Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-annexatie-van-Cisjordanie-onrust-bij-de-Kerken-van-het-Heilig-Land
        De annexatie van Cisjordanië: onrust bij de Kerken van het Heilig (...)

De annexatie van Cisjordanië: onrust bij de Kerken van het Heilig Land

JERUZALEM – De annexatie van een derde van Cisjordanië tegen uiterlijk 1 juli 2020 wordt concreter. Twee vertegenwoordigers van de christen gemeenschap in het Heilig Land wijzen op de rampzalige gevolgen ervan voor de lokale christenen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

Terwijl de wereld volop bezig is met de bestrijding van COVID-19 ontplooit het annexatieplan van ruim een derde van Cisjordanië zich al maar duidelijker en komt het in een stroomversnelling. De omvang ervan werd vastgelegd in het regeerakkoord dat op 20 april door B. Netanyahu en B. Gantz werd ondertekend. Sedert enkele dagen lokt dit dan ook hevige reacties uit in de schoot van de internationale gemeenschap en zeker binnen de Kerken van het Heilig Land. Deze zijn bijzonder ongerust over de concrete uitwerking van dit project en de mogelijke gevolgen ervan voor de Palestijnse christenen.

Sedert ruim drie weken vormt het akkoord tussen de twee politieke leiders het onderwerp van gesprek in Israël. Het illegaal karakter van bepaalde clausules in het akkoord werden reeds volop door de oppositie op de korrel genomen. Maar vorige zondag heeft het Opperste Gerechtshof het akkoord bekrachtigd en het Israëlisch Parlement is het daarin gevolgd door op donderdag 7 mei op haar beurt het licht op groen te zetten.

Het nieuw regeerakkoord schuift voor Israël twee prioriteiten naar voor: enerzijds de instelling van een regering van hoogdringendheid die het hoofd moet bieden aan de crisis ten gevolge van het coronavirus, en anderzijds de annexatie van een deel van Cisjordanië, met name de Jordaanvallei. Dit laatste vormt het kristallisatiepunt van alle bezorgdheden. Het betreft een maatregel die in januari laatsleden door Donald Trump in zijn “Vredesplan voor het Midden-Oosten” werd voorgesteld.

De nieuwe regering van Israël, met B. Netanyahu aan het hoofd, kan nu het annexatieproces van een deel van de bezette Palestijnse gebieden op gang brengen. Volgens de Eerste Minister betreft het slechts een “simpele oefening in soevereiniteit” die hij in coördinatie met de Verenigde Staten ten laatste tegen 1 juli zou willen tot stand brengen.

Gevolgen voor de christenen in het Heilig Land

Tal van redenen geven duidelijk aan waarom de “visie” op het Midden-Oosten in het plan van D. Trump niet beantwoordt aan de wezenlijke vereisten van een rechtvaardige en duurzame vrede in de regio. Maar weinige commentatoren hebben onderzocht hoe het plan Trump de toekomst van de Palestijnse christenen aanpakt en welke daarvan de gevolgen zijn op hun dagelijks leven.

Eén zaak staat vast: de basisprincipes van het Amerikaanse plan staan haaks op het officiële standpunt van de kerkleiders in het Heilig Land. In januari kwamen zij in Jeruzalem nog samen en publiceerden zij een gemeenschappelijke verklaring omtrent dit vredesplan. Daarin bevestigden zij “hun vastberaden wil om in het Midden-Oosten tot een globale en rechtvaardige vrede te komen. Deze vrede dient gebaseerd te zijn op het internationaal recht en op de relevante resoluties van de Verenigde Naties. Ze moet tevens garant staan voor de veiligheid, de vrede, de vrijheid en de menselijke waardigheid van alle volkeren in de regio.”

Reacties in de pers

Benjamin Netanyahu wil ten alle prijze de annexatie versnellen en deze binnen de twee maand geïmplementeerd zien. Maar de reactie van de verschillende christen kerkleiders werd de voorbije dagen reeds via de pers kenbaar gemaakt.

Op 6 mei poogde Jamal Khader, directeur van de scholen van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, de publieke opinie wakker te schudden omtrent de grote gevaren die deze beslissing voor de lokale christenen inhield. In een vrije tribune die hij samen met Eerw. Isaac Munter van de Lutherse Evangelische Gemeenschap in de Haäretz (klik HIER ) liet verschijnen, schreef hij als volgt:
[bleu]“Laten wij duidelijk zijn: de uitvoering van het plan Trump zal catastrofale gevolgen hebben voor een mogelijke politiek oplossing tussen Israël en de Palestijnen, en dit in het bijzonder inzake het respect voor de mensenrechten van de Palestijnse bevolking, met inbegrip van deze van de Palestijnse christenen.
De partijdige nationale belangen van M. Trump en B. Netanyahu drijven hen ertoe om de problematiek tussen Israël en de Palestijnen tot een religieus conflict tussen de Judeo-christelijke traditie enerzijds en de Islam anderzijds te herleiden. Maar dit stemt geenszins met de werkelijkheid overeen, zoals deze door Palestijnse christenen wordt beleefd.
De huidige Israëlische inspanningen om met de annexatie van Cisjordanië het plan Trump op gang te brengen, zullen in een status quo resulteren en dit speelt volkomen in het nadeel van de toekomst van het christendom in het Heilig Land…”[/
bleu]

Beide geestelijken hebben vervolgens de verschillende voorstellen in het vredesplan punt per punt hernomen en hebben zo duidelijk de vinger op de wonde gelegd. “De illusie om van Abou Dis of van Kufr Aqab op een of andere manier de hoofdstad van de Palestijnen te maken, is de miskenning van onze banden met de stad en het totale misprijzen van de rechten van het Palestijnse volk, of deze nu moslim of christen zijn.”

Jamal Khader en Munter Isaac besluiten: “Als christenen vragen wij allen die zich om de gelijkheid, de vrijheid en de rechtvaardige en duurzame vrede bezorgd weten, zich zouden" verenigen om de onvervreemdbare rechten van eenieder – met inbegrip van het Palestijnse volk –te bewerkstelligen.”

Reactie van de christen Kerken

Op 8 mei hebben de christen kerkleiders in het Heilig Land een verklaring gepubliceerd waarin zij de Israëlische Staat bezweren om zich van elke eenzijdige actie te onthouden die aanleiding zou geven tot “het verdwijnen van alle hoop op enig succes in het vredesproces”. Zij richten zich tevens tot de Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie en de Verenigde Naties en vragen hen om dit annexatieplan te beantwoorden met een “een vredesinitiatief dat beperkt is in de tijd en waarvan de realisatie stapsgewijs gebeurt, een initiatief dat tevens conform is aan de internationale rechten en aan de betreffende resoluties van de Verenigde Naties”. Zij hopen dat op die wijze in deze voor de drie Abrahamitische godsdiensten gewijde regio eindelijk een rechtvaardige en meerjarige vrede tot stand zou mogen komen.

Een laatste oproep is gericht aan de Palestijnse Vrijheidsbeweging (PLO), “de enige legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk”. De kerkleiders vragen dat de Palestijnen de interne geschillen en de geschillen onder de rivaliserende partijen zouden oplossen “ten einde een eenheidsfront te vormen dat zich zou toeleggen op de realisatie van de vrede en de oprichting van een leefbare staat die gebaseerd is op het pluralisme en de democratische waarden.”

Bronnen: VaticanNews.va/LeMonde.fr/Terresainte.net/TimesofIsrael.com/Haaretz.com

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter