het liturgisch feest van de Kruisverheffing. “Dit feest herinnert aan de ontdekking van de reliek van het Heilig Kruis door Keizerin Helena hetgeen meteen de aanzet betekende van de openbare cultus in Jeruzalem en de bouw van de Basiliek van het Heilig Graf,” zo geeft het Vaticaan nog ter verduidelijking mee.

Een solidariteit die nooit faalt

De collecte wordt dus met vijf maand uitgesteld, maar men rekent er wel op dat de parochies en bisdommen wereldwijd hun broeders en zusters in het Heilig Land niet zullen vergeten. Het Commissariaat voor het Heilig Land stelt een aantal middelen ter beschikking om deze collecte te animeren. De Congregatie voor de Oosterse Kerken herinnert er ons aan dat “de christen gemeenschappen in het Heilig Land, die eveneens door de besmetting met het coronavirus zijn bedreigd en bovendien in zeer penibele omstandigheden moeten leven, jaar na jaar van de gulle solidariteit van de gelovigen wereldwijd kunnen genieten. Dank zij deze steun kunnen zij hun evangelische aanwezigheid in het Heilig Land bestendigen en kunnen zij hun scholen en sociale structuren voor alle burgers overeind houden. Zo leveren zij op hun beurt hun bijdrage tot de algemene opvoeding en tot de vreedzame co-existentie vooral ten voordele van de jongeren en de hulpbehoevenden in de gemeenschap.” Het uitstel van de collecte belet evenwel niet dat elke gelovige individueel nu reeds of bij een of andere gelegenheid enige solidariteit met de moederkerk in Jeruzalem zou aan de dag leggen.

Kerken zonder gelovigen

In Europa is het ondertussen wel al duidelijk dat de van kracht zijnde veiligheidsmaatregelen ten minste tot en met Pasen zullen gehandhaafd blijven. Wij zullen er ons dus moeten toe beperken om de belangrijkste momenten van het liturgisch jaar via de televisie mee te beleven. Maar ook de diensten aan het hoofdaltaar in de Sint-Pietersbasiliek in Rome zullen zonder de aanwezigheid van gelovigen plaats vinden. Paus Franciscus zal zelf in alle diensten voorgaan en dit vanaf Palmzondag tot en met Pasen. De diensten zullen plaats vinden aan het hoofdaltaar in de Sint-Pietersbasiliek. De kalender van de vieringen die door het Vaticaan werd meegedeeld, maakt geen melding van de Mis van het Heilig Chrisma, vermits elke bisschop deze dienst normaal zelf opdraagt, in aanwezigheid van zijn diocesane geestelijkheid.

En ook in Jeruzalem zijn de restricties zeer streng. Het Heilig Graf is al een hele tijd voor het publiek gesloten, al gaat binnenin het liturgische leven van de verschillende kerkgemeenschappen nog steeds op zijn gewone ritme door. Maar ook in vroegere fasen van de geschiedenis van de basiliek waren er periodes waarin het liturgische leven voor de gelovigen sterk beperkt, ja zelfs verboden was, en dit om uiteenlopende redenen. Ook in andere kerken die in deze periode open zijn gebleven, heersen strenge bepalingen op samenkomsten van meerdere personen, zodat de druk bezochte zondagsvieringen ondertussen tot de herinneringen behoren.

De Custode van het Heilig Land heeft ondertussen kennis genomen van het uitstel van de collecte en in een verklaring vestigt zij er de aandacht op dat “het een troost mag zijn dat in de Heilige Plaatsen de Franciscanen met het vieren van de Paasritus blijven doorgaan en speciaal bidden voor een snelle afloop van de pandemie. Zij bidden voor de zieken en hun familie, voor allen die ten gevolge van de besmetting met het virus gestorven zijn en voor alle landen die door de ziekte worden getroffen.”

In het perspectief van de bedreigde Goede Week heeft de Congregatie voor de Oosterse Kerken alle kerkleiders uit het Oosten uitgenodigd om op eigen gezag eigen maatregelen uit te vaardigen die weliswaar in overeenstemming moeten zijn met de bepalingen van de plaatselijke burgerlijke autoriteiten en de instanties die instaan voor de volksgezondheid. Men richt zich hierbij vooral tot de belangrijkste patriarchaten en aartsbisdommen in het Oosten. We brengen hier enkele van de gedane suggesties in herinnering. Het online uitzenden van de erediensten om zo de gelovigen toch enigszins bij het gebeuren te betrekken; geen erediensten buiten de kerken organiseren; de gelovigen aan de grote waarde van het persoonlijk en het gezinsgebed herinneren; catechetische hulp aan volwassenen verstrekken zodat zij aan hun kinderen enige uitleg kunnen geven betreffende de verschillende erediensten; gezinnen aanmoedigen om tijdens de Paasdiensten samen te bidden; alsook het uitstellen van de doopsels die voor Pasen waren voorzien.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter