Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Paus-vraagt-aan-de-leden-van-de-Ridderorde-om-overal-over-Gods-Goedheid-te
        De Paus vraagt aan de leden van de Ridderorde om overal over Gods Goedheid (...)

De Paus vraagt aan de leden van de Ridderorde om overal over Gods Goedheid te getuigen

ROME – “Het uiteindelijk streefdoel van alle werken van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is “de evangelische Liefde tot de naaste’. Het gaat niet zomaar om het brengen van materiële vooruitgang.” Dat verklaarde Paus Franciscus aan de leden van de Consulta die op 16 november 2018 in het Vaticaan in audiëntie werden ontvangen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2018
  • réagir
  • 1 stem

Beste broeders en zusters,

Bij het slot van de Consulta van de leden van het Grootmeesterschap en de landscommandeurs van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem heet ik u allen hier op het Vaticaan van harte welkom. Ik begroet en dank in het bijzonder Kardinaal O’Brien, Grootmeester, alsook de Pro-Grootprior, Mgr. Pierbattista Pizzaballa. Ik begroet de leden van het Grootmeesterschap alsook de landscommandeurs van de landen en regio’s waar de Orde present is. En samen met u allen groet ik heel de familie van ridders en dames van over de hele wereld. Ik betuig u mijn bijzondere dank omwille van de talrijke spirituele en caritatieve activiteiten die u ten voordele van de volkeren in het Heilig Land organiseert.

U bent samen gekomen om in de Consulta aan de slag te gaan. Dit is de algemene vergadering die om de vijf jaar bij de zetel van de Heilige Petrus plaats vindt. Hier in het Vaticaan bent u als het ware thuis, want de Orde is een oude pauselijke instelling die onder de bijzondere bescherming staat van de Heilige Stoel.

Sedert de laatste Consulta in 2013 is de orde stevig in ledenaantal gestegen en door de creatie van nieuwe perifere vestigingen geografisch ook steeds meer uitgebouwd, dit alles in het belang van de materiële ondersteuning van de Kerk in het Heilig Land en van de talrijke bedevaarten naar de Heilige Plaatsen. Ik dank u voor uw steun aan de zinrijke pastorale programma’s en ik moedig u aan om deze zij aan zij met het Latijns Patriarchaat te bestendigen. Uw engagement slaagt erin de vluchtelingencrisis, die de voorbije vijf jaar de hele regio teistert, het hoofd te bieden. Deze crisis zet de Kerk ertoe aan om hiertegenover een betekenisvol humanitair antwoord te formuleren.

Het is een goed teken dat uw initiatieven inzake onderwijs en ziekenzorg voor iedereen open staan, wat ook de afkomst of de religie mag zijn. Op die wijze levert u een bijdrage tot het openen van de weg naar de kennismaking met de christelijke waarden, naar de interreligieuze dialoog en naar wederzijds respect en begrip. Anders gezegd: met uw meer dan verdienstelijk engagement levert u een wezenlijke bijdrage tot de bouw van de weg die naar vrede in de regio moet leiden. Dat hopen wij allen vurig.

Ik weet dat de voorbije week uw aandacht vooral gevestigd was op de rol en de functie van de lokale verantwoordelijken of de landscommandeurs in meer dan dertig landen en zones zowat overal ter wereld waarin uw Orde actief is. De voortdurende groei van de Orde is ongetwijfeld sterk afhankelijk van uw niet aflatende en steeds hernieuwde inzet. Maar doorheen deze opbloei mag men evenwel onder geen enkel opzicht uit het oog verliezen dat de ultieme doelstelling van de Orde erin bestaat de geestelijke uitbouw van haar leden te bevorderen. Bijgevolg kan het succes van de initiatieven van de Orde nooit worden losgekoppeld van doeltreffende religieuze vormingsprogramma’s die zich tot elke ridder en dame moeten richten. Zo krijgen zij de kans om via gebed en meditatie over de Heilige Schrift hun kennis van de kerkelijke doctrine te vergroten en hun persoonlijke relatie met de Heer Jezus te verdiepen. Deze relatie valt door niets te vervangen. Het is een opdracht voor elkeen binnen de Orde, en voor haar leiders in het bijzonder, om een voorbeeldig geestelijk leven te leiden in ware navolging van de Heer. Op die manier stelt u zich op een waarachtige gezagsvolle wijze in dienst van allen die op u zijn aangewezen.

Vergeet vervolgens niet om in functie van uw zending in deze wereld dat de orde niet een of andere filantropische instelling is die er zich toe engageert het materieel welzijn en de sociale status van haar doelgroep te verbeteren. U bent ertoe geroepen om in al uw werken in de eerste plaats de Evangelische Liefde voor de naaste gestalte te geven, om overal van Gods goedheid en van de zorg waarmee God de hele wereld liefheeft, te getuigen. Het opnemen van bisschoppen, priesters en diakens in de Orde is zeker geen vorm van eerbetoon. Het vormt een onderdeel van hun taak als pastorale dienstverleners om diegene onder u die verantwoordelijkheid dragen, bij te staan. Zo moeten zij op alle niveaus gemeenschappelijke gebedsmomenten en liturgische vieringen organiseren en via godsdienstonderricht instaan voor de permanente vorming en de geloofsverdieping van alle leden.

Tegenover de hele wereld, die maar al te vaak het hoofd afwendt, staat de dramatische situatie van de christenen die in steeds groter aantal vervolgd en vermoord worden. Maar meer nog dan dit fysiek martelaarschap is er nog het “blank martelaarschap” dat zich in de democratische staten voltrekt waar de godsdienstvrijheid steeds meer wordt ingeperkt. Dat is het dagdagelijks blank martelaarschap van de Kerk in deze gebieden. Ik nodig u uit om uw materiële hulp aan diegenen die zo zwaar beproefd worden, steeds met uw gebed te ondersteunen, om zonder ophouden de voorspraak van de Madonna in te roepen, die u met de titel van “Onze-Lieve-Vrouw van Palestina” vereert. Zij is de waakzame moeder en de hulp van alle christenen.

Moge de icoon van Onze-Lieve-Vrouw van de vervolgde christenen, die ik meteen zal zegenen en die u allen in ontvangst zal mogen nemen om deze naar uw landscommanderij te brengen, u op uw tocht vergezellen. Laten we samen de zorg van Maria inroepen voor de Kerk en voor het Heilig Land en bij uitbreiding voor heel het Midden-Oosten, in het bijzonder voor hen die in hun leven en hun vrijheid worden bedreigd. Ik zegen uw kostbare en onvermoeibare inspanningen en vraag u, wil alsjeblief voor mij bidden. Ik dank u!

Franciscus PP

Vertaling van de bewerking door de webmaster: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter